Celní odbavení Vladivostok Dovoz a vývoz Vladivostok - nebezpečné zboží | Nebezpečné zboží Nákladní doprava | Logistika

Iniciované OSN v Ženevě 30 Září 1957 byl vytvořen ADR (Accord européen relatif au transport mezinárodní des marchandises dangereuses par cesta) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcívstoupila v platnost až 29. ledna 1968, platné na území všech zemí EU, jakož i v Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Maroku.

V Rusku se nazývá podobný ADR

Za ADR přeprava nebezpečného zboží Rovněž je regulováno v souladu s prozatímním pokynem „Přeprava nebezpečných věcí po silnici“ Ministerstva dopravy.

Navíc k této dohodě v Evropě, tyto smlouvy o přepravě nebezpečných věcí:
KÓD IMDG (Mezinárodní kód pro námořní přepravu nebezpečného zboží) - Mezinárodní kodex pro přepravu nebezpečných věcí po moři (MK RID).
ICAO-TI (Technické pokyny pro bezpečnou přepravu Nebezpečné zboží AIR) - instrukce pro přepravu nebezpečného zboží letecky, ICAO 9284 dokumentu.
RID (Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí Zboží po železnici) - Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici.

Nebezpečné zboží se dělí na třídy a podtřídy podle GOST 19433–88 a Mezinárodního kodexu nebezpečných věcí po moři. Jejich klasifikace (přiřazení ke třídě, podtřídě, kategorii a skupině) se provádí v závislosti na druhu nebezpečí. Druhy nebezpečí jsou klasifikovány podle následujících kritérií. Výbušný, hořlavý, jedovatý (toxický), sarkasmus (koroze), radioaktivita, oxidace (spalování Vlastnosti podporující)

třídy nebezpečnosti dle klasifikace ADR

Třída 1 - Výbušné materiály a předměty

Výbušné materiály, jejichž vlastnosti mohou explodovat, způsobit požár s výbušnou akcí, jakož i zařízení obsahující výbušniny a výbušné materiály určené pro výrobu pyrotechnických účinků.

Hlavní nebezpečí - výbuch.

nebezpečné zboží
1.1 Výbušné a pyrotechnické látky a předměty s nebezpečím hromadného výbuchu, pokud výbuch okamžitě pokrývá celý náklad.
nebezpečné zboží
1.2 výbušniny a pyrotechnické látky a přípravky, které nejsou nebezpečí hromadného výbuchu.
nebezpečné zboží
1.3 Látky a předměty, které mají nebezpečí požáru a buď malé nebezpečí tlakové vlny nebo malé nebezpečí rozletu, popřípadě obojí, ale ne nebezpečí hromadného výbuchu: a) spalování, který vede ke značné sálavé teplo, nebo b) že, hořet jeden po druhém, že vykazují malé tlakové vlny nebo zasažení účinků nebo obojí.
nebezpečné zboží
1.4 Látky a předměty, které představují pouze malé nebezpečí výbuchu v případě zážehu nebo vznícení během přepravy. Účinky jsou převážně omezeny na balení, se nepředpokládá, úlomků větších rozměrů nebo rozsahu. Vnější oheň nesmí způsobit téměř okamžitý výbuch téměř celého obsahu balení.
nebezpečné zboží
1.5 velmi necitlivé látky, které mají nebezpečí hromadného výbuchu jsou však natolik necitlivé, že existuje pouze velmi malá pravděpodobnost jejich iniciace nebo přechodu od hoření k výbuchu za normálních podmínek přepravy. V souladu s minimální požadavek pro tyto látky, nesmějí explodovat ve vnějším požární zkoušky.
nebezpečné zboží
1.6 extrémně necitlivé předměty bez nebezpečí masivního výbuchu. Tyto předměty obsahují jenom extrémně necitlivé detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost náhodného vznícení nebo rozšíření požáru vzryva.PRIMEChANIE: Riziko z článků v divizi 1.6 omezený na explozi jediného článku.

Třída 2 - Stlačené, zkapalněné a stlačené plyny

Stlačené plyny zkapalněné chlazením a rozpuštěné pod tlakem, splňující alespoň jednu z následujících podmínek: absolutní tlak par při 50 ° C je roven nebo vyšší než 3 kgf/ cm³ ZOO kPa); kritická teplota pod 50 ° C; stlačený, jehož kritická teplota je pod -10 ° C; zkapalněný, jehož kritická teplota je stejná nebo vyšší než -10 ° C, ale nižší než 70 ° C; zkapalněný, jehož kritická teplota je rovna nebo vyšší než 70 ° C; rozpuštěný pod tlakem; zkapalněná podchlazení; aerosoly a stlačené plyny podléhají zvláštním předpisům.

Tam je hlavní nebezpečí, protože existují různé nebezpečné vlastnosti.

nebezpečné zboží
2.1 hořlavé plyny.
nebezpečné zboží
2.2 nejsou hořlavé a jedovaté plyny. Stlačený plyn, kapalný plyn, kryogenní plyn, stlačený plyn v roztoku, dusivý a oxidační plyn. Pro nehořlavý a jedovatých plynů (§ 2.2) obsahují látky (směsi), které:
1. To vytváří tlak v obalu 280 kPa (40,6 psi) nebo na 20S (68F), a
2. Nesplňují podmínky 2.1 2.3 nebo §.
nebezpečné zboží
2.2 Plynný kyslík. Tento požadavek není povinný pro nehořlavé plyny, pokud je kyslík v kapalném nebo plynném stavu. Kyslík je považován za nehořlavý, pokud se nespaluje svými vlastnostmi. Používá se však ve spalovacím procesu. Vysoká koncentrace kyslíku výrazně zvyšuje intenzitu a sílu spalování.

nebezpečné zboží
2.3 toxické, jedovaté plyny. Při vysávání, jedovatý plyn je materiál, který přechází do plynného stavu při teplotě, která se rovná nebo menší než tlak 20S a 101,3 kPa (bod varu materiálu je rovna nebo menší než tlak 20S a 101,3 kPa (14,7 psi)), a to:
1. To se odkazuje na toxické látky, které způsobují riziko pro lidské zdraví dopravou, nebo
2. V nepřítomnosti informací o stupeň toxicity se považuje za toxické pro člověka, na základě výsledků analýzy prováděné na zvířatech, že má hodnotu LC50 5000 ml / metr krychlový.

2.4 Hořlavý toxický plyn.
2.5 chemicky nestabilní.
2.6 chemicky nestabilní jedovaté.

Třída 3 - Hořlavá kapalina

nebezpečné zboží
Hořlavé kapaliny, směsi kapalin a kapalin obsahujících pevné látky v roztoku nebo suspenze, které uvolňují hořlavé páry, které mají bod vzplanutí v uzavřeném kelímku 60S i zdola.

Hlavní nebezpečí - požár.

3.1, které mají bod vzplanutí v uzavřeném kelímku pod hořlavých kapalin s nízkým bodem vzplanutí a tekuté minus 18S nebo mají bod vzplanutí v kombinaci s dalšími nebezpečnými vlastnostmi, kromě hořlavosti.
3.2 Hořlavé kapaliny se středním bodem vzplanutí - kapalina s bodem vzplanutí v uzavřeném kelímku z mínusu na plus 18S 23.
3.3 Hořlavé kapaliny s vysokým bodem vzplanutí - kapalina s bodem vzplanutí až 23 60S inclusive v uzavřeném kelímku.

Třída 4 - Vysoce hořlavé pevné látky

Hořlavých materiálů a látek (jiných než těch, jako výbušniny), která v průběhu dopravy je snadno vznítit z externích zdrojů zapálení prostřednictvím tření, absorpce vlhkosti, spontánní chemické reakce, jakož i při zahřátí.

nebezpečné zboží
4.1 Hořlavé tuhé látky, které jsou schopné snadno vznítit při krátkém působení vnějších zdrojů zapálení (jiskry, plamen nebo tření) a aktivně hoří. Hlavní nebezpečí - nebezpečí požáru a více - tepelná nestabilita - exploze. Znecitlivěné výbušniny, které mohou způsobit výbuch v suchém stavu a patří do třídy 1, a že vzhledem k názvu jméno a lodní doprava a které patří do třídy nebezpečnosti.
Reaktivní látky, které jsou teplotně nestabilní a podstupují exotermní rozklad i bez vystavení vzduchu.
Hořlavé pevné látky, které mohou způsobit vznícení třením při rychlosti hoření vyšší než 2,2 mm (0,087 palce) za sekundu nebo kovový prášek, který se může vznítit a reagovat na celém povrchu vzorku do 10 minut.
nebezpečné zboží
4.2 pyroforické látky, které za normálních podmínek přepravy může spontánně vznítit. Teplo a Hlavní nebezpečí - ke spontánnímu vznícení. Spontánně hořlavá látka - pyrophoric kapalné nebo pevné formě, jsou do pěti (5) minut se mohou vznítit při kontaktu se vzduchem nebo samozahřívající materiálu, což se vztahuje k samovznícení.
nebezpečné zboží
4.3 Látky, které uvolňují hořlavé plyny. Hlavní nebezpečí - hořlavé plyny (např karbidu vápníku). Je nebezpečné ve styku s vodou, a mohou být samozápalný nebo zvýraznit toxický plyn s exponentem 1 litrů na kilogram materiálu v 1 hodin.

Třída 5 - Oxidační látky

Oxidující látky a organické peroxidy, které se mohou snadno uvolňovat kyslík pro podporu spalování, a může, za vhodných podmínek, nebo ve směsi s jinými látkami způsobit spontánní vznícení a výbuchu.

nebezpečné zboží
5.1 oxidační prostředky, které samy o sobě nejsou hořlavé, ale přispívají ke snadnému hořlavosti jiných látek a produkují kyslíku při spalování, čímž se zvyšuje intenzitu požáru.

Hlavní nebezpečí - oxidace.

1. Tělesa § 5.1, který po testování v souladu s pravidly OSN se doba hoření menší nebo rovnou 3: 7 pálení draslík / celulózy bromičnanu.
2. Kapalné materiály § 5.1, který po testování v souladu s pravidly OSN, mají schopnost samovznícení nebo kdo zvýšit tlak čas od 690 2070 kPa kPa méně než ve stejném období roku 1: 1 kyseliny dusičné (65 procent) / celulózy.
nebezpečné zboží
5.2 organické peroxidy, které ve většině případů jsou hořlavé, může působit jako oxidační činidla, a komunikovat s ostatními nebezpečnými látkami. Mnohé z nich jsou jednoduché na světlo a citlivé na nárazy a tření.

Hlavní nebezpečí - tepelná nestabilita, to znamená, že během zahřívání výbuchu.

Organický peroxid (oddíl 5.2) zahrnuje: všechny sloučeniny uhlíku obsahující kyslík (O) s dvojmocnou vazbou -O-Oh, jakož i produkty sloučenin uhlíku, jejichž struktura je nahrazena jedním nebo více atomy vodíku organickými radikály, dokud nejsou splněny následující podmínky:
1. Materiály související s výbušninami, podle odstavce C;
2. Přeprava materiálů zakázaných 49CFR 172.101 nebo 49CFR 173.21;
3. Admin Assistant on výbušných látek rozhodl, že látka není klasifikována jako nebezpečná podle § 5.2; nebo
4. Jedna z následujících podmínek:
1. Pro materiály, které obsahují více než 1,0 procent peroxidu vodíku, obsah kyslíku, jak je vypočítán v odstavci (a) (4) (ii), je menší než 1,0 procent nebo
2. Pro materiály, které obsahují více než 1,0 procent, ale ne více než 7,0 procent peroxidu vodíku

Třída 6 - Jedovaté látky

Jedovaté a infekční látky, které při požití a při styku s pokožkou a sliznicemi může způsobit smrt, otravy nebo nemoci.

nebezpečné zboží
6.1 jedovaté (toxické) látky, které mohou způsobit otravu při vdechnutí (plyny, prach), požití nebo kontaktu s pokožkou. Hlavní nebezpečí - toxicitu.
nebezpečné zboží
6.2 látky a materiály obsahující patogeny nebezpečné pro lidi a zvířata. Hlavní nebezpečí - infekce.

6.2.1 Definice

Infekční látky 6.2.1.1 mohou obsahovat patogeny. Patogenní mikroorganismy zahrnují (bakterie, viry, rickettsii, parazity a další) látky, jako jsou priony, které mohou vést k nemocem u lidí nebo zvířat.

Všimněte si, toxiny produkované rostlinami, bakteriálních zdrojů, které neobsahují infekční nebo toxické látky, které pak chybějí v infikovaných látek uvedených v § UN3172 klasifikace 6.1.

6.2.1.2 Biologické výrobky - výrobky získané z živých organismů, které jsou vyráběny a distribuovány v souladu s požadavky příslušných orgánů, a které splňují podmínky udělování licencí a jsou určeny pro léčbu nebo diagnózu obou lidí a zvířat experiment nebo metoda výpočtu. Biologické produkty patří polotovarů nebo hotových výrobků, jako jsou vakcíny.

pěstování 6.2.1.3 bakterií - výsledkem činnosti patogenů. Tato definice se nevztahuje na vzorcích uvedených v p.3.6.2.1.4.

6.2.1.4 na vzorcích odebraných z lidí nebo zvířat zahrnují výměšky, sekrety, krve a dalších komponentů, tkáně a tkáňových vzorků tekutiny, stejně jako částí těla dodané pro výzkum, diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí.

6.2.1.5 Medical nebo klinický odpad - odpad pocházející z lékařského ošetření lidí nebo zvířat, jakož i biologických studií.

6.2.2 Klasifikace infekčních látek

6.2.2.1 Infekční látky jsou uvedeny v § 6.2 a mají UN2814 pokoje, UN2900, UN 3291 nebo UN3373 resp.

6.2.2.2 Infekční látky se dělí do následujících kategorií.

6.2.2.2.1 Kategorie A:

Infekční agens, že provedené způsob, který v případě výbuchu může způsobit zdravotní postižení, může způsobit život ohrožující nebo vést k úmrtí lidí a zvířat. Tyto látky obsahují látky 3.6.D tabulky.

Poznámka: Příčinou exploze může být výstup infekčních agens ven z ochranného obalu výsledkem ve fyzickém kontaktu se zvířaty nebo lidmi.

(A) Infekční látky, které splňují tyto charakteristiky a nesoucí ohrožení života zvířat nebo lidí, by měla být přiřazena čísla UN 2814. Infekční látky, které způsobují onemocnění u zvířat, by měla být přiřazena čísla UN 2900.

(B) postup pro přidělování čísel UN 2814 2900 nebo OSN by měly být založeny na údajích z anamnézy a symptomů, projevů endemických nebo řešících odborníků o příčinách nemoci.

Poznámky:

1. Správný název pro přepravu UN 2814 použity pro infekční látky, které ohrožují lidský život. Správný název pro přepravu UN 2900 použity pro infekční látky, které ohrožují život zvířat.

2. V tabulce je neúplný. Infekční látky, včetně nových nebo potenciálních vznikající patogeny, které nejsou uvedeny v tabulce, avšak splňují kritéria naleznete v kategorii A. Kromě toho tyto látky, u nichž existují jakékoliv pochybnosti, patří do kategorie A.

3. Tento seznam, na mikroorganismy, jejichž jména jsou zapsána v italštině, patří bakterie, Mycoplasma, Rickettsia nebo houby.

 • Původce antraxu (distribuce)
 • infekční látky
 • Původcem brucelózy skotu (chov)
 • Původcem brucelózy ovcí a koz (chov)
 • Původcem brucelózy prasat (chov)
 • Polymorfní bakterie - vozhřivka (chov)
 • Pohyblivá tyč tvaru bakterie (chov)
 • Psitakóza - influenza kmene (chov)
 • Clostridium botulinum (chov)
 • Patogenní parazitická houba (chov)
 • Původcem horečky (chov)
 • Virus krymsko-konžská hemoragická horečka
 • Dengue virus (ředění)
 • Východní encefalitidě koně (chovné)
 • Escherichia coli, verotoxin (chov)
 • virus Ebola
 • virus Floksal
 • Malé Gram-negativní tyčinky (chovné)
 • virus Guanarito
 • Hantaan virus
 • Hantavirus s renální syndrom
 • virus Hendra
 • Hepatitida B (ředění) virus
 • zoster B (ředění) virus
 • HIV (chov)
 • Vysoce patogenní ptačí chřipky (chov)
 • Japonská encefalitida (chov)
 • virus Junin
 • kiasanurskaya horečka
 • viru Lassa
 • bolivijský horečka
 • Marburg nemoc
 • opičí
 • nádor bacil (chov)
 • virus Nipah
 • Omsk hemoragické horečky
 • poliovirus (ředění)
 • virus vztekliny
 • původce epidemie tyfu (chov)
 • původce skvrnitým tyfem (chov)
 • virus horečky údolí Rift
 • Klíšťová encefalitida (chov)
 • virus Sabia
 • úplavice bacil, typ 1 (chov)
 • klíšťová encefalitida (šlechtění), virus
 • virus Variola
 • Venezuelské encefalitidy koně
 • West Nile virus (ředění)
 • virus žluté zimnice (ředění)
 • původce dýmějového moru (chov)
 • virus afrického moru prasat (ředění)
 • velogenic Newcastle virus choroby, typ 1 (chov)
 • klasického moru prasat (chov)
 • FMD (chov) virus
 • kozí virus neštovic (ředění)
 • nodulární dermatóza (chov)
 • plicní nákaza skotu (chov)
 • Moru malých přežvýkavců zvířata (chov)
 • mor virus (ředění)
 • neštovic ovcí (chov)
 • Vezikulární choroba (chov)
 • Vezikulární stomatitidy (šlechtění), virus

6.2.2.2.2 Kategorie B:

Infekční látky, které splňují kritéria pro zařazení do kategorie A. Infekční látky v kategorii B musí být přiřazena čísla UN 3373.

Poznámka: název dopravního prostředku pod číslem 3373 OSN - vzorky vyhodnocení nebo klinických vzorků skupiny B. ledna 01 2007, použití názvu přepravu vzorků a klinických vzorků je zakázáno.

6.2.2.3 Výjimky

6.2.2.3.1 materiály, které neobsahují infekční látky nebo látky, u nichž je riziko onemocnění u lidí a zvířat, které nejsou upraveny předpisy, pokud tyto látky nebude splňovat kritéria pro jiné kategorie.

6.2.2.3.2 Látky obsahující mikroorganismy, které nejsou nejsou patogenní pro lidi a zvířata, nejsou upraveny tímto nařízením, pokud tyto látky nebudou splňovat kritéria do jiné kategorie.

6.2.2.3.3 látky v podobě, v níž je efekt patogenu neutralizovat, například pokud jste vyloučit pravděpodobnost zdravotního rizika, není regulován nařízeními, dokud tyto látky nebudou splňovat kritéria do jiné kategorie.

6.2.2.3.4 vzorků životního prostředí (vzorky potravin a vody), které vylučují pravděpodobnost infekce není upravena nařízením, tak dlouho, dokud tyto látky nebudou splňovat kritéria do jiné kategorie.

6.2.2.3.5 vzorky suché krevní skvrny získané při nárazu absorbujícím materiálem na kapku krve nebo testu na odběr krve nebo krevních složek, které byly odebrané pro transfuzi nebo přípravu krevních produktů pro transfuze a transplantace, stejně jako vzorky tkání či orgánů k transplantaci, není upravena nařízením ,

6.2.2.3.6 Vzorky odebrané pacientům, u nichž existuje minimální pravděpodobnost patogenů, nejsou pravidly upraveny, pokud jsou vzorky v balení zabraňujícím úniku a které říká: „Vzorky vzorků odebraných od lidí“ nebo „„ Vzorky vzorků odebraných ze zvířat “ Balení musí splňovat tato kritéria:

(A) Balíček by měl obsahovat tři složky:

(I) neteče primární obal (balení);

(Ii) neteče sekundární balení; a

(Iii) vnějšího obalu přiměřené pevnosti v závislosti na hmotnosti a použití, jakož i alespoň jeden rozměr nátěrové 100 100 mm x mm;

(B) kapalný - materiál absorbující absorbovat celý obsah musí být

umístí mezi primární a sekundární balení, (během přepravy), jakýkoliv únik kapaliny látky z dosažení vnější pouzdro nejsou poškozené a ochranný materiál;

(C) křehké látky jsou umístěny v sekundárním obalu, přičemž každé z těchto látek samostatně zabalené, aby se zabránilo styku s jinými látkami.

Poznámka: Pokud jsou některé patogeny ve vzorcích pacientů, které jsou nezbytné k provedení odborného hodnocení s cílem zjistit, zda je látka zařazena do seznamu výjimek. Tento odhad je založen na údajích z anamnézy a symptomů, projevů endemických nebo řešících odborníků o příčinách nemoci.

Příklady exemplářů vzorků, které mohou být prováděny zahrnují krev, moč sledování cholesterol, glukózu, hormony nebo ukazatele prostatického specifického antigenu; Testy, které vyžadují posouzení, například pro pacienty, srdce, jater nebo ledvin, kteří nemají žádné infekční onemocnění nebo klinické testování léku; za účelem pojištění a zaměstnání - na dostupnost omamných drog a alkoholu; těhotenský test; biopsie na nádorového onemocnění; a detekce protilátek u lidí a zvířat.

Výrobky 6.2.3 Biologické

6.2.3.1 V rámci Pravidel jsou biologické produkty rozděleny do následujících skupin:

(A) výrobky, které byly vyrobeny a zabaleny v souladu se specifickými požadavky a přepravovaný za konečné balení a prodeje a použití při léčení. Látky v této skupině není regulován podle pravidel.

(B) produkty, které nejsou zahrnuty v tomto odstavci (a), a které mohou obsahovat infekční látky a splňují kritéria pro kategorie A a kategorie B. Látky v této skupině musí být přiřazena UN2814 místnosti, UN2900 nebo UN3373.

Poznámka: Některé licencované biologické produkty mohou nést pro biologické riziko, pouze v některých zemích. V tomto případě mohou příslušné orgány požadovat, aby ekologické produkty splňují místní požadavky, které jsou stanoveny pro infekční látky nebo uložit na tyto produkty další omezení.

6.2.4 Geneticky modifikované mikroorganismy a organismy

6.2.4.1 Geneticky modifikované mikroorganismy, které nesplňují definici infekčních látek, se klasifikují v souladu s podmínkami podsekce 3.9.

6.2.5 Medical nebo klinické odpady

6.2.5.1 Medical nebo klinické odpady kategorie A, které obsahují infekční látky musí být přiřazena čísla nebo UN2814 UN2900. Medicínské nebo klinické odpady kategorie B, které obsahují infekční látky musí být přiděleno číslo UN3291.

6.2.5.2 zdravotnické nebo klinické odpady pravděpodobnost, že obsahují infekční látky, která je nízká, měli byste přiřadit číslo UN3291. Poznámka: Předepsaný přepravní název pro UN3291 - klinické odpady NS, nebo (bio) nemocniční odpady a nemocniční odpady normalizovat.

6.2.5.3 dekontaminovány zdravotnické nebo klinické odpady, které dříve obsahovaly infekční látky nejsou upraveny tímto nařízením, pokud tyto látky nebudou splňovat kritéria do jiné kategorie.

6.2.6 nakažených zvířat

6.2.6.1 úmyslně infikovaná zvířata v těle, které mohou být infekční látky přepravované letecky je zakázáno, dokud nebudou infekční látky přepravovány jinými prostředky. Infikovaná zvířata mohou být přepravována pouze za podmínek stanovených příslušnými orgány.

6.2.6.2 V opačném případě použití zvířat s infekční látky je zakázáno.

6.2.6.3 zdechliny ovlivněné patogeny kategorie A, přiřadit čísla 2814 OSN nebo UN 2900. Pozůstatky zvířat infikovaných patogeny kategorie B musí být přepravovány v souladu s požadavky stanovenými příslušnými orgány.

6.2.7 vzorky odebrané od pacientů, přiřadit čísla UN 2814, UN 2900 3373 nebo OSN, pokud vzorek nespadá do podmínek p.3.6.2.2.3.

Třída 7 - Radioaktivní materiály

nebezpečné zboží
7. Radioaktivní látky se specifickou aktivitou větší než 70 kBq / kg. Hlavní nebezpečí - silné radioaktivní záření.

Obal se energetický štítek připojí Radioaktivní žlutá (LSA III). Některé radioaktivní látky "zvláštního určení" nízká specifická aktivita, štítek chybí, nicméně, obaly těchto látek nutné psát radioaktivní.

Uzavřené vozidlo se rozumí vozidlo nebo vozidlo vybavené pevně vnější skořápka, která omezuje přístup nepovolaných osob do nákladového prostoru, který obsahuje třídy 7 (radioaktivní) materiály.

Systém omezení obalů určených udržet radioaktivní obsah během přepravy.

Dopravní prostředky:

1. Pro dopravu po silnici nebo železničních tratí: jakákoli vozidla nebo velké nákladní kontejner;

2. Pro vodní dopravu: jakékoli plavidlo nebo nákladový prostor přepážka nebo oploceném prostoru na palubě lodi, včetně jakékoliv vozidlo na palubě; a

3. Pro leteckou přepravu, jakéhokoli leteckého vozidla.

Konstrukce znamená popis konkrétních materiálů, obalů nebo LSA-III třídy 7 (LSA-III), které umožňují úplné vymezení těchto prvků. Tento popis může zahrnovat specifikace, technické výkresy, zprávy prokazující shodu s regulačními požadavky a další příslušnou dokumentaci.

Na druhé straně, odesílatel chce získat konečný výsledek a nestarat se o to, kdo se bude zabývat nákladní dopravou. Prioritou je kvalitní služby za přijatelný poplatek. Proto by se odesílatel před odesláním zboží měl starat o správný výběr organizátora dopravy. Chcete-li však vybrat kompetentního a odpovědného specialisty, musíte trávit čas.

Štěpné materiály - plutonium-238, plutonium-239, plutonium-241, uran-233, uran-235 nebo jakákoli kombinace těchto radionuklidů. tepelné neutrony.

Štěpným materiálem se rozumí každá zásilka, která obsahuje jedno nebo více obalů, které byly označeny v souladu s 49 CFR 173,457, indexy a kontrola jaderné kritičnosti více než 10.

Nákladní kontejner znamená opakovaně použitelný obal, který má objem 1,81 krychlových metrů (64 kubických stop) nebo více, konstruovány tak, aby zajistily její navrácení během přepravy. Malé nákladní kontejner je ten, který má buď externí velikosti menší než 1,5 4,9 metrů (stop) nebo vnitřní objem nejvýše 3,0 krychlových metrů (106 kubických stop). Všechny ostatní kontejnery jsou definovány jako velkých nákladních kontejnerů.

Výpočtu počtu balíčků, které mohou být umístěny v kontejneru nebo kamion. Download kalkulačka je k dispozici pro volné použití našimi návštěvníky.

1. přesahující svým rozsahem 3000 časových A1 radionuklidy podle třídy 49CFR 173.435 7 (radioaktivní materiály);

2. přesahující svým rozsahem 3000 časových A2 radionuklidy podle třídy 49CFR 173.435 7 (radioaktivní materiály); nebo

3. 1000 TBq (27000 Key), v závislosti na tom, zda hodnota je nejmenší.

Omezený počet třída 7 (radioaktivní) materiál se rozumí počet třídy 7 (radioaktivní materiály), která nepřekračují meze stanovené v 49 173,425 CFR av souladu s požadavky uvedenými v 49 173,421 CFR.

Nízká specifická aktivita (LSA) je třída 7 (radioaktivní) materiál s omezeným použitím, který splňuje popis a omezení uvedených níže. Ochranné materiály obklopující LSA materiál nelze brát v úvahu při určování odhadovanou průměrnou specifickou aktivitu obsahu balíčku.

Třída 8 - Žíravé látky

nebezpečné zboží
Žíravé a žíravé látky, které způsobují poškození kůže, poškození sliznice očí a dýchacích cest, koroze kovů a poškození vozidla, stavby nebo výrobků, a mohou způsobit požár při styku s organickými materiály nebo některých chemických látek.

8.1 kyseliny.
8.2 zásad.
8.3 různé žíravé a žíravé látky. Hlavní nebezpečí - skus (koroze).

Třída 9 - Různé nebezpečné látky

Látky s relativně nízkými riziky v dopravě, které nejsou předchází některého z předcházejících tříd, ale vyžaduje použití k nim některých pravidel pro přepravu a skladování.

Do této třídy existuje dominantní Hlavní nebezpečí (např plastu, který při spalování uvolňuje silný jed - dioxinu).

nebezpečné zboží
9.1 Tuhé a kapalné hořlavé látky a materiály, které nepatří do 3. a 4. třídy svými vlastnostmi, ale za určitých podmínek mohou být nebezpečné v požárním vztahu (hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí +60 °C do +100 ° C v uzavřené nádobě, vláknech a jiných podobných materiálech).
nebezpečné zboží
9.2 látky, které přecházejí žíravé a korozivní za určitých podmínek.

Balení nebezpečných věcí

Podle ADR musí mít všechny nebezpečné věci určitou obalovou skupinu. Obalová skupina charakterizuje stupeň nebezpečí přepravovaného nákladu. Jsou rozděleni do tří skupin:

Já - velmi nebezpečný náklad.
II - nebezpečný náklad.
III - mírně nebezpečné zboží.
Třída nebezpečnosti 3 je její schopnost odpařovat se. Utěsněné obaly eliminují tvorbu par a úniky. 3-го třída může představovat jedno hlavní nebezpečí a maximální další nebezpečí 2.

Třída 1. Hlavní nebezpečí.
Třída 2. Hlavní nebezpečí + toxicita.
Třída 3. Hlavní nebezpečí + žíravost.
Třída 4. Hlavní nebezpečí + toxicita + žíravost.
Třída 4.1 - Obalová skupina - II nebo III. Asi 5% z těchto látek mají další nebezpečí - tepelná nestálost - možnost exploze (síry, celulózy).
Třída 4.2 - obalová skupina - I, II, III.
Třída 4.3 - obalová skupina - I, II, III.
Třída 5.1 - obalová skupina - I, II, III (hnojiva, peroxid vodíku).
Třída 5.2 - Obalová skupina nemá (surový him.zavodov).
Třída 6.1 - skupiny balíčků - I, II, III. To má mnoho dalších nebezpečí (kyanovodík, arsenu, látek obsahujících rtuť, a tak dále. D.).
Třída 6.2 - žádné obalové skupiny.
Třída 8 - obalové skupiny - I, II, III. Má mnoho dalších nebezpečí.
Třída 9 - obalové skupiny - II, III. (azbestový prach je karcinogen, látky během spalování, které emitují dioxiny, také karcinogeny, se nerozkládají po 20 let).

2 funkce třídy je, že nemá závažné nebezpečí a nemá skupiny balíčků. To představuje tyto nebezpečné vlastnosti a jejich speciální notace:

A - -Vytvoření dusivou nedostatek kyslíku dýchat v uzavřených prostorách (vzácné plyny).
O - oxidující, který podporuje spalování (kyslík).
F - hořlavost (propan).
T - toxický.
Dále, dvě nebo více nebezpečných vlastností současně.
TF - + toxický hořlavý.
TC - + jedovatá žíravina (žíravý).
TO - + oxidační jedovaté.
TFC - Jedovatý + hořlavý + žíravý.
TOC - jedovatý + oxidační (pálení přispívat) + leptavé (žíravé).

Balicí skupina není přiřazena k následujícím třídám:

 • 1. Výbušniny a výrobky
 • 2. Plyny
 • 4.1 Hořlavé pevné látky, samovolně reagující látky a pevné znecitlivěné výbušniny - pro pevné znecitlivěné výbušniny
 • 5.2 Organické peroxidy
 • Infekční látky 6.2
 • Radioaktivní materiály 7

TYPY BALENÍ A JEJICH OZNAČOVÁNÍ

Přepravce vybere balení nebezpečného zboží. Dvojité balení se používá nerozebíratelné. Pokud lze obal rozebrat, jedná se o kombinovaný obal. Často používal IBC (Intermmediate Bulk Kontejner) - středně velká nádoba do objemu 3000. Takové kontejnery se považují za obaly. Je nutné zkontrolovat označení nákladu. Povinné nebezpečí znamení. Je to kosočtverec s délkou žebra nejvýše 100 mm. Nezapomeňte umístit všechny výstražné štítky na jednu stranu balení.

Spolehlivost balení je vyznačena latinskými písmeny X, Y, Z. Je nezbytné porovnat skupinu obalů a spolehlivost obalů.

 • X je velmi spolehlivý. Balení skupin I, II, III.
 • Y je prostě spolehlivý. Balení skupin II a III.
 • Z - uspokojivá spolehlivost. Pouze skupina balení III. 
Chcete-li zjistit, jak můžete přepravovat nebezpečné zboží a kolik to bude stát, stačí kliknout na tlačítko.
Отправить запрос
Země účastnící se mezinárodní dohody o boji proti nezákonnému rybolovu budou moci odmítnout vstup do přístavů zahraničním plavidlům lovícím nezákonný rybolov.
15:51 27-11-2020 Více podrobností ...
Požadavek na převod výhod na karty Mir se nevztahuje na jednorázové platby nebo platby prováděné v intervalech kratších než jednou ročně.
00:30 27-11-2020 Více podrobností ...
Vláda Ruské federace připravila změny daňového zákoníku Ruské federace upravující zdanění kryptoměny.
23:25 26-11-2020 Více podrobností ...
Celníci našli tabákové výrobky v technické místnosti rybářského plavidla.
23:15 26-11-2020 Více podrobností ...