МЕНЮ

Celní režim pro dočasný dovoz (vstup)

Článek 219. Obsah a použití celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí)

 1. Celní režim dočasný dovoz (přijetí) - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, podle kterého je takové zboží dočasně umístěno a používáno na celním území Unie, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s takovým celní režim, s částečnou úhradou dovozních cel, daní a bez placení zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel nebo bez placení dovozních cel, daní a bez placení zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) (dále v této kapitole - dočasně dovezené zboží) si zachovává status zahraničního zboží.
 3. Kategorie zboží, jejichž dočasný pobyt a použití na celním území Unie v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (vstup) jsou povoleny bez zaplacení dovozního cla a daní, podmínky pro tento dočasný pobyt a použití, stejně jako lhůty pro takový dočasný pobyt a použití stanoví Komise a (nebo) mezinárodní dohody členských států s třetí stranou. (viz rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 109 ze dne 20.12.2017. XNUMX. XNUMX)
 4. Celní režim pro dočasný dovoz (vstup) se nevztahuje na následující kategorie zboží:
  1. potravinářské výrobky, nápoje, včetně alkoholických nápojů, tabák a tabákové výrobky, suroviny a polotovary, spotřební materiály a vzorky, s výjimkou případů jejich dovozu na celní území Unie v jednom vyhotovení pro reklamu a (nebo) demonstrační účely nebo jako exponáty nebo průmyslové vzory;
  2. odpad, včetně průmyslového;
  3. zboží, jehož dovoz na celní území Unie je zakázán.
 5. Je možné použít celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) k pozastavení celního režimu pro zpracování na celním území tím, že se do tohoto celního režimu umístí produkty zpracování zboží dříve propuštěného do celního režimu pro zpracování na celním území.

Článek 220. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (dovoz) a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) jsou:
  1. možnost identifikace zboží propuštěného do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) s jeho následným propuštěním do celního režimu za účelem dokončení tohoto celního režimu. Identifikace zboží se nevyžaduje v případech, kdy je v souladu s mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou povolena výměna dočasně dovezeného zboží;
  2. částečná platba dovozních cel a daní v souladu s článkem 223 tohoto kodexu, s výjimkou případu, kdy v souladu s čl.3 odst.219 tohoto kodexu dočasná přítomnost a použití zboží na celním území Unie v v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (vstup) je povoleno bez platby dovozních cel a daní;
  3. dodržování podmínek pro dočasné umístění a použití zboží v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (dovoz) bez zaplacení cel a daní, pokud tyto podmínky stanoví Komise v souladu s čl.3 odst.219 tohoto Kodex a (nebo) jsou stanoveny mezinárodními smlouvami členských států se třetí stranou;
  4. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (přijetí) jsou:
  1. dodržení doby platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanovené celním orgánem;
  2. dodržování omezení držení a používání dočasně dovezeného zboží stanovených v článku 222 tohoto zákoníku;
  3. částečná platba dovozních cel a daní v souladu s článkem 223 tohoto kodexu, s výjimkou případu, kdy v souladu s čl.3 odst.219 tohoto kodexu dočasná přítomnost a použití zboží na celním území Unie v v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (vstup) je povoleno bez platby dovozních cel a daní;
  4. dodržování podmínek pro dočasné umístění a použití zboží v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (vstup) bez zaplacení cel a daní stanovených Komisí v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu a (nebo) stanoveno mezinárodní dohodou členských států s třetí stranou.

Článek 221. Doba trvání celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí)

 1. Doba platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) nesmí překročit 2 roky ode dne propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) nebo období stanoveného Komisí v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.
 2. U určitých kategorií zboží má Komise v závislosti na účelu jejich dovozu na celní území Unie právo stanovit kratší nebo delší než 2 roky, dobu platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí). (viz rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 109 ze dne 20.12.2017. XNUMX. XNUMX)
 3. Při propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoví celní orgán na základě prohlášení deklaranta na základě cílů a okolností dovozu zboží na celní území Unie platnost období tohoto celního režimu, které s přihlédnutím k odstavci 4 tohoto článku nemůže překročit období stanovené v odstavci 1 tohoto článku, nebo období stanovené Komisí v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.
 4. Doba platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem na žádost dané osoby může být prodloužena před uplynutím této lhůty nebo nejpozději do 1 měsíce po jejím uplynutí v době platnosti tohoto celního orgánu. postup stanovený v odstavci 1 tohoto článku nebo doba platnosti tohoto celního režimu stanovená Komisí v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.
  Při prodloužení doby platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem se po jeho uplynutí platnost tohoto celního režimu obnoví ode dne ukončení tohoto celního režimu.
 5. V případě opakovaného použití celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souvislosti se zahraničním zbožím nacházejícím se na celním území Unie, včetně případů, kdy jako deklaranti tohoto zboží jednají různé osoby, celková doba platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) nesmí překročit období stanovené v odstavci 1 tohoto článku nebo období stanovené Komisí v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 222. Omezení držení a používání dočasně dovezeného zboží

 1. Dočasně dovezené zboží musí zůstat beze změny, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování.
  Je povoleno provádět operace s dočasně dovezeným zbožím nezbytným k zajištění jeho bezpečnosti, včetně oprav (kromě větších oprav, modernizace), údržby a dalších úkonů nezbytných k udržení zboží v dobrém stavu, za předpokladu, že identifikace zboží celním orgánem je zajištěno po dokončení celních režimů pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu.
  Je povoleno provádět zkoušky, výzkum, testování, ověřování, experimenty nebo experimenty s dočasně dovezeným zbožím nebo jejich použití v průběhu testování, výzkumu, testování, ověřování, experimentů nebo experimentů.
 2. Dočasně dovážené zboží musí být ve skutečném vlastnictví a použití deklaranta, s výjimkou případů, kdy je jeho převod do držení a užívání jiných osob povolen v souladu s odstavci 3 a 4 tohoto článku.
 3. Deklarant může bez souhlasu celního orgánu převést do vlastnictví a užívání dalších osob:
  1. dočasně dovezené opakovaně použitelné (vratné) obaly určené k balení a ochraně zboží dováženého na celní území Unie;
  2. dočasně dovezené zboží za účelem jeho údržby, opravy (s výjimkou generální opravy, modernizace), skladování, přepravy (přepravy);
  3. dočasně dovezené zboží za účelem testování, výzkumu, testování, ověřování, experimentování nebo experimentování;
  4. dočasně dovezené zboží pro jiné účely v případech stanovených Komisí a (nebo) stanovených mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou.
 4. V jiných případech, než které stanoví odstavec 3 tohoto článku, je převod dočasně dovezeného zboží do vlastnictví a užívání jiných osob deklarantem povolen se souhlasem celního orgánu nebo v případech, způsobem a za podmínek stanovených po oznámení celnímu orgánu.
 5. Za účelem získání povolení od celního orgánu k převodu dočasně dovezeného zboží do vlastnictví a užívání jiných osob deklarant toto zboží se předkládá celnímu orgánu, u kterého bylo propuštěno do celního režimu, žádost s uvedením důvodu převodu dočasně dovezeného zboží na jinou osobu a informace o této osobě.
 6. Převod dočasně dovezeného zboží do vlastnictví a užívání jiných osob nezbavuje deklaranta tohoto zboží povinnosti dodržovat další podmínky pro použití zboží v souladu s celním postupem pro dočasný dovoz (dovoz) stanoveným v této kapitole, ani pozastaví nebo prodlouží dobu dočasného dovozu.
 7. Zboží určené Komisí v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu a (nebo) stanovené mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou, na které se vztahuje celní režim pro dočasný dovoz (dovoz) bez placení dovozních cel a daní, se používají v rámci cel na území Unie, pokud Komise neurčí jinak.
 8. Je povoleno používat dočasně dovezené zboží, které je vozidlem mimo celní území Unie, pokud se používá jako vozidlo pro mezinárodní přepravu a vztahují se na něj ustanovení kapitoly 38 tohoto kodexu. Při používání dočasně dovezeného zboží, které je dopravním prostředkem mimo celní území Unie, je v souvislosti s tímto zbožím povoleno provádět operace stanovené v čl. 1 odst. 2 a 277 tohoto kodexu.
  Operace, které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 a 277 tohoto kodexu, jsou povoleny v souladu s čl. 4 odst. 277 tohoto kodexu.
  Použití dočasně dovezeného zboží, které je vozidlem, jako prostředek mezinárodní dopravy mimo celní území Unie, nezruší ani nezastaví celní režim pro dočasný dovoz (přijetí).

Článek 223. Vlastnosti výpočtu a platby dovozních cel a daní při použití celního režimu pro dočasný dovoz (vstup)

 1. U zboží propuštěného (propuštěného) do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) s částečným zaplacením dovozního cla, daní, dovozního cla, daně jsou splatné za období od data jejich propuštění do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) do dne jeho ukončení.
 2. U zboží propuštěného do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) bez zaplacení dovozního cla a daní se na žádost deklaranta provádí částečná platba dovozního cla a daní za období ode dne uvedeného v žádost deklaranta až do dne ukončení celního režimu dočasného dovozu (tolerance). Uvedené odvolání deklaranta se podává celnímu orgánu, který učinil propuštění zboží pokud jsou propuštěni do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí), před uplynutím lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu.
  Jako odvolání deklaranta je použit celní doklad - oprava celního prohlášení.
 3. V případě částečné platby dovozních cel a daní za každý kalendářní měsíc (úplný nebo neúplný) období stanoveného v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku (dále v této kapitole - doba uplatňování částečné platby cla a daně), 3 procenta z celního prohlášení vypočtené v den registrace podané pro propuštění tohoto zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) a ve vztahu ke zboží propuštěnému před podáním prohlášení pro zboží - v den registrace žádosti o propuštění zboží před podáním celního prohlášení celním orgánem, výše dovozního cla, daní, které by byly splatné, pokud by zboží bylo propuštěno do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) byly propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu.
 4. Pokud je celní režim pro dočasný dovoz (dovoz) pozastaven v souladu s čl. 3 odst. 224 tohoto kodexu, nedojde k částečné platbě dovozních cel a daní za období pozastavení. Pro účely použití tohoto ustanovení je doba pozastavení celního režimu určena počtem celých kalendářních měsíců, během nichž je pozastaven celní režim pro dočasný dovoz (dovoz).
 5. V případě částečné platby dovozních cel a daní se částka dovozních cel a daní platí podle volby deklaranta po celou dobu uplatňování částečné platby dovozních cel a daní (dále v této kapitole - jednorázová platba dovozních cel a daní) nebo pravidelně (dále v této kapitole - pravidelné platby dovozních cel a daní). V případě pravidelné platby dovozních cel a daní je tato platba provedena ve výši splatné v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, nejméně však 1 kalendářní měsíc (úplný nebo neúplný). Četnost vyplácení částek dovozních cel a daní určuje deklarant v prohlášení pro zboží.
  V případě nezaplacení nebo neúplné platby částek dovozního cla, daní zaplacených pravidelně, ve lhůtách stanovených v souladu s čl. 4 odst. 2 a pododstavci 3 a 7 čl. 225 tohoto kodexu, dovozní cla, daně se platí najednou po celou zbývající dobu platnosti žádosti, částečné zaplacení dovozního cla a daní.
 6. Celková částka dovozního cla, zaplacených daní a (nebo) vybraných během období uplatňování částečné platby dovozních cel a daní by neměla překročit částku vypočítanou v den registrace celního prohlášení podaného pro umístění takového zboží do celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) a u zboží, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží, - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podání prohlášení na zboží, výše dovozního cla, daně, které by se platily, pokud by bylo zboží propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu.
 7. Po dokončení nebo ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2, 5 a 224 tohoto kodexu, částky zaplacených dovozních cel a daní a (nebo) vybrané během období uplatňování částečné zaplacení dovozních cel, daní, vrácení peněz (kompenzace) nepodléhají, pokud tento Kodex nestanoví jinak.

Článek 224 Ukončení, pozastavení a ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí)

 1. Před vypršením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem končí tento celní režim:
  1. propuštění dočasně dovezeného zboží do celního režimu pro zpětný vývoz, a to i v souladu s čl. 7 odst. 276 tohoto kodexu;
  2. uznání celních orgánů v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě dočasně dovezeného zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží jako výsledek přirozené ztráty za normálních podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování;
  3. výskyt okolností stanovených Komisí a (nebo) právními předpisy členských států o celních předpisech, před nimiž je zboží pod celní kontrolou.
 2. Před vypršením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem může být tento celní režim dokončen:
  1. propuštění dočasně dovezeného zboží do celních režimů platných pro zahraniční zboží za podmínek stanovených tímto kodexem, s výjimkou celního režimu pro celní tranzit, pokud tento odstavec nestanoví jinak;
  2. obnovení celního režimu pro zpracování na celním území, jehož činnost byla pozastavena v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu;
  3. propuštění dočasně dovezeného zboží do celního režimu tranzitu, pokud je toto zboží propuštěno do tohoto celního režimu pro přepravu (přepravu) přes celní území Unie z území členského státu, jehož celní orgán zboží propustil, když byli propuštěni do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) na území jiného členského státu.
 3. Do ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem může být tento celní režim pozastaven, pokud je dočasně dovezené zboží propuštěno do celního režimu celního skladu, což je celní režim pro zpracování na celním území, nebo v případech stanovených Komisí podle zvláštního celního režimu.
  Při určování případu pozastavení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v důsledku propuštění dočasně dovezeného zboží do zvláštního celního režimu má Komise právo určit specifika výpočtu a platby dovozních cel a daní, jelikož stejně jako lhůta pro zaplacení dovozních cel a daní ve vztahu k dočasně dovezenému zboží.
 4. Dočasně dovezené zboží může být propuštěno do celního režimu pro zpětný vývoz nebo do jiného celního režimu v jedné nebo více zásilkách.
 5. Po uplynutí doby platnosti celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanovené celním orgánem je činnost celního režimu ukončena.
 6. Případy, podmínky a postup pro dokončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) na území jiného členského státu, než je členský stát, jehož celní orgán umístil takové zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí), stanoví Komise.

Článek 225. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí), lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu dočasného dovozu (přijetí) vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení pro zboží, a ve vztahu ke zboží deklarovanému k propuštění před podáním celního prohlášení od osoby, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení - od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání prohlášení o zboží.
 2. Povinnost zaplatit dovozní cla a daně za zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) zboží, které je dovezeno na adresu jednoho příjemce od jednoho odesílatele pod jedním přepravním (přepravním) dokladem a celkovou celní hodnota která nepřesahuje částku rovnající se 200 eurům, a pokud Komise určí jinou částku takové částky, částka určená Komisí nevznikne podle směnného kurzu platného v den registrace zboží prohlášení celního orgánu. Pro účely tohoto odstavce celní hodnota zároveň nezahrnuje náklady na přepravu (přepravu) zboží dováženého na celní území Unie do místa příjezdu, náklady na nakládku, vykládku nebo překládku takového zboží. náklady na zboží a pojištění v souvislosti s takovou přepravou (přepravou), nakládkou, vykládkou nebo překládkou takového zboží.
  Komise má právo určit jinou částku, než je částka stanovená v druhém pododstavci tohoto odstavce, v rámci kterého je povinnost platit dovozní clo a daně za zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz ( vstup), importovaný na adresu jednoho příjemce od jednoho odesílatele jedním přepravním (přepravním) dokladem nevzniká.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) je deklarantem ukončena, pokud nastanou tyto okolnosti:
  1. dokončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu před uplynutím lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu, s výjimkou případu, kdy období přišlo před vypršením tohoto celního režimu platba dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel;
  2. ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu, pokud se na zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) vztahují výhody při platbě dovozu cla a daně, s výjimkou případu, kdy před vypršením tohoto celního režimu nastala lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel;
  3. dokončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu a splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jejich výběr ve výši splatné v souladu s tímto článek;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši splatné v případě, že nastanou okolnosti stanovené v odst. 6 pododstavcích 8 - 7 a odst. 13 tento článek;
  5. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží jako výsledek přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování až do ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) a splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jejich výběr v částky splatné v souladu s tímto článkem za období před výskytem takových okolností;
  6. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (přijetí) - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci celního prohlášení nebo žádosti o dovoz propuštění zboží před podáním prohlášení ke zboží;
  7. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu a splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jeho výběr ve výši splatné v souladu s tímto článkem za období před vznikem takových okolností;
  9. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu a splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jejich výběr ve výši splatné v souladu s tímto článkem za období před tímto zadržením ;
  10. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a ve vztahu k němuž bylo vydáno rozhodnutí bylo vráceno, pokud dříve nebylo propuštěno takové zboží, a splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně a (nebo) jejich výběr v částkách splatných v souladu s tímto článkem za období před zabavením nebo zajištění tohoto zboží během ověřování hlášení o trestném činu, v průběhu řízení o trestní věci nebo v případě správního deliktu (vedení správního řízení).
 4. Povinnost platit dovozní cla a daně ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) s částečnou úhradou dovozního cla a daní podléhá exekuci (dovozní cla, daně podléhají platbě) ):
  1. při paušální platbě dovozního cla, daní nebo při zaplacení první části částky dovozního cla, daní při pravidelné platbě dovozního cla, daní - před propuštěním zboží v souladu s celním postupem pro dočasné import (vstup);
  2. při zaplacení druhé a následující části částky dovozního cla, daní; při pravidelné platbě dovozního cla, daní - před začátkem období, za které je zaplacena další část částky dovozního cla a daní .
 5. U zboží uvedeného v odstavci 4 tohoto článku se dovozní cla a daně platí ve výši stanovené v souladu s článkem 223 tohoto kodexu.
 6. U zboží propuštěného do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) je povinnost zaplatit dovozní clo a daně splněna, dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 7 tohoto článku.
 7. V případě následujících okolností se bere v úvahu datum splatnosti dovozních cel a daní:
  1. v případě nedodržení podmínek pro dočasné umístění a použití zboží stanovených v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu - den propuštění tohoto zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí);
  2. v případě uplynutí lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu:
   • v případě paušální platby dovozního cla, daní nebo při zaplacení první části částky dovozního cla, daní v případě pravidelné platby dovozního cla a daní - den uplynutí platnosti termín;
   • při platbě druhé a následující části částky dovozních cel a daní; v případě pravidelné platby dovozních cel a daní - den před začátkem období, pro které je další část částky dovozních cel a daní daně se platí;
  3. pokud deklarant podá odvolání v souladu s čl. 2 odst. 223 tohoto kodexu:
   • v případě paušální platby dovozních cel, daní nebo při výplatě první části částky dovozních cel, daní v případě pravidelné platby dovozních cel a daní - den předcházející uvedenému dni v prohlášení deklaranta;
   • při platbě druhé a následující části částky dovozních cel a daní; v případě pravidelné platby dovozních cel a daní - den před začátkem období, pro které je další část částky dovozních cel a daní daně se platí;
  4. pokud deklarant odmítne využít platby dovozních cel, daní spojených s omezeními používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím, - den uzavření celního prohlášení pro zboží předložené k propuštění zboží do celního režimu pro dočasné použití dovoz (přijetí), změny v části odmítnutí využívat platby dovozních cel a daní;
  5. v případě spáchání jednání v rozporu s cíli a podmínkami poskytování výhod při platbě dovozních cel, daní a (nebo) omezení použití a (nebo) nakládání s tímto zbožím v souvislosti s uplatňováním těchto výhod, s výjimkou v případech, kdy k spáchání takového jednání dojde k okolnostem uvedeným v pododstavcích 6 a 7 tohoto odstavce - první den provedení těchto úkonů, a není-li tento den stanoven, - den umístění uvedeného zboží v celním režimu pro dočasný dovoz (vstup);
  6. v případě předání dočasně dovezeného zboží před ukončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) k jiným osobám bez souhlasu celních orgánů - den předání zboží, a není-li tento den stanoven, den propuštění tohoto zboží do celního režimu dočasný dovoz (přijetí);
  7. v případě ztráty dočasně dovezeného zboží před dokončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí), s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozené ztráty podle běžné podmínky přepravy (přepravy) a (nebo) skladování - den ztráty zboží, a pokud tento den není stanoven, - den propuštění uvedeného zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí);
  8. není-li celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) ukončen v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu před skončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem - dnem skončení platnosti celní režim pro dočasné použití (přijetí) zavedený celním orgánem, s výjimkou případu, kdy je platnost tohoto celního režimu prodloužena v souladu s čl. 4 odst. 221 tohoto kodexu.
 8. V případě, že nastanou okolnosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku, budou dovozní cla a daně zaplaceny:
  1. při výskytu okolností uvedených v pododstavci 1 odstavce 7 tohoto článku - jako by u zboží propuštěného do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) byla použita částečná platba dovozního cla a daní v souladu s článkem 223 tohoto Kodexu po dobu ode dne propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v den jeho dokončení;
  2. v případě, že nastanou okolnosti uvedené v pododstavci 2 odstavce 7 tohoto článku - jako by se na zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) použila částečná platba dovozního cla a daní v souladu s článkem 223 tohoto kodexu po dobu ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 219 tohoto kodexu, v den ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí);
  3. při výskytu okolností uvedených v pododstavci 3 odstavce 7 tohoto článku - ve výši určené v souladu s článkem 223 tohoto Kodexu;
  4. v případě, že nastanou okolnosti uvedené v pododstavcích 4 a 5 odstavce 7 tohoto článku - v částkách určených v souladu s článkem 223 tohoto zákoníku a nevyplacených v souvislosti s uplatňováním výhod při platbě dovozních cel a daní za období ode dne splatnosti dovozních cel a daní uvedených v pododstavcích 4 a 5 odstavce 7 tohoto článku, v den ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí);
  5. v případě, že nastanou okolnosti uvedené v pododstavcích 6 - 8 odstavce 7 tohoto článku - jako by zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu minus částky dovozu cla, zaplacené daně a (nebo) vybrané při částečném zaplacení dovozních cel a daní, pokud není v odstavci 10 tohoto článku stanovena jiná částka. Pro výpočet dovozních cel a daní se používají sazby dovozních cel a daní platné ke dni, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží předloženém k propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí). , a pro zboží propuštěné před podáním celního prohlášení, - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním celního prohlášení.
 9. Ze částek dovozních cel, daní zaplacených (vybraných) ve vztahu ke zboží v souladu s odstavcem 5 odstavce 8 tohoto článku, jakož i ze částek dovozních cel, daní zaplacených ve vztahu k tomuto zboží s částečnou platbou dovozních cel, daní, podléhají platbě úroků, jako by byl u uvedených částek poskytnut odklad (platba ve splátkách) ode dne propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) do den uplynutí lhůt pro platbu dovozních cel a daní stanovených v pododstavcích 6 - 8 odstavce 7 tohoto článku. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
 10. Pokud po vzniku okolností uvedených v pododstavcích 6 a 7 odstavce 7 tohoto článku skončí celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu, dovozní cla a daně se vyplácí, jako by v případě zboží propuštěného do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) byla uplatněna částečná platba dovozního cla a daní v souladu s článkem 223 tohoto kodexu na období ode dne splatnosti platba dovozních cel a daní stanovených v souladu s pododstavci 6 a 7 odstavce 7 tohoto článku, v den ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (vstup). Zároveň částky zaplacených dovozních cel a daní a (nebo) vybrané v případě částečné platby dovozních cel a daní za období před výskytem okolností uvedených v pododstavcích 6 a 7 odstavce 7 této článek nebude vrácen (offset).
 11. Pokud je po okolnostech uvedených v odstavcích 6 až 8 odstavce 7 tohoto článku zboží, pro které byl ukončen celní režim pro dočasný dovoz (dovoz), propuštěno do dočasného uskladnění v souladu s odst. Článku 6 tohoto kodexu nebo jsou propuštěny do celního režimu v souladu s čl. 129 odst. 7 tohoto kodexu, dovozní cla a daně se platí, jako kdyby se vztahovalo na zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz (vstup) byla uplatněna částečná platba dovozních cel a daní v souladu s článkem 129 tohoto zákoníku.
  V tomto případě jsou dovozní cla a daně splatné po dobu ode dne splatnosti dovozních cel a daní uvedených v odstavcích 6 až 8 odstavce 7 tohoto článku až do dne, kdy je takové zboží umístěno dočasné uskladnění nebo jejich propuštění do celního režimu. Zároveň dovozní cla a daně podléhají platbě v částkách nepřesahujících částku dovozních cel, daní, které byly splatné, pokud bylo zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) propuštěno do celního režimu pro propuštění. pro domácí spotřebu, a které byly vypočítány v den registrace celním orgánem v celním prohlášení podaném pro propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) a ve vztahu ke zboží propuštěnému před podáním prohlášení u zboží - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním prohlášení na produkt... Zároveň jsou zaplaceny a (nebo) částky dovozních cel a daní vybrány při částečném zaplacení dovozních cel a daní za období před výskytem okolností uvedených v odstavcích 6 - 8 odstavce 7 tohoto článku. nepodléhá vrácení peněz (kompenzace).
 12. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu dočasný dovoz (přijetí), je povinnost zaplatit zvláštní antidumpingové a vyrovnávací clo splněna, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 13 tohoto článku.
 13. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení zvláštních antidumpingových vyrovnávacích cel:
  1. v případě předání dočasně dovezeného zboží před ukončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) k jiným osobám bez souhlasu celních orgánů - den předání zboží, a není-li tento den stanoven, den propuštění tohoto zboží do celního režimu dočasný dovoz (přijetí);
  2. v případě ztráty dočasně dovezeného zboží před dokončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí), s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozené ztráty podle běžné podmínky přepravy (přepravy) a (nebo) skladování - den ztráty zboží, a pokud tento den není stanoven - den propuštění tohoto zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (vstup);
  3. není-li celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) ukončen v souladu s čl. 1 odst. 2 a 224 tohoto kodexu před skončením celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) stanoveného celním orgánem - dnem skončení platnosti celní režim pro dočasné použití (přijetí) zavedený celním orgánem, s výjimkou případu, kdy je platnost tohoto celního režimu prodloužena v souladu s čl. 4 odst. 221 tohoto kodexu.
 14. Dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 13 tohoto článku, platí se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla ve výši, jako kdyby zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) bylo propuštěno do celního režimu propuštění. pro domácí spotřebu.
  Pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použijí sazby zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel, a to s účinností v den registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) a pro zboží propuštěné před podáním celního prohlášení - den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním celního prohlášení.
 15. U částek zvláštních antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 14 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad jejich platby ode dne, kdy bylo zboží umístěno v rámci celního režimu pro dočasný dovoz (vstup) do dne uplynutí lhůt pro zaplacení zvláštních antidumpingových, vyrovnávacích cel stanovených v odstavci 13 tohoto článku. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.

Článek 226. Specifika výpočtu a placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel ve vztahu k dočasně dovezenému zboží, pokud je propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Když je dočasně dovezené zboží propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, jsou uplatňována vyrovnávací cla, která jsou účinná v den registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí).
  Pokud je pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel vyžadováno přepočet cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedené v prvním odstavci tohoto odstavce.
 2. Pokud je dočasně dovezené zboží propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, je splatné dovozní clo a daň ve výši rozdílu ve výši dovozního cla, daně splatné při propuštění tohoto zboží do celního režimu propuštění. pro domácí spotřebu v souladu s článkem 136 tohoto kodexu a dovozní cla, daně zaplacené s částečným zaplacením dovozního cla, daně deklarantem ze zboží propuštěného do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu a (nebo) vybrané celního orgánu od tohoto deklaranta.
 3. Z částek dovozních cel, zaplacených (vybraných) daní v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, jakož i z částek dovozních cel, zaplacených (vybraných) daní s částečným zaplacením dovozních cel, daní, úroků splatné, jako by u uvedených částek byl poskytnut odklad (splátkový plán) na jejich platbu ode dne propuštění zboží do celního režimu dočasný dovoz (přijetí) do dne ukončení povinnosti platit dovoz cla a daně. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Úroky se vyplácejí ze částek zvláštních antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) na zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, jako kdyby byl u těchto částek poskytnut odklad platby. ode dne propuštění zboží do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v den ukončení povinnosti platit zvláštní antidumpingové, vyrovnávací clo. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Z částek dovozních cel a daní zaplacených před propuštěním zboží v souladu s celním režimem pro dočasný dovoz (dovoz) se úroky stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce neúčtují ani nezaplatí.
  Pokud byla pozastavena činnost celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 3 odst. 224 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.
  Pokud jde o určité kategorie dočasně dovezeného zboží, má Komise právo určit případy, kdy úroky stanovené v prvním a druhém pododstavci tohoto ustanovení nejsou vypočítávány a placeny.
 4. Ustanovení tohoto článku se použijí, pokud po ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) nebo po ukončení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) v souladu s čl. 5 odst. 224 tohoto kodexu dočasně dovezené zboží jsou propuštěny do celního režimu pro propuštění dočasně dovezeného zboží pro domácí spotřebu.
  Ustanovení tohoto článku se použijí také v případě, že akce celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) byla ukončena propuštěním dočasně dovezeného zboží do celního režimu celního skladu.