МЕНЮ

Vývozní celní režim

Článek 139 Obsah a použití vývozního celního režimu

 1. Celní režim vývoz - celní režim uplatňovaný na zboží Unie, podle kterého je takové zboží vyváženo z celního území Unie za účelem stálé přítomnosti mimo toto území.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu pro vývoz a skutečně vyvezené z celního území Unie ztrácí status zboží Unie, s výjimkou případů, kdy si takové zboží v souladu s čl. 4 odst. 7 a 303 tohoto kodexu udrží status Zboží Unie.
 3. Je povoleno použít vývozní celní režim ve vztahu k:
  1. vyvážené z celního území Unie:
   • zboží propuštěné do celního režimu za účelem zpracování mimo celní území, s výjimkou zboží uvedeného v čl. 1 odst. 3 pododstavci 176 tohoto kodexu, dokončit celní režim pro zpracování mimo celní území v souladu s pododstavcem 1 čl. 2 odst. 184 tohoto kodexu;
   • zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný vývoz za účelem dokončení celního režimu pro dočasný vývoz v souladu s čl. 2 odst. 231 tohoto kodexu;
   • zboží propuštěné do zvláštního celního režimu za účelem dokončení zvláštního celního režimu v případech stanovených v souladu s článkem 254 tohoto kodexu Komisí a právními předpisy členských států v případech stanovených Komisí;
   • vozidla mezinárodní dopravy v souladu s čl. 5 odst. 276 tohoto kodexu;
   • Zboží Unie uvedené v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci tohoto kodexu;
   • zpracované výrobky k dokončení celního režimu pro zpracování mimo celní území v souladu s čl. 3 odst. 2 pododstavcem 184 tohoto kodexu;
  2. zboží uvedené v čl. 5 odst. 231 tohoto kodexu pro vývoz z celního území Unie.
 4. Zboží uvedené v pododstavcích 1 a 2 odstavce 3 tohoto článku je propuštěno do celního režimu pro vývoz, aniž by bylo dovezeno na celní území Unie.
 5. Zboží uvedené v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci odst. 207 tohoto kodexu a zboží uvedené v čl. 2 odst. 4 čtvrtém pododstavci tohoto kodexu propuštěné do celního režimu pro vývoz za účelem doplnění celního prohlášení režim svobodného celního pásma nebo celní režim svobodného skladu, musí být vyvezeny z celního území Unie ve lhůtě nepřesahující 215 rok ode dne následujícího po dni propuštění tohoto zboží do celního režimu pro vývoz.
  Právní předpisy členských států mohou stanovit kratší období, během kterého musí být uvedené zboží vyvezeno z celního území Unie.
  Pokud uvedené zboží není vyvezeno z celního území Unie, s výjimkou případů jeho zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenahraditelné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přeprava) a (nebo) skladování, až do uplynutí doby stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce nebo stanovené právními předpisy členských států v souladu s druhým odstavcem tohoto odstavce, je celní režim pro vývoz ukončen a takové zboží je zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
  Uvedené zboží není zadrženo celními orgány, pokud se v době ukončení celního režimu pro vývoz nachází na území FEZ nebo ve skladu zdarma.

Článek 140. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro vývoz

Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro vývoz jsou:

 • platba vývozního cla v souladu s tímto kodexem;
 • dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu;
 • dodržování dalších podmínek stanovených mezinárodními smlouvami v rámci Unie, dvoustrannými mezinárodními smlouvami mezi členskými státy a mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou.

Článek 141. Vznik a zánik povinnosti platit vývozní cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do vývozního celního režimu, lhůta pro jeho platbu a výpočet

 1. Povinnost zaplatit vývozní clo ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu pro vývoz vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení ke zboží.
 2. Povinnost zaplatit vývozní clo na zboží propuštěné do celního režimu pro vývoz zaniká deklarantem, pokud nastanou tyto okolnosti:
  1. propuštění zboží v souladu s celním postupem pro vývoz s uplatněním privilegií pro platbu vývozního cla;
  2. splnění povinnosti platit vývozní cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 4 tohoto článku;
  3. odmítnutí propuštění zboží v souladu s vývozním celním režimem - ve vztahu k povinnosti zaplatit vývozní cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  4. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit vývozní cla, která vznikla při registraci prohlášení o zboží;
  5. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  6. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  7. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost zaplatit vývozní cla podléhá splnění (vývozní cla se platí) před propuštěním zboží v souladu s vývozním celním postupem, pokud tento kodex nestanoví jinou lhůtu.
 4. Vývozní cla podléhají platbě ve výši vývozních cel vypočítaných v prohlášení o zboží, s přihlédnutím k výhodám vyplácení vývozních cel.