МЕНЮ

Zničení celního režimu

Článek 248. Obsah a použití celního režimu pro zničení

 1. Celní režim zničení - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, podle kterého je takové zboží zničeno bez zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do takového celního režimu.
  Zničením zboží se rozumí uvedení zboží do stavu, ve kterém je částečně nebo úplně zničeno nebo ztratí svého spotřebitele a (nebo) jiné vlastnosti a nelze jej vrátit do původního stavu ekonomicky výhodným způsobem.
 2. Celní postup pro zničení se nevztahuje na následující zboží:
  1. kulturní, archeologické, historické hodnoty;
  2. zvířata a rostliny patřící k druhům chráněným v souladu s právními předpisy členských států a (nebo) mezinárodními smlouvami, jejich části a deriváty, s výjimkou případů, kdy jsou vyžadovány vyhlazení za účelem potlačení epidemií, epizootik a šíření karanténních předmětů;
  3. zboží přijaté celními orgány jako předmět zástavy před ukončením zástavního vztahu;
  4. zajištěné zboží nebo zboží, které bylo zajištěno, včetně těch, které jsou věcnými důkazy, v souladu s právními předpisy členských států.
 3. Komise má právo určit jiný seznam zboží, než které je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku, na které se nepoužije celní režim pro zničení.
 4. Celní postup pro zničení se nepoužije, pokud zničení zboží:
  1. může poškodit životní prostředí nebo představovat hrozbu pro lidský život a zdraví;
  2. se vyrábí spotřebou zboží v souladu s jeho obvyklým účelem;
  3. může vzniknout nákladům pro veřejné orgány členských států.

Článek 249. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zničení

Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zničení jsou:

 • dostupnost závěru vydaného v souladu s právními předpisy členských států oprávněného státního orgánu členského státu o možnosti zničení zboží, který uvádí způsob a místo jeho zničení;
 • dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.

Článek 250. Zvláštnosti použití celního režimu pro zničení

 1. Zničení zboží propuštěného do celního režimu pro zničení se provádí ve lhůtách stanovených celním orgánem na základě doby potřebné ke skutečnému zničení tohoto zboží, způsobu a místě jeho zničení, jakož i s přihlédnutím k časové rámce stanovené v závěru schváleného státního orgánu členského státu o možnosti zničení zboží, pokud v něm takové podmínky existují.
 2. Zničení zboží se provádí na náklady deklaranta zboží propuštěného do celního režimu pro zničení způsobem stanoveným právními předpisy členských států.
 3. Odpady vzniklé v důsledku zničení zboží, s výjimkou odpadu uvedeného v odstavci 5 tohoto článku, získávají status zahraničního zboží.
 4. Odpad vzniklý v důsledku zničení zboží bude propuštěn do celního režimu použitelného na zahraniční zboží za podmínek stanovených tímto zákoníkem, s výjimkou případů, kdy vzniklý odpad není vhodný pro další komerční využití nebo v souladu s právní předpisy členských států podléhají pohřbu., neutralizaci, zneškodňování nebo ničení jiným způsobem.
  Odpady vzniklé v důsledku zničení, jsou-li propuštěny do celního režimu zvoleného deklarantem, se v tomto státě považují za dovážené na celní území Unie.
 5. Odpady vzniklé v důsledku zničení, které nepodléhají propuštění do celního režimu, získávají status zboží Unie a jsou považovány za nepodléhající celní kontrole ode dne uznání, v souladu s právními předpisy členských států, výsledný odpad nevhodný k dalšímu komerčnímu využití nebo ode dne předložení dokladů celnímu orgánu, potvrzující skutečnost pohřbu, zneškodnění, využití nebo zničení vzniklého odpadu jiným způsobem nebo skutečnost jeho předání pro tyto operace .