МЕНЮ

Požadované dokumenty a informace pro státní registraci produktů poprvé zavedených na území Ruské federace poprvé

Za účelem vydání dokladu potvrzujícího bezpečnost výrobků se předkládají následující doklady, pokud technické předpisy celní unie nestanoví jinak:

U VÝROBKŮ VYRÁBĚNÝCH NA CELNÍM ÚZEMÍ CELNÍ UNIE:

 1. prohlášení,
 2. kopie dokumentů, v souladu s nimiž jsou výrobky vyráběny (normy, specifikace, předpisy, technologické pokyny, specifikace, recepty, informace o složení), ověřené výrobcem (výrobcem);
 3. písemné oznámení výrobce (výrobce), že jím vyráběné výrobky (vzorky výrobků) splňují požadavky dokumentů, v souladu s nimiž je vyroben (jako oznámení, kopie certifikátu kvality, pas bezpečnosti (kvality), certifikáty kvality certifikované výrobcem ( výrobce) nebo dopis od výrobce (je poskytnut jeden z uvedených dokumentů);
 4. dokument výrobce (výrobce) o použití (provozu, používání) kontrolovaného zboží (pokyny, manuály, předpisy, doporučení) nebo jeho kopie ověřená žadatelem (pokud existuje);
 5. kopie etiket (obalů) nebo jejich rozložení pro kontrolované zboží, ověřené žadatelem;
 6. kopie dokladů o specifické činnosti biologicky aktivního doplňku stravy (pro přípravky obsahující neznámé složky, neoficiální předpisy), ověřené žadatelem;
 7. vzorkování (vzorky) jednat;
 8. prohlášení výrobce (výrobce) o přítomnosti geneticky modifikovaných (transgenních) organismů, nanomateriálů, hormonů, pesticidů v potravinářských výrobcích;
 9. výzkumné (testovací) protokoly (úkony hygienické zkoušky), vědecké zprávy, znalecké posudky, výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob nebo Jednotného státního rejstříku fyzických osob (volitelně);

 

PRO ŘÍZENÉ ZBOŽÍ VYRÁBĚNÉ MIMO CELNÍ ÚZEMÍ CELNÍ UNIE:

 1. aplikace;    
 2. kopie dokumentů, v souladu s nimiž jsou výrobky vyráběny (normy, technické podmínky, předpisy, technologické pokyny, specifikace, recepty, informace o složení), ověřené v souladu s právními předpisy strany, ve které se provádí státní registrace;    
 3. prohlášení výrobce (producentů) o přítomnosti geneticky modifikovaných organismů, nanomateriálů, hormonů, pesticidů v potravinářských výrobcích;    
 4. dokument výrobce (výrobce) o použití (provozu, používání) kontrolovaného zboží (pokyny, manuály, předpisy, doporučení) nebo jeho kopie ověřená žadatelem (pokud existuje);    
 5. písemné oznámení výrobce (výrobce), že jím vyráběné výrobky (vzorky výrobků) splňují požadavky dokumentů, v souladu s nimiž je vyrobeno (jako oznámení jsou přijímány: kopie certifikátu kvality, bezpečnostní pas (certifikát kvality), certifikát analýzy, certifikát kvality, osvědčení o volném prodeji nebo dopis od výrobce, ověřený v souladu s právními předpisy strany, ve které se provádí státní registrace (je poskytnut jeden z uvedených dokumentů);    
 6. kopie etiket výrobků (obalů), ověřené žadatelem;    
 7. originály nebo kopie dokumentů o specifické činnosti biologicky aktivního potravinového doplňku (pro přípravky obsahující neznámé složky, neoficiální předpisy), ověřené v souladu s právními předpisy strany, ve které se provádí státní registrace;    
 8. originály nebo kopie dokumentů o toxikologických vlastnostech léčiva (pro pesticidy, agrochemikálie, přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu rostlin), certifikované v souladu s právními předpisy strany, ve které se provádí státní registrace;    
 9. kopie dokladu příslušných zdravotnických úřadů (jiných státem pověřených orgánů) země, ve které je biologicky aktivní potravinářská přídatná látka, potravinářská přídatná látka, dezinfekční prostředek (dezinsekce, deratizace), kosmetické výrobky potvrzující bezpečnost a umožňující volný oběh těchto výrobků na území státu výrobce ( výrobce), certifikovaný v souladu s právními předpisy strany, ve které se registrace provádí, nebo informace výrobce o tom, že takový doklad není zapotřebí;   
 10. výzkumné (testovací) protokoly (úkony hygienického vyšetření), vědecké zprávy, znalecké posudky;    
 11. kopie dokladů potvrzujících dovoz vzorků kontrolovaného zboží na celní území celní unie, ověřené v souladu s právními předpisy strany, ve které se provádí státní registrace;

Překlady dokumentů výrobce (výrobců) do cizích jazyků musí být ověřeny v souladu s právními předpisy strany, ve které se státní registrace provádí.

Odpovědnost za správnost dokumentů poskytnutých za účelem vydání dokladu potvrzujícího bezpečnost výrobků (zboží) nese žadatel.