МЕНЮ

Celní režim pro dočasný vývoz

Článek 227. Obsah a použití celního režimu pro dočasný vývoz

 1. Celní režim dočasný vývoz - celní režim uplatňovaný na zboží Unie, podle kterého je takové zboží vyváženo z celního území Unie pro jeho dočasné umístění a použití mimo něj bez placení vývozního cla, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jejich použití v souladu s tímto celním režimem.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný vývoz a skutečně vyvezené z celního území Unie (dále v této kapitole - dočasně vyvezené zboží) ztrácí status zboží Unie.
 3. Je povoleno použít celní režim pro dočasný vývoz ve vztahu k celním režimům vyváženým z celního území Unie:
  1. zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný vývoz za účelem dokončení celního režimu pro dočasný vývoz v souladu s čl. 2 odst. 231 tohoto kodexu;
  2. Zboží Unie uvedené v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci tohoto kodexu.
 4. Celní režim pro dočasný vývoz se nevztahuje na následující zboží:
  1. potravinářské výrobky, nápoje, včetně alkoholických nápojů, tabák a tabákové výrobky, suroviny, polotovary, spotřební materiál a vzorky, s výjimkou případů jejich vývozu z celního území Unie v jednom vyhotovení pro reklamu a (nebo) předvedení účely nebo jako exponáty nebo průmyslové vzory;
  2. odpad, včetně průmyslového.
 5. Komise má právo určit kategorie dočasně vyvezeného zboží, u nichž je povoleno jeho nahrazení zahraničním zbožím, jakož i případy tohoto nahrazení.
 6. Je povoleno použít celní režim pro dočasný vývoz, pokud jde o zemní plyn přepravovaný potrubní dopravou v případech stanovených právními předpisy členských států.

Článek 228. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro dočasný vývoz a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro dočasný vývoz jsou:
  1. možnost identifikace zboží propuštěného do celního režimu pro dočasný vývoz, pokud je následně propuštěno do celního režimu za účelem dokončení tohoto celního režimu. Identifikace zboží se nevyžaduje v případech, kdy je v souladu s mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou nebo v případech stanovených v souladu s čl. 5 odst. 227 tohoto kodexu povolena výměna dočasně vyvezeného zboží;
  2. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem pro dočasný vývoz jsou:
  1. dodržení doby platnosti celního režimu pro dočasný vývoz stanovené celním orgánem;
  2. dodržování omezení používání a likvidace dočasně vyvezeného zboží stanovených v článku 230 tohoto kodexu.

Článek 229. Doba trvání celního režimu pro dočasný vývoz

 1. Doba celního režimu pro dočasný vývoz není omezena, pokud není v souladu s druhým odstavcem tohoto odstavce stanoveno jinak.
  V závislosti na účelu vývozu zboží z celního území Unie, jakož i na zboží, u něhož právní předpisy členského státu stanoví povinnost jeho vrácení na území tohoto státu, platí právní předpisy členského státu celní nařízení může určit dobu trvání celního režimu pro dočasný vývoz.
 2. Při propuštění zboží do celního režimu pro dočasný vývoz stanoví celní orgán na základě prohlášení deklaranta na základě cílů a okolností vývozu zboží z celního území Unie dobu platnosti tohoto celní režim.
 3. Dobu platnosti celního režimu pro dočasný vývoz stanoveného celním orgánem na žádost osoby lze prodloužit před uplynutím této lhůty nebo nejpozději do 1 měsíce po jejím uplynutí. Při prodloužení doby platnosti celního režimu pro dočasný vývoz, stanovené celním orgánem, po jejím uplynutí se platnost tohoto celního režimu obnoví ode dne ukončení tohoto celního režimu.
 4. Pokud ve vztahu ke zboží stanoví v souladu s odstavcem 1 odstavce XNUMX tohoto článku právní předpisy členských států o celních předpisech dobu platnosti celního režimu pro dočasný vývoz stanovenou (prodlouženou) celním orgánem, doba platnosti tohoto celního režimu nesmí tuto dobu překročit.
 5. V případě, že dojde k převodu vlastnictví dočasně vyvezeného zboží na zahraniční osobu, pro kterou právní předpisy členského státu nezakládají povinnost jej vrátit na území tohoto státu, doba platnosti celního režimu pro dočasný vývoz s ohledem na toto zboží se neprodlužuje a toto zboží podléhá propuštění do celního režimu.

Článek 230. Omezení použití a likvidace dočasně vyvezeného zboží

 1. Dočasně vyvezené zboží musí zůstat beze změny, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování.
 2. Je povoleno provádět operace s dočasně vyvezeným zbožím nezbytné k zajištění jeho bezpečnosti, včetně oprav, s výjimkou zásadních oprav, modernizace, údržby a dalších úkonů nezbytných k udržení zboží v dobrém stavu, pokud je zboží identifikováno celním orgánem když jsou propuštěni do celního režimu zpětného dovozu.

Článek 231. Dokončení a ukončení celního režimu pro dočasný vývoz

 1. Před vypršením celního režimu pro dočasný vývoz stanoveného celním orgánem je účinek tohoto celního režimu ukončen propuštěním dočasně vyvezeného zboží do celního režimu pro zpětný dovoz, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 odst. 4 tohoto článku.
 2. Před vypršením celního režimu pro dočasný vývoz stanoveného celním orgánem může být fungování tohoto celního režimu dokončeno propuštěním dočasně vyvezeného zboží do celního režimu pro vývoz, zpracováním mimo celní území, dočasným vývozem, s výjimkou v případě uvedeném v pododstavci 2 odstavce 4 tohoto článku a také v případě, že v souladu s právními předpisy členských států podléhá dočasně vyvezené zboží povinnému zpětnému dovozu na celní území Unie.
 3. Dočasně vyvezené zboží může být propuštěno do celních režimů uvedených v bodech 1 a 2 tohoto článku v jedné nebo více dávkách.
 4. Celní režim je ukončen:
  1. po uplynutí doby platnosti celního režimu pro dočasný vývoz stanoveného celním orgánem, pokud nebyla prodloužena platnost tohoto celního režimu;
  2. po odhalení, před dokončením celního režimu, skutečnosti provádění kapitálových oprav, modernizačních operací ve vztahu k dočasně vyvezenému zboží v rozporu s čl. 2 odst. 230 tohoto kodexu.
 5. Zboží dovážené na celní území Unie, u něhož byl účinek celního režimu pro dočasný vývoz ukončen na základě odstavce 2 pododstavce 4 tohoto článku, nacházející se na celním území Unie podléhá propuštění do celního režimu použitelného na zahraniční zboží, s výjimkou celního režimu pro zpětný dovoz a pro vývoz z celního území Unie - který má být propuštěn do celního režimu vývozu.

Článek 232. Vznik a zánik povinnosti platit vývozní cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu pro dočasný vývoz, lhůta pro jeho platbu a výpočet

 1. Povinnost zaplatit vývozní clo ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu pro dočasný vývoz vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží.
 2. Povinnost platit vývozní cla za zboží propuštěné do (propuštěného) do celního režimu pro dočasný vývoz zaniká deklarantem, pokud nastanou tyto okolnosti:
  1. dokončení celního režimu pro dočasný vývoz v souladu s čl. 1 odst. 2 a 231 tohoto kodexu;
  2. umístění zboží, u něhož byl účinek celního režimu pro dočasný vývoz ukončen v rámci celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 nebo čl. 5 odst. 231 tohoto kodexu;
  3. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem pro dočasný vývoz - v souvislosti s povinností platit vývozní cla, která vznikla při zaevidování prohlášení na zboží;
  4. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit vývozní cla, která vznikla při registraci prohlášení o zboží;
  5. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  6. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  7. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.

3. Povinnost zaplatit vývozní clo je splněna, pokud není ukončen režim dočasného vývozu v souladu s čl. 1 odst. 2 a 231 tohoto kodexu před skončením režimu dočasného vývozu stanoveného celním orgánem.

V případě, že nastane tato okolnost, považuje se za konec lhůty pro zaplacení vývozního cla datum ukončení celního režimu pro dočasný vývoz stanoveného celním orgánem.

4. V případě, že nastane okolnost uvedená v odstavci 3 tohoto článku, bude vývozní clo zaplaceno, jako by zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný vývoz bylo propuštěno do celního režimu pro vývoz bez uplatnění privilegií při platbě vývozní cla.

Pro výpočet vývozního cla se sazby vývozního cla použijí s účinností v den, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu pro dočasný vývoz.

5. Z částek zaplacených (vybraných) vývozních cel v souladu s odstavcem 4 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami udělen odklad platby, pokud je to stanoveno právními předpisy členského státu Stát, na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu pro dočasný vývoz. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy členských států.

6. V případě propuštění zboží do celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 odst. 5 nebo čl. 231 odst. 10 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit vývozní clo a (nebo) vybrat jej (v zcela nebo zčásti), částky vývozního cla zaplacené a (nebo) vybrané v souladu s tímto článkem podléhají vrácení (zápočtu) v souladu s kapitolou XNUMX tohoto kodexu.

Článek 233. Specifika výpočtu a placení vývozních cel ve vztahu k dočasně vyvezenému zboží, pokud je propuštěno do celního režimu pro vývoz

1. Pokud je dočasně vyvezené zboží propuštěno do celního režimu pro vývoz, použijí se pro výpočet vývozního cla sazby vývozního cla platné v den, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do režimu celní režim pro vývoz, pokud právní předpisy členského státu nestanoví jiný den v souladu s čl. 1 odst. 53 druhým pododstavcem tohoto kodexu.

Pokud je pro výpočet vývozního cla požadován převod cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedený v prvním odstavci tohoto článku.

2. Z částek vývozního cla zaplacených (vybraných) za zboží propuštěné (umístěné) do celního režimu pro vývoz je splatný úrok, jako kdyby byl u uvedených částek poskytnut odklad platby, pokud se jedná o stanovené právními předpisy členského státu, na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu pro dočasný vývoz. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy členských států.

Článek 234. Specifika výpočtu a platby vývozního cla při propuštění zboží do celního režimu, pro který byl ukončen celní režim pro dočasný vývoz

1. Je-li zboží propuštěno do celního režimu pro vývoz zboží, pro které bylo ukončeno celní řízení pro dočasný vývoz, sazby vývozního cla, které byly účinné v den, kdy celní orgán zaevidoval prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží v celním režimu pro dočasný vývoz se použijí na výpočet vývozního cla, pokud právní předpisy členského státu nestanoví jiný den v souladu s čl. 1 odst. 53 druhým pododstavcem tohoto kodexu.

Pokud je pro výpočet vývozního cla požadován převod cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedený v prvním odstavci tohoto článku.

2. Z částek vývozního cla zaplacených (vybraných) za zboží propuštěné (umístěné) do celního režimu pro vývoz, u nichž byl ukončen celní režim pro dočasný vývoz, se platí úrok, jako by odklad k těmto částkám byla poskytnuta platba, pokud je stanovena právními předpisy členského státu, na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu pro dočasný vývoz. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy členských států.