МЕНЮ

Celní režim tranzitu

Článek 142 Obsah a použití celního režimu tranzitu

 1. Celní režim celní tranzit - celní režim, podle kterého je zboží přepravováno (přepravováno) z celního orgánu odeslání do celního orgánu určení bez zaplacení cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s výhradou podmínek pro umístění zboží v tomto celním režimu.
 2. Celní režim tranzitu se uplatňuje:
  1. pro přepravu (přepravu) zahraničního zboží, které nebylo propuštěno do jiného celního režimu, jakož i zboží Unie přes celní území Unie:
   • propuštěn do celního režimu pro vývoz v případech stanovených Komisí;
   • propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma a přepraveno z jednoho území FEZ na jiné území FEZ v případě stanoveném v čl. 8 odst. 207 tohoto kodexu;
  2. pro přepravu (přepravu) z jedné části celního území Unie do jiné části celního území Unie přes území států, které nejsou členy Unie, a (nebo) po moři zboží Unie a zahraniční zboží uvedené v čl. 4 odst. 302 tohoto zákoníku.
 3. Při přepravě (přepravě) zboží se uplatňuje celní režim tranzitu:
  1. od celního orgánu v místě příjezdu k celnímu orgánu v místě odeslání;
  2. od celního orgánu v místě příjezdu k vnitrozemskému celnímu orgánu;
  3. z vnitřního celního orgánu na celní orgán v místě odeslání;
  4. z jednoho vnitřního celního orgánu do jiného vnitřního celního orgánu;
  5. mezi celními orgány přes území států, které nejsou členy Unie, a (nebo) moře.
 4. Zahraniční zbožípropuštěné do celního režimu tranzitu si ponechá status zahraničního zboží.
 5. Zboží Uniepropuštěné do celního režimu tranzitu si zachovají status zboží Unie, s výjimkou případu uvedeného v čl. 3 odst. 307 tohoto kodexu a případů stanovených Komisí v souladu s čl. 17 odst. 304 tohoto kodexu.
 6. U přepravy (přepravy) přes celní území Unie se do celního režimu tranzit nepodléhá následující zahraniční zboží:
  1. zboží na palubě letadla, které během mezinárodní přepravy uskutečnilo mezilehlé, nucené nebo technické přistání na celním území Unie bez vyložení (vyložení) tohoto zboží;
  2. zboží, které po příjezdu na celní území Unie neopustilo místo pohybu zboží přes celní hranici Unie a neopustilo celní území Unie;
  3. zboží přepravované po elektrických vedeních;
  4. jiné zboží v případech stanovených tímto Kodexem.
 7. Cizí zboží propuštěné do celního režimu pro přepravu (přepravu) přes celní území Unie je propuštěno do celního režimu tranzit v případech stanovených tímto kodexem a (nebo) právními předpisy členských států o celních předpisech.
 8. Pokud jde o zboží Unie a zahraniční zboží uvedené v čl. 4 odst. 302 tohoto kodexu, přepravované z jedné části celního území Unie do jiné části celního území Unie přes území států, které nejsou členy Unie V Unii a (nebo) po moři se celní režim tranzitního režimu uplatňuje s přihlédnutím ke zvláštnostem uvedeným v kapitole 43 tohoto kodexu.
 9. Pokud jde o zboží pro osobní potřebu, mezinárodní poštovní zásilky, zboží přepravované potrubní dopravou, použije se celní režim tranzitu s přihlédnutím ke zvláštnostem stanoveným v článcích 263, 287 a 294 tohoto kodexu.
 10. Zvláštnosti použití celního režimu tranzitu ve vztahu ke zboží přepravovanému přes území pouze jednoho členského státu mohou být stanoveny právními předpisy tohoto členského státu o celních předpisech.
 11. Vlastnosti uplatňování celního režimu tranzitního režimu ve vztahu ke zboží přepravovanému přes celní hranici Unie v nesestavené nebo demontované podobě, včetně neúplné nebo neúplné formy, přepravované přes území dvou nebo více členských států během určitého období jedním nebo více vozidly mezinárodní dopravy stanoví Komise. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 138 ze dne 07.11.2017)
 12. Vlastnosti uplatňování celního režimu tranzitního režimu ve vztahu ke zboží přepravovanému přes celní území Unie různými (dvěma nebo více) způsoby dopravy stanoví Komise.

Článek 143 Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu tranzitu

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu tranzit pro jeho přepravu (přepravu) přes celní území Unie jsou:
  1. zajištění plnění povinnosti platit dovozní cla a daně v souladu s článkem 146 tohoto zákoníku - ve vztahu k zahraničnímu zboží;
  2. zajištění plnění povinnosti platit zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla v souladu s článkem 146 tohoto kodexu v případech stanovených Komisí - v souvislosti se zahraničním zbožím;
  3. zajištění možnosti identifikace zboží způsoby stanovenými v článku 341 tohoto kodexu;
  4. soulad vozidla pro mezinárodní přepravu s požadavky uvedenými v článku 364 tohoto kodexu, pokud je zboží přepravováno v nákladních prostorech (oddílech) vozidla, které jsou opatřeny celními závěry a pečetěmi;
  5. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro umístění zboží Unie, včetně zboží Unie zasílaného poštou, a zahraničního zboží uvedeného v čl. 4 odst. 302 tohoto kodexu v celním režimu tranzit pro jeho přepravu (přepravu) z jedné části celního území Unie do další část celního území Unie přes území států, které nejsou členy Unie, a (nebo) po moři jsou definovány v článcích 304-306 tohoto kodexu.
 3. Deklarantem zboží přepravovaného přes celní území Unie pomocí dvou nebo více druhů dopravy propuštěných do celního režimu tranzitu mohou být osoby uvedené v čl.1 odst.1 pododstavci 83 tohoto kodexu, nebo tvář členského státu, který má v souladu s právními předpisy tohoto členského státu pravomoc ve vztahu ke zboží přepravovanému dvěma nebo více způsoby dopravy a zajišťuje organizaci této přepravy zboží.
 4. Pokud je zboží propuštěno do celního režimu tranzitu celní úřad odeslání stanoví období celního tranzitu v souladu s článkem 144 tohoto kodexu, určuje místo dodání zboží v souladu s články 145, 263 a 304 tohoto kodexu, provádí identifikaci zboží, doklady pro něj v souladu s článkem 341 tohoto Kodexu.
  Pokud se přeprava zboží, s výjimkou přepravy zboží po vodě nebo letadly, provádí v nákladním prostoru (prostoru) vozidla, které splňuje požadavky uvedené v článku 364 tohoto předpisu, nebo jeho části, identifikace, kromě jiných metod identifikace stanovených v článku 341 tohoto Kodexu, musí být zajištěno použitím plomb na těchto nákladních prostorech (oddílech) vozidla nebo jeho části, s výjimkou případů uvedených v odstavci XNUMX tohoto odstavce.
  Ukládání plomb na nákladních prostorech (oddílech) vozidla nebo jeho části se nevyžaduje při přepravě živých zvířat, mezinárodních poštovních zásilek v poštovních kontejnerech (poštovní tašky, poštovní kontejnery), ani při přepravě přes území států, které jsou ne členy Unie, v jednom nákladovém prostoru (oddělení) vozidla nebo jeho části zboží propuštěného do celního režimu tranzitu spolu se zbožím, které není propuštěno do celního režimu tranzitu.

Článek 144. Doba celního tranzitu

 1. Při propuštění zboží do celního režimu tranzit stanoví celní orgán odeslání lhůtu, během níž musí být zboží dodáno od celního orgánu odeslání celnímu orgánu určení (dále jen „celní tranzitní období“).
 2. U zboží přepravovaného po železnici je celní tranzitní období stanoveno ve výši 2 tisíc kilometrů za měsíc, nejméně však 1 kalendářních dnů.
  U zboží, jehož přeprava (přeprava) je prováděna jinými způsoby přepravy, je doba celního tranzitu stanovena v souladu s obvyklou dobou přepravy (přepravy) zboží na základě způsobu přepravy a možností vozidlo, stanovená trasa přepravy zboží, další podmínky přepravy a (nebo) prohlášení deklaranta nebo dopravce, jakož i zohlednění požadavků pracovního a odpočinkového režimu řidiče vozidla v souladu s mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou, nejvýše však lhůta pro celní tranzit
 3. Lhůta pro celní tranzit nesmí překročit období stanovené rychlostí 2 1 kilometrů za měsíc nebo období stanovené Komisí na základě specifik přepravy zboží propuštěného do celního režimu tranzitu.
 4. Lhůtu pro tranzit stanovenou celním orgánem na základě odůvodněné žádosti deklaranta nebo dopravce lze prodloužit ve lhůtě stanovené v odstavci 3 tohoto článku.
  Postup provádění celních operací souvisejících s prodloužením celního tranzitního období stanoví Komise. (viz rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)

Článek 145. Místo dodání zboží. Změna místa dodání zboží

 1. Při propuštění zboží do celního režimu tranzit stanoví celní úřad odeslání místo, kam by mělo být zboží propuštěné do celního režimu tranzitu dodáno (dále jen „místo dodání zboží“).
 2. Místo dodání zboží se určuje na základě informací o místě určení uvedených v přepravních (přepravních) dokladech, pokud odstavce 3 - 5 tohoto článku nestanoví jinak.
  Místem dodání zboží je pásmo celní kontroly v oblasti činnosti celního orgánu určení. V tomto případě je zboží přepravované z místa jeho příjezdu doručováno do místa celního orgánu, pokud tento kodex a (nebo) právní předpisy členských států o celních předpisech nestanoví jinak.
  Místem dodání zboží přepravovaného po železnici je pásmo celní kontroly v cílové stanici, na přístupových cestách cílové stanice nebo na neveřejných železničních tratích sousedících přímo s cílovou stanicí.
 3. Při přepravě (přepravě) zboží na území jednoho členského státu má celní orgán odeslání právo určit místo dodání zboží, bez ohledu na údaje uvedené v přepravních (přepravních) dokladech, v případech stanovených právními předpisy tohoto členského státu o celních předpisech.
 4. Při přepravě (přepravě) zboží přes území dvou nebo více členských států má celní orgán odeslání právo určit místo dodání zboží, bez ohledu na údaje uvedené v přepravních (přepravních) dokladech, v případech stanovených mezinárodní smlouvy v Unii a (nebo) v ostatních případech stanovených Komisí.
 5. Při přepravě (přepravě) zboží z jedné části celního území Unie do jiné části celního území Unie přes území států, které nejsou členy Unie, a (nebo) po moři celní orgán odeslání má právo určit místo dodání zboží bez ohledu na údaje uvedené v přepravních (přepravních) dokladech v případech stanovených v čl. 8 odst. 9 a 304 tohoto Kodexu a (nebo) v ostatních případech určených Komise.
 6. Jako místo dodání mohou být určeny stavby, prostory (části prostor) a (nebo) otevřené prostory (části otevřených prostor) schváleného hospodářského subjektu, který je držitelem osvědčení druhého nebo třetího typu, což je pásmo celní kontroly. zboží přepravované z místa jeho příjezdu, pokud je v souladu s přepravními (přepravními) doklady takové zboží odesláno do struktur, prostor (částí prostor) a (nebo) do otevřených prostor (částí otevřených prostor) takového schválený hospodářský subjekt.
 7. Pokud se během přepravy (přepravy) zboží v souladu s celním režimem tranzitu změní místo určení v souladu s právními předpisy členských států v oblasti přepravy, může se změnit místo dodání zboží se svolením celního orgánu.
  Získat povolení od celního orgánu ke změně místa dodání dopravce má právo obrátit se na kterýkoli celní orgán nacházející se na jeho trase s žádostí o změnu místa dodání zboží, vypracovanou v jakékoli formě. Spolu s žádostí o změnu místa dodání zboží se předkládají doklady potvrzující změnu v místě určení, tranzitní prohlášení a další doklady ke zboží.
  Povolení ke změně místa dodání zboží přijímá celní orgán nejpozději den následující po dni přijetí žádosti a dokladů uvedených v odstavci dva tohoto ustanovení. Po vydání povolení ke změně místa dodání je účinek celního režimu tranzitu u zboží, jehož místo dodání bylo změněno, dokončen a zboží podléhá propuštění do celního režimu tranzitu.
  Postup provádění celních operací souvisejících se získáním povolení od celního orgánu ke změně místa dodání zboží stanoví Komise. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)
  Je povoleno změnit místo dodání zboží bez dokončení celního režimu tranzitu, pokud se takové místo dodání nachází ve stejné oblasti celního orgánu, kde místo dodání zboží původně stanovil celní orgán , způsobem předepsaným právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 146. Zajištění plnění povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla během celního režimu tranzitu

 1. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně během celního režimu tranzitu se poskytuje v souladu s kapitolou 9 tohoto kodexu, s přihlédnutím k tomuto článku a článkům 271 a 287 tohoto kodexu.
  V případech, kdy je podmínkou pro propuštění zboží do celního režimu tranzitu v souladu s čl. 2 odst. 1 druhým pododstavcem tohoto kodexu jistota pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo. je poskytována v souladu s článkem 143 tohoto Kodexu, s přihlédnutím k ustanovením tohoto článku.
 2. Při propuštění zboží, s výjimkou zboží pro osobní potřebu a mezinárodní pošty, do celního režimu tranzitu se výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně stanoví na základě výše cel cla, daně, které by byly splatné v členském státě, celním orgánu, který vyrábí propuštění zbožípokud bylo zboží v den registrace tranzitního prohlášení propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu nebo do režimu vývozu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel, daní nebo výhod pro platbu vývozního cla, ale ne nižší než částka cla, daně, které by byly splatné v jiných členských státech, přes jejichž území bude přeprava (přeprava) zboží prováděna v souladu s celním postupem celní tranzit, pokud produkt byla umístěna na území těchto členských států v rámci celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu nebo v rámci celního režimu pro vývoz bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozního cla, daní nebo osvobození od platby vývozního cla , resp.
  Výše cel a daní uvedené v prvním pododstavci tohoto článku se stanoví na základě nejvyšší hodnoty sazeb cel, daní, hodnoty zboží a (nebo) jejich fyzických vlastností ve fyzickém vyjádření (množství, hmotnost, objem nebo jiné charakteristiky), které lze určit na základě dostupných informací, jejichž použití je stanoveno právními předpisy členských států.
 3. Komise má právo určit specifika stanovení výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo, daně a výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo při umisťování zboží (součásti zboží) přepravované přes celní hranici Unie v nesestaveném nebo rozloženém stavu v rámci celního režimu tranzitního režimu, včetně neúplného nebo neúplného formuláře. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 138 ze dne 07.11.2017)
 4. U zboží propuštěného do celního režimu tranzit není vymáhání povinnosti platit cla a daně a vymáhání povinnosti platit zvláštní antidumpingové vyrovnávací clo stanoveno v těchto případech:
  1. výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně a výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo, pokud je poskytnutí takové jistoty podmínkou pro umístění zboží v rámci celního režimu tranzitu v souladu s čl. 2 odst. 1 pododst. 143 tohoto kodexu souhrnně nepřesahuje částku odpovídající 500 EUR podle směnného kurzu platného v den registrace tranzitního prohlášení;
  2. deklarantem je celní dopravce provádějící přepravu (přepravu) deklarovaného zboží nebo schválený hospodářský subjekt, který má osvědčení o zařazení do rejstříku schválených hospodářských subjektů prvního nebo třetího typu;
  3. zboží je přepravováno po železnici, letecky nebo přepravováno potrubím, s výjimkou případů, kdy je tato přeprava (přeprava) součástí přepravy (přepravy) zboží pomocí dvou nebo více druhů dopravy;
  4. zahraniční zboží je přepravováno vodními plavidly, včetně plavidel smíšené (říční - námořní) plavby, mezi námořními přístavy členského státu a (nebo) členskými státy bez vstupu na vnitrozemské vodní cesty členského státu a (nebo) členských států s s výjimkou případu, kdy je taková přeprava součástí přepravy zboží dvěma nebo více způsoby dopravy;
  5. v případech stanovených právními předpisy členského státu, ve kterých je zboží propuštěno do celního režimu tranzitu, pokud je přeprava (přeprava) zboží prováděna na území tohoto členského státu;
  6. v případech stanovených v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci tohoto kodexu, jakož i v případech stanovených Komisí v souladu s čl. 304 odst. 1 prvním pododstavcem tohoto kodexu;
  7. v případech stanovených mezinárodními smlouvami v rámci Unie a (nebo) mezinárodními smlouvami členských států s třetí stranou;
  8. celní orgán rozhodl o použití celního doprovodu;
  9. zboží je určeno pro úřední použití diplomatickými misemi a konzulárními úřady nacházejícími se na celním území Unie, o nichž má celní úřad odeslání pro každou konkrétní zásilku informace od ministerstva zahraničních věcí členského státu, ve kterém celní úřad nachází se odjezd. Uvedené informace předává celnímu orgánu ministerstvo zahraničních věcí členského státu, ve kterém se nachází celní orgán odeslání, po přijetí:
   • od ministerstva zahraničních věcí členského státu, který je přijímajícím státem diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, který je příjemcem zboží;
   • nebo z diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nacházejícího se na území členského státu, ve kterém se nachází celní úřad odeslání, a který je diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu, jehož diplomatická mise nebo konzulární úřad je příjemcem zboží;
  10. zboží je určeno pro úřední použití zastupitelskými úřady států v mezinárodních organizacích, mezinárodními organizacemi nebo jejich zastupitelskými úřady, jinými organizacemi nebo jejich zastupitelskými úřady nacházejícími se na celním území Unie, o nichž má celní úřad odeslání pro každou konkrétní přepravu informace od ministerstva zahraničních věcí členského státu, ve kterém se nachází celní úřad odeslání. Tyto informace předává celnímu orgánu ministerstvo zahraničních věcí členského státu, ve kterém se nachází celní orgán odeslání, po obdržení od ministerstva zahraničních věcí členského státu, který je hostitelským státem zastoupení států mezinárodní organizace, mezinárodní organizace nebo jejich zastoupení, jiné organizace nebo jejich zastupitelské úřady, které jsou příjemci zboží;
  11. zboží je určeno pro osobní potřebu, včetně zboží pro počáteční usazení, zaměstnanců diplomatických misí, zaměstnanců konzulárních úřadů, zaměstnanců (zaměstnanců, úředníků) zastoupení států při mezinárodních organizacích, mezinárodních organizací nebo jejich zastoupení, jiných organizací nebo jejich zastoupení umístěných v celní území Unie, jakož i jejich rodinní příslušníci, o nichž má celní úřad odeslání pro každou konkrétní zásilku informace od ministerstva zahraničních věcí členského státu, ve kterém se nachází celní úřad odeslání. Tyto informace předává celnímu orgánu ministerstvo zahraničních věcí členského státu, ve kterém se nachází celní úřad odeslání, po obdržení od ministerstva zahraničních věcí členského státu, který je hostitelským státem diplomatické mise, konzulárního úřadu poštu, mise států při mezinárodních organizacích, mezinárodní organizace nebo jejich zastoupení, další organizace nebo jejich zastoupení, zaměstnanci, zaměstnanci, jejichž zaměstnanci (zaměstnanci, úředníci) jsou příjemci zboží nebo z diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nacházejícího se v území členského státu, ve kterém se nachází celní orgán odeslání, kterým je diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož příjemci zboží jsou zaměstnanci, zaměstnanci diplomatické mise nebo konzulárního úřadu;
  12. zboží je určeno k použití v kulturních, vědeckých výzkumech, sportovních soutěžích nebo k přípravě na ně, odstraňování následků přírodních katastrof, nehod, katastrof, zajištění obranyschopnosti a státní (národní) bezpečnosti členských států, opětovné vybavení jejich ozbrojených složek síly, ochrana státních hranic států - členů, použití státními orgány členských států, o čemž svědčí příslušný státní orgán zúčastněného členského státu, který žádá o propuštění takového zboží, aniž by poskytl jistotu pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně a (nebo) bez poskytnutí jistoty pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní antidumpingové, vyrovnávací clo, předložené celním orgánem členského státu, na jehož území se nachází Celní úřad určení, celnímu orgánu členského státu určeného Komisí, na jehož území se nachází celní orgán odeslání;
  13. ve vztahu ke zboží přepravovanému po silnici provedeno celní prohlášení se zvláštnostmi stanovenými v článku 114 tohoto kodexu, za účelem jejich propuštění do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu a za toto zboží bylo zaplaceno clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, pokud bude doprava v souladu s celním režimem tranzitu prováděna pouze přes území členského státu, ve kterém je podáno prohlášení o zboží, a deklarant zboží umístěného pod celní režim celního tranzitu a deklarant zboží propuštěného do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu je stejná osoba.
 5. Pokud je ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu tranzit určitá částka jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně a výše jistoty pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní antidumpingové clo , vyrovnávací cla, pokud je poskytnutí této jistoty podmínkou pro propuštění zboží do celního režimu, celní tranzit v souladu s čl. 2 odst. 1 pododst. 143 tohoto kodexu souhrnně přesahuje částku uvedenou v dokladech uvedených v čl. 147 tohoto zákoníku nejvýše o částku rovnající se 500 eurům ve směnném kurzu platném v den registrace tranzitního prohlášení, poskytnutí dodatečné jistoty pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně a (nebo ) není vyžadována jistota pro splnění povinnosti zaplatit zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla.
 6. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně se poskytuje u zboží přepravovaného na základě jednoho tranzitního prohlášení. Obecnou jistotu pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně lze poskytnout ve vztahu ke zboží přepravovanému na základě několika tranzitních prohlášení.
 7. Jistotu pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně za zboží přepravované na základě jednoho tranzitního prohlášení lze poskytnout celnímu orgánu odeslání nebo celnímu orgánu určení.
  Obecnou jistotu pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně lze poskytnout celnímu orgánu odeslání, celnímu orgánu určení nebo jinému celnímu orgánu členského státu, na jehož území je celní orgán odeslání nebo celní úřad orgán určení se nachází a je určen právními předpisy tohoto členského státu o celních předpisech.
 8. Vlastnosti aplikace obecné bezpečnosti pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně v případech, kdy propuštění zboží do celního režimu tranzitu bude prováděno celním orgánem jednoho členského státu, a obecná bezpečnost pro splnění povinnosti platit cla a daně je poskytován celnímu orgánu jiného členského státu, jsou stanoveny mezinárodní smlouvou v rámci Unie.
  Vlastnosti aplikace obecné jistoty pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně v případech, kdy propuštění zboží do celního režimu tranzit bude prováděno celním orgánem členského státu, celním orgánem členského státu , kterému byla poskytnuta obecná jistota pro splnění povinnosti platit cla a daně, stanoví právní předpisy tohoto státu - člena.

Článek 147. Vlastnosti potvrzení o poskytnutí jistoty pro splnění povinnosti platit cla a daně během tranzitu cel

 1. Pokud bude propuštění zboží do celního režimu tranzitu provedeno celním orgánem jednoho členského státu a jistota za splnění povinnosti zaplatit cla a daně bude poskytnuta celnímu orgánu jiného členského státu v kde se nachází celní orgán určení, se k potvrzení poskytnutí této jistoty použije osvědčení zajišťující splnění povinnosti zaplatit cla a daně (dále jen „osvědčení o bezpečnosti“).
  Pokud bude propuštění zboží do celního režimu tranzit provedeno celním orgánem členského státu, jehož celnímu orgánu byla poskytnuta jistota pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně, jedná se o je povoleno použít bezpečnostní list nebo jiný dokument potvrzující přijetí jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně, jehož forma a postup pro použití jsou stanoveny právními předpisy tohoto členského státu.
 2. Bezpečnostní certifikát se vydává ve formě elektronického dokumentu.
  Je povoleno vydat bezpečnostní osvědčení ve formě papírového dokumentu při zajišťování plnění povinnosti platit cla a daně ve vztahu ke zboží pro osobní potřebu, jakož i v případě, že celní orgán nemá možnost zajistit předložení bezpečnostního osvědčení ve formě elektronického dokumentu z důvodu nefunkčnosti informačních systémů používaných celními orgány způsobených technickými poruchami, přerušení provozu komunikačních zařízení (telekomunikační sítě a internet), výpadky proudu.
 3. Osvědčení o zabezpečení se vystavuje ve výši určené osobou, která poskytla jistotu pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně, ve výši poskytnuté jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně. Mezinárodní smlouva v Unii stanovená v čl.8 odst.146 tohoto kodexu může stanovit případy a podmínky, kdy během obecné jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně bude vydáno bezpečnostní osvědčení (bezpečnostní osvědčení) je vystavena (vydána) v částce převyšující částku poskytnutého zajištění splnění povinnosti zaplatit clo a daně.
 4. Poskytnutí jistoty pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně ve vztahu ke zboží přepravovanému na základě jednoho tranzitního prohlášení je potvrzeno jedním nebo více bezpečnostními osvědčeními.
  V případě obecné jistoty pro splnění povinnosti platit cla a daně může jedno osvědčení o bezpečnosti potvrdit jistotu povinnosti platit cla a daně ve vztahu ke zboží přepravovanému na základě několika tranzitních prohlášení.
 5. Forma bezpečnostního certifikátu, struktura a formát takového bezpečnostního certifikátu ve formě elektronického dokumentu, postup jejich vyplňování a změn (dodatků) k bezpečnostnímu certifikátu, postup pro stanovení doby jeho platnosti, postup použití bezpečnostního osvědčení, včetně postupu jeho předložení celnímu orgánu, registrace, zamítnutí registrace, zrušení registrace, ukončení platnosti (zrušení), jakož i důvody pro zamítnutí registrace, zrušení registrace, ukončení platnost (zrušení) bezpečnostního certifikátu stanoví Komise. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 199 ze dne 19.11.2019. listopadu 01.12.2021 - vstupuje v platnost 3. prosince 14.01.2020) (viz rozhodnutí správní rady euroasijské hospodářské komise č. 01.12.2021 ze dne XNUMX. ledna XNUMX - vstupuje v platnost XNUMX. prosince XNUMX)
 6. Pro celní orgán odeslání je potvrzení o složení jistoty pro splnění povinnosti zaplatit clo a daně:
  1. bezpečnostní certifikát vydaný ve formě elektronického dokumentu, registrovaný celním orgánem a obdržený celním orgánem odeslání pomocí informačních systémů celních orgánů;
  2. bezpečnostní osvědčení vystavené ve formě tištěného dokumentu a registrované celním orgánem a informace o takovém bezpečnostním osvědčení a z takového bezpečnostního osvědčení obdrženého celním orgánem odeslání pomocí informačních systémů celních orgánů.
 7. Mezinárodní smlouva v rámci Unie stanovená v čl.8 odst.146 tohoto kodexu může určit specifika potvrzení poskytnutí obecné jistoty pro splnění povinnosti platit cla a daně.
 8. Celní orgán odeslání neuzná jako potvrzení o složení jistoty pro splnění povinnosti zaplatit cla a daně, bezpečnostní osvědčení, jehož údaje jsou uvedeny v tranzitním prohlášení, v následujících případech:
  1. platnost bezpečnostního osvědčení uplynula v době podání tranzitního prohlášení;
  2. informace uvedené v bezpečnostním osvědčení vydaném ve formě elektronického dokumentu nebo informace na bezpečnostním osvědčení vydaném ve formě dokumentu v tištěné podobě a (nebo) z takového bezpečnostního osvědčení obsaženého v informačním systému celních orgánů neodpovídá informacím uvedeným v tranzitním prohlášení;
  3. celní orgán odeslání neobdržel informace o bezpečnostním osvědčení a (nebo) informace z něj v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, když použil bezpečnostní osvědčení vydané ve formě listinného dokumentu.
 9. Celní orgány v souladu s článkem 368 tohoto kodexu si vyměňují bezpečnostní certifikáty vydané ve formě elektronického dokumentu, informace o registrovaných bezpečnostních certifikátech vydaných ve formě papírového dokumentu a informace z nich, jakož i informace o bezpečnostních certifikátech, jehož platnost je ukončena (o zrušených zárukách), nepoužití certifikátu zajištění, zrušení registrace certifikátu zajištění, možnost ukončení (uplatnění) certifikátu zajištění.

Článek 148. Vykládka, překládka (překládka) a jiné operace nákladu se zbožím, jakož i výměna vozidel během přepravy (přepravy) zboží v souladu s celním postupem při tranzitu přes celní území Unie

 1. Vykládka, překládka (překládka), včetně z vozidla jednoho druhu přepravy na vozidlo jiného typu přepravy, a další nákladní operace se zbožím přepravovaným v souladu s celním postupem při tranzitu přes celní území Unie, jakož i výměna vozidel přepravujících takové zboží je povolena se souhlasem celního orgánu v oblasti činnosti, v níž jsou tyto operace prováděny, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
 2. Pokud lze operace uvedené v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu ke zboží a vozidlům provést bez odstranění uložených celních závěr a plomb, nebo pokud celní závěry a plomby nejsou na zboží uvaleny, jsou tyto operace povoleny po příslušném oznámení celní orgán, v jehož oblasti činnosti se tyto operace provádějí, v elektronické nebo písemné podobě.
 3. Postup pro provádění celních operací souvisejících se získáním povolení od celního orgánu pro vykládku, překládku (překládku) a další operace s nákladem se zbožím přepravovaným v souladu s celním postupem pro tranzit celním územím Unie, jakož i pro nahrazení vozidla, která přepravují takové zboží, nebo s oznámením celního orgánu o spáchání těchto operací stanoví Komise. (viz rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)
 4. Celní orgán má právo odmítnout vydat povolení k provádění nákladních operací se zbožím přepravovaným v souladu s celním režimem tranzitu přes celní území Unie, pokud existuje zákaz těchto operací při přepravě (přepravě) dokumenty, dokumenty potvrzující dodržování omezení nebo jiné dokumenty vydané vládními agenturami.
 5. Na žádost osoby lze se souhlasem celního orgánu provádět operace nákladu se zbožím přepravovaným v souladu s celním režimem tranzitu přes celní území Unie mimo pracovní dobu celního orgánu.

Článek 149. Opatření přijatá v případě nehody, vyšší moci nebo jiných okolností vzniklých při přepravě (přepravě) zboží v souladu s celním režimem tranzitu

 1. V případě nehody, vyšší moci nebo jiných okolností, které dopravci brání v dodržování povinností stanovených v článku 150 tohoto kodexu, je dopravce povinen přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti zboží a vozidel, neprodleně informovat nejbližší celnímu orgánu o těchto okolnostech a umístění zboží, jakož i přepravě zboží nebo zajištění jeho přepravy (přepravy) (pokud je jeho vozidlo poškozeno) k nejbližšímu celnímu orgánu nebo jinému místu určenému celním orgánem.
  Celní orgán, který obdržel zprávu o těchto okolnostech, je povinen informovat celní orgán odeslání a celní orgán určení o vzniklých okolnostech, které brání přepravě (přepravě) zboží v souladu s celním režimem tranzitního režimu. .
 2. Postup provádění celních operací v případě nehody, vyšší moci nebo jiných okolností, ke kterým dojde při přepravě (přepravě) zboží v souladu s celním režimem tranzitního režimu, stanoví Komise. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)
 3. Náklady vzniklé dopravci v souvislosti s plněním požadavků odstavce 1 tohoto článku nejsou uhrazeny celními orgány.

Článek 150. Povinnosti dopravce během přepravy (přepravy) zboží v souladu s celním režimem tranzitu

 1. Při přepravě (přepravě) zboží v souladu s celním režimem tranzitu je dopravce bez ohledu na to, zda je deklarantem zboží propuštěného do takového celního režimu, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, povinen:
  1. dodat zboží a doklady k němu ve lhůtě stanovené celním orgánem odeslání do místa dodání zboží po určité přepravní cestě (přepravě) zboží, pokud je stanovena;
  2. zajistit bezpečnost zboží, celních závěr a celních závěrek nebo jiných prostředků identifikace, pokud byly použity;
  3. zabránit vykládce, překládce (překládce) a provádění dalších operací nákladu s přepravovaným (přepravovaným) zbožím v souladu s celním postupem tranzitu, jakož i výměnou vozidel přepravujících takové zboží bez povolení celních orgánů, s výjimkou v případě uvedeném v čl. 2 odst. 148 tohoto kodexu.
 2. V případě, že je přeprava (přeprava) zboží prováděna pomocí dvou nebo více druhů přepravy, jsou cla uvedená v odstavci 1 tohoto článku uložena deklarantovi zboží propuštěného do celního režimu tranzitu.
 3. V případě nedodání zboží přepravovaného po železnici, které je propuštěno do celního režimu tranzitu, na místo dodání zboží určené celním orgánem odeslání, každý železniční dopravce členských států, který toto zboží přijal k přepravě je povinen poskytnout na žádost celního orgánu informace o tomto nedodaném zboží. Odpovídající požadavek a informace lze přenášet písemně i pomocí informačních systémů a informačních technologií.

Článek 151. Dokončení a ukončení celního režimu tranzitu

 1. Celní režim tranzitního režimu končí po dodání zboží do místa dodání zboží určeného celním orgánem odeslání.
 2. V místě dodání zboží, před dokončením celního režimu tranzitu, je zboží umístěno do pásma celní kontroly, a to i bez vyložení zboží z vozidla, na které bylo dodáno.
  Zboží je umístěno do pásma celní kontroly kdykoli během dne.
 3. Za účelem dokončení celního režimu tranzitu přepravce nebo, pokud to stanoví právní předpisy členských států o celních předpisech, deklarant zboží propuštěné do celního režimu tranzitu je povinno předložit celnímu orgánu určení tranzitní prohlášení a další dokumenty, které má k dispozici:
  1. u zboží přepravovaného po silnici - do 3 hodin od okamžiku jeho příjezdu na místo dodání zboží a v případě příjezdu zboží mimo pracovní dobu celního orgánu - do 3 hodin od okamžiku zahájení práce tohoto celního orgánu;
  2. pokud jde o zboží přepravované pomocí vodní, letecké nebo železniční dopravy - v době stanovené technologickým procesem (jízdním řádem) přístavu, letiště nebo nádraží během mezinárodní přepravy nebo v jiném období stanoveném právními předpisy členských států o celních předpisech .
 4. Za dopravce mohou činnosti stanovené v odstavci 3 tohoto článku provádět osoby jednající jménem tohoto dopravce, pokud je to povoleno v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 5. Na žádost celního orgánu je dopravce povinen zboží předložit.
 6. Celní orgán určení do 1 hodiny ode dne předložení dokladů uvedených v odstavci 3 tohoto článku zaregistruje jejich předložení způsobem předepsaným právními předpisy členských států o celních předpisech.
 7. Celní orgán určení dokončí celní režim tranzitu co nejdříve, nejpozději však do 4 hodin pracovní doby celního orgánu od okamžiku registrace podání dokladů uvedených v odstavci 3 tohoto článku, a je-li předložení těchto dokladů zaregistrováno méně než 4 hodiny před koncem pracovní doby celního orgánu, - do 4 hodin od okamžiku začátku pracovní doby tohoto celního orgánu.
 8. Pokud se celní orgán rozhodne provést celní inspekci, je lhůta pro dokončení celního režimu tranzitu s písemným souhlasem vedoucího (vedoucího) celního orgánu určení, jeho oprávněného zástupce vedoucího (zástupce vedoucího) celního orgánu orgán určení nebo osoby, které je nahrazují, lze prodloužit o dobu požadovanou pro celní kontrolu, avšak nejvýše o 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni registrace předložení dokladů uvedených v odstavci 3 tohoto článku, pokud právní předpisy členských států stanoví kratší období v závislosti na druhu přepravy, kterou přeprava (přeprava) zboží probíhá.
 9. Dokončení celního režimu tranzitního režimu je formalizováno pomocí informačního systému celního orgánu vygenerováním elektronického dokumentu nebo umístěním příslušných značek do tranzitního prohlášení nebo jiných dokumentů použitých jako tranzitní prohlášení.
 10. Postup provádění celních operací souvisejících s dokončením celního režimu pro celní tranzit, a to i v závislosti na druhu přepravy, kterou se provádí přeprava (přeprava) zboží, stanoví Komise. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)
 11. Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit případy, kdy akce v celním režimu pro tranzit končí umístěním zboží k dočasnému uskladnění, registrací celního prohlášení, propuštěním zboží, odchodem zboží z celního území Unie, jakož i zadržení zboží celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
  Postup pro provádění celních operací souvisejících s dokončením celního režimu tranzitu, a to i v závislosti na druhu přepravy, kterou se provádí přeprava (přeprava) zboží, je v těchto případech stanoven právními předpisy členských států o celních předpisech.
 12. V případě stanoveném v čl. 7 odst. 145 tohoto kodexu, jakož i v případě, že je zboží dodáváno jinému celnímu orgánu než celnímu orgánu určení, končí celní režim tranzitu způsobem stanoveným v tomto článku.
 13. Pokud zboží není zcela nebo částečně dodáno na místo dodání zboží a nebyl ukončen celní režim v případech stanovených v odstavci 12 tohoto článku, je celní režim pro celní tranzit ukončen.
  Postup pro provádění celních operací souvisejících s ukončením celního režimu pro celní tranzit, časový rámec, v němž je celní režim pro tranzit ukončen, a postup pro registraci ukončení celního režimu pro celní tranzit jsou stanoveny Komisí. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 170 ze dne 13.12.2017)
 14. Pokud je zboží dodáváno do pásma celní kontroly vytvořeného ve strukturách, prostorách (částech prostor) a (nebo) na otevřených prostranstvích (částech volných prostranství) schváleného hospodářského subjektu, který je držitelem osvědčení druhého nebo třetího typu, celní režim celní tranzit končí funkcemi stanovenými v článku 440 tohoto kodexu.

Článek 152. Celní operaceprovedeno po dodání zboží na místo dodání zboží

 1. Pokud právní předpisy členských států o celních předpisech nestanoví jinak, po registraci celního orgánu místa určení pro uložení dokladů uvedených v čl.3 odst.151 tohoto kodexu se osoby uvedené v odst.1 pododstavcích 3 až 1 Článek 83 tohoto kodexu je povinen provádět celní operace spojené s umístěním zboží k dočasnému uskladnění nebo jeho celním prohlášením:
  1. pokud jde o zboží přepravované po silnici, nejpozději do 8 hodin pracovní doby celního orgánu po zaregistrování podání dokladů celním orgánem určení;
  2. ve vztahu ke zboží přepravovanému pomocí lodí, letadel nebo železniční dopravy - v době stanovené technologickým procesem (jízdním řádem) přístavu, letiště nebo nádraží během mezinárodní přepravy nebo v jiném období stanoveném právními předpisy členských států o celních předpisech .
 2. Pokud jde o zboží přepravované pomocí plavidel, musí celní operace související s umístěním zboží k dočasnému uskladnění provádět osoby uvedené v čl. 1 odst. 4 prvním pododstavci a čl. 1 odst. 83 pododstavci XNUMX tohoto kodexu.
 3. V případě, že osoby uvedené v čl. 1 odst. 3 pododstavcích 1 až 83 tohoto kodexu neprovádějí celní operace stanovené v odst. 1 prvním pododstavci tohoto článku, je dopravce povinen provádět celní operace související s umístění zboží k dočasnému uskladnění v souladu s kapitolou 16 tohoto kodexu, nejpozději do 1 pracovního dne následujícího po dni registrace celním orgánem místa určení pro ukládání dokumentů.
  Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit podmínky a (nebo) postup oznamování dopravci o selhání celních operací souvisejících s celními operacemi osob uvedených v čl.1 odst.3 pododstavcích 1 až 83 tohoto kodexu. umístění zboží k dočasnému uskladnění nebo jeho celní prohlášení. (viz vyhláška Ministerstva financí Ruska č. 57n ze dne 16.04.2019. XNUMX. XNUMX)
 4. Ustanovení odstavců 1 - 3 tohoto článku se nepoužijí, pokud bylo ke zboží podáno předběžné celní prohlášení.
 5. Při provádění celních operací souvisejících s celním prohlášením zboží v souladu s odstavcem 1 tohoto článku jsou osoby uvedené v čl. 1 odst. 3 pododstavcích 1 až 83 tohoto kodexu povinny provádět celní operace spojené s umístěním zboží pro dočasné uskladnění v souladu s kapitolou 16 tohoto Kodexu, do 3 hodin od data přijetí:
  1. povolení celního orgánu ke zrušení celního prohlášení v souladu s článkem 113 tohoto kodexu;
  2. rozhodnutí celního orgánu pozastavit lhůtu pro propuštění zboží v souladu s článkem 124 tohoto kodexu;
  3. odmítnutí propuštění zboží v souladu s článkem 125 tohoto kodexu.
 6. Zboží, u kterého nebyly provedeny celní operace stanovené tímto článkem ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 5 tohoto článku, bude zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
 7. Ustanovení tohoto článku neplatí:
  1. pokud jde o zboží Unie přijaté na celní území Unie a zahraniční zboží uvedené v čl. 4 odst. 302 tohoto kodexu, propuštěné do celního režimu tranzit za účelem přepravy (přepravy) přes území státu, který není členem Unie;
  2. ve vztahu k mezinárodním poštovním zásilkám;
  3. po dokončení celního režimu tranzitu v místě odeslání u zboží vyváženého z celního území Unie;
  4. po dokončení celního režimu tranzitu s ohledem na zboží dodávané do pásma celní kontroly vytvořené ve strukturách, prostorách (částech prostor) a (nebo) v otevřených prostorách (částech otevřených prostor) schváleného hospodářského subjektu, který je držitelem osvědčení druhého nebo třetího typu.

Článek 153. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zahraniční zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu tranzitu, během přepravy (přepravy) přes celní území Unie, lhůta pro jejich platbu a počet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu tranzitu vzniká:
  1. od deklaranta - od okamžiku registrace tranzitního prohlášení celním orgánem;
  2. od železničního dopravce členského státu, který přijal zboží propuštěné do celního režimu tranzitu pro přepravu po železnici na území jednoho z členských států způsobem stanoveným mezinárodními smlouvami v oblasti železniční dopravy a akty Rada pro železniční dopravu členských států Společenství nezávislých států, pokud se přeprava zboží provádí mezi železničními dopravci členských států nebo způsobem předepsaným právními předpisy členských států v oblasti dopravy, pokud přeprava zboží probíhá mezi železničními dopravci jednoho členského státu od okamžiku, kdy je zboží předepsaným způsobem přijato k přepravě.
 2. Povinnost zaplatit zvláštní antidumpingové a vyrovnávací clo nevzniká, když je zboží pro osobní potřebu a mezinárodní pošta propuštěno do celního režimu pro celní tranzit.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zahraniční zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu tranzitu končí deklarantem i železničním dopravcem členského státu Stát uvedený v pododstavci 2 odstavce 1 tohoto článku, který provádí přepravu (přepravu) zboží na místo dodání zboží, určené celním orgánem odeslání, v případě následujících okolností:
  1. dokončení celního režimu tranzitu v souladu s článkem 151 tohoto kodexu, s výjimkou případu uvedeného v pododstavci 2 tohoto odstavce;
  2. přijetí zboží oprávněným hospodářským subjektem v souladu s článkem 440 tohoto kodexu;
  3. umístění zboží, u něhož byl ukončen účinek celního režimu tranzit, k dočasnému uskladnění v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu;
  4. umístění zboží, u něhož byl celní režim tranzitu ukončen v celním režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  5. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 6 tohoto článku;
  6. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, je lhůta pro zaplacení dovozního cla cla, daně, speciální, antidumpingová, vyrovnávací cla přišla;
  7. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem tranzitního režimu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci tranzitního prohlášení;
  8. zrušení tranzitního prohlášení v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla během registrace tranzitního prohlášení;
  9. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  10. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  11. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 4. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zahraniční zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu tranzitu končí železničním dopravcem členského státu, který zboží umístěné do celní režim tranzitu přepravovaného v dopravě, železniční dopravce jiného členského státu způsobem stanoveným mezinárodními smlouvami v oblasti železniční dopravy a akty Rady pro železniční dopravu členských států Společenství nezávislých států , nebo železniční dopravce vlastního členského státu způsobem stanoveným právními předpisy členských států v oblasti dopravy při převozu zboží stanoveným postupem.
 5. Povinnost zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla podléhají exekuci, pokud zboží není dodáno na místo dodání zboží ve lhůtě pro tranzit stanovené celním orgánem a celním postupem nebyla dokončena v případech stanovených v čl. 12 odst. 151 tohoto kodexu.
  Pokud nastane tato okolnost, považuje se datum propuštění zboží do celního režimu tranzit za lhůtu pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel.
 6. V případě, že nastane okolnost uvedená v odstavci 5 tohoto článku, budou dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla zaplacena, jako by bylo zahraniční zboží propuštěné do celního režimu tranzitu propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod při platbě dovozních cel, daní a ve vztahu ke zboží pro osobní potřebu - jako by zboží pro osobní potřebu bylo propuštěno do volného oběhu.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem tranzitního prohlášení.
  Pokud celní orgán nemá přesné informace o zboží (druh, název, množství, původ a (nebo) celní hodnota), základ pro výpočet dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, která se mají zaplatit je stanoveno na základě celního orgánu informací a klasifikace zboží se provádí s přihlédnutím k čl. 3 odst. 20 tohoto kodexu. Pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti určovány na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10:
  • pro výpočet dovozního cla se použije nejvyšší ze sazeb dovozního cla odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny;
  • pro výpočet daní se použije nejvyšší ze sazeb daně z přidané hodnoty a nejvyšší ze sazeb spotřebních daní (spotřební daň nebo spotřební daň) odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, u které je nejvyšší ze sazeb bylo stanoveno dovozní clo;
  • pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použije nejvyšší ze sazeb zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, s přihlédnutím k osmému odstavci tohoto ustanovení.
 7. Zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla se počítají na základě původu zboží potvrzeného v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu a (nebo) dalších informací nezbytných k určení těchto cel. Pokud se nepotvrdí původ zboží a (nebo) další informace požadované k určení stanovených cel, vypočítají se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na základě nejvyšších sazeb zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro zboží stejný kód komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické činnosti, pokud je klasifikace zboží prováděna na úrovni 10 znaků, nebo zboží zařazeného do skupiny, pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti jsou určeny na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10.
  Při pozdějším stanovení přesných informací o zboží se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla vypočítávají na základě těchto přesných informací a vrácení (vyrovnání) přeplatku a (nebo) nadměrně vybraných částek dovozu cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla nebo výběr nezaplacených částek v souladu s kapitolami 10 a 11 a články 76 a 77 tohoto kodexu.
  Dovozní cla a daně v souvislosti s mezinárodními poštovními zásilkami podléhají platbě ve výši stanovené v čl. 7 odst. 287 tohoto zákoníku.
 8. V případě propuštění zboží propuštěného do celního režimu tranzitu k dočasnému uskladnění v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu nebo propuštění tohoto zboží do celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu nebo zadržení zboží celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) částka cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacená a (nebo) vybraná v souladu s tímto článkem, podléhají vrácení (zápočtu) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.
 9. Pokud jistotu pro splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla v souladu s čl. 3 odst. 62 tohoto kodexu poskytuje jiná osoba než deklarant zboží umístěného pod celní režim tranzitu, taková jiná osoba je společně a nerozdílně zavázána platit s deklarantem cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla.
 10. V případě vozidla mezinárodní přepravu přepravující zahraniční zboží propuštěné do celního režimu tranzitu doprovází organizace určená v souladu s právními předpisy členského státu v souladu s čl. 3 odst. 343 tohoto kodexu, je taková organizace společně a nerozdílně povinna platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla s deklarantem.
 11. V případě, že během přepravy zboží po železnici nebyl deklarantem zboží propuštěného do celního režimu tranzitu železniční dopravce členského státu, který přijal zboží propuštěné do celního režimu tranzitu k přepravě v souladu s postup stanovený mezinárodními smlouvami v oblasti železniční dopravy a akty Rady pro železniční dopravu členských států Společenství nezávislých států nebo právní předpisy členských států v oblasti dopravy, je takový železniční dopravce společně a nerozdílně zavázán zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla deklarantovi.

Článek 154. Odpovědnost osob v případě porušení celního režimu tranzitního režimu

 1. V případě nedodání veškerého zboží propuštěného do celního režimu tranzitu a dokladů k němu do místa dodání zboží odpovídají osoby uvedené v článku 150 tohoto kodexu v souladu s právními předpisy členských států. Stát, jehož celní orgán vydal zboží v souladu s celním režimem celní tranzit.
  V ostatních případech neplnění povinností během přepravy (přepravy) zboží v souladu s celním režimem tranzitu, a to i v případě nedodání části zboží propuštěného do celního režimu tranzit, osoby uvedené v článku 150 tohoto kodexu odpovídají v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož území bylo porušení zjištěno.
 2. Odpovědnost za neplnění povinností dopravce při přepravě zboží po železnici v souladu s celním režimem tranzitu nese železniční dopravce, který přijal zboží k přepravě přes území jednoho z členských států způsobem stanoveným mezinárodní smlouvy v oblasti železniční dopravy a akty Rady pro železniční dopravu států - členů Společenství nezávislých států nebo právní předpisy členských států v oblasti dopravy, pokud je přeprava zboží prováděna mezi železničními dopravci jednoho členského státu.
  Za neplnění povinností při přepravě zboží po železnici v souladu s celním režimem tranzitu odpovídá železniční dopravce uvedený v prvním pododstavci tohoto ustanovení v souladu s právními předpisy daného členského státu za přepravu přes území, na kterém je zboží převzato.