МЕНЮ

Celní režim svobodného celního režimu

Článek 201. Obsah a použití celního režimu ve svobodném celním pásmu

 1. Celní režim svobodné celní pásmo - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží a zboží Unie, v souladu s nímž je toto zboží umístěno a používáno na území FEZ nebo jeho část bez zaplacení cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s tímto celním postupem.
 2. Zboží určené k umístění a (nebo) užívání rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ na území FEZ za účelem provádění podnikatelských a jiných aktivit rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ v souladu s dohodou (dohoda) o provádění jsou umístěny do celního režimu svobodného celního pásma. (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti ve FEZ, investiční prohlášení, podnikatelský program), pokud jinak stanoveno právními předpisy členského státu ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu svobodného celního pásma pro umístění a (nebo) použití na území samostatných FEZ vytvořených na území takového členského státu.
 3. Zboží uvedené v odstavci 2 tohoto článku, které je zbožím Unie, s výjimkou zboží dováženého za účelem umístění a (nebo) použití na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ, je propuštěno do celního režimu celní zóna podle volby rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, pokud právní předpisy členského státu, na jehož území byl FEZ usazen, nebylo prokázáno, že tyto Zboží Unie podléhají bezprostřednímu propuštění do celního režimu svobodného celního pásma.
 4. V rámci celního režimu svobodného celního pásma se umisťuje zboží, které je určeno k umístění na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ osobami, které nejsou rezidenty (účastníky, subjekty) přístavu FEZ nebo logistického FEZ a které uzavřely dohodu s obyvateli (účastníky, subjekty) přístavu FEZ nebo logistického FEZ o poskytování služeb pro skladování (skladování) zboží, nakládku (vykládku) zboží a další operace spojené se skladováním, jakož i zajišťování bezpečnost zboží a příprava zboží k přepravě (přepravě), včetně rozdělení dávky, formování zásilek, třídění, balení, přebalování, označování (dále v této kapitole - smlouva o poskytování služeb), za předpokladu, že operace prováděné se zbožím při poskytování těchto služeb neměňte vlastnosti zboží spojené se změnou kódu v souladu s nomenklaturou zboží zahraniční ekonomiky.
 5. Pokud jde o zboží Unie, které se nachází na území FEZ a není propuštěno do celního režimu ve svobodném celním pásmu, je povoleno provádět jakékoli operace, včetně operací stanovených v čl. 1 odst. 205 tohoto kodexu.
 6. Nezapojujte se do celního režimu svobodného celního pásma vozidlaprovádění přepravy zboží, cestujících a (nebo) zavazadel na území FEZ a (nebo) provádění přepravy zboží z území tohoto FEZ, jakož i zásobyna takových vozidlech.
 7. Zahraniční zbožípropuštěné do celního režimu svobodného celního pásma si zachovává status zahraničního zboží a zboží Unie propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma si zachovává status zboží Unie.
 8. Zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, jakož i zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží Unie neuvedené do celního režimu svobodného celního pásma získat status zboží Unie.
 9. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží Unie (dále v této kapitole - zboží vyrobené ( přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma) získat status zahraničního zboží s přihlédnutím k druhému odstavci tohoto odstavce.
  Pokud je zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma vyvezeno z celního území Unie, stanoví se status tohoto zboží v souladu s článkem 210 tohoto kodexu.
 10. Pokud zboží nacházející se na území FEZ nemůže být celním orgánem identifikováno jako zboží, které bylo na území FEZ před jeho vytvořením, nebo jako zboží dovezené na území FEZ nebo vyrobené (přijaté) na území FEZ, pak se takové zboží pro účely jeho vývozu z území FEZ mimo celní území Unie považuje za zboží Unie a pro jiné účely - za zahraniční zboží dovážené na celní území Unie.
 11. Při dovozu zboží uvedeného v bodě 10 tohoto článku na celní území Unie, které bylo dříve vyvezeno z území FEZ mimo celní území Unie, se na toto zboží nevztahuje celní režim pro zpětný dovoz.
 12. Zahraniční zboží podléhající ochranným opatřením vnitřního trhu, které je propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma, musí být identifikováno ve zboží vyrobeném (přijatém) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma pro vývoz takového zboží z území FEZ do zbytku celního území Unie.
  V případě, že se zahraniční zboží podléhající ochranným opatřením vnitřního trhu, které je propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma, použije k výrobě zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního úřadu v takovém zboží, ale nelze jej v takovém zboží identifikovat, musí být zboží vyrobené (přijaté) z takového zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma vyvezeno z celního území Unie.
 13. Komise má právo určit seznam zboží a (nebo) kategorií zboží, které nepodléhá propuštění do celního režimu svobodného celního pásma.
  V souladu s právními předpisy členských států může být na území těchto států vytvořen seznam zboží a (nebo) kategorií zboží, které nepodléhají propuštění do celního režimu svobodného celního pásma ve FEZ vytvořených (vytvořených) na území těchto států. stanovena.
 14. Části, sestavy, jednotky, které lze identifikovat celním orgánem jako součást (zahrnuty) do složení zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, se považují za účel jeho vývozu z území FEZ za zboží umístěné v celním režimu svobodného celního pásma a v ustanoveních tohoto Kodexu se na ně vztahují.
 15. Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že čl. 3 odst. 205 a 1 odst. 2 a 1 odst. 207 tohoto kodexu se nepoužije na FEZ, jehož hranice se zcela nebo částečně shodují s úseky celní hranice unie vytvořená na území takového členského státu.

Článek 202. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu svobodného celního pásma a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu svobodného celního pásma jsou:
  1. zboží je určeno k umístění a (nebo) užívání rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ na území FEZ za účelem provádění podnikatelských a jiných aktivit rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ v souladu s dohodou (dohoda) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti ve FEZ, investiční prohlášení, podnikatelský program), pokud právní předpisy členského státu nestanoví jinak v souladu s čl. 2 odst. 201 tohoto kodexu pro umístění a (nebo) použití na území jednotlivých FEZ vytvořených na území takového členského státu;
  2. zboží je určeno k umístění na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ osobami, které nejsou rezidenty (účastníky, subjekty) přístavu FEZ nebo logistického FEZ a které uzavřely smlouvu o poskytování služeb s rezidenty (účastníky, subjekty) přístavní FEZ nebo logistický FEZ za předpokladu, že operace prováděné se zbožím při poskytování těchto služeb nemění vlastnosti zboží spojené se změnou kódu v souladu s nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti;
  3. dodržování zákazů a omezení týkajících se zahraničního zboží v souladu s článkem 7 tohoto kodexu.
 2. Deklaranty zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma mohou být osoby, které jsou rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ, na jejichž území se toto zboží bude nacházet, a v případech stanovených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, rovněž další osoby uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo určené Komisí v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.
 3. Deklaranti zboží uvedeného v pododstavci 2 odstavce 1 tohoto článku, dovezeného na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ nebo vyvezeného z území přístavu FEZ nebo logistického FEZ na zbytek celního území Unie nebo mimo něj , mohou být na základě smlouvy o službách osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 prvním pododstavci a odst. 1 třetím pododstavci tohoto kodexu.
 4. Komise má právo určit osoby členských států, které nejsou rezidenty (účastníky, subjekty) FEZ, a případy, kdy tyto osoby mohou působit jako deklaranti zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma.
 5. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma jsou:
  1. umístění a umístění zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ po dobu fungování FEZ nebo po dobu uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ nebo dokud daná osoba neztratí postavení rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, s přihlédnutím k čl. 4 odst. 205 tohoto zákoníku;
  2. používání zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ v souladu s:
   • dohoda (dohoda) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti v FEZ, investiční prohlášení, podnikatelský program) nebo cíle stanovené právními předpisy členského státu v souladu s čl. 2 odst. 201 tohoto kodexu;
   • dohoda o poskytování služeb uzavřená mezi osobou, která není rezidentem (účastníkem, subjektem) přístavu FEZ nebo logistickým FEZ, a rezidentem (účastníkem, subjektem) přístavu FEZ nebo logistickým FEZ, pokud je zboží umístěno v celním režimu svobodného celního pásma na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ pro poskytování těchto služeb;
  3. umístění a použití zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ, prováděné:
   • deklarant takového zboží nebo jiné osoby určené tímto Kodexem nebo určenými právními předpisy členských států v souladu s tímto Kodexem;
   • rezident (účastník, subjekt) přístavního FEZ nebo logistického FEZ, pokud skladuje zboží na základě smlouvy o poskytování služeb a není deklarantem tohoto zboží;
  4. provize za zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma, akce v souladu s článkem 205 tohoto kodexu.
 6. Po ukončení fungování FEZ nebo rozhodnutí o ukončení uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ, nebo pokud osoba ztratí postavení rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma, uvedené v odstavci 5 tohoto článku, musí být dodrženy až do ukončení nebo ukončení tohoto celního režimu v souladu s čl. 3 odst. 4 a 207 tohoto Kodexu.
 7. Pokud obyvatel (účastník, subjekt) přístavního FEZ nebo logistický FEZ provádí skladování zboží, jehož deklarant není, na základě smlouvy o poskytování služeb, musí dodržovat podmínky použití zboží v souladu s celní režim svobodného celního pásma.

Článek 203. Území FEZ a celní operaceprováděna na území FEZ

 1. Území FEZ je pásmo celní kontroly.
  Legislativa členského státu může určit, že území jednotlivých FEZ vytvořených na území takového členského státu nejsou zónami celní kontroly.
 2. Území FEZ musí být vybaveno pro účely celní kontroly.
  Požadavky na uspořádání území FEZ, včetně požadavků na oplocení a vybavení obvodu takového území kamerovým systémem, jsou stanoveny v souladu s právními předpisy členských států.
  Zajištění kontroly vstupu na území FEZ, včetně stanovení postupu pro přístup osob na toto území, je prováděno v souladu s právními předpisy členských států.
 3. Celní operace ve vztahu ke zboží umístěnému na území FEZ se provádějí v souladu s tímto Kodexem, s přihlédnutím ke specifikům uvedeným v tomto článku.
 4. Dovoz zboží na území FEZ, s výjimkou přístavu FEZ a logistického FEZ, se provádí s oznámením celního orgánu o tomto dovozu a vývoz zboží z území FEZ se provádí se souhlasem celního orgánu.
  Dovoz zboží na území přístavu FEZ nebo logistická FEZ se provádí se souhlasem celního orgánu.
  Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit postup pro podávání uvedeného oznámení a vydávání uvedených povolení, jakož i formy tohoto oznámení a povolení.
  Když zboží opouští území přístavu FEZ nebo logistické FEZ, které je umístěno mimo území těchto FEZ v rámci celního režimu pro vývoz, celního režimu pro zpětný vývoz, celního režimu pro zpracování mimo celní území, celního režimu pro dočasný vývoz, zvláštního celní režim, rezident (účastník, subjekt) přístavu FEZ nebo logistický FEZ předloží celnímu orgánu přepravní (přepravní) dokumentypotvrzení, že místem vykládky (přístav, letiště) je místo mimo celní území Unie.
  Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit jiný postup, než jaký stanoví tento odstavec, pro dovoz zboží na území FEZ a vývoz zboží z území FEZ.
 5. Při dovozu na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ u zboží, které nepodléhá celnímu prohlášení v souladu s čl. 4 odst. 204 tohoto kodexu, pouze celní operace související s příjezdem zboží na celní území Společenství Unie, stanovené v čl. 1 odst. 5 až 88 tohoto kodexu. ...
 6. Celní orgány má právo identifikovat zboží dovážené na území FEZ. Postup pro celní orgán pro identifikaci zboží dováženého na území FEZ je stanoven v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 7. Deklarant vede záznamy o zboží propuštěném do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a předkládá zprávy o tomto zboží celnímu orgánu členského státu na na jehož území byla FEZ založena.
  Veškeré změny, ke kterým dojde u zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, se promítnou do účetních dokladů.
  Postup pro vedení záznamů o zboží propuštěném do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a postup podávání zpráv o tomto zboží celním orgánům orgán bude zřízen v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 204. Zvláštnosti propuštění zboží do celního režimu svobodného celního pásma zboží dováženého na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ

 1. Zboží dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ se považuje za propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma ode dne jeho vstupu na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ, s výjimkou zboží, které: v souladu s odstavcem 3 tohoto článku nepodléhají propuštění do celního režimu svobodného celního pásma.
 2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nevztahují na mezinárodní poštovní zásilky a zboží zasílané mezinárodní poštou, dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ. Celní operace týkající se těchto mezinárodních poštovních zásilek a zboží zasílaného v mezinárodních poštovních zásilkách se provádějí v místě (instituci) mezinárodní poštovní směnárny umístěné na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ v souladu s tímto Kodexem.
 3. Nepodléhají propuštění do celního režimu svobodného celního pásma:
  1. vozidla pro mezinárodní dopravudovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ a vyvážené z území přístavu FEZ nebo logistické FEZ v souvislosti s mezinárodní přepravou zboží těmito vozidly, jakož i vozidla dovážená na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ a vyváženy z území přístavu FEZ nebo logistické FEZ FEZ provádějící přepravu zboží přes celní území Unie bez opuštění tohoto území;
  2. Zboží Unie dovážené na území přístavu FEZ nebo vyvážené z území přístavu FEZ na zbytek celního území Unie správou námořního přístavu, říčního přístavu, letiště a nerezidenty (účastníci , subjekty) FEZ a působící v námořním přístavu, říčním přístavu, funkce letiště k zajištění bezpečnosti plavby, bezpečnost letů letadel, bezpečnost provozu infrastrukturních zařízení přístavu, říčního přístavu, letiště nebo jiných funkcí souvisejících k provádění činností v námořním přístavu, říčním přístavu, na letišti;
  3. Zboží Unie dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ nebo vyvážené z území přístavu FEZ nebo logistického FEZ do zbytku celního území Unie správou přístavu FEZ nebo logistického FEZ související s operací těchto FEZ;
  4. zboží dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ a umístěné mimo něj před tímto dovozem v rámci celního režimu pro zpracování mimo celní území, celního režimu pro dočasný vývoz, celního režimu pro zpětný vývoz, zvláštního celního úřadu postup;
  5. zboží dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ a umístěné mimo něj před tímto dovozem v rámci celního režimu pro vývoz nebo celního režimu pro celní tranzit, v případech stanovených právními předpisy členských států;
  6. plavidla rybářského loďstva dovážená na území přístavu FEZ a vyvážená z území přístavu FEZ v souvislosti s vykládkou úlovků vodních biologických zdrojů, ryb a (nebo) jiných produktů vyprodukovaných z vodních biologických zdrojů na těchto plavidlech tato plavidla a (nebo) za účelem nakládky na palubu těchto plavidel zboží, které je dodávkou;
  7. dodávky přepravované vozidly uvedenými v pododstavcích 1 a 6 tohoto odstavce.
 4. Zboží dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ nepodléhá celnímu prohlášení, s výjimkou případů stanovených v odstavci dva tohoto odstavce a právních předpisech členských států o celních předpisech v souladu s odstavcem tři tohoto odstavce.
  Zboží, které dovážejí obyvatelé (účastníci, subjekty) FEZ pro stavbu, rekonstrukci infrastrukturních zařízení námořního přístavu, říčního přístavu, letiště nacházejícího se na území přístavu FEZ, nebo infrastrukturních zařízení logistického FEZ podléhá celní deklarace.
  Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit další případy, kdy zboží dovážené na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ podléhá celnímu prohlášení, jakož i lhůtu pro podání celního prohlášení pro zboží podléhající celnímu prohlášení.

Článek 205. Opatření přijatá v souvislosti se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma

 1. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, jsou na území FEZ povoleny jakékoli operace, včetně:
  1. úložný prostor;
  2. operace nakládky (vykládky) zboží a další operace s nákladem související se skladováním;
  3. operace nezbytné k zajištění bezpečnosti zboží, jakož i běžné operace pro přípravu zboží k přepravě (přeprava), včetně rozdělení dávky, formování zásilek, třídění, balení, přebalování, označování, operace ke zlepšení obchodních kvalit;
  4. operace na zpracování (zpracování) zboží, výroba zboží (včetně montáže, demontáže, instalace, vybavení), opravy nebo údržba zboží, včetně těch, na nichž se podílí zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma nebo přispívat k výrobě (příjmu) zboží, i když je takové zahraniční zboží zcela nebo částečně spotřebováno (spotřebováno) v procesu výroby (přijetí) zboží a (nebo) není obsaženo ve zboží vyrobeném (přijatém) ze zboží umístěného pod celní úřad režim svobodného celního pásma (dále v této kapitole - operace pro zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma). Zahraniční zboží, které se účastní nebo usnadňuje výrobu (příjem) zboží v průběhu operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, nezahrnuje zboží, které je pomocným prostředkem v technologickém procesu, například zařízení, stroje, příslušenství;
  5. spotřeba jiného zboží než spotřeba (spotřeba) zboží při provádění operací na zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma uvedeného v pododstavci 4 tohoto odstavce, v případech stanovených Komisí; (viz rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 88 ze dne 20.12.2017. XNUMX. XNUMX)
  6. odběr vzorků a (nebo) vzorky zboží v souladu s článkem 17 tohoto kodexu.
 2. Skutečnost úplné nebo částečné spotřeby zboží, včetně výdajů (spotřeby) v procesu výroby (příjmu) zboží, vytváření objektů nemovitostí na území FEZ, zajišťování výrobních procesů, údržby a provozu použitých zařízení, strojů a jednotek na území FEZ podléhá odrazu ve zprávách předkládaných celnímu orgánu v souladu s čl. 7 odst. 203 tohoto kodexu.
 3. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, je povoleno provádět operace uvedené v odstavci 1 tohoto článku. článek o území FEZ, pokud jsou tyto operace v souladu s podmínkami dohody (dohody) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti ve FEZ, investiční prohlášení, podnikatelské program).
 4. Se souhlasem celního orgánu je povoleno vyvážet zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma z území FEZ bez dokončení celního režimu svobodného celního pásma v následujících případech:
  1. určené zboží, kterým je zařízení, další hlavní výrobní zařízení, uvedené do provozu a užívané rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ, nebo části určených základních výrobních zařízení, se vyváží na zbytek celního území Unie pro jejich opravy (s výjimkou generální opravy, modernizace), údržby nebo jiných operací nezbytných k udržení takového zboží v normálním (provozním) stavu;
  2. určené zboží se vyváží na zbytek celního území Unie za účelem provádění operací týkajících se jeho technických zkoušek, výzkumu, zkoušení, ověřování, včetně těch, které poskytuje výrobní proces, a pro jejich předvádění jako vzorky;
  3. Toto zboží se vyváží na zbytek území členského státu, na jehož území byl FEZ usazen, za účelem provádění celních operací po dokončení celního režimu svobodného celního pásma v povoleném celním orgánu, v v souladu s právními předpisy členského státu o celních předpisech provádět celní operace s tímto zbožím;
  4. toto zboží se pro vlastní výrobní a technologické potřeby vyváží na zbytek území členského státu, na jehož území byl FEZ usazen. Podmínky, za kterých je v tomto případě povolen vývoz tohoto zboží z území FEZ, jakož i část území členského státu, do kterého je takový vývoz povolen, stanoví Komise;
  5. toto zboží se vyváží na zbytek celního území Unie za účelem provádění operací zpracování (zpracování) zboží, výroby zboží, včetně montáže, instalace, vybavení a dalších operací určených Komisí, pokud neexistují žádné podmínky pro takové zboží na území tohoto FEZ a možnosti takových operací. Případy a podmínky, kdy je v tomto případě povoleno vyvážet uvedené zboží z území FEZ, stanoví Komise. (viz rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 88 ze dne 20.12.2017. XNUMX. XNUMX)
 5. Zboží uvedené v odstavcích 1, 2, 4 a 5 odstavce 4 tohoto článku podléhá zpětnému dovozu na území FEZ před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem na základě cílů a okolností těchto operací. . Lhůtu stanovenou celním orgánem lze prodloužit na základě odůvodněné žádosti rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ.
  Pokud jde o zboží uvedené v pododstavci 3 odstavce 4 tohoto článku, musí být celní režim svobodného celního pásma dokončen před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem. Lhůtu stanovenou celním orgánem lze prodloužit na základě odůvodněné žádosti rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ.
 6. Postup pro vydávání povolení podle odstavce 4 tohoto článku celním orgánem se stanoví v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 7. Pokud jde o veškeré zboží nebo jeho část propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, lze transakce provádět na území FEZ zajišťující převod vlastnictví, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím. V takovém případě musí být akce celního režimu ve svobodném celním pásmu dokončena způsobem předepsaným tímto kodexem, s výjimkou případů, kdy je v souladu s odstavci 8, 10 a 11 tohoto článku převod tohoto zboží povoleno bez dokončení celního režimu svobodného celního pásma.
 8. Je povoleno převádět zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, aniž by bylo nutné dokončit celní režim svobodného celního pásma do držení a (nebo) použití:
  1. dodavateli (subdodavateli) nebo jiné osobě, včetně nerezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, za účelem provedení stavebních a (nebo) instalačních smluvních prací na území FEZ;
  2. dopravci za jejich přepravu;
  3. osoby, které budou provádět opravy (s výjimkou větších oprav, modernizace), údržbu a (nebo) provádět další operace nezbytné k udržování takového zboží v normálním (provozním) stavu;
  4. osoby, které budou provádět operace technického testování, výzkumu, testování, ověřování takového zboží, které zajišťuje výrobní proces, a jejich předvádění jako vzorků;
  5. osoby, které budou provádět operace podle odstavce 2 odstavce 1 tohoto článku na území přístavního FEZ nebo logistického FEZ a v případech stanovených právními předpisy členských států také na území FEZ, které nejsou přístavními FEZ nebo logistické FEZ;
  6. osoby, které budou provádět operace ve vztahu ke zboží vyváženému z území FEZ, v případech stanovených v odstavcích 1, 2, 4 a 5 odstavce 4 tohoto článku.
 9. Převod zboží do vlastnictví a (nebo) užívání osob uvedených v odstavci 8 tohoto článku nezbavuje deklaranta zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma povinnosti dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s celní režim svobodného celního pásma stanovený v této kapitole.
 10. Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit případy, kdy je povoleno převést rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ práva držet, používat a (nebo) nakládat se zbožím propuštěným do celního režimu bezplatně celní pásmo a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma jinému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) tohoto FEZ bez dokončení celního režimu svobodného celního pásma, jakož i postup a podmínky převodu zboží v těchto případech.
  Jsou-li takové případy zjištěny, mohou právní předpisy členských států stanovit, že povinnost deklaranta dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma a povinnost dokončit fungování tohoto režimu celní režim bude uložen osobám, kterým je přiznáno vlastnické právo, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím, a lze rovněž určit okamžik, od kterého je těmto osobám přiděleno.
 11. Právní předpisy členského státu o celních předpisech mohou stanovit, že převod práv držby, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (získaného) ze zboží propuštění do celního režimu svobodného celního pásma na území jednotlivých FEZ vytvořených na území takového členského státu je povoleno bez dokončení celního režimu svobodného celního pásma.
  V takovém případě mohou právní předpisy členských států stanovit, že povinnost deklaranta dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma a povinnost dokončit fungování tohoto celního režimu osobám, na něž se převádějí vlastnická práva, užívání a (nebo) nakládání s nimi, lze určit stanovené zboží a lze také určit okamžik, od kterého je těmto osobám přiděleno.
 12. V případě, že osoba ztratí status rezidenta (účastníka, subjektu) přístavního FEZ nebo logistického FEZ, zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, do 4 měsíců ode dne, kdy tato osoba ztratí tento status, mohou být převedeny osobami, které uzavřely s takovým rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ je dohoda o označování služeb jinému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) přístavu FEZ nebo logistického FEZ na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb s takovým jiným rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ nebo propuštěným do celních režimů stanovených tímto kodexem.
  Pokud takové akce nebudou provedeny ve stanovené lhůtě, bude celní režim svobodného celního pásma po uplynutí této lhůty ukončen a zboží bude zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
 13. Komise má právo určit seznam akcí, včetně operací, které nelze provést se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma.
  Legislativa členských států může stanovit seznam akcí, včetně operací, které nelze provést se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma v FEZ vytvořených (vytvořených) na území těchto členských států.

Článek 206. Identifikace zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma

 1. Za účelem identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma lze u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma použít následující metody:
  1. připevňování pečetí, razítek, digitálních a jiných značek na zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma;
  2. podrobný popis, fotografie, zvětšený obraz zahraničního zboží;
  3. srovnání předem vybraných vzorků a (nebo) vzorků zahraničního zboží a zboží vyrobeného (získaného) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma;
  4. použití stávajícího označení výrobku, a to i ve formě sériových čísel;
  5. další metody, které lze použít na základě povahy zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a operací prováděných za účelem zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, včetně kontroly předložených dokladů obsahujících podrobné informace o použití zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, v technologickém procesu provádění operací pro zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, jakož i o technologii jeho výroby nebo prováděním celní kontroly během operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodné celní pásmo.
 2. Postup pro identifikaci zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma se stanoví v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech .

Článek 207. Dokončení a ukončení celního režimu svobodného celního pásma

 1. Celní režim svobodného celního pásma musí být dokončen v následujících případech:
  1. ukončení fungování FEZ nebo rozhodnutí o ukončení uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ - do 6 měsíců ode dne ukončení fungování FEZ nebo přijetí takového rozhodnutí;
  2. osoba, která zboží propustila do celního režimu svobodného celního pásma, ztrácí status rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ - do 6 měsíců ode dne, kdy osoba ztratila tento status;
  3. vývoz zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma z území FEZ, s výjimkou případů vývozu tohoto zboží:
   • pro účely uvedené v čl. 4 odst. 205 tohoto kodexu;
   • za jejich přepravu z jednoho území FEZ na jiné území FEZ v souladu s celním postupem tranzitu v případě stanoveném v odstavci 8 tohoto článku;
   • na pohřeb, zneškodnění, využití nebo zničení jiným způsobem v souladu s právními předpisy členských států, pokud takové zboží ztratilo své spotřebitelské vlastnosti a stalo se nevhodným pro použití v rozsahu, pro který je určeno;
  4. spotřeba zboží v souladu s čl. 5 odst. 1 pododst. 205 tohoto zákoníku;
  5. převod práv držitele, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ a (nebo) zbožím vyrobeným (přijatým) ze zboží umístěného pod celní režim svobodného celního pásma jinému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) FEZ nebo osobě, která není rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ, v souladu s odstavci 8 a 9 tohoto článku, s s výjimkou převodu zboží v případech uvedených v čl. 8 odst. 10, 11 a 205 tohoto kodexu.
 2. Po dokončení celního režimu ve svobodném celním pásmu může být deklarantem zboží:
  1. osoba, která byla deklarantem zboží, když bylo propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma;
  2. rezident (účastník, subjekt) FEZ, kterému v souladu s čl.10 odst.205 tohoto zákoníku náleží práva držet, používat a (nebo) nakládat se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a ( nebo) zboží vyrobené (získané) ze zboží bylo převedeno do celního režimu svobodného celního pásma;
  3. osoba, které v souladu s čl. 11 odst. 205 tohoto kodexu práva držet, používat a (nebo) nakládat se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) se zbožím vyrobeným (získaným) z zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma;
  4. rezident (účastník, subjekt) FEZ nebo osoby uvedené v čl. 3 odst. 202 tohoto kodexu - ve vztahu ke zboží umístěnému na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ;
  5. osoba, která není rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ a na která byla převedena práva držby, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené ( získané) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, pokud celní režim svobodného celního pásma končí v souladu s odst. 3 pododstavcem 5 nebo odst. 1 pododstavcem 6 tohoto článku.
 3. Po ukončení fungování FEZ nebo po rozhodnutí o ukončení uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ je činnost celního režimu svobodného celního pásma ukončena propuštěním do celního režimu stanovený tímto kodexem, s výjimkou celního režimu tranzitu, zboží umístěného na jeho území, propuštěného do celního režimu do svobodného celního pásma a zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodné celní pásmo, s přihlédnutím k odstavcům 5, 6, 8 a 9 tohoto článku, nebo je dokončeno bez propuštění do celního režimu v souladu s odstavci 10 a 12 tohoto článku.
  Komise má právo určit jiný postup pro dokončení celního režimu svobodného celního pásma po ukončení fungování FEZ, jehož hranice se zcela nebo částečně shodují s částmi celní hranice Unie, nebo při rozhodování o ukončení uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území tohoto FEZ.
  Není-li celní režim ve svobodném celním pásmu dokončen v souladu s odstavcem 1 tohoto odstavce, účinek tohoto celního režimu končí uplynutím lhůty uvedené v odst. 1 pododstavci 51 tohoto článku a zboží je zadrženy celními orgány v souladu s kapitolou XNUMX tohoto kodexu.
 4. Pokud osoba ztratí status rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ, je akce celního režimu svobodného celního pásma dokončena propuštěním do celních režimů stanovených tímto kodexem, s výjimkou celního režimu. celního tranzitu, zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, s přihlédnutím k odstavcům 5, 6, 8 a 9 tohoto článku, nebo dokončeno bez propuštění do celního režimu v souladu s odstavci 10 a 13 tohoto článku.
  Není-li celní režim ve svobodném celním pásmu dokončen v souladu s odstavcem 2 tohoto odstavce, účinek tohoto celního režimu končí uplynutím lhůty uvedené v odst. 1 pododstavci 51 tohoto článku a zboží je zadrženy celními orgány v souladu s kapitolou XNUMX tohoto kodexu.
 5. U vývozu zboží z území FEZ mimo celní území Unie je akce celního režimu svobodného celního pásma dokončena v prostorách:
  1. v celním režimu pro zpětný vývoz:
   • zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a vyvezené v nezměněném stavu, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování ;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, pokud zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma není uznáno jako zboží Unie v souladu s článkem 210 tohoto Kodexu;
  2. v rámci celního režimu pro vývoz:
   • Zboží Unie propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie, včetně zboží, které nebylo propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, pokud je zboží vyrobené (přijato) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma uznáno jako zboží Unie v souladu s článkem 210 směrnice tento Kodex;
  3. v rámci celního režimu tranzitu v souladu s čl. 1 odst. 3 pododstavce 3 a 142 tohoto kodexu zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a vyvážené v nezměněném stavu, s výjimkou změn způsobených přirozeným opotřebením a trhání, jakož i změny v důsledku přirozené ztráty za normálních podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování z území přístavu FEZ nebo logistického FEZ.
 6. U vývozu zboží z území FEZ do zbytku celního území Unie je akce celního režimu svobodného celního pásma dokončena v prostorách:
  1. v rámci celních režimů uvedených v čl.1 odst.4 pododstavcích 5, 7, 10, 14, 16, 2 - 127 tohoto kodexu zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a nepodléhající zpracovatelským operacím zboží propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijato) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, s přihlédnutím k odstavci 7 tohoto článku;
  2. v celním režimu pro zpětný dovoz:
   • Zboží Unie propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma, které zůstalo nezměněno, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování;
   • zboží vyrobené (přijaté) výhradně ze zboží Unie propuštěného do celního režimu ve svobodném celním pásmu, včetně použití zboží Unie, které nebylo propuštěno do celního režimu ve svobodném celním pásmu;
  3. v rámci celního režimu tranzitu zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a vyvezeného v nezměněném stavu, s výjimkou změn způsobených přirozeným opotřebením a změn způsobených přirozenou ztrátou za běžných podmínek přepravy (přeprava) a (nebo) skladování z území přístavu FEZ nebo logistického FEZ jednoho členského státu na území jiného členského státu.
 7. Pokud složení zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma zahrnuje zahraniční zboží, které spadá pod ochranná opatření vnitřního trhu, je takové zboží určené na vývoz z území FEZ do zbytku celní území Unie může být propuštěno do celních režimů uvedených v čl.1 odst.7 pododstavcích 2 a 127 tohoto kodexu, s výhradou identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v tomto zboží.
 8. Při převodu práv držby, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma rezident (účastník, subjekt) FEZ, který uvedl uvedené zboží do celního režimu svobodného celního pásma, k jinému rezidentovi (účastníkovi, subjektu) FEZ, akce celního režimu svobodného celního pásma končí propuštění takového zboží do celního režimu svobodného celního pásma rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ, kterému náleží vlastnické právo, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím.
  Je-li v tomto případě nutné přepravovat zboží z jednoho území FEZ na jiné území FEZ, provádí se tato přeprava v souladu s celním postupem pro celní tranzit způsobem a za podmínek stanovených v kapitole 22 tohoto kodexu, s výjimkou pro případ stanovený v odstavci tři tohoto odstavce.
  Zboží Unie je přepravováno z jednoho území FEZ na jiné území FEZ bez propuštění tohoto zboží do celního režimu tranzitu, pokud se takové FEZ nachází na území jednoho členského státu, s výjimkou zboží Unie přepravovaného přes území států, které nejsou členy Unie a (nebo) po moři.
 9. Při převodu práv držby, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma rezident (účastník, subjekt) FEZ, který uvedl uvedené zboží do celního režimu svobodného celního pásma, osobě, která není rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ, za účelem jeho vývozu z území FEZ do zbytku celního území Unie je činnost celního režimu svobodného celního pásma ukončena propuštěním tohoto zboží do celních režimů uvedených v odst.1 pododstavci 6 tohoto článku, s výjimkou případů, kdy v v souladu s pododstavcem 3 odstavce 1 tohoto článku může být zboží vyváženo z území FEZ bez dokončení celního režimu ve svobodném celním pásmu.
 10. Celní režim svobodného celního pásma končí bez propuštění zboží do celního režimu v případech stanovených v odstavcích 12 a 13 tohoto článku, jakož i v následujících případech:
  1. zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma ztratilo své spotřebitelské vlastnosti a stalo se nevhodným pro použití v kapacitě, pro kterou je určeno , jsou vyváženy z území FEZ za účelem pohřbu, zneškodnění, využití nebo zničení jiným způsobem v souladu s právními předpisy členských států. V takovém případě končí akce celního režimu ve svobodném celním pásmu u části zboží propuštěného do celního režimu ve svobodném celním pásmu, které odpovídá počtu zakopaného, ​​zneškodněného, ​​zlikvidovaného zboží a ( nebo) zničeny jiným způsobem a určeny v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech;
  2. zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma bylo zničeno a (nebo) nenávratně ztraceno v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratně ztraceno v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování a skutečnost, že takové zničení nebo neodvolatelná ztráta byla uznána celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech;
  3. zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma bylo spotřebováno v souladu s čl. 5 odst. 1 pododst. 205 tohoto kodexu;
  4. zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ, které zůstalo nezměněno, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přeprava) a (nebo) skladování jsou vyváženy mimo celní území Unie přes místo odeslání, ke kterému takový přístav FEZ nebo logistický FEZ sousedí, v případech stanovených právními předpisy členských států;
 11. Postup pro dokončení celního režimu ve svobodném celním pásmu v případech stanovených v pododstavcích 1, 2 a 4 odstavce 10 tohoto článku se stanoví v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
  Postup pro dokončení celního režimu svobodného celního pásma v případě stanoveném v odst. 3 odst. 10 tohoto článku stanoví Komise. (viz rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise č. 88 ze dne 20.12.2017. XNUMX. XNUMX)
 12. Po ukončení fungování svobodného celního pásma nebo po rozhodnutí o ukončení uplatňování celního režimu svobodného celního pásma na území FEZ bude účinek celního režimu svobodného celního pásma ve vztahu k propuštěnému zboží v rámci celního režimu svobodného celního pásma a která jsou zařízeními uváděnými do provozu a používanými rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ k provádění dohody (dohody) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti ve FEZ, investiční prohlášení, podnikatelský program), nebo zboží použité k vytvoření nemovitosti na území FEZ a je nedílnou součástí těchto nemovitostí, vyplněné bez uvedení uvedeného zboží pod celní správu postupy předepsanými právními předpisy členských států. Komise má právo určit postup pro dokončení celního režimu svobodného celního pásma ve vztahu k uvedenému zboží.
  Toto zboží získává status zboží Unie ode dne ukončení celního režimu ve svobodném celním pásmu.
 13. V případě, že osoba ztratí postavení rezidenta (účastníka, subjektu) FEZ z důvodu vypršení platnosti dohody (dohody) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohody o podmínkách činnost ve FEZ, investiční deklarace, podnikatelský program) a splnění podmínek této dohody fungování celního režimu svobodného celního pásma ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu svobodného celního pásma a které je vybavením do provozu a využívané rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ k realizaci dohody (dohody) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti v FEZ, investice prohlášení, podnikatelský program) nebo zboží použitého k vytvoření nemovitosti na území FEZ a je nedílnou součástí těchto nemovitostí, je dokončeno bez propuštění tohoto zboží do celního režimu předepsaným způsobem právní předpisy členských států.
  Komise má právo určit postup pro dokončení celního režimu svobodného celního pásma ve vztahu k uvedenému zboží.
  Toto zboží získává status zboží Unie ode dne ukončení celního režimu ve svobodném celním pásmu.
 14. Ukončení celního režimu svobodného celního pásma při likvidaci (ukončení činnosti) osoby, která je rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ, se provádí v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 208. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (umístěným) do celního režimu svobodného celního pásma, lhůta pro jeho zaplacení a jejich výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu svobodného celního pásma vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení pro zboží, s výjimkou případů uvedených v odstavcích dva a třetím tohoto odstavce.
  Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu svobodného celního pásma, deklarovaným k propuštění před podáním prohlášení na zboží, vyplývá z osoba, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení, a to od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání celního prohlášení.
  Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím umístěným (umístěným) do celního režimu svobodného celního pásma na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ vzniká okamžikem jejich dovozu na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ.
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím, které je dováženo na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ z území státu, který není členem Unie , a které podle čl. 4 odst. 204 tohoto kodexu nepodléhají celnímu prohlášení, pochází od rezidenta (účastníka, subjektu) přístavu FEZ nebo logistického FEZ, který uzavřel dohodu o ustanovení služeb od okamžiku, kdy je takové zboží dovezeno na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma vzniká osobám, které v souladu s čl. 10 odst. 11 a 205 tohoto Zákoníku, byla převedena práva držby, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, a které v souladu s právními předpisy členským státům je svěřena povinnost deklaranta dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodné celní pásmo a povinnost dokončit platnost takového celního režimu od okamžiku, kdy těmto osobám jsou uloženy stanovené povinnosti deklaranta.
 4. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (umístěným) do celního režimu svobodného celního pásma končí pro osoby uvedené v odstavcích 1 - 3 tohoto článku, dojde-li k následujícím okolnostem:
  1. dokončení celního režimu ve svobodném celním pásmu v souladu s článkem 207 tohoto kodexu, a to i poté, co nastanou okolnosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku, s výjimkou dokončení celního režimu ve svobodném celním pásmu propuštěním celní režim pro vývoz zboží uvedený v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci tohoto kodexu;
  2. vývoz zboží uvedeného v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci pododstavci 207 čl. XNUMX tohoto kodexu z celního území Unie, které bylo propuštěno do celního režimu pro vývoz;
  3. umístění zboží, u něhož byl ukončen celní režim svobodného celního pásma, a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v rámci použití takového celní režim, který byl ukončen, v rámci celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 8 tohoto článku;
  5. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo v důsledku nenahraditelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou pro případy, kdy jsou před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem ve vztahu k tomuto zahraničnímu zboží splatné dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingové a vyrovnávací clo;
  6. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci celního prohlášení nebo žádosti o celní prohlášení propuštění zboží před podáním prohlášení ke zboží;
  7. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  9. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  10. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 5. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma zaniká osobám uvedeným v odstavcích 1 a 3 tohoto článku, převod vlastnických práv, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeným (přijatým) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma bez dokončení celního řízení postup svobodného celního pásma v souladu s čl. 10 odst. 11 a 205 tohoto kodexu, pokud během převodu práv na držení, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím je povinností deklaranta splnit podmínky za použití zboží v souladu s celním režimem svobodného celního pásma a povinnost deklaranta dokončit fungování tohoto celního režimu jsou určeny osobám, na které byla tato práva převedena.
 6. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla jsou splněny, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku.
 7. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel:
  1. v případě vývozu zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma z území FEZ a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma před dokončení celního režimu svobodného celního pásma ve vztahu k takové zóně zboží nebo bez souhlasu celního orgánu v případech uvedených v čl. 4 odst. 205 tohoto kodexu, s výjimkou případů, kdy lze takové zboží vyvézt bez dokončení celní režim svobodného celního pásma v případech stanovených v čl. 3 odst. 1 třetím a čtvrtém pododstavci tohoto kodexu, - den vývozu z území FEZ, a není-li tento den stanoven, - den odhalení skutečnosti o tomto vývozu z území FEZ, na které se vztahuje celní režim svobodného celního pásma;
  2. v případě převodu zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma jiné osobě bez dokončení celního režimu svobodného celního úřadu zóna, s výjimkou převodu takového zboží v souladu s čl. 8 odst. 10, 11 a 205 tohoto kodexu, - den převodu zboží, a pokud tento den není stanoven, - den odhalení skutečnosti, že převod;
  3. v případě, že se nevrátí na území FEZ před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem v souladu s čl. 5 odst. 205 prvním pododstavcem tohoto kodexu, zboží vyvezené z území FEZ v uvedených případech v čl. 1 odst. 2 pododstavcích 4, 5, 4 a 205 tohoto kodexu, - den uplynutí této lhůty;
  4. není-li celní režim svobodného celního pásma ukončen před uplynutím doby stanovené celním orgánem v souladu s čl. 5 odst. 205 druhým pododstavcem tohoto kodexu ve vztahu ke zboží vyváženému z území FEZ v v případě uvedeném v čl. 3 odst. 4 pododstavci 205 tohoto kodexu, - den uplynutí této lhůty;
  5. v případě ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, s výjimkou zničení a (nebo) neodvolatelného ztráta takového zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den ztráty zboží, a pokud tento den není stanoven, - den odhalení skutečnosti, že došlo ke ztrátě;
  6. v případě, že nepředloží celnímu orgánu ve lhůtě stanovené tímto orgánem doklady potvrzující pohřeb, zneškodnění, použití nebo jiné zničení zboží uvedeného v čl. 1 odst. 10 bodě 207 tohoto kodexu - den vývozu tohoto zboží mimo území FEZ;
  7. v případě ukončení celního režimu pro vývoz zboží uvedeného v čl. 5 odst. 139 druhém pododstavci odst. 2 tohoto kodexu, v souladu s čl. 5 odst. 207 odst. 5 tohoto kodexu, s výjimkou pro ukončení celního režimu pro vývoz s ohledem na uvedené zboží, které se v době ukončení takového celního režimu nachází na území FEZ, - den následující po dni uplynutí lhůty stanovené v prvním pododstavci čl. 139 odst. XNUMX tohoto kodexu.
  8. Pokud nastaly okolnosti uvedené v bodě 7 tohoto článku v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu svobodného celního pásma, dovozní cla, danějsou splatná zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla, jako kdyby bylo takové zahraniční zboží propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
   Pokud nastaly okolnosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku v souvislosti se zbožím vyrobeným (přijatým) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a u takového zboží v souladu s článkem 206 tohoto kodexu, v rámci celního režimu svobodného celního pásma se platí dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingové a vyrovnávací clo, pokud jde o zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a použité k výrobě zboží ( přijato) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodné celní pásmo, jako by takové zahraniční zboží bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
   V případech uvedených v odstavcích jedna a dva tohoto článku se pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel uplatňovány, které jsou účinné v den registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění tohoto zboží do celního režimu svobodného celního pásma, pokud jde o zboží, jehož propuštění je při propuštění do režimu celní režim svobodného celního pásma, byl proveden před podáním celního prohlášení - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním celního prohlášení, a pokud propuštění zboží do celního režimu svobodného celního pásma v souladu s tímto kodexem bylo provedeno bez celního prohlášení, - v den dovozu zboží na území přístavu FEZ nebo logistického FEZ.
  9. Pokud nastaly okolnosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku v souvislosti se zbožím vyrobeným (přijatým) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a u takového zboží v souladu s článkem 206 tohoto zákoníku zahraniční zboží umístěné v rámci celního režimu svobodného celního pásma podléhají platby dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingové a vyrovnávací clo, jako by takové zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma byly propuštěny do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez použití celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
   V tomto případě se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla počítají v souladu s kapitolami 7 a 12 tohoto kodexu.
   Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, a to s účinností v den, který je konečným termínem pro platbu dovozů cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souladu s odstavcem 7 tohoto článku, ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma.
   Pokud je za účelem stanovení celní hodnoty zboží a výpočtu dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel vyžadován převod cizí měny na měnu členského státu, takový převod se provádí směnným kurzem platným v den, který je dnem splatnosti dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.
   Pokud celní orgán nemá k dispozici přesné informace o zboží (druh, název, množství, původ a (nebo) celní hodnota), základ pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, která mají být zaplacena je stanoveno na základě celního orgánu informací a klasifikace zboží se provádí s přihlédnutím k čl. 3 odst. 20 tohoto kodexu.
   Pokud je kód produktu v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti určen na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10:
   • pro výpočet dovozního cla se použije nejvyšší z celních sazeb, která odpovídá zboží zahrnutému do takové skupiny;
   • pro výpočet daní se použije nejvyšší ze sazeb daně z přidané hodnoty, nejvyšší ze sazeb spotřebních daní (spotřební daň nebo spotřební daň) odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, u které je nejvyšší ze sazeb daně clo je stanoveno;
   • pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použije nejvyšší ze sazeb zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel odpovídající zboží zahrnutému do takovéto skupiny, s přihlédnutím k desátému odstavci tohoto ustanovení. Speciální antidumpingová a vyrovnávací cla se počítají na základě původu zboží, potvrzeného v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu, a (nebo) dalších informací nezbytných k určení stanovených cel. Pokud není potvrzen původ zboží a (nebo) další informace požadované k určení stanovených cel, vypočítají se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na základě nejvyšších sazeb zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro zboží stejný kód komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické činnosti, pokud je klasifikace zboží prováděna na úrovni 10 znaků, nebo zboží zařazeného do skupiny, pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou pro zahraniční ekonomickou činnost určeno na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10.
    Při pozdějším stanovení přesných informací o zboží se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla vypočítávají na základě těchto přesných informací a vrácení (vyrovnání) přeplatku a (nebo) nadměrně vybraných částek dovozu cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla nebo výběr nezaplacených částek v souladu s kapitolami 10 a 11 a články 76 a 77 tohoto kodexu.
  10. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 8 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad platby ve vztahu k těmto částkám datum propuštění zboží do celního režimu svobodné celní pásmo v den uplynutí lhůty pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  11. V případě ukončení celního režimu svobodného celního pásma nebo vývozu zboží uvedeného v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci odst. 207 čtvrtém pododstavci tohoto kodexu z celního území Unie tohoto celního režimu propuštěného do celního režimu vývozu nebo umístění zboží v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu v celním režimu použitelném na zahraniční zboží, nebo zadržení tohoto zboží celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) výše cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených a (nebo) vybraných v v souladu s tímto článkem podléhají refundaci (kompenzaci) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.

Článek 209. Specifika výpočtu a placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel s ohledem na zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma a zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu režim svobodného celního pásma, pokud jsou propuštěny do samostatných celních režimů

 1. Při propuštění zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma a nepodléhajícího zpracovatelským operacím zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v rámci celního režimu propuštění pro domácí spotřebu pro výpočet dovozního cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla se používají sazby dovozního cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla platná v den registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží předloženém k propuštění zboží pod celní režim svobodného celního pásma a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění je propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma provedeného před podáním prohlášení pro zboží, - v den registrace celní orgán žádosti o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, s výjimkou případu uvedeného v odstavci dva tohoto odstavce.
  Při propuštění do celního režimu pro propuštění pro vnitřní spotřebu zařízení propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, uvedeného do provozu a používaného rezidentem (účastníkem, subjektem) FEZ k provedení dohody (dohody) o provádění (provádění) činností na území FEZ (dohoda o podmínkách činnosti ve FEZ, investiční prohlášení, podnikatelský program), jakož i zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma na území přístavu FEZ nebo logistické FEZ, pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, uplatňují se sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, platných v den registrace do celní orgán prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu.
 2. Při propuštění do celního režimu uvedeného v čl.1 odst.5 pododstavcích 7, 10, 14, 2 a 127 tohoto kodexu zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma:
  1. s výhradou identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v uvedeném zboží, provedeného v souladu s článkem 206 tohoto kodexu, dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla se počítají v ve vztahu k zahraničnímu zboží propuštěnému do celního režimu svobodného celního pásma a použitému k výrobě zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma. Současně se na výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, uplatňují sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s platností ke dni registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu svobodných celních pásem a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění, pokud bylo propuštěno do celního režimu svobodného celního pásma, bylo provedeno před podání prohlášení o zboží - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním prohlášení o zboží;
  2. chybí-li v den registrace celního orgánu prohlášení o zboží týkajícím se zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodné celní pásmo pro zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, provedeného v souladu s článkem 206 tohoto kodexu, dovozní cla, daně se počítají ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) od zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného celního pásma. Současně se pro výpočet dovozních cel a daní použijí sazby dovozních cel a daní účinné ke dni registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží předloženém k propuštění do celního režimu uvedeného v čl. pododstavce 1, 4, 5, 7, 10 a 14 odstavce 2 článku 127 tohoto kodexu. V tomto případě je základem pro výpočet dovozního cla valorické sazby odhadovaná hodnota zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, postup pro určení, který stanoví Komise .
  3. Po dokončení celního režimu svobodného celního pásma umístěním zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v celním režimu v souladu s čl. 8 odst. 9 a 207 tohoto kodexu dovozní celní orgány cla, daně se počítají ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma. Současně se pro výpočet dovozních cel a daní používají sazby dovozních cel a daní účinné ke dni registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do stanovených celních režimů. v pododstavcích 1, 4, 5, 7, 10 a 14 čl. 2 odst. 127 tohoto kodexu.
  4. Pokud je pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel v případech uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku nutné převést cizí měnu na měnu členského státu, je třeba přepočet se provádí směnným kurzem platným v den použití sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro každý případ.

Článek 210. Určení stavu zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma

 1. Pokud je zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma vyváženo z celního území Unie, určuje se stav tohoto zboží v souladu s kritérii pro dostatečné zpracování zboží, které lze vyjádřen v:
  1. změna kódu zboží v souladu s Komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity na úrovni kteréhokoli z prvních 4 znaků;
  2. změny hodnoty zboží, když procento nákladů na použitý materiál nebo přidaná hodnota dosáhne pevného podílu na ceně konečného produktu (pravidlo podílu ad valorem);
  3. splnění nezbytných podmínek, výkon výrobních a technologických operací dostatečných pro uznání zboží jako zboží Unie.
 2. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma za účelem vývozu z celního území Unie je uznáno za zboží Unie, pokud v důsledku operací výroby (příjem ) zboží, je splněna jedna z následujících podmínek:
  1. došlo ke změně kódu zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity na úrovni kteréhokoli z prvních 4 znaků, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 tohoto článku;
  2. procento hodnoty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma nepřesahuje pevný podíl na ceně konečného produktu, nebo přidaná hodnota dosahuje pevného podílu na ceně konečného produktu, s výjimkou případy uvedené v odstavci 3 tohoto článku;
  3. ve vztahu ke zboží byly splněny podmínky, byly provedeny výrobní a technologické operace dostatečné pro uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma jako zboží Unie, s výjimkou případu uvedeného v prvním pododstavci bodu 3 tohoto článku.
 3. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma se neuznává jako zboží Unie, pokud u něj bylo provedeno pouze takové zpracování, které nesplňuje kritéria pro dostatečné zpracování, bez ohledu na splnění dalších podmínek.
  Změna kódu zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity na úrovni kterékoli z prvních 4 číslic a pravidlo valorického podílu se nepoužijí jako kritéria pro dostatečné zpracování zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží umístěného celní režim svobodného celního pásma, pokud je ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma seznam podmínek, výrobních a technologických operací dostatečných pro uznání vyrobeného (přijatého) zboží ) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, zboží Unie.
 4. Seznam podmínek, výrobních a technologických operací dostatečných k uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, zboží Unie, jakož i seznam operací, jejichž provedení nesplňuje kritéria pro dostatečné zpracování při určování stavu zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma stanoví Komise.
 5. Postup pro použití pravidla valorického podílu jako kritéria dostatečného zpracování zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma stanoví Komise. Pravidlo podílu ad valorem se nepoužije jako kritérium pro dostatečné zpracování při provádění oprav u zboží Unie.
 6. Status zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma určuje oprávněný státní orgán nebo oprávněná organizace členského státu.
 7. Jako doklad potvrzující stav zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma vydá oprávněný státní orgán nebo oprávněná organizace členského státu stanovisko k uznání vyrobeného (přijatého) zboží ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu režim svobodného celního pásma, zboží Unie nebo závěr o uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, které není zbožím unie.
  Formy těchto závěrů, strukturu a formát těchto závěrů ve formě elektronických dokumentů, postup jejich vyplňování a postup jejich vydávání a uplatňování stanoví Komise.
 8. V případě neexistence, zrušení nebo zneplatnění dokladu potvrzujícího stav zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma, je toto zboží po dokončení celního režimu svobodného celního pásma za účelem jejich vývozu z celního území Unie, se považuje za zboží. Unie a pro jiné účely - za zahraniční zboží.