МЕНЮ

Celní režim pro propuštění pro domácí spotřebu

Článek 134. Obsah a použití celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Celní režim propuštění pro domácí spotřebu je celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, podle něhož se zboží nachází a používá na celním území Unie bez omezení jeho držení, používání a (nebo) nakládání, stanovené mezinárodními smlouvami a akty v oblast celních předpisů ve vztahu k zahraničnímu zboží, pokud tento kodex nestanoví jinak.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu získává status zboží Unie, s výjimkou podmíněně propuštěného zboží uvedeného v čl.1 odst.126 tohoto kodexu.
 3. Je povoleno použít celní režim pro propuštění pro domácí spotřebu ve vztahu k:
  1. zboží, které je produktem zpracování zboží, na které se vztahuje celní režim pro zpracování na celním území, a vyvezené z celního území Unie v souladu s celním postupem pro zpětný vývoz;
  2. dočasně vyvezená vozidla mezinárodní dopravy propuštěná do celního režimu pro zpracování mimo celní území v souladu s čl.3 odst.277 prvním pododstavcem tohoto kodexu, aby dokončila celní režim pro zpracování mimo celní území v souladu s článkem 184 tento Kodex;
  3. dočasně vyvezená vozidla mezinárodní dopravy v případě stanoveném v čl. 3 odst. 277 druhém pododstavci tohoto kodexu.

Článek 135. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu jsou:
  1. platba dovozních cel a daní v souladu s tímto Kodexem;
  2. platba zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel v souladu s tímto Kodexem;
  3. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu;
  4. soulad s opatřeními na ochranu vnitřního trhu stanovenými v jiné formě než zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii.
 2. Podmínky pro propuštění zboží uvedeného v čl. 1 odst. 3 pododstavci 134 tohoto kodexu do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě jsou:
  1. propuštění zboží do celního režimu s propuštěním pro domácí spotřebu do 3 let ode dne následujícího po dni jeho skutečného vývozu z celního území Unie;
  2. zachování nezměněného stavu zboží, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení, jakož i změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování;
  3. schopnost identifikovat zboží celními orgány;
  4. předložení informací o okolnostech vývozu zboží z celního území Unie celnímu orgánu, které je potvrzeno předložením celních a (nebo) jiných dokladů nebo informací o těchto dokladech;
  5. dodržování podmínek uvedených v pododstavcích 1 a 2 odstavce 1 tohoto článku.

Článek 136 Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží.
 2. Povinnost platit dovozní cla a daně za zboží propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, které je dováženo na adresu jednoho příjemce od jednoho odesílatele pod jedním přepravním (přepravním) dokladem a celkem celní hodnota která nepřesahuje částku rovnající se 200 eurům, a pokud Komise určí jinou částku takové částky, částka určená Komisí nevznikne podle směnného kurzu platného v den registrace zboží prohlášení celního orgánu. Pro účely tohoto odstavce celní hodnota zároveň nezahrnuje náklady na přepravu (přepravu) zboží dováženého na celní území Unie do místa příjezdu, náklady na nakládku, vykládku nebo překládku takového zboží. náklady na zboží a pojištění v souvislosti s takovou přepravou (přepravou), nakládkou, vykládkou nebo překládkou takového zboží.
  Povinnost platit daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží uvedenému v článcích 199 a 200 tohoto zákoníku a propuštěného do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě nevzniká.
  Komise má právo určit jinou částku, než je částka stanovená v prvním pododstavci tohoto odstavce, v rámci níž je povinnost platit dovozní clo a daně za zboží propuštěné do celního režimu propuštění pro tuzemský dovoz. spotřeba, importovaná na adresu jednoho příjemce od jednoho odesílatele, jeden po druhém, nevzniká přepravní (přepravní) dokument.
 3. Povinnost deklaranta platit dovozní cla a daně za zboží propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu deklarant ukončí, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu s využitím privilegií pro platbu dovozních cel a daní, které nejsou spojeny s omezeními používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím;
  2. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jejich výběr v částkách vypočítaných a splatných v souladu s odstavcem 1 odstavcem 14 tohoto článku, pokud odstavec 5 tohoto článku nestanoví jinak;
  3. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží jako výsledek přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, lhůta pro zaplacení dovozního cla a daně přišly;
  4. odmítnutí propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla a daně vyplývající z registrace prohlášení o zboží;
  5. zrušení celního prohlášení v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla a daně, která vznikla, když registrace prohlášení ke zboží;
  6. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  7. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  8. propuštění zboží do režimu dočasného skladování nebo do některého z celních režimů, které bylo zajištěno nebo zadrženo během ověřování hlášení o trestném činu, v průběhu řízení v trestní věci nebo v případě správního deliktu (vedení správního řízení) bylo rozhodnuto o jejich vrácení, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno;
 4. Povinnost platit dovozní cla a daně ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu s využitím výhod pro platbu dovozních cel a daní spojených s omezeními jejich použití a (nebo) nakládání s nimi zboží deklarant ukončí v případě, že nastanou následující okolnosti:
  1. uplynutí 5 let od data propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu, pokud není stanovena jiná doba platnosti omezení používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím, pokud během této doby lhůta pro zaplacení dovozních cel a daní nebyla stanovena odstavcem 11 tohoto článku;
  2. uplynutí další stanovené doby platnosti omezení používání a (nebo) nakládání se zbožím, pokud během této doby nedojde lhůta pro zaplacení dovozních cel a daní stanovená v odstavci 11 tohoto článku;
  3. propuštění zboží do celního režimu ke zničení před uplynutím 5 let ode dne propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu nebo před uplynutím jiné stanovené doby platnosti omezení použití a ( nebo) nakládání s tímto zbožím, pokud během této lhůty nepřišla lhůta k zaplacení dovozního cla a daní stanovených v odstavci 11 tohoto článku;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 2 pododstavcem 14 tohoto článku v případě, že nastanou okolnosti uvedené v odstavci 11 tohoto článku;
  5. uznání celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech před uplynutím 5 let ode dne propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu nebo před uplynutím jiné stanovené doby platnost omezení používání a (nebo) likvidace zboží, skutečnost ničení a (nebo) nenahraditelná ztráta zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo skutečnost nenahraditelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty podle běžné podmínky přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před tímto zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto S ohledem na toto zahraniční zboží stanoví Kodex lhůtu pro zaplacení cel a daní stanovenou odstavec 11 tohoto článku;
  6. propuštění zboží do celního režimu odmítnutí ve prospěch státu před uplynutím 5 let ode dne propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu nebo před uplynutím jiné stanovené doby platnosti omezení o používání a (nebo) likvidaci zboží;
  7. propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz za předpokladu, že lhůta pro zaplacení dovozního cla a daní stanovená v odstavci 11 tohoto článku nepřekročila před propuštěním do tohoto celního režimu;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu.
 5. Plnění povinnosti platit dovozní cla a (nebo) jejich výběr v částkách vypočítaných a splatných v souladu s odst. 1 odst. 14 tohoto článku, ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu s platbou v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o vstupu do Unie dovozních cel za nižší sazby, než jaké stanoví jednotný celní sazebník Euroasijské hospodářské unie, nezaniká povinnost platit dovozní cla ve výši rozdíl v částkách dovozních cel vypočítaných podle sazeb stanovených Jednotným celním sazebníkem Euroasijské hospodářské unie a částek dovozních cel zaplacených při propuštění zboží nebo v jiné výši stanovené v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodní smlouvy o přistoupení k Unii.
 6. Povinnost zaplatit dovozní clo na zboží uvedené v odstavci 5 tohoto článku ve výši uvedené v tomto odstavci zaniká nastáním následujících okolností:
  1. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odst. 3 odst. 14 tohoto článku;
  2. uplynutí 5 let ode dne propuštění v souladu s celním postupem pro propuštění zboží uvedeného v seznamu určeném Komisí v souladu s odstavcem 7 odstavce 7 tohoto článku pro domácí spotřebu, pokud se jedná o mezinárodní smlouvy v rámci Unie nebo s mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii nebo Komisi v souladu s druhým odstavcem odstavce 13 tohoto článku nebylo stanoveno žádné jiné období, během kterého by si zboží zachovalo status zahraničního zboží, za předpokladu, že během tohoto období bude lhůta pro platbu dovozních cel stanovených v článku XNUMX tohoto článku nedorazilo;
  3. uplynutí jiné lhůty stanovené mezinárodními smlouvami v Unii nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii, během nichž si zboží zachovává status zahraničního zboží, za předpokladu, že v tomto období je lhůta pro zaplacení dovozního cla stanovená v odstavci 13 tento článek nepřišel;
  4. uplynutí lhůty stanovené Komisí v souladu s ustanovením 7 druhým pododstavcem tohoto článku ve vztahu ke zboží zahrnutému do seznamu (seznamů) stanoveného Komisí v souladu s ustanovením 7 druhým pododstavcem tohoto článku , za předpokladu, že během tohoto období bude lhůta pro zaplacení dovozního cla stanovená v odstavci 13 tohoto článku;
  5. propuštění zboží do celního režimu odmítnutí ve prospěch státu;
  6. uznání celním orgánem, v souladu s právními předpisy členského státu o celních předpisech, před výskytem okolností stanovených v pododstavcích 2 - 4 tohoto odstavce, skutečnost zničení a (nebo) neodvolatelná ztráta zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo neodvolatelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo neodstranitelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, nastala lhůta pro zaplacení cla stanovená v odstavci 13 tohoto článku;
  7. propuštění zboží do celního režimu zničení za předpokladu, že lhůta pro zaplacení dovozního cla stanovená v odstavci 13 tohoto článku nepředcházela před propuštěním do celního režimu zničení;
  8. propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz za předpokladu, že lhůta pro zaplacení dovozního cla stanovená v odstavci 13 tohoto článku nenastala před propuštěním do tohoto celního režimu;
  9. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu.
 7. Ze zboží, na které je v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii stanoveno použití nižších sazeb dovozního cla, než jaké stanoví jednotný celní sazebník Euroasijské hospodářské unie, Komise stanoví seznam (seznamy) zboží, které získá status zboží Unie po 5 letech od data propuštění zboží, v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu.
  Ve vztahu k určitým kategoriím specifikovaného zboží má Komise právo určit seznam (seznamy) zboží, které získá status zboží Unie po jiné době, než je doba uvedená v prvním pododstavci tohoto ustanovení, a rovněž stanovit takové období.
 8. Povinnost platit zvláštní antidumpingové, vyrovnávací clo za zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu deklarant ukončí, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. splnění povinnosti zaplatit zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočtené a splatné v souladu s odstavcem 16 tohoto článku;
  2. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, je lhůta pro zaplacení zvláštního, přišla antidumpingová a vyrovnávací cla;
  3. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu - ve vztahu k povinnosti zaplatit zvláštní antidumpingové, vyrovnávací clo, které vzniklo při registraci prohlášení na zboží;
  4. zrušení celního prohlášení v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla které vznikly při registraci celního prohlášení;
  5. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  6. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  7. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 9. U zboží propuštěného do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu podléhá povinnost zaplatit dovozní clo a daně exekuci (dovozní clo, daně splatné) před propuštěním zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu, pokud není v souladu s tímto Kodexem stanovena jiná lhůta pro platbu dovozních cel a daní.
 10. U zboží propuštěného do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu s uplatněním pobídek k zaplacení dovozního cla, daní spojených s omezeními použití a (nebo) nakládání s tímto zbožím je povinnost zaplatit dovozní clo a daně podléhají exekuci v případě, že nastanou okolnosti uvedené v odstavci 11 tohoto článku.
 11. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla a daní ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 10 tohoto článku:
  1. v případě, že deklarant takové výhody odmítne - den, kdy prohlášení pro zboží podané k propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, dojde ke změně v části odmítnutí výhod pro platbu dovozního cla a daní;
  2. v případě spáchání jednání v rozporu s cíli a podmínkami poskytování výhod při platbě dovozních cel, daní a (nebo) omezení používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím v souvislosti s uplatňováním těchto výhod, včetně pokud spáchání těchto akcí vedlo ke ztrátě tohoto zboží, - první den provedení těchto akcí, a pokud tento den není stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu;
  3. v případě ztráty zboží, s výjimkou jeho zničení a (nebo) nevratné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nevratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den ztráty zboží, a není-li tento den stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu;
  4. pokud je dodržování cílů a podmínek pro poskytování výhod při platbě dovozních cel, daní a (nebo) dodržování omezení používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím v souvislosti s uplatňováním těchto výhod je považováno za nepotvrzené v souladu s článkem 316 tohoto kodexu - v den propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu.
 12. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu s platbou v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o vstupu do Unie, dovozní cla s nižšími sazbami dovozních cel, než jaké stanoví jednotné celní orgány Tarif Euroasijské hospodářské unie podléhá povinnost platby dovozního cla výkonu v případě, že nastanou okolnosti uvedené v bodě 13 tohoto článku.
 13. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla na zboží uvedená v odstavci 12 tohoto článku:
  1. v případě dobrovolné platby dovozního cla - den zadání v prohlášení u zboží předloženého k propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, změny ve výpočtu dovozního cla nebo jiný den určený Komisí v v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními dohodami o přistoupení k Unii;
  2. v případě jednání v rozporu s omezeními používání zboží stanovenými v čl. 4 odst. 126 tohoto kodexu a (nebo) v rozporu s jinými podmínkami stanovenými mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii, - první den spáchání těchto akcí, a pokud tento den není stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu.
 14. Pokud tento Kodex nestanoví jinak, platí se dovozní cla a daně:
  1. ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 9 tohoto článku - ve výši dovozních cel a daní vypočítaných v souladu s tímto Kodexem v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím k celním preferencím a výhodám při platbě dovozních cel a daní;
  2. ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 10 tohoto článku - ve výši částek dovozních cel a daní vypočítaných v souladu s tímto Kodexem v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím k celním preferencím a nezaplacených v souvislosti s žádostí oprávnění k platbě dovozních cel a daní, a pokud takové zboží, před uplynutím 5 let ode dne propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu nebo před uplynutím jiné stanovené doby platnosti omezení používání a (nebo) nakládání se zbožím, bylo propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území za účelem opravy v souladu s čl. 3 odst. 176 tohoto kodexu, - rovněž ve výši dovozního cla a daně vypočítané v souladu s čl. 1 odst. 6 až 186 tohoto zákoníku;
  3. ve vztahu ke zboží uvedenému v bodě 12 tohoto článku - ve výši rozdílu ve výši dovozního cla vypočítaného v souladu s tímto kodexem ve výši dovozního cla stanoveného Jednotným celním sazebníkem Euroasijské hospodářské unie a částky dovozního cla zaplacené při propuštění zboží nebo v jiné výši stanovené v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii.
 15. Ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu podléhá povinnost zaplatit zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo exekuci (zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo podléhá platbě) před propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu.
 16. Zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě se platí ve výši vypočtené v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím ke zvláštnostem uvedeným v kapitole 12 této Kód.
 17. Ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu během jeho propuštění před podáním prohlášení o zboží se použije tento článek s přihlédnutím ke zvláštnostem stanoveným v článku 137 tohoto kodexu.

Článek 137. Vlastnosti vzniku a zániku povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, lhůta pro jejich zaplacení a výpočet u zboží propuštěného (propuštěného) do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, při propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží

 1. U zboží propuštěného do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě, které bylo propuštěno před podáním celního prohlášení, povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla ve vztahu k tomuto zboží vyplývá z osoba, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení, od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání celního prohlášení.
 2. U zboží propuštěného do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě, které bylo propuštěno před podáním celního prohlášení, je povinnost platit dovozní clo, daně, zvláštní, antidumpingové a vyrovnávací clo ukončena osobou, která podala žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží zboží, dojde-li k následujícím okolnostem:
  1. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží jako výsledek přirozené ztráty za normálních podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, pokud jsou takové vyhlazení nebo nenahraditelná ztráta nastala před propuštěním takového zboží;
  2. odmítnutí propuštění zboží před podáním prohlášení ke zboží;
  3. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  4. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  5. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. U zboží propuštěného do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží, zaniká povinnost platit dovozní clo a daně pro osobu, která podala žádost o vydání propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, dojde-li k následujícím okolnostem:
  1. pokyny elektronického dokumentu celním orgánem nebo připojení příslušných značek uvedených v čl. 17 odst. 120 tohoto kodexu celním orgánem, pokud se na zboží vztahují výhody vyplácení dovozních cel a daní, nesouvisí s omezeními používání a (nebo) likvidace tohoto zboží;
  2. splnění povinnosti zaplatit cla, daně a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 1 pododstavcem 12 tohoto článku, pokud odstavce 4 a 5 tohoto článku nestanoví jinak, jakož i zasílání elektronický dokument celního orgánu nebo připojování příslušných značek podle čl. 17 odst. 120 tohoto kodexu celním orgánem;
  3. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu.
 4. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží a ke kterému byl zaslán elektronický dokument celním orgánem nebo odpovídající poznámky uvedené v Byl použit článek 17 odstavec 120 tohoto Kodexu, výhody za platbu dovozních cel, daně spojené s omezeními používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím, povinnost platit dovozní cla a daně z tohoto zboží ukončí osoba, která podala žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, dojde-li k okolnostem stanoveným v čl. 4 odst. 136 tohoto zákoníku.
 5. Pokud se jedná o zboží propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží a ke kterému byl celním orgánem zaslán elektronický dokument nebo odpovídající poznámky uvedené v 17 odst.120 tohoto kodexu se v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii platí dovozní cla při nižších sazbách dovozních cel, než jaké stanoví jednotné celní orgány Sazba Euroasijské hospodářské unie, splnění povinnosti zaplatit dovozní cla a (nebo) jejich výběr v částkách vypočítaných a podléhajících platbě v souladu s odstavcem 1 pododstavcem 12 tohoto článku nezaniká povinnost platit dovozní cla ve výši rozdílu v částkách dovozních cel vypočítaných podle sazeb dovozních cel stanovených Jednotným celním sazebníkem euroasijského hospodářství hospodářská unie a částky dovozního cla zaplacené při propuštění zboží nebo v jiné výši stanovené v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii. Tato povinnost zaplatit dovozní clo zaniká u osoby, která podala žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, v případě, že nastanou okolnosti stanovené v čl. 6 odst. 136 tohoto kodexu .
 6. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním celního prohlášení, je povinnost platit zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo ukončena osobou, která předložila žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, dojde-li k následujícím okolnostem:
  1. splnění povinnosti zaplatit zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočtené a splatné v souladu s odstavcem 13 tohoto článku a zaslání elektronického dokumentu celním orgánem nebo připojení celním orgánem příslušné značky uvedené v čl. 17 odst. 120 tohoto kodexu;
  2. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu.
 7. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním celního prohlášení a u kterého bylo celní prohlášení podáno nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 16 směrnice Článek 120 tohoto kodexu, a pokud jde o zboží, jehož deklarantem je schválený hospodářský subjekt - nejpozději do období uvedeného v čl.4 odst.441 tohoto kodexu podléhá povinnost platit dovozní cla a daně exekuce (dovozní cla, daně podléhají platbě) před podáním prohlášení o zboží, pokud není stanovena jiná lhůta pro zaplacení dovozního cla, daně nejsou stanoveny v souladu s tímto Kodexem.
 8. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží a ke kterému byl zaslán elektronický dokument celním orgánem nebo odpovídající poznámky uvedené v Byl použit článek 17 odstavec 120 tohoto kodexu, výhody vyplácení dovozních cel a daní spojené s omezeními používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím, povinnost platit dovozní cla a daně z tohoto zboží budou provedeny při výskytu okolností a ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 136 tohoto kodexu.
 9. Pokud se jedná o zboží propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží a ke kterému byl celním orgánem zaslán elektronický dokument nebo odpovídající poznámky uvedené v 17 odst.120 tohoto kodexu, v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii byla dovozní cla zaplacena za nižší sazby dovozních cel, než jaké stanoví jednotná Vzhledem k celnímu sazebníku Euroasijské hospodářské unie je povinnost zaplatit dovozní clo splněna v případě, že nastanou okolnosti a ve lhůtě stanovené v článku 13 článku 136 tohoto kodexu.
 10. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním celního prohlášení a u kterého bylo celní prohlášení podáno nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 16 směrnice Článku 120 tohoto kodexu, a pokud jde o zboží, jehož deklarantem je schválený hospodářský subjekt - nejpozději do období uvedeného v čl.4 odst.441 tohoto kodexu je povinnost platit zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla podléhá exekuci (zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla podléhají platbě) před podáním prohlášení o zboží.
 11. Pokud u zboží propuštěného do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží, nebylo prohlášení o zboží podáno před uplynutím lhůty uvedené v čl. 16 odst. 120 4 tohoto kodexu, a pokud jde o zboží, jehož deklarantem je schválený hospodářský subjekt - před uplynutím lhůty uvedené v čl.441 odst.16 tohoto kodexu, povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla podléhají exekuci. Lhůta pro zaplacení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel je poslední den období uvedeného v čl.120 odst.4 tohoto kodexu a pro zboží deklarované schváleným hospodářským subjektem - poslední den období uvedeného v čl. 441 odst. XNUMX tohoto kodexu.
 12. Dovozní cla a daně se platí:
  1. ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 7 tohoto článku - ve výši dovozních cel a daní vypočítaných v souladu s tímto Kodexem v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím k celním preferencím a výhodám při platbě dovozních cel a daní;
  2. ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 8 tohoto článku - ve výši částek dovozních cel a daní vypočítaných v souladu s tímto Kodexem v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím k celním preferencím a nezaplacených v souvislosti s žádostí oprávnění k platbě dovozních cel a daní, a pokud takové zboží, před uplynutím 5 let ode dne propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu nebo před uplynutím jiné stanovené doby platnosti omezení používání a (nebo) nakládání se zbožím, bylo propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území za účelem opravy v souladu s čl. 3 odst. 176 tohoto kodexu, - rovněž ve výši dovozního cla a daně vypočítané v souladu s čl. 1 odst. 6 až 186 tohoto zákoníku;
  3. ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 9 tohoto článku - ve výši rozdílu ve výši dovozního cla vypočítaného v souladu s tímto kodexem ve výši dovozního cla stanoveného Jednotným celním sazebníkem Euroasijské hospodářské unie a částky dovozního cla zaplacené při propuštění zboží nebo v jiné výši stanovené mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii.
 13. Ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 10 tohoto článku bude zaplaceno zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo ve výši vypočítané v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím ke zvláštnostem stanoveným v kapitole 12 tohoto kodexu.
 14. Pokud jde o zboží uvedené v bodě 11 tohoto článku, základ pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel se stanoví na základě údajů uvedených v žádosti o propuštění zboží. a dokumenty předložené společně s takovým prohlášením.
  Pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti určovány na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10:
  • pro výpočet cel se použije nejvyšší z celních sazeb odpovídajících zboží zahrnutému do takovéto skupiny;
  • pro výpočet daní se použije nejvyšší ze sazeb daně z přidané hodnoty, nejvyšší ze sazeb spotřebních daní (spotřební daň nebo spotřební daň) odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, u které je nejvyšší ze sazeb daně clo je stanoveno;
  • pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použije nejvyšší ze sazeb zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel odpovídajících zboží zahrnutému do takovéto skupiny, s přihlédnutím k bodu šest tohoto ustanovení.
   Speciální antidumpingová a vyrovnávací cla se počítají na základě původu zboží, potvrzeného v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu, a (nebo) dalších informací nezbytných k určení stanovených cel.
   Pokud se nepotvrdí původ zboží a (nebo) další informace požadované k určení stanovených cel, vypočítají se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na základě nejvyšších sazeb zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro zboží stejný kód komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické činnosti, pokud je klasifikace zboží prováděna na úrovni 10 znaků, nebo zboží zařazeného do skupiny, pokud jsou kódy zboží v souladu s nomenklaturou zboží pro zahraniční ekonomickou činnost určeno na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10.
 15. Je-li ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 11 tohoto článku následně podáno prohlášení na zboží, jsou cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacena ve výši vypočítané v souladu s tímto Kodexem v prohlášení u zboží na základě údajů uvedených v celním prohlášení. Vrácení (vyrovnání) nadměrně zaplacených a (nebo) nadměrně vybraných částek cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se provede v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.

Článek 138. Zvláštnosti platby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel ve vztahu ke zboží uvedenému v čl. 3 odst. 134 tohoto kodexu

 1. Pokud je zboží uvedené v čl. 1 odst. 3 pododstavci 134 tohoto kodexu propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, podléhají dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla platbě ve výši dovozní cla, daně, speciální, antidumpingové, vyrovnávací poplatky, které by byly splatné, jako by zahraniční zbožípropuštěny do celního režimu ke zpracování na celním území a použity k výrobě zboží uvedeného v čl.1 odst.3 pododstavci 134 tohoto kodexu, v souladu s normami jejich propuštění, byly propuštěny do celního režimu propuštění pro domácí spotřeba.
  Dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla na toto zboží se počítají v souladu s čl. 1 odst. 175 tohoto kodexu.
 2. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 1 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad jejich platby z datum propuštění zboží do celního režimu zpracování na celním území v den ukončení povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla.
  Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Pokud bylo pozastaveno provádění celního režimu pro zpracování na celním území v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.
 3. Pokud je zboží uvedené v čl. 3 odst. 3 pododstavci 134 tohoto kodexu propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, vypočítají se dovozní cla a daně v souladu s článkem 186 tohoto kodexu, jako by takové zboží bylo byly zpracované výrobky.