МЕНЮ

Celní režim celního skladu

Článek 155. Obsah a použití celního režimu celního skladu

 1. Celní režim celní sklad - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, podle kterého je takové zboží skladováno v celním skladu bez zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s výhradou podmínek pro propuštění zboží pod toto clo a jejich použití v souladu s tímto celním režimem.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu celního skladu si zachovává status zahraničního zboží.
 3. Pomocí celního režimu celního skladu lze pozastavit:
  1. celní režim pro dočasný dovoz (přijetí) propuštěním zboží do celního režimu celního skladu zboží dříve propuštěného do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí);
  2. celní režim pro přepracování na celním území propuštěním zboží propuštěného do celního režimu pro přepracování na celním území do celního režimu a (nebo) produkty zpracování zboží dříve propuštěného do celního režimu pro přepracování v celní území;
  3. celní režim pro zpracování pro domácí spotřebu propuštěním do celního režimu celního skladu zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a (nebo) výrobky ze zpracování zboží dříve propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu .
  4. Je povoleno použít celní režim celního skladu ve vztahu ke zboží, které z důvodu jeho velkých rozměrů nebo zvláštních podmínek nakládky, vykládky a (nebo) skladování nelze do celního skladu umístit.
   Skladování takového zboží lze provádět na místech, která nejsou celními sklady, s výhradou povolení celního orgánu pro skladování na těchto místech vydaného v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
  5. Komise má právo určit seznam zboží, na které se nepoužije celní režim celního skladu. (viz rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)

Článek 156. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu celního skladu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu celního skladu jsou:
  1. doba použitelnosti a (nebo) prodej zboží v den jeho celního prohlášení v souladu s celním postupem celního skladu je více než 180 kalendářních dnů;
  2. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem celního skladu jsou:
  1. umístění a umístění zboží v celním skladu a zboží uvedené v čl. 4 odst. 155 tohoto kodexu - na místech určených v povolení celního orgánu k uskladnění zboží na místě, které není celním skladem;
  2. dodržování doby platnosti celního režimu celního skladu;
  3. dodržování ustanovení článku 158 tohoto kodexu při provádění operací se zbožím propuštěným do celního režimu celního skladu.

Článek 157. Doba trvání celního režimu celního skladu

 1. Doba platnosti celního režimu celního skladu nesmí přesáhnout 3 roky ode dne propuštění zboží do takového celního režimu, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.
 2. V případě opakovaného použití celního režimu celního skladu v souvislosti se zahraničním zbožím nacházejícím se na celním území Unie, včetně případů, kdy deklarantem tohoto zboží vystupují různé osoby, je celková doba platnosti celního režimu celního orgánu. sklad nemůže překročit období stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
 3. Zboží propuštěné do celního režimu celního skladu před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1 tohoto článku musí být propuštěno do celních režimů stanovených tímto kodexem nebo propuštěno jako dodávky v souladu s kapitolou 39 tohoto Kód.
  Zboží s omezenou trvanlivostí a (nebo) prodejem musí být propuštěno do jiného celního režimu nejpozději 180 kalendářních dnů před datem expirace a (nebo) prodejem.
 4. V případě ukončení fungování celního skladu zboží propuštěné do celního režimu celního skladu a umístěné v tomto celním skladu, nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni ukončení fungování tohoto celního skladu celní sklad, musí být umístěn v jiném celním skladu nebo umístěn v celním režimu stanoveném tímto Kodexem, nebo propuštěn jako dodávky v souladu s kapitolou 39 tohoto Kodexu.

Článek 158. Akce probíhá na umístěných zboží do celního režimu v celním skladu

 1. Osoby s působností ve vztahu ke zboží nebo jejich zástupci mají právo provádět se zbožím propuštěným do celního režimu celního skladu obvyklé operace nezbytné k zajištění jeho bezpečnosti, včetně kontroly a měření zboží, jeho přesunu do celního skladu, a ve vztahu ke zboží uvedenému v čl. 4 odst. 155 tohoto kodexu - v místě skladování tohoto zboží, pokud tyto operace nevedou ke změně stavu zboží, porušení jeho obalu a (nebo) způsobu identifikace.
 2. Se souhlasem celního orgánu lze zboží propuštěné do celního režimu celního skladu provádět pomocí jednoduchých montážních operací, jakož i operací pro:
  1. výběr vzorků a (nebo) vzorků zboží;
  2. příprava zboží k prodeji a přepravě (přeprava), včetně rozdělení dávky, formování zásilek, třídění, balení, přebalování, etiketování, operace ke zlepšení prezentace;
  3. údržba - ve vztahu ke zboží, během doby skladování, po kterou jsou takové operace vyžadovány.
 3. Operace prováděné se zbožím propuštěným do celního režimu celního skladu by neměly změnit vlastnosti tohoto zboží spojené se změnou kódu v souladu s nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti.
 4. Není dovoleno používat zboží propuštěné do celního režimu celního skladu podle jeho funkčního účelu.
 5. Pokud jde o celé zboží nebo jeho část propuštěné do celního režimu celního skladu, mohou být prováděny transakce, které stanoví převod práv na vlastnictví, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím.

Článek 159. Skladování zboží v celním skladu

 1. Zboží musí být umístěno do celního skladu nebo na místa uvedená v povolení celního orgánu pro skladování zboží na místě, které není celním skladem, do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni jeho propuštění do celního režimu celního skladu.
 2. Zboží, které může poškodit jiné zboží nebo vyžadovat zvláštní podmínky skladování, musí být umístěno do celních skladů vybavených v souladu s podmínkami skladování tohoto zboží.

Článek 160. Zboží, které se stalo nepoužitelným, zkaženým nebo poškozeným během doby jeho skladování v celním skladu

Zboží, které se stalo nepoužitelným, poškozeným nebo poškozeným v důsledku nehody nebo vyšší moci během doby skladování v celním skladu, je-li propuštěno do celního režimu zvoleného deklarantem, se považuje za dovezené na celní území Unie v nepoužitelném, poškozeném nebo poškozeném stavu.

Článek 161. Dokončení a ukončení celního režimu celního skladu

 1. Před vypršením celního režimu celního skladu podle článku 157 tohoto kodexu tento celní režim končí:
  1. uvedení zboží do celního režimu použitelného na zahraniční zboží za podmínek stanovených tímto kodexem, s výjimkou celního režimu pro celní tranzit, pokud tento odstavec nestanoví jinak;
  2. obnovení celního režimu pro zpracování na celním území, jehož činnost byla pozastavena v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu;
  3. obnovení celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, jehož provoz byl pozastaven v souladu s čl. 3 odst. 197 tohoto kodexu;
  4. obnovení celního režimu pro dočasný dovoz (dovoz), jehož provoz byl pozastaven v souladu s čl. 3 odst. 224 tohoto kodexu;
  5. propuštění zboží do celního režimu tranzitu, pokud je toto zboží propuštěno do tohoto celního režimu za účelem přepravy z území členského státu, jehož celní orgán provedl propuštění zboží jsou-li propuštěni do celního režimu celního skladu na území jiného členského státu;
  6. propuštění zboží jako dodávky v souladu s kapitolou 39 tohoto kodexu;
  7. uznání celních orgánů v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráta za normálních podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování;
  8. výskyt okolností stanovených Komisí a (nebo) právními předpisy členských států o celních předpisech, před nimiž je zboží pod celní kontrolou.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu celního skladu může být propuštěno do celního režimu v jedné nebo více dávkách.
 3. Zboží propuštěné do celního režimu celního skladu v nesestavené nebo rozebrané podobě, včetně neúplné nebo neúplné, může být propuštěno do jiných celních režimů za účelem dokončení celního režimu celního skladu prohlášením kódu produktu v souladu s Komoditní nomenklatura zahraniční ekonomické činnosti odpovídající kódu zboží v úplné nebo úplné podobě, pokud je v souladu s nomenklaturou zboží pro zahraniční ekonomickou činnost možné použít poznámky k oddílu XVI nomenklatury zboží pro zahraniční ekonomickou činnost a ( nebo) pravidla pro výklad komoditní nomenklatury pro zahraniční ekonomickou činnost 2 písm. a) za následujících podmínek:
  1. deklarantem zboží propuštěného do celního režimu celního skladu a zboží propuštěného do celního režimu k dokončení celního režimu celního skladu je stejná osoba;
  2. zboží bylo přepraveno přes celní hranici Unie v rámci jedné transakce;
  3. předložení rozhodnutí o zařazení zboží přepravovaného přes celní hranici Unie v nesestavené nebo rozebrané podobě, včetně neúplné nebo neúplné, v případech stanovených Komisí;
  4. jsou splněny další podmínky stanovené Komisí.
 4. Po dokončení celního režimu celního skladu je zboží vyvezeno z celního skladu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, kdy nastaly okolnosti uvedené v odstavcích 1 - 6 a 8 odstavec 1 tohoto článku.
 5. Není-li celní režim celního skladu dokončen v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, bude celní režim celního skladu ukončen po uplynutí lhůt uvedených v čl. 1 odst. 2 a 157 tohoto kodexu a takové zboží zadržují celní orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
 6. Pokud akce uvedené v čl. 3 odst. 4 a 157 tohoto kodexu nebyly provedeny ve lhůtách v nich stanovených, je celní režim celního skladu po uplynutí těchto lhůt ukončen a zboží jsou zadrženy celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu ....

Článek 162. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu celního skladu, lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu celního skladu vzniká:
  1. od deklaranta - od okamžiku registrace celního prohlášení v celním prohlášení;
  2. od vlastníka celního skladu - od okamžiku, kdy je zboží umístěno do celního skladu.
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu celního skladu zaniká deklarantem, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. umístění zboží v celním skladu;
  2. ukončení celního režimu celního skladu v souladu s článkem 161 tohoto kodexu, pokud skladování zboží probíhalo mimo celní sklad, včetně dokončení celního režimu celního skladu po výskytu uvedených okolností v pododstavci 1 odstavce 6 tohoto článku.
  3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu celního skladu končí majitelem celního skladu po ukončení celního režimu celní sklad v souladu s článkem 161 tohoto kodexu, a to i po dokončení celního režimu celního skladu po výskytu okolností uvedených v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku.
  4. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu celního skladu je pro osoby uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku ukončena na základě výskyt následujících okolností:
   1. umístění zboží, u něhož byl ukončen celní režim celního skladu v celním režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
   2. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 7 tohoto článku;
   3. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, je lhůta pro zaplacení dovozního cla cla, daně, speciální, antidumpingová, vyrovnávací cla přišla;
   4. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem celního skladu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
   5. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
   6. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
   7. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
   8. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
  5. Povinnost zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu celního skladu je splněna, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 6 tohoto článku.
  6. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel:
   1. u deklaranta:
    • v případě ztráty zboží před jeho umístěním do celního skladu, s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den takové ztráty, a není-li tento den stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu celního skladu;
    • v případě ztráty nebo předání zboží jiné osobě před ukončením celního režimu celního skladu, pokud bylo skladování zboží provedeno mimo celní sklad, s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moc nebo nenahraditelná ztráta v důsledku přirozené ztráty za normálních podmínek přeprava (přeprava) a (nebo) skladování, - den takové ztráty nebo převodu, a pokud tento den není stanoven, - den umístění zboží pod celní režim celního skladu;
    • v případě vývozu zboží mimo skladovací místo, pokud skladování zboží nebylo provedeno v celním skladu v souladu s čl. 4 odst. 155 tohoto kodexu, - dnem tohoto vývozu, a pokud je tento den není stanoveno, - den propuštění zboží do celního režimu celního skladu;
   2. u vlastníka celního skladu:
    • v případě ztráty zboží, s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek skladování, - den ztráty zboží, a pokud den není stanoven, - den umístění zboží v celním skladu;
    • v případě propuštění zboží z celního skladu bez předložení dokladů potvrzujících ukončení celního režimu celního skladu - den vydání zboží, a není-li tento den stanoven, - den umístění zboží v celním skladu
  7. Dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 6 tohoto článku, dovozní cla, danějsou splatná zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla, jako kdyby zboží propuštěné do celního režimu celního skladu bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozního cla a daně.
   Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu celního skladu.
   Pokud celní orgán nemá k dispozici přesné informace nezbytné k určení celní hodnoty zboží, celní hodnota zboží je určováno na základě informací dostupných celnímu orgánu.
  8. Při pozdějším stanovení přesných informací nezbytných k určení celní hodnoty zboží se celní hodnota zboží stanoví na základě těchto přesných informací a přeplatku a (nebo) nadměrně vybraných částek dovozních cel, daní, zvláštních, anti - v souladu s kapitolami 10 a 11 a články 76 a 77 tohoto kodexu jsou vráceny (započteny) vyrovnávací cla nebo jsou vybrány nezaplacené částky.
  9. V případě dokončení celního režimu celního skladu v souladu s článkem 161 tohoto kodexu nebo umístění v souladu s čl.7 odst.129 tohoto kodexu do celních režimů použitelných na zahraniční zboží nebo zadržení tohoto zboží celními orgány orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po provedení závazků k úhradě cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel a (nebo) jejich výběru (zcela nebo zčásti) výše cel, daní, zvláštních, antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacená a (nebo) vybraná v souladu s tímto článkem podléhají vrácení (kompenzaci) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.