МЕНЮ

Technické předpisy EAEU „O omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“ (TR EAEU 037/2016)

-

I. Rozsah

 1. Skutečný technické předpisy vyvinuta v souladu se Smlouvou o Euroasijské hospodářské unii ze dne 29.05. května. 2014, aby byla zajištěna ochrana lidského života a zdraví, životního prostředí a aby se předešlo činnostem, které uvádějí v omyl spotřebitele (uživatele) elektrických a radioelektronických výrobků, pokud jde o obsah nebezpečných látek v nich.
  Tento technický předpis stanoví závazné požadavky pro aplikaci a provádění na území Euroasijské hospodářské unie (dále jen „Unie“) za účelem omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích uváděných do oběhu na území Unie za účelem zajištění jejich volného pohybu .
  Pokud budou v souvislosti s elektrickými a rádiovými elektronickými výrobky přijaty další technické předpisy Unie (celní unie), které stanoví požadavky na tyto výrobky, pak takové výrobky z elektrické a radiové elektroniky musí splňovat požadavky všech technických předpisů Unie (celní unie) ), které se na ně vztahují.
 2. Účinek tohoto technického předpisu se vztahuje na elektrické a radioelektronické výrobky uvedené do oběhu na území Unie podle seznamu v souladu s dodatkem č. 1.
 3. Současný technický předpis se nevztahuje na:
  • a) výrobky z elektrické a rádiové elektroniky určené pro použití při jmenovitém napětí vyšším než 1000 V AC a 1500 V DC, nestanoví -li Příloha č. 1 tohoto technického předpisu jinak;
  • b) elektrické a radioelektronické výrobky určené výhradně k použití jako součásti elektrického zařízení, které nejsou uvedeny v seznamu stanoveném v dodatku č. 1 k tomuto technickému předpisu;
  • c) elektrické hračky;
  • d) fotovoltaické panely (solární baterie), které jsou součástí elektrických a radiových elektronických výrobků;
  • e) elektrické a elektronické výrobky určené k použití jako součást pozemských a orbitálních vesmírných objektů;
  • f) elektrická zařízení určená výlučně pro použití v letecké, vodní, pozemní a podzemní dopravě;
  • g) elektrické baterie a akumulátory, včetně baterií a akumulátorů uváděných do oběhu na území Unie jako součást elektrických a radiových elektronických výrobků;
  • h) použité (použité) elektrické a radioelektronické výrobky;
  • i) měřicí přístroje;
  • j) zdravotnická zařízení.

II. Základní pojmy

 1. Pro účely použití tohoto technického předpisu se používají koncepty, které znamenají následující:
  • „Hračka“ - výrobek nebo materiál určený ke hře pro dítě (děti) mladší 14 let;
  • „Elektrická hračka“ - hračka, ve které alespoň jedna funkce plní elektrickou energii;
  • „Elektrické a radioelektronické výrobky“ - výrobky, jejichž fungování je dáno zamýšleným použitím, přítomností, používáním, generováním, transformací, přenosem a distribucí elektrických proudů a (nebo) elektromagnetických polí, které jsou určeny k přímému použití nebo jsou vestavěné do strojů, mechanismů, přístrojů, zařízení a jiného vybavení;
  • „Dovozce“ - rezident členského státu Unie, který uzavřel dohodu o zahraničním obchodu s nerezidentem členského státu Unie o převodu výrobků z elektrické a rádiové elektroniky, prodává tyto výrobky a odpovídá za jejich soulad s požadavky tohoto technického předpisu;
  • „Homogenní (homogenní) materiál“ - materiál s konstantním složením v celém svém objemu, skládající se z jedné látky nebo kombinace látek a (nebo) materiálů, které nelze mechanicky oddělit (rozebráním, řezáním, drcením, broušením nebo jiným mechanickým akce).

III. Pravidla pro oběh elektrických a radiových elektronických výrobků na trhu Unie

 1. Elektrický a radioelektronický výrobek je propuštěn do oběhu na území Unie, pokud splňuje tento technický předpis, jakož i další technické předpisy Unie (celní unie), které se na něj vztahují, a za předpokladu, že prošel potvrzení shody v souladu s oddílem VII tohoto technického předpisu, jakož i v souladu s dalšími technickými předpisy Unie (celní unie), které se na něj vztahují.
 2. Výrobek z elektrické a rádiové elektroniky, jehož shoda s požadavky tohoto technického předpisu, jakož i s požadavky jiných technických předpisů Unie (celní unie) nebyl potvrzen, by neměl být označen jedinou značkou výrobku oběhu na trhu Unie.

IV. Požadavky na omezení používání nebezpečných látek

 1. Elektrický a radioelektronický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby neobsahoval:
  • a) nebezpečné látky podle seznamu v souladu s dodatkem č. 2;
  • b) homogenní (homogenní) materiály obsahující nebezpečné látky v koncentraci překračující přípustnou úroveň uvedenou v seznamu stanoveném v příloze č. 2 tohoto technického předpisu.
 2. Pokud jde o výrobky z elektrické a rádiové elektroniky, byly stanoveny zvláštní požadavky na omezení používání nebezpečných látek v souladu s dodatkem č. 3.

V. Požadavky na značení a provozní dokumenty

 1. Název a (nebo) označení elektrického a radiového elektronického výrobku (typ, značka, model (pokud existuje)), jeho hlavní parametry a vlastnosti, název a (nebo) ochranná známka výrobce, název státu, ve kterém výrobek elektrotechniky a radioelektroniky je vyroben, musí být použit na tento výrobek a specifikován v přiložené provozní dokumentaci.
  V tomto případě musí být na obalu použit také název a (nebo) označení výrobku z elektrické a radioelektroniky (typ, značka, model (pokud existuje)), název a (nebo) ochranná známka výrobce.
 2. Pokud nelze informace uvedené v odstavci 9 tohoto technického předpisu použít na výrobek z elektrické a radioelektroniky, pak je lze uvést pouze v provozních dokumentech připojených k tomuto výrobku. V tomto případě musí být na obalu použit název a (nebo) označení výrobku z elektrické a radioelektroniky (typ, značka, model (pokud existuje)), název a (nebo) ochranná známka výrobce.
 3. značkování výrobky z elektrické a radioelektroniky musí být čitelné, snadno čitelné a musí být aplikovány na výrobek z elektrické a radiové elektroniky na místě přístupném ke kontrole bez demontáže pomocí nástroje.
 4. Provozní dokumentace k elektrickému a rádiovému elektronickému výrobku musí obsahovat:
  • a) informace uvedené v bodě 9 tohoto technického předpisu;
  • b) informace o účelu výrobku;
  • c) vlastnosti a parametry výrobku;
  • d) pravidla a podmínky provozu (používání), instalace, skladování, přepravy (přepravy), prodeje a likvidace výrobku (v případě potřeby příslušné požadavky);
  • e) informace o opatřeních, která je třeba přijmout, pokud je zjištěna závada výrobku;
  • f) jméno a umístění výrobce (oprávněná osoba výrobce), dovozce, jejich kontaktní údaje;
  • g) informace o měsíci a roce výroby výrobku a (nebo) o místě, kde jsou tyto informace použity, nebo o způsobu určení roku výroby.
 5. Označování a sepisování operačních dokumentů se provádí v ruštině, a pokud existují relevantní požadavky v právních předpisech členských států Unie (dále jen členské státy), v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu Stát, na jehož území jsou výrobky prodávány. Měrné jednotky, abecední ochranné známky, vlastní jména, názvy osad a další názvy a podrobnosti v značení a provozních dokumentech mohou být uvedeny v jiných jazycích.
  Provozní dokumenty jsou sepsány na papíře. Může je doprovázet soubor provozních dokumentů na elektronických médiích. Provozní dokumenty obsažené v sadě elektrických a radiových elektronických výrobků pro domácnost lze vydávat pouze na elektronických médiích.

Vi. Zajištění shody elektrických a radioelektronických výrobků s požadavky technických předpisů

 1. Soulad elektrických a radiových elektronických výrobků s tímto technickým předpisem je zajištěn splněním jeho požadavků na omezení používání nebezpečných látek.
 2. Výzkumné (testovací) a měřicí metody elektrických a radiových elektronických výrobků jsou stanoveny normami zahrnutými v seznamu norem obsahujících pravidla a metody výzkumu (zkoušky) a měření, včetně pravidel vzorkování nezbytných pro aplikaci a splnění požadavků tohoto technická regulace a implementace produktů posuzování shody.

VII. Posuzování shody elektrických a radiových elektronických výrobků

 1. Posuzování shody elektrické a elektronické výrobky jsou vyráběny ve formě potvrzení shody.
 2. Při potvrzování shody výrobků z elektrické a rádiové elektroniky mohou být žadateli právnické osoby nebo fyzické osoby registrované na území členského státu v souladu s jeho právními předpisy jako individuální podnikatel, kteří jsou výrobci nebo dovozci (prodejci) nebo osoby oprávněné výrobce.
 3. Elektrické a radioelektronické výrobky podléhají potvrzení shody ve formě prohlášení o shodě podle jednoho z následujících schémat:
  • a) pro sériově vyráběné výrobky - schémata 1d, 3d a 6d;
  • b) pro šarži produktů - schémata 2e a 4e.
 4. Při prohlášení o shodě elektrických a radiových elektronických výrobků může žadatel:
  • a) u schémat 1d, 3d a 6d - výrobce (osoba autorizovaná výrobcem);
  • b) u schémat 2d a 4d - výrobce (osoba pověřená výrobcem) nebo dovozce (prodávající).
 5. Volbu schématu pro prohlášení o shodě elektrických a radiových elektronických výrobků provádí žadatel.
 6. Prohlášení o shodě elektrických a radiových elektronických výrobků podle schémat 1d a 2d provádí žadatel na základě svých vlastních důkazů. Zkoušky vzorků elektrických a elektronických výrobků podle výběru žadatele se provádějí ve zkušební laboratoři žadatele nebo v akreditované zkušební laboratoři (centrum) zařazené do jednotného registru certifikačních orgánů a zkušebních laboratoří (středisek) Celní unie (dále jen „jednotný registr“) nebo v jiné zkušební laboratoři.
  Prohlášení o shodě elektrických a radioelektronických výrobků podle schémat 3d, 4d a 6d provádí žadatel na základě svých vlastních důkazů a důkazů získaných za účasti akreditované zkušební laboratoře (centrum) zařazené do jednotného registru.
 7. Při prohlášení o shodě elektrických a radiových elektronických výrobků žadatel:
  • a) vytváří a analyzuje dokumenty potvrzující shodu výrobků s požadavky tohoto technického předpisu, včetně:
   • technické podmínky (pokud existují);
   • provozní dokumenty;
   • protokol (y) o testování vzorků výrobků a (nebo) součástí, materiálů, součástí výrobků z hlediska shody s požadavky tohoto technického předpisu a (nebo) dalších dokumentů podle výběru žadatele, které sloužily jako základ pro potvrzení shoda produktů s požadavky tohoto případného technického předpisu (diagramy 1e, 2d, 3d, 4d a 6e);
   • Dodací smlouva (smlouva) a případnou přepravní dokumentaci (pro šarži produktů jeden produkt) (schémata 2d a 4d);
   • certifikát pro systém managementu kvality (kopie certifikátu) (schéma 6d);
  • b) provádí identifikaci produktů, aby je odkázal na rozsah tohoto technického předpisu;
  • c) zajišťuje provádění kontroly výroby a přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby výrobní proces výrobků zajišťoval jejich soulad s požadavky tohoto technického předpisu;
  • d) přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění stability fungování systému managementu kvality (schéma 6d);
  • e) přijímá prohlášení o shodě, které je sepsáno podle jednotné formy a pravidel schválených rozhodnutím rady ESAE ze dne 25.12.2012 č. 293;
  • f) po dokončení postupu potvrzení shody aplikuje na trh Unie jediný znak oběhu výrobku;
  • g) po dokončení postupu potvrzení shody vytvoří soubor dokumentů, který obsahuje dokumenty uvedené v pododstavci „a“ tohoto odstavce, a prohlášení o shodě.
 8. Prohlášení o shodě podléhá registraci způsobem předepsaným rozhodnutím Rady ESAE ze dne 09.04.2013 č. 76.
 9. Doba platnosti prohlášení o shodě pro sériově vyráběné elektrické a radioelektronické výrobky není delší než 5 let. U šarže elektrických a rádiových elektronických výrobků není doba platnosti prohlášení o shodě stanovena.
 10. Podle výběru žadatele může být potvrzení shody elektrických a rádiových elektronických výrobků ve formě prohlášení o shodě nahrazeno potvrzením shody ve formě certifikace podle jednoho z následujících schémat:
  • a) u sériově vyráběných produktů - schémata 1c, 2c a 6c;
  • b) pro šarži produktů - schéma 3c.
 11. Při certifikaci elektrických a radiových elektronických výrobků může žadatel:
  • a) u schémat 1c, 2c a 6c - výrobce (osoba autorizovaná výrobcem);
  • b) pro schéma 3c - výrobce (oprávněná osoba výrobce) nebo dovozce (prodejce).
 12. Volbu certifikačního schématu pro elektrické a radioelektronické výrobky provádí žadatel.
 13. Při certifikaci elektrických a radiových elektronických výrobků žadatel:
  • a) přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že výrobní proces produktů je stabilní a zajistí jejich soulad s požadavky tohoto technického předpisu;
  • b) generuje následující technickou dokumentaci:
   • technické podmínky (pokud existují);
   • provozní dokumenty;
   • dohoda o dodávce (smlouva) a případná dodací dokumentace (pro dávku produktů) (schéma 3c);
   • certifikát pro systém managementu kvality (kopie certifikátu) (schéma 2c);
   • další dokumenty podle výběru žadatele, které sloužily jako základ pro potvrzení shody výrobků s požadavky tohoto technického předpisu (pokud existují);
  • c) předkládá certifikačnímu orgánu uvedenému v jednotném registru žádost o certifikaci produktů (s připojením technické dokumentace). Žádost musí obsahovat informace o dokumentu, za účelem splnění požadavků, na něž je certifikován systém managementu jakosti (schéma 2c), jakož i o identifikačních vlastnostech šarže produktů a v něm obsažených výrobkových jednotek (schéma 3c) ;
  • d) po dokončení postupu potvrzení shody aplikuje na trh Unie jediný znak oběhu výrobku;
  • e) v případě změn v designu výrobků nebo technologie jejich výroby, které mohou ovlivnit shodu těchto výrobků s požadavky tohoto technického předpisu, předem informovat certifikační orgán (schéma 1c);
  • f) po dokončení postupu potvrzení shody vytvoří soubor dokumentů, který obsahuje dokumenty uvedené v pododstavci „b“ tohoto odstavce, zkušební protokol (protokoly), výsledky analýzy stavu výroby ( schéma 1c) a prohlášení o shodě.
 14. Při certifikaci elektrických a radiových elektronických produktů certifikační orgán obsažený v jednotném registru:
  • a) analyzuje technickou dokumentaci předloženou žadatelem a informuje žadatele o svém rozhodnutí (s uvedením podmínek pro certifikaci);
  • b) provádí identifikaci vzorků produktů a jejich výběr od žadatele k testování;
  • c) zajišťuje testování vzorků produktů (šarže produktů (vzorky ze šarže) (schéma 3c)) v akreditované zkušební laboratoři (centrum) zařazené do jednotného registru;
  • d) provádí анализ stav výroby žadatele, jejíž výsledky jsou dokumentovány v zákoně (schéma 1c);
  • e) v případě pozitivních výsledků testů a analýzy stavu výroby sepíše certifikát shody v jednotné podobě schválený rozhodnutím rady ESAE ze dne 25.12.2012. prosince 293 č. XNUMX a vydá jej žadateli;
  • f) zadávat informace o certifikátu shody do jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě;
  • g) provádí inspekční kontrolu ve vztahu k certifikovaným výrobkům po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři (centrum) zařazené do jednotného registru a (nebo) analýzou stavu výroby (schéma 1c) );
  • h) provádí inspekční kontrolu ve vztahu k certifikovaným výrobkům po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři (centrum) zařazené do jednotného registru a analýzou výsledků inspekční kontroly managementu kvality orgán certifikace systému ve vztahu ke kvalitě certifikovaného systému managementu (schéma 2c);
  • i) v případě pozitivních výsledků inspekce kontroly potvrdí platnost certifikátu shody a provede odpovídající zápis do zákona o kontrole inspekce, v případě negativních výsledků inspekce kontroly rozhodne o pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení o shodě a informuje žadatele o přijatém rozhodnutí (schémata 1c a 2c).
 15. V případě potvrzení shody (prohlášení o shodě nebo certifikace) podle schémat zajišťujících certifikaci systému managementu jakosti provádí certifikaci takového systému certifikační orgán systému managementu kvality registrovaný na území Členský stát v souladu s právními předpisy tohoto státu a akreditovaný ve vnitrostátním systému. O akreditaci členského státu.
 16. Doba platnosti certifikátu shody pro sériově vyráběné výrobky z elektrické a radioelektroniky není delší než 5 let. U šarže elektrických a radiových elektronických výrobků není doba platnosti certifikátu shody stanovena.
 17. Je uložen soubor dokumentů vytvořených po potvrzení shody elektrických a radioelektronických produktů:
  • a) u sériově vyráběných výrobků - žadatel má nejméně 10 let ode dne ukončení prohlášení o shodě nebo certifikátu shody;
  • b) pro šarži produktů - žadatel má nejméně 10 let ode dne ukončení prodeje šarže produktů;
  • c) u výrobku - od výrobce (osoby pověřené výrobcem) po dobu nejméně 10 let ode dne ukončení výroby (ukončení výroby) tohoto výrobku.

VIII. Označování jedinou značkou oběhu výrobku na trhu Unie

 1. Výrobek z elektrické a rádiové elektroniky, který splňuje požadavky tohoto technického předpisu a prošel postupem posuzování shody podle oddílu VII tohoto technického předpisu, musí být označen jedinou značkou oběhu výrobku na trhu Unie.
 2. Označování jediným znakem oběhu výrobku na trhu Unie se provádí před uvolněním výrobku z elektrické a rádiové elektroniky do oběhu na trh Unie.
 3. Na každý výrobek z elektrické a rádiové elektroniky je aplikována jediná značka oběhu výrobku na trhu Unie, a to jakýmkoli způsobem, který poskytuje jasný a jasný obraz po celou dobu životnosti výrobku, a je rovněž uveden v připojené provozní dokumentaci.
  Není -li možné na trhu Unie na elektrickou a rádiovou elektroniku použít jedinou značku oběhu výrobku, je povoleno ji použít pouze na obalu výrobku a v připojené provozní dokumentaci.
 4. Výrobek z elektrické a radioelektroniky je na trhu Unie označen jedinou značkou oběhu výrobku, pokud splňuje požadavky všech technických předpisů Unie (celní unie), které se na něj vztahují.

 

Seznam elektrických a radiových elektronických výrobků, které podléhají technickým předpisům EAEU „O omezení používání nebezpečných látek v elektrické a radiové elektronice“ (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektrické a domácí spotřebiče:
  • a) pro přípravu a skladování potravin a mechanizaci kuchyňských prací, jakož i dalšího kuchyňského vybavení;
  • b) na zpracování (praní, žehlení, sušení, čištění) prádla, oděvů a obuvi;
  • c) pro úklid a úklid prostor;
  • d) udržovat a regulovat vnitřní klima;
  • e) hygienické a hygienické;
  • f) pro péči o vlasy, nehty a kůži;
  • g) pro zahřívání těla;
  • h) vibrační masáž;
  • i) hrací, sportovní a cvičební vybavení;
  • j) audio a video zařízení, přijímače televizního a rozhlasového vysílání;
  • k) šití a pletení;
  • m) napájecí zdroje, nabíječky, stabilizátory napětí;
  • m) pro zahradnictví;
  • o) pro akvária a zahradní jezírka;
  • o) elektrická čerpadla;
  • p) elektrické a elektronické hodiny;
  • c) kalkulačky;
  • r) elektroinstalační výrobky;
  • y) prodlužovací šňůry.
 2. Elektronické počítače a zařízení k nim připojená, včetně jejich kombinací:
  • a) servery, systémové jednotky osobních počítačů;
  • b) notebooky;
  • c) tablet, kapesní, ruční a jiné malé počítače;
  • d) klávesnice, manipulátory, sledovače a další ovládací a vstupní zařízení (počítačové myši, joysticky, helmy, brýle);
  • e) vyměnitelná úložná zařízení;
  • f) monitory;
  • g) tiskárny;
  • h) skenery;
  • i) akustické systémy a sluchátka;
  • j) multimediální projektory;
  • k) čtenáři biometrických informací;
  • m) webové kamery;
  • m) modemy;
  • o) zdroje nepřerušitelného napájení.
 3. Telekomunikační zařízení (koncová telekomunikační zařízení):
  • a) pevné linky a mobilní telefony;
  • b) telefonní automaty;
  • c) telefax;
  • d) dálnopisy;
  • e) přenosné a přenosné rozhlasové stanice;
  • f) RFID tagy.
 4. Kopírky a další elektrické kancelářské (kancelářské) vybavení.
 5. Elektrifikované nářadí (ruční a přenosné elektrické stroje).
 6. Světelné zdroje a osvětlovací zařízení, včetně vybavení zabudovaného do nábytku.
 7. Elektromuzikální nástroje.
 8. Herní a obchodní stroje.
 9. Pokladny, stroje na tisk vstupenek, čtečky ID karet, bankomaty, informační kiosky.
 10. Kabely, vodiče a šňůry určené pro použití při jmenovitém napětí nejvýše 500 V AC a (nebo) DC, s výjimkou kabelů z optických vláken.
 11. Automatické spínače a proudový chránič.
 12. Požární, zabezpečovací a protipožární detektory.

 

Úplný seznam produktů, u nichž je k podání celního prohlášení přiloženo předložení dokladu o posouzení shody (informace o dokladu o posouzení shody) s požadavky EAEU TR „O omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích “(TR EAEU 037/2016)

ve znění rozhodnutí Rady ESAE č. 33 ze dne 23.03.2021

Název produktu VT kód FEA EAEU Dokument o shodě
ledničky mrazničky lednice 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
prohlášení o shodě
myčky nádobí 8422110000 prohlášení o shodě
elektrická kamna a elektrická kamna kuchyňské panely 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
prohlášení o shodě
elektrické trouby trouby vestavné trouby elektrické sušičky na ovoce zelenina bobule houby 8516608000
8516609000
8516797000
prohlášení o shodě
elektrické spotřebiče pro ohřev tekutých kotlů varné konvice kávovary kávovary dětské ohřívače jídla parníky sterilizátory 8516108000
8516710000
8516797000
prohlášení o shodě
mikrovlnné trouby 8516500000 prohlášení o shodě
Drtiče odpadu 8509800000 prohlášení o shodě
elektrické grily kontaktní grily aero grily elektrické BBQ grily elektrické grily elektrické mlýnky vaflovače grilovací hluboké fritézy pekárenské stroje roboty na jogurty vícevařiče elektrické pánve mixéry kávomlýnky kuchyňské stroje kuchyňský robot kuchyňský odšťavňovač odšťavňovače másla mlýnky na maso mixéry mixéry struhadla šlehače škrabky mlýnky štěpkovače nože 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
prohlášení o shodě
pračky 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
prohlášení o shodě
odstřeďovací bubny 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
prohlášení o shodě
ultrazvukové zařízení pro praní prádla 8450190000
8479899708
prohlášení o shodě
žehličky žehlící stroje parní čističe parní generátory 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
prohlášení o shodě
elektrické sušičky na ručníky a oděvy 8516797000 prohlášení o shodě
mokré a suché vysavače 8508 prohlášení o shodě
leštičky na podlahy 8509800000 prohlášení o shodě
vysávací systémy 8508 prohlášení o shodě
elektrické kartáče 8509800000 prohlášení o shodě
parní kartáče mopy 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
prohlášení o shodě
čisticí zařízení sání vody 8509800000 prohlášení o shodě
fanoušci 8414510000 prohlášení o shodě
klimatizace 841510
8415810090
8415820000
8415830000
prohlášení o shodě
zvlhčovače odpařovače odvlhčovače 8415900009
841899
8479899708
8509800000
prohlášení o shodě
čističky vzduchu kuchyňské digestoře 841460000
8421392009
prohlášení o shodě
elektrické ohřívače používané pro chov zvířat a pěstování rostlin elektrické spotřebiče pro vytápění vytápění vytápění prostor elektrické radiátory ventilátory ohřívače konvektory 8436210000
8516210000
851629
prohlášení o shodě
elektrické krby 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
prohlášení o shodě
systémy podlahového vytápění 851680 prohlášení o shodě
ohřívače vody 851610 prohlášení o shodě
sprchy toalety při připojení k napájení střídavým osvětlením topení 3922
7324900009
9019109001
prohlášení o shodě
zařízení používaná k hygieně dutin ústa 8509800000 prohlášení o shodě
elektrické ohřívače pro saunová topidla 8516299900 prohlášení o shodě
elektrická zařízení pro hubení hmyzu 8543709000 prohlášení o shodě
elektrické holicí strojky, zastřihovače, epilátory 8510100000
8510300000
prohlášení o shodě
zastřihovače vlasů 8510200000 prohlášení o shodě
elektrické sauny na obličej 8516797000 prohlášení o shodě
vysoušeče vlasů žehličky na vlasy vlasové stylingové žehličky 8516310009
8516320000
prohlášení o shodě
elektrické vysoušeče rukou 8516330000 prohlášení o shodě
elektrická kulma na vlasy 8516320000 prohlášení o shodě
elektrické topné podložky přikrývky matrace a polštáře 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
prohlášení o shodě
masážní stroje na tělo bez lékařského dohledu 9019101000 prohlášení o shodě
hydromasážní koupele na nohy 9019109001 prohlášení o shodě
videohry a zařízení pro ně 950450000 prohlášení o shodě
hrát sportovní a cvičební zařízení připojené k elektrické síti 950430
9504908009
950691
prohlášení o shodě
zařízení pro záznam a přehrávání zvuku a videa 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
prohlášení o shodě
zařízení pro příjem rádia 8527 prohlášení o shodě
přijímače televizní televizní tunery satelitní televizní tunery 852871
852872
prohlášení o shodě
Akustické systémy 8518210000
851822000
851829
prohlášení o shodě
audio zesilovače 851840
8518500000
prohlášení o shodě
videotelefony interkomy 8517691000
8517692000
prohlášení o shodě
elektrické šicí stroje 845210 prohlášení o shodě
overlocky 8452101900 prohlášení o shodě
elektrické pletací stroje 8447 prohlášení o shodě
napájecí zdroje nabíječky stabilizátory napětí pro domácí zařízení 8504403009
8504408200
8504409000
prohlášení o shodě
nabíječky baterií 8504405500 prohlášení o shodě
sekačky na trávu a nůžky na živý plot 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
prohlášení o shodě
elektrické rolety pro dveřní okna, kompletní s elektromotorem 8479899708 prohlášení o shodě
větrací vysavače zahradních fukarů 8467298509
8508600000
prohlášení o shodě
dojicí stroje 8434100000 prohlášení o shodě
kompresory 8414808000 prohlášení o shodě
čerpadla 841370
8413810000
prohlášení o shodě
ohřívače 8516108000 prohlášení o shodě
žárovky osvětlovacího zařízení 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
prohlášení o shodě
zařízení pro filtraci nebo čištění vodních filtrů elektrické sterilizátory 8421210009 prohlášení o shodě
elektrické podavače 8509800000 prohlášení o shodě
dekorativní fontány pro zahradní jezírka s elektrickým pohonem a nebo elektrickým čerpadlem 841370
8413810000
prohlášení o shodě
elektrická čerpadla pro použití v systémech zásobování pitnou vodou, zásobování vodou, ohřev vody, likvidace odpadních vod provozovaná v jednotlivých domech určených k bydlení 8413 prohlášení o shodě
elektrické a elektronické hodinky 9102120000
9105210000
9105910000
prohlášení o shodě
kalkulačky 8470 prohlášení o shodě
spínače včetně polovodičových časovačů 853650
9107000000
prohlášení o shodě
spínače pro elektrické spotřebiče 853650 prohlášení o shodě
zásuvky 8536699008 prohlášení o shodě
vidlice 8536699008 prohlášení o shodě
štípací adaptéry 8536699008
8536901000
8536908500
prohlášení o shodě
prodlužovací kabely včetně prodlužovacích kabelů filtrů 854442 prohlášení o shodě
prodlužovací šňůry na cívce 854442 prohlášení o shodě
servery systémové jednotky osobních počítačů 8471410000
8471490000
8471500000
prohlášení o shodě
notebooky 8471300000 prohlášení o shodě
kapesní počítače a další malé počítače 8471300000 prohlášení o shodě
klávesnice manipulátory turisté a další ovládací a vstupní zařízení počítačové myši joysticky helmy brýle 8471
950450000
prohlášení o shodě
externí úložná zařízení 847170
8523
prohlášení o shodě
monitory 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
prohlášení o shodě
tiskárny 844331
8443321009
prohlášení o shodě
skenery 8471607000 prohlášení o shodě
reproduktory a sluchátka 8518210000
851822000
851829
851830
prohlášení o shodě
multimediální projektory 8528621000 prohlášení o shodě
biometrické čtečky 8471
9031499000
9031803800
prohlášení o shodě
webové kamery 852580 prohlášení o shodě
modemy 851762000 prohlášení o shodě
jednotky nepřerušitelného napájení 8504403002
8504403009
prohlášení o shodě
pevné linky a mobilní telefony 8517110000
8517120000
8517180000
prohlášení o shodě
telefony 8517180000 prohlášení o shodě
telefaxy 8443323000
851762000
prohlášení o shodě
dálnopisy 851762000 prohlášení o shodě
přenosná a přenosná rádia 8517
8525600009
prohlášení o shodě
RFID tagy 852352 prohlášení o shodě
Kopírky a další elektrické kancelářské vybavení 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
prohlášení o shodě
vrtačky vrtací kladiva šroubováky utahováky šroubováky 846721
8467292000
8467298509
prohlášení o shodě
pily přímočaré pily 846722 prohlášení o shodě
brusky včetně úhlových leštiček 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
prohlášení o shodě
hoblíky 8467297000 prohlášení o shodě
nůžky 8467292000
8467298501
8467298509
prohlášení o shodě
grindstone 8467295900 prohlášení o shodě
frézky 8467298509 prohlášení o shodě
akumulátorový ruční nástroj s nabíječkou 8467211000
8467292000
prohlášení o shodě
malé dřevoobráběcí stroje pro individuální použití 8465 prohlášení o shodě
nehořlavé kapalné stříkací pistole 8424200000 prohlášení o shodě
stroje a zařízení pro obloukové a plazmové obloukové svařování 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
prohlášení o shodě
elektrické žárovky kompaktní fluorescenční LED pro všeobecné použití 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
prohlášení o shodě
svítidla pro všeobecné použití 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
prohlášení o shodě
svítidla zapuštěná do země 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
prohlášení o shodě
lampy do akvárií 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
prohlášení o shodě
reflektory 9405401002
9405401008
prohlášení o shodě
světelné girlandy pro domácnost včetně vánočních stromků 9405300001
9405300009
prohlášení o shodě
Hudební nástroje 9207 prohlášení o shodě
Herní a obchodní stroje 8476
950430
prohlášení o shodě
Registrační pokladny pokladen Čtečky identifikačních karet Bankomaty Informační kiosky 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
prohlášení o shodě
Kabely, vodiče a šňůry určené pro použití při jmenovitém napětí nepřesahujícím V AC a nebo DC, s výjimkou kabelů z optických vláken 854449910
8544499501
8544499509
prohlášení o shodě
Jističe a jističe zbytkového proudu 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
prohlášení o shodě
Požární zabezpečení a zabezpečení požárních hlásičů 853110 prohlášení o shodě
1 až 10 (119)