МЕНЮ

Popis typických systémů certifikace shody

Schéma certifikace 1

Schéma 1c zahrnuje následující postupy:

 • žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací;
 • posouzení žádosti a rozhodnutí certifikačního orgánu;
 • výběr výrobků pro testování certifikačním orgánem;
 • testování vzorků výrobků akreditovanou zkušební laboratoří;
 • provádění analýzy stavu výroby certifikačním orgánem pro výrobky;
 • zobecnění výsledků zkoušek a analýza stavu výroby certifikačním orgánem pro výrobky a vydání žadatele o osvědčení o shodě;
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • inspekční kontrola certifikovaných výrobků.

Žadatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že výrobní proces je stabilní, a zajistí, aby vyráběné výrobky splňovaly požadavky technických předpisů, vyhotovuje technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Certifikační orgán výrobku analyzuje technickou dokumentaci předloženou žadatelem a informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahujícím podmínky certifikace.

Certifikační orgán odebírá vzorky výrobků od žadatele o testování.

Zkoušení vzorků provádí akreditovaná zkušební laboratoř jménem certifikačního orgánu výrobku, který je opatřen protokolem o zkoušce.

Analýza stav výroby žadatele provádí certifikační orgán výrobku. Výsledky analýzy jsou dokumentovány v zákoně.

Jsou-li výsledky zkoušek a analýza stavu výroby pozitivní, orgán pro certifikaci výrobků sestaví prohlášení o shodě a vydává je žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři a (nebo) analýzou stavu výroby. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobků s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem uvědomí certifikační orgán výrobku, který rozhodne o potřebě nových zkoušek a (nebo) analýza stavu výroby.

Schéma certifikace 2

Schéma 2c zahrnuje následující postupy:

 • žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací, která nutně obsahuje certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu) vydaný certifikačním orgánem pro systém řízení, který potvrzuje, že systém řízení splňuje požadavky stanovené v technických předpisech;
 • posouzení uplatňování a přijetí rozhodnutí certifikačního orgánu o certifikaci výrobků;
 • výběr výrobků pro testování certifikačním orgánem;
 • testování vzorků výrobků akreditovanou zkušební laboratoří;
 • zobecnění výsledků analýzy technické dokumentace předložené žadatelem certifikačním orgánem pro výrobky, výsledků zkoušek vzorků výrobků a vydání osvědčení o shodě žadateli;
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • kontrolní kontrola certifikovaných výrobků, sledování stability systému řízení.

Žadatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění stability systému řízení a výrobních podmínek pro výrobu výrobků, které splňují požadavky technického předpisu, vypracovává technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

V žádosti se uvede doklad, podle kterého je systém řízení certifikován, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že v technickém předpisu může být zřízen jeden nebo více dokumentů, podle kterých se provádí certifikace systému řízení.

Současně žadatel předloží certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu).

Posouzení aplikace, výběr a testování vzorků.

Jsou-li výsledky analýzy technické dokumentace a zkoušek pozitivní, vydá certifikační orgán výrobku certifikát shody a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři a analýzou výsledků inspekční kontroly systémem managementu certifikačního systému pro certifikovaný systém managementu. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Schéma certifikace 3

Schéma 3c zahrnuje následující postupy:

 • žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací;
 • posouzení uplatňování a přijetí rozhodnutí certifikačního orgánu o certifikaci výrobků;
 • výběr výrobků pro testování certifikačním orgánem;
 • testování vzorků výrobků akreditovanou zkušební laboratoří;
 • analýza výsledků zkoušek a vydání osvědčení o shodě žadateli;
 • označení šarže produktů s jedinou známkou oběhu.

Žadatel vypracuje technickou dokumentaci a podá žádost o certifikaci výrobní šarže jednomu z certifikačních orgánů výrobku, který má tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Žádost musí obsahovat identifikační charakteristiky strany a jejích výrobních jednotek.

Certifikační orgán informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahující podmínky pro certifikaci.

Certifikační orgán provádí identifikaci šarže výrobků žadatelem a výběr vzorků pro testování.

Zkoušky šarže produktů (vzorky ze šarže) provádí akreditovaná zkušební laboratoř jménem certifikačního orgánu, který je opatřen protokolem o zkoušce.

Jsou-li výsledky zkoušky pozitivní, certifikační orgán vystaví certifikát shody a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Schéma certifikace 4

Schéma 4c zahrnuje následující postupy:

 • žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací;
 • posouzení žádosti a rozhodnutí certifikačního orgánu;
 • testování každé jednotky výrobku akreditovanou zkušební laboratoří;
 • analýza výsledků zkoušek a vydání osvědčení o shodě žadateli;
 • kreslení jediného znaku adresy.

Žadatel vypracuje technickou dokumentaci a podá žádost o certifikaci výrobkové jednotky jednomu z certifikačních orgánů výrobku, který má tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Žádost musí obsahovat identifikační charakteristiky výrobní jednotky.

Certifikační orgán informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahující podmínky pro certifikaci.

Jednotkové zkoušky provádí akreditovaná zkušební laboratoř jménem certifikačního orgánu, kterému je protokol o zkoušce poskytován.

Jsou-li výsledky zkoušky pozitivní, certifikační orgán vystaví certifikát shody a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Schéma certifikace 5

Schéma 5c zahrnuje následující postupy:

 • žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací;
 • posouzení žádosti a rozhodnutí certifikačního orgánu;
 • certifikační orgán provádějící projektovou studii;
 • certifikační orgán provádějící analýzu stavu výroby;
 • zobecnění výsledků projektového výzkumu a analýzy stavu výroby a vydání osvědčení o shodě žadateli
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • inspekční kontrola certifikovaných výrobků.

Žadatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že výrobní proces je stabilní, a zajistí, aby vyráběné výrobky splňovaly požadavky technických předpisů, vyhotovuje technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Certifikační orgán informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahující podmínky pro certifikaci.

Certifikační orgán provádí výzkum projektu výrobku analýzou technické dokumentace, na níž je produkt vyráběn, výsledků výpočtů, zkoušek vzorků experimentálních produktů.

Výsledky studie návrhu výrobku jsou uvedeny v závěru, v němž certifikační orgán posuzuje shodu návrhu výrobku se stanovenými požadavky.

Analýzu stavu výroby žadatele provádí certifikační orgán. Výsledky analýzy jsou dokumentovány v aktu.

Jsou-li výsledky studie návrhu výrobku a analýzy stavu výroby pozitivní, certifikační orgán vystaví certifikát shody a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři a (nebo) analýzou stavu výroby. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobku s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem uvědomí certifikační orgán, který rozhodne o potřebě nových zkoušek a (nebo) analýzy výrobní podmínky.

Schéma certifikace 6

Schéma 6c zahrnuje následující postupy:

žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací, která nutně obsahuje certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu) vydaný certifikačním orgánem pro systém řízení, který potvrzuje, že systém řízení splňuje požadavky stanovené v technických předpisech;

 • Provádění výzkumu designu výrobku certifikačním orgánem;
 • zobecnění výsledků analýzy technické dokumentace, včetně výsledků studie návrhu výrobku, a vydání osvědčení o shodě žadateli;
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • inspekční kontrola certifikovaných výrobků (sledování stability fungování systému řízení jakosti).

Žadatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění stability systému řízení a výrobních podmínek pro výrobu výrobků, které splňují požadavky technického předpisu, vypracovává technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

V žádosti se uvede doklad, podle kterého je systém řízení certifikován, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že v technickém předpisu může být zřízen jeden nebo více dokumentů, podle kterých se provádí certifikace systému řízení.

Současně žadatel předloží certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu).

Certifikační orgán provede analýzu technické dokumentace, provede studii návrhu výrobku v souladu s a s pozitivními výsledky vypracuje a vydá žadateli osvědčení o shodě s výrobkem.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v testovací laboratoři a analýzou výsledků inspekční kontroly systémem managementu certifikačního systému pro certifikovaný systém managementu. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobků s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem uvědomí certifikační orgán, který rozhodne o potřebě nových zkoušek.

Schéma certifikace 7

Schéma 7c zahrnuje následující postupy:

 • podání žádosti o certifikaci žadatelem u certifikačního orgánu;
 • posouzení žádosti a rozhodnutí certifikačního orgánu;
 • certifikační studie certifikačního orgánu;
 • certifikační orgán provádějící analýzu stavu výroby;
 • zobecnění výsledků projektového výzkumu a analýzy stavu výroby a vydání osvědčení o shodě žadateli
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • inspekční kontrola certifikovaných výrobků.

Žadatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že výrobní proces je stabilní, a zajistí, aby vyráběné výrobky splňovaly požadavky technických předpisů, vyhotovuje technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Certifikační orgán informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahující podmínky pro certifikaci.

Certifikační orgán provádí studii typu výrobku jedním z následujících způsobů:

 • studie vzorku pro plánovanou výrobu jako modelového zástupce všech budoucích produktů;
 • analýza technické dokumentace, testování vzorku produktu nebo kritických součástí produktu.

Výsledky výzkumu typu jsou zdokumentovány v závěru, ve kterém certifikační orgán posuzuje shodu typu výrobku se stanovenými požadavky.

Analýzu stavu výroby žadatele provádí certifikační orgán. Výsledky analýzy jsou dokumentovány v aktu.

Jsou-li výsledky studie typu výrobku a analýzy stavu výroby pozitivní, certifikační orgán vystaví osvědčení o shodě a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři a (nebo) analýzou stavu výroby. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobku s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem uvědomí certifikační orgán, který rozhodne o potřebě nových zkoušek a (nebo) analýzy výrobní podmínky.

Schéma certifikace 8

Schéma 8c zahrnuje následující postupy:

žadatel předloží certifikačnímu orgánu žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací, která nutně obsahuje certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu) vydaný certifikačním orgánem pro systém řízení, který potvrzuje, že systém řízení splňuje požadavky stanovené v technických předpisech;

 • posouzení uplatňování a přijetí rozhodnutí o certifikaci výrobků certifikačním orgánem;
 • certifikační studie certifikačního orgánu;
 • shrnutí výsledků analýzy technické dokumentace, včetně výsledků přezkoušení typu, a vydávání osvědčení o shodě žadateli;
 • kreslení jediného znaku odvolání;
 • inspekční kontrola certifikovaných výrobků (sledování stability systému řízení).

Žadatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění stability systému řízení a výrobních podmínek pro výrobu výrobků, které splňují požadavky technického předpisu, vypracovává technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

V žádosti se uvede doklad, podle kterého je systém řízení certifikován, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že v technickém předpisu může být zřízen jeden nebo více dokumentů, podle kterých se provádí certifikace systému řízení.

Současně žadatel předloží certifikát pro systém řízení (kopie certifikátu).

Certifikační orgán analyzuje předložené dokumenty, provede studii a s pozitivními výsledky vystaví a vydá žadateli certifikát shody výrobku.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Certifikační orgán výrobku provádí inspekční kontrolu certifikovaných výrobků po celou dobu platnosti certifikátu shody testováním vzorků výrobků v akreditované zkušební laboratoři a analýzou výsledků inspekční kontroly systémem managementu certifikačního systému pro certifikovaný systém managementu. V případě pozitivních výsledků kontrolní kontroly se platnost osvědčení o shodě považuje za potvrzenou, jak je uvedeno v kontrolním aktu. Pokud jsou výsledky kontroly inspekce záporné, vydá certifikační orgán výrobku jedno z následujících rozhodnutí:

 • pozastavit osvědčení o shodě;
 • zrušit certifikát shody.

Rozhodnutí učiněná certifikačním orgánem se sdělují žadateli.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobků s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem uvědomí certifikační orgán, který rozhodne o potřebě nových zkoušek.

Schéma certifikace 9

Schéma 9c zahrnuje následující postupy:

žadatel předloží certifikačnímu orgánu výrobku žádost o certifikaci s přiloženou technickou dokumentací, která nezbytně zahrnuje:

 • informace o výzkumu;
 • protokoly o zkouškách provedené výrobcem nebo akreditovanou zkušební laboratoří;
 • certifikáty shody pro materiály a výrobky součástí nebo protokoly o zkouškách (pokud existují);
 • certifikáty pro systém řízení kvality (pokud jsou k dispozici);
 • doklady potvrzující shodu specifikovaných výrobků s požadavky technického předpisu, které se na něj vztahují, vydané zahraničními certifikačními orgány;
 • jiné dokumenty přímo nebo nepřímo potvrzující shodu výrobků se stanovenými požadavky;
 • posouzení uplatňování a přijetí rozhodnutí certifikačního orgánu o certifikaci výrobků;
 • provedení a shrnutí výsledků analýzy technické dokumentace certifikačním orgánem a vydání osvědčení o shodě žadateli;
 • kreslení jediného znaku adresy.

Žadatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění stability výrobních podmínek pro výrobu výrobků, které splňují požadavky technického předpisu, vypracovává technickou dokumentaci a podává žádost o certifikaci svých výrobků jednomu z certifikačních orgánů, které mají tento typ výrobku v oblasti akreditace.

Certifikační orgán informuje žadatele o rozhodnutí o žádosti obsahující podmínky pro certifikaci.

Certifikační orgán analyzuje technickou dokumentaci, výsledky výpočtů, zkoušky výrobků a další dokumenty, které přímo nebo nepřímo potvrzují shodu výrobků se stanovenými požadavky.

Výsledky analýzy technické dokumentace výrobků jsou uvedeny v závěru, v němž certifikační orgán posuzuje shodu výrobků se stanovenými požadavky.

Jsou-li výsledky analýzy technické dokumentace výrobků kladné, certifikační orgán vystaví certifikát shody a vydá jej žadateli.

Pokud technický předpis nestanoví jinak, žadatel uplatní jediné odvolání.

Do Jednotného registru vydaných certifikátů shody a registrovaných prohlášení o shodě, vyhotovených certifikačním orgánem výrobku, se provede odpovídající zápis.

Při provádění změn konstrukce (složení) výrobku nebo technologie jeho výroby, které mohou mít vliv na soulad výrobků s požadavky stanovenými v technických předpisech, žadatel o tom předem písemně informuje certifikační orgán, který rozhodne o potřebě dalších studií.

Souhrnná tabulka typických systémů certifikace shody

Číslo obvodu Obvodový prvek přihláška Žadatel Doklady prokazující splnění
Testování produktu Vyhodnocení z kontrolní inspekce
1S testování vzorku produktu analýza výroby testování vzorků výrobků a (nebo) analýza stavu výroby Pro výrobky vyráběné v sérii. Výrobce, včetně zahraničního, existuje-li na území celní unie osoba oprávněná výrobcem Osvědčení o shodě pro výrobky vyráběné v sérii
2S testování vzorku produktu certifikace systému řízení testování vzorků výrobků a řízení systému řízení
3S testování vzorku produktu - - Pro dávku produktů (jednotlivá položka) Prodejce (dodavatel), výrobce, včetně zahraničních certifikát shody pro šarži výrobků
4S testy jednotlivých položek - - certifikát shody pro jeden produkt
5S výzkum designu výrobků analýza výroby testování vzorků výrobků a (nebo) analýza stavu výroby U výrobků vyráběných v sérii, pokud je zcela nemožné nebo obtížné potvrdit shodu s požadavky při testování konečného výrobku Výrobce, včetně zahraničního, existuje-li na území celní unie osoba oprávněná výrobcem Osvědčení o shodě pro výrobky vyráběné v sérii
6S výzkum designu výrobků certifikace
systémy
řízení
Test
vzorky
produkty a
inspekce
ovládání
systémy
řízení
7S typový výzkum analýza výroby testování vzorků výrobků a (nebo) analýza stavu výroby Pro složité výrobky určené pro serializaci a hromadnou výrobu, stejně jako v případě plánování uvolnění velkého počtu úprav produktu Výrobce, včetně zahraničního, existuje-li na území celní unie osoba oprávněná výrobcem Osvědčení o shodě pro výrobky vyráběné v sérii
8S typový výzkum certifikace systému řízení testování vzorků výrobků a kontrola kontroly systému řízení
9S na základě analýzy technické dokumentace - - Pro šarži produktů omezeného objemu dodávaných zahraničním výrobcem nebo pro komplexní produkty určené k vybavení podniků na území celní unie Výrobce, včetně zahraničního, existuje-li na území celní unie osoba oprávněná výrobcem Osvědčení o shodě pro šarži výrobků s omezeným objemem