МЕНЮ

Bezplatné celní řízení ve skladu

Článek 211. Obsah a použití celního režimu volného skladu

 1. Celní režim bezplatný sklad - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží a zboží Unie, podle něhož je toto zboží umístěno a používáno ve volném skladu bez placení cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel, za podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem.
 2. Ve volném skladu lze umístit a použít zboží propuštěné do celního režimu volného skladu a také Zboží Unie- není propuštěno do celního režimu volného skladu a - zahraniční zbožípropuštěn do jiného celního režimu.
 3. Zboží Unie je propuštěno do celního režimu volného skladu podle volby deklaranta.
  Právní předpisy členského státu mohou určit kategorie zboží Unie, které pro umístění do volného skladu usazeného na území tohoto členského státu podléhají povinnému umístění v celním režimu volného skladu.
 4. Pokud jde o zboží Unie, které je ve volném skladu a není propuštěno do celního režimu volného skladu, je povoleno provádět jakékoli operace, včetně operací stanovených v čl. 1 odst. 213 tohoto kodexu.
 5. Zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu si zachovává status zahraničního zboží a zboží Unie propuštěné do celního režimu svobodného skladu si zachovává status zboží Unie.
 6. Zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie propuštěného do celního režimu volného skladu získává status zboží Unie.
  Pokud právní předpisy členských států umožňují umístění a použití zboží Unie ve volném skladu, které není propuštěno do celního režimu volného skladu, pak zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie propuštěného do celního režimu volného skladu a zboží Unie, které nebylo propuštěno do skladu bez celního režimu, získává status zboží Unie.
 7. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a zboží vyrobené (přijato) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a zboží Unie (dále jen zboží vyrobené (přijato) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu) získat status zahraničního zboží, s výjimkou případu uvedeného ve druhém pododstavci tohoto ustanovení.
  Pokud je zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu vyváženo z celního území Unie, určuje se status tohoto zboží v souladu s článkem 218 tohoto kodexu.
 8. Pokud zboží ve volném skladu nemůže být celním orgánem identifikováno jako zboží, které bylo na území volného skladu před jeho vytvořením, nebo jako zboží propuštěné do celního režimu volného skladu nebo vyrobené (přijaté) ve volném skladu , pak se takové zboží za účelem jeho vývozu z území volného skladu mimo celní území Unie považuje za zboží Unie a pro jiné účely - za zahraniční zboží dovážené na celní území Unie.
 9. Při dovozu zboží uvedeného v bodě 8 tohoto článku na celní území Unie, které bylo dříve vyvezeno z celního území Unie v souladu s celním vývozním postupem, nelze na takové zboží použít celní režim zpětného dovozu.
 10. Zahraniční zboží podléhající ochranným opatřením na domácím trhu, které je propuštěno do celního režimu volného skladu, musí být identifikováno u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, aby bylo možné takové zboží vyvážet z území svobodného skladu do zbytku celního území Unie.
  V případě, že zahraniční zboží podléhající ochranným opatřením na domácím trhu, které je propuštěno do celního režimu volného skladu, je použito k výrobě zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, ale nelze je v takovém zboží identifikovat, zboží vyrobené (přijaté) z takového zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu musí být vyvezeno z celního území Unie.
 11. Vlastník svobodného skladu může umístit a (nebo) použít zboží Unie na území svobodného skladu, aniž by jej propuštělo do celního režimu svobodného skladu, s přihlédnutím k odstavci 3 tohoto článku.
 12. Komise má právo určit seznam zboží a (nebo) kategorie zboží, na které se nevztahuje celní režim volného skladu.
  V souladu s právními předpisy členských států lze určit seznam zahraničního zboží a (nebo) kategorií zahraničního zboží, pro které se na území tohoto členského státu neuplatňuje celní režim volného skladu.
 13. Části, sestavy, sestavy, které může celní orgán identifikovat jako zahrnuté (zahrnuté) do složení zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, se považují za účel jejich vývozu z území volného skladu za zboží umístěné v celním režimu volného skladu a ve vztahu k ustanovením tohoto kodexu.

Článek 212. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu volného skladu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínkou pro propuštění zboží do celního režimu volného skladu je dodržování zákazů a omezení týkajících se zahraničního zboží v souladu s článkem 7 tohoto kodexu.
 2. Deklarantem zboží propuštěného do celního režimu volného skladu může být osoba, která je vlastníkem volného skladu, a v případech stanovených právními předpisy členských států o celních předpisech i další osoby.
 3. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem volného skladu jsou:
  1. umístění a umístění zboží propuštěného do celního režimu volného skladu na území bezplatného skladu po dobu jeho fungování, s přihlédnutím k odstavci 5 tohoto článku a článku 5 odst. 213 tohoto kodexu;
  2. použití zboží propuštěného do celního režimu volného skladu deklarantem, který jej propuštěl do takového celního režimu, nebo jinými osobami určenými v souladu s touto kapitolou;
  3. provize za zboží propuštěné do celního režimu volného skladu, akce v souladu s článkem 213 tohoto kodexu.
 4. Po ukončení fungování svobodného skladu musí být dodrženy podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem svobodného skladu, stanovené v odstavci 3 tohoto článku, až do ukončení nebo ukončení tohoto celního režimu v souladu s s odstavcem 3 článku 215 tohoto Kodexu.
 5. Právní předpisy členských států mohou stanovit případy, kdy lze zboží propuštěné do celního režimu volného skladu umístit a umístit na území několika bezplatných skladů, jejichž vlastníkem je právnická osoba, která je deklarantem zboží propuštěného do volného skladu. celní režim volného skladu, případy pohybu takového zboží a zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu volného skladu mezi těmito sklady, jakož i specifika celních operací v těchto případech a specifika cel kontrolu ve vztahu k takovému zboží.

Článek 213. Opatření přijatá v souvislosti se zbožím propuštěným do celního režimu volného skladu a ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu

 1. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, jsou na území svobodného skladu povoleny následující operace:
  1. úložný prostor;
  2. operace nakládky (vykládky) zboží a další operace s nákladem související se skladováním;
  3. operace nezbytné k zajištění bezpečnosti zboží, jakož i běžné operace pro přípravu zboží k přepravě (přepravě) a prodeji, včetně rozdělení dávky, formování zásilek, třídění, balení, přebalování, označování, operací ke zlepšení obchodních kvalit;
  4. operace na zpracování (zpracování) zboží, výroba zboží (včetně montáže, demontáže, instalace, vybavení), opravy nebo údržba zboží, včetně kterých se účastní nebo přispívá zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu na výrobu (příjem) zboží, i když je takové zahraniční zboží zcela nebo částečně spotřebováno (spotřebováno) v procesu výroby (přijetí) zboží a (nebo) není obsaženo ve zboží vyrobeném (přijatém) ze zboží propuštěného do celního režimu bezplatného skladu (dále v této kapitole - operace pro zpracování zboží propuštěného do celního režimu volného skladu). Zahraniční zboží, které se účastní nebo usnadňuje výrobu (příjem) zboží při provádění operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, nezahrnuje zboží, které je pomocným prostředkem v technologickém procesu (například zařízení, stroje , příslušenství);
  5. používání (provozování) zařízení, strojů a sestav, jejich náhradních dílů za účelem provádění operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, jakož i dalších operací souvisejících s provozem a fungováním svobodného zboží sklad;
  6. užívání zboží pro stavbu průmyslových nemovitostí a pomocné infrastruktury (dále v této kapitole - nemovitosti) na území bezplatného skladu;
  7. odběr vzorků a (nebo) vzorky zboží v souladu s článkem 17 tohoto kodexu;
  8. další operace stanovené právními předpisy členských států o celní regulaci v souladu s cíli vytvoření bezplatných skladů.
 2. Skutečnost úplné nebo částečné spotřeby zboží, včetně výdajů (spotřeby) v procesu výroby (příjmu) zboží, zajištění výrobních procesů, údržby a provozu zařízení, strojů a sestav používaných na území bezplatného skladu, jakož i pro stavbu nemovitostí podléhá odrazu ve zprávách předložených celnímu orgánu v souladu s čl. 424 odst. XNUMX tohoto kodexu.
 3. Seznam operací týkajících se zboží propuštěného do celního režimu volného skladu stanoveného v odstavci 1 tohoto článku může být zmenšen v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech při vytváření svobodného skladu založeného na účely jeho vytvoření.
 4. Operace uvedené v odstavcích 1 - 3 a 5 odstavce 1 tohoto článku jsou povoleny pouze majitelem bezplatného skladu.
  Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou určit další osoby oprávněné provádět operace uvedené v tomto odstavci.
 5. Se souhlasem celního orgánu je povoleno vyvážet zboží propuštěné do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu z území bezplatný sklad bez dokončení celního režimu volného skladu v následujících případech:
  1. určené zboží, kterým je zařízení nebo jiná základní výrobní zařízení, uvedená do provozu a používaná majitelem bezplatného skladu, nebo části určených základních výrobních zařízení, se vyvážejí do zbytku celního území Unie za účelem jejich opravy (s výjimkou generální opravy, modernizace), údržby nebo provádění dalších operací nezbytných k udržení takového zboží v normálním (provozním) stavu;
  2. určené zboží se vyváží na zbytek celního území Unie za účelem provádění operací týkajících se jeho technických zkoušek, výzkumu, zkoušení, ověřování, včetně těch, které poskytuje výrobní proces, a pro jejich předvádění jako vzorky;
  3. uvedené zboží se vyváží na zbytek území členského státu, na jehož území je vlastník svobodného skladu zapsán do rejstříku vlastníků svobodných skladů, aby mohl po dokončení celního režimu provádět celní operace. bezplatného skladu mimo bezplatný sklad v celním orgánu oprávněném v souladu s právními předpisy člena státu o celním regulačním závazku celní operace ve vztahu k takovému zboží;
  4. určené zboží se vyváží za účelem umístění a pobytu na území jiného bezplatného skladu v případech stanovených právními předpisy členských států v souladu s čl. 5 odst. 212 tohoto kodexu.
 6. Zboží uvedené v pododstavcích 1 a 2 odstavce 5 tohoto článku podléhá zpětnému dovozu na území bezplatného skladu před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem na základě cílů a okolností těchto operací. Lhůtu stanovenou celním orgánem lze prodloužit na základě odůvodněné žádosti deklaranta tohoto zboží.
  Pokud jde o zboží uvedené v pododstavci 3 odstavce 5 tohoto článku, musí být celní režim volného skladu dokončen před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem. Lhůtu stanovenou celním orgánem lze prodloužit na základě odůvodněné žádosti deklaranta tohoto zboží.
  Zboží uvedené v pododstavci 4 odstavce 5 tohoto článku musí být umístěno na území jiného bezplatného skladu před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem. Lhůtu stanovenou celním orgánem lze prodloužit na základě odůvodněné žádosti deklaranta tohoto zboží.
 7. Postup pro vydávání povolení podle odstavce 5 tohoto článku celním orgánem se stanoví v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 8. Pokud jde o celé zboží nebo jeho část propuštěné do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, lze provádět transakce, které stanoví převod vlastnická práva, užívání a (nebo) nakládání s tímto zbožím. V tomto případě musí být akce celního režimu volného skladu dokončena v souladu s postupem stanoveným tímto kodexem, s výjimkou případů, kdy je v souladu s odstavcem 9 tohoto článku povoleno převést toto zboží bez dokončení celní režim volného skladu.
 9. Je povoleno převést zboží propuštěné do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, aniž by bylo nutné dokončit celní režim volného skladu, do vlastnictví a (nebo) použít:
  1. dodavateli (subdodavateli) nebo jiné osobě, která bude provádět stavební a (nebo) instalační smluvní práce na území bezplatného skladu;
  2. dopravci za jejich přepravu;
  3. osoby, které budou provádět opravy (s výjimkou větších oprav, modernizace), údržbu a další operace nezbytné k udržení takového zboží v normálním (provozním) stavu;
  4. osoby, které budou provádět operace technického testování, výzkumu, testování, ověřování takového zboží, které zajišťuje výrobní proces, a jejich předvádění jako vzorků;
  5. osoby, které budou provádět operace ve vztahu ke zboží vyváženému z území bezplatného skladu, v případech stanovených v pododstavcích 1 a 2 odstavce 5 tohoto článku.
 10. Převod zboží do vlastnictví a (nebo) užívání osob uvedených v odstavci 9 tohoto článku nezbavuje deklaranta zboží propuštěného do celního režimu volného skladu povinnosti dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s celní režim bezplatného skladu stanovený v této kapitole.

Článek 214. Identifikace zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu, ve zboží vyrobeném (přijatém) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu

 1. Za účelem identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu lze u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu použít následující metody:
  1. připevnění vlastníkem volného skladu nebo celními úředníky pečetí, razítek, digitálních a jiných značek na zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu;
  2. podrobný popis, fotografie, zvětšený obraz zahraničního zboží;
  3. srovnání předem vybraných vzorků a (nebo) vzorků zahraničního zboží a zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží;
  4. použití stávajícího označení výrobku, a to i ve formě sériových čísel;
  5. další metody, které lze použít na základě povahy zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, a operací prováděných při zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, a to včetně kontroly předložených dokladů obsahujících podrobné informace o použití zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, v technologickém procesu provádění operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, jakož i o technologii jeho výroby, nebo provedením celní kontroly během operací zpracování zboží propuštěného do celního režimu volného skladu.
 2. Postup identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu je stanoven v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 215. Dokončení a ukončení celního režimu svobodného skladu

 1. Celní režim volného skladu musí být dokončen v následujících případech:
  1. ukončení fungování bezplatného skladu do 6 měsíců od data ukončení fungování bezplatného skladu;
  2. vývoz zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, z území svobodného skladu, s výjimkou případů vývozu tohoto zboží:
   • pro účely uvedené v čl. 5 odst. 213 tohoto kodexu;
   • na pohřeb, zneškodnění, využití nebo zničení jiným způsobem v souladu s právními předpisy členských států, pokud takové zboží ztratilo své spotřebitelské vlastnosti a stalo se nevhodným pro použití v rozsahu, pro který je určeno;
  3. převod práv držitele, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu na jiná osoba v souladu s odstavcem 10 tohoto článku, s výjimkou přepravy zboží v případech uvedených v čl. 9 odst. 213 tohoto kodexu.
 2. Po dokončení celního režimu volného skladu může být deklarantem osoba, která byla deklarantem zboží, když bylo propuštěno do celního režimu volného skladu, a pokud to stanoví právní předpisy členského státu Státy o celních předpisech, jiná osoba.
 3. Po ukončení fungování bezplatného skladu je činnost celního režimu volného skladu ukončena propuštěním zboží umístěného v celním režimu stanoveném tímto kodexem do celního režimu stanoveného tímto kodexem. území svobodného skladu, propuštěné do celního režimu volného skladu, zboží vyrobené (přijaté) ze zboží, propuštěné do celního režimu svobodného skladu, s přihlédnutím k odstavcům 4 a 5 tohoto článku, nebo dokončené bez propuštění do celní postupy v souladu s odstavci 7 a 9 tohoto článku.
  Není-li celní režim bezplatného skladu dokončen v souladu s prvním odstavcem tohoto odstavce, účinek tohoto celního režimu končí uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 pododstavci 1 tohoto článku a zboží je zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
 4. U vývozu zboží z území bezplatného skladu mimo celní území Unie končí akce celního režimu bezplatného skladu v prostorách:
  1. v celním režimu pro zpětný vývoz:
   • zahraniční zboží propuštěné do celního režimu svobodného skladu a vyvezené z území svobodného skladu v nezměněném stavu, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přeprava ) a (nebo) skladování;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a neuznané jako zboží Unie v souladu s článkem 218 tohoto kodexu;
  2. v rámci celního režimu pro vývoz:
   • Zboží Unie propuštěné do celního režimu volného skladu;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zboží Unie;
   • zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěné do celního režimu volného skladu a uznané v souladu s článkem 218 tohoto kodexu jako zboží Unie.
 5. U vývozu zboží z území bezplatného skladu do zbytku celního území Unie končí akce celního režimu svobodného skladu v prostorách:
  1. v rámci celních režimů uvedených v čl.1 odst.4 pododstavcích 5, 7, 10, 14, 16 a 2-127 tohoto kodexu zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu vyvážené z území volného skladu v nezměněném stavu, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení, jakož i změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování a zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží umístěného pod celní úřad postup bezplatného skladu s přihlédnutím k odstavci 6 tohoto článku;
  2. v celním režimu pro zpětný dovoz:
   • Zboží Unie propuštěné do celního režimu volného skladu, které zůstalo nezměněno, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování;
   • zboží vyrobené (přijaté) výhradně ze zboží Unie propuštěného do celního režimu volného skladu po dokončení celního režimu volného skladu pro zboží Unie.
 6. Pokud složení zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu zahrnuje zahraniční zboží, které spadá pod ochranná opatření vnitřního trhu, je takové zboží určené na vývoz z území volného skladu do zbytku zboží celní území Unie může být propuštěno do celních režimů uvedených v čl.1 odst.7 pododstavcích 2 a 127 tohoto kodexu, s výhradou identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu v tomto zboží.
 7. Celní režim bezplatného skladu je dokončen bez propuštění do celního režimu v případě uvedeném v odstavci 9 tohoto článku, jakož i v následujících případech:
  1. zboží propuštěné do celního režimu svobodného skladu a zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu ztratilo své spotřebitelské vlastnosti a stalo se nevhodným pro použití v kapacitě, pro kterou je určeno, je vyváženo z území bezplatného skladu pro zakopání, zneškodnění, využití nebo zničení jiným způsobem v souladu s právními předpisy členských států. V tomto případě akce v celním režimu volného skladu končí ve vztahu k části zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, což odpovídá počtu zakopaného, ​​zneškodněného, ​​zlikvidovaného zboží a (nebo) zničeny jakýmkoli jiným způsobem a určeny v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech;
  2. zboží propuštěné do celního režimu volného skladu je zničeno a (nebo) nenávratně ztraceno v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratně ztraceno v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování a skutečnost takového zničení nebo neodvolatelné ztráty je uznána celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 8. Postup pro dokončení celního režimu volného skladu v případech stanovených v odstavci 7 tohoto článku se stanoví v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 9. Po ukončení fungování svobodného skladu účinek celního režimu svobodného skladu ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu svobodného skladu, kterým jsou zařízení uvedená do provozu a používaná vlastníkem svobodného skladu, nebo zboží, které používá vlastník bezplatného skladu k vytváření realitních předmětů na území bezplatného skladu a které jsou nedílnou součástí těchto realitních předmětů, dokončené bez uvedení uvedeného zboží do celního režimu způsobem předepsaným právními předpisy členských států.
  Toto zboží získává status zboží Unie ode dne ukončení celního režimu volného skladu.
 10. Když deklarant převede vlastnická práva, užívání a (nebo) nakládání se zbožím propuštěným do celního režimu svobodného skladu a (nebo) zboží vyrobeným (přijatým) ze zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, na jiný osoba, akce v celním režimu volného skladu končí v souladu s odst. 1 odst. 5 tohoto článku.
 11. Dokončení celního režimu bezplatného skladu po likvidaci vlastníka bezplatného skladu se provádí v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 216. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (umístěným) do celního režimu svobodného skladu, lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím umístěným (umístěným) do celního režimu volného skladu vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení ke zboží , a ve vztahu ke zboží deklarovanému k propuštění před podáním celního prohlášení, u osoby, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení - od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání prohlášení ke zboží
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím umístěným (umístěným) do celního režimu volného skladu je deklarantem ukončena, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. dokončení celního režimu volného skladu v souladu s článkem 215 tohoto kodexu, a to i po vzniku okolností uvedených v odstavci 4 tohoto článku, s výjimkou dokončení celního režimu volného skladu umístěním pod celní úřad postup pro vývoz zboží uvedený v čl. 2 odst. 4 odst. 215 čtvrtém pododstavci tohoto kodexu;
  2. vývoz zboží uvedeného v čl. 2 odst. 4 druhém pododstavci odst. 215 druhém pododstavci tohoto kodexu z celního území Unie propuštěného do celního režimu pro vývoz;
  3. umístění zboží, u kterého byl ukončen celní režim volného skladu, a (nebo) zboží vyrobené (přijaté) ze zboží propuštěného do celního režimu volného skladu v rámci použití takového celního režimu , který byl ukončen v celním režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 5 tohoto článku;
  5. uznání skutečnosti zničení a (nebo) neodvolatelné ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zboží propuštěného do celního režimu volného skladu v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo skutečnosti, že nedojde ke ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případy, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem ve vztahu k tomuto zahraničnímu zboží nastala lhůta pro zaplacení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel;
  6. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem svobodného skladu - ve vztahu k povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci celního prohlášení nebo žádosti o propuštění zboží před podáním prohlášení ke zboží;
  7. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  9. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  10. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla jsou splněny, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
 4. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel:
  1. v případě vývozu z území volného skladu zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu před dokončením celní režim volného skladu pro takové zboží nebo bez souhlasu celního orgánu v případech uvedených v čl. 5 odst. 213 tohoto kodexu, s výjimkou případů, kdy lze takové zboží vyvézt z území bezplatného skladu bez dokončení celního režimu svobodného skladu v případech stanovených v čl. 2 odst. 1 pododstavci 215 tohoto zákoníku, - den vyskladnění z území svobodného skladu, a není-li tento den stanoven, - den odhalení skutečnosti takového vyskladnění z území svobodného skladu;
  2. v případě převodu zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu jiné osobě před dokončením celního režimu bezplatného skladu pro takové zboží, s výjimkou případů, kdy lze takové zboží převést v případech stanovených v čl. 9 odst. 213 tohoto kodexu - den převodu zboží, a pokud tento den není stanoven, - den odhalení skutečnosti o takovém převodu;
  3. v případě nevrácení na území bezplatného skladu před uplynutím doby stanovené celním orgánem v souladu s čl.6 odst.213 prvním pododstavcem tohoto kodexu zboží vyvážené z území bezplatného skladu v případy uvedené v čl. 1 odst. 2 a 5 odst. 213 tohoto kodexu - den uplynutí lhůty stanovené celním orgánem v souladu s čl. 6 odst. 213 odst. XNUMX tohoto kodexu;
  4. není-li celní režim volného skladu ukončen před uplynutím doby stanovené celním orgánem v souladu s čl. 6 odst. 213 čl. 3 tohoto kodexu ve vztahu ke zboží vyváženému z území svobodného skladu v případ uvedený v čl. 5 odst. 213 pododstavci XNUMX tohoto kodexu, - den uplynutí této lhůty;
  5. v případě neumístění na území jiného bezplatného skladu před uplynutím doby stanovené celním orgánem v souladu s čl. 6 odst. 213 odst. 4 tohoto kodexu zboží vyvážené z území bezplatného skladu v případ uvedený v čl. 5 odst. 213 pododstavci 6 tohoto kodexu - den uplynutí lhůty stanovené celním orgánem v souladu s čl. 213 odst. XNUMX čl. XNUMX tohoto kodexu;
  6. v případě ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a (nebo) zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu, s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenapravitelné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den ztráty zboží, a není-li tento den stanoven, - den odhalení skutečnosti o takové ztrátě;
  7. pokud celní orgán nepředloží celnímu orgánu doklady potvrzující pohřeb, zneškodnění, použití nebo jiné zničení zboží uvedeného v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci odst. 215 tohoto kodexu ve lhůtě, kterou stanoví - den vývozu tohoto zboží mimo území bezplatného skladu;
  8. v případě ukončení celního režimu pro vývoz ve vztahu ke zboží uvedenému v čl. 5 odst. 139 druhém pododstavci odst. 2 tohoto kodexu, v souladu s čl. 4 odst. 215 odst. 5 tohoto kodexu, s výjimkou pro ukončení celního režimu pro vývoz tohoto zboží, které se v době, kdy se toto ukončení nachází na území svobodného skladu, - den následující po dni uplynutí lhůty stanovené v odst. Článek 139 tohoto kodexu.
 5. Pokud nastaly okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu volného skladu, dovozního cla, danějsou splatná zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla, jako kdyby bylo takové zahraniční zboží propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
  Pokud nastaly okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a u takového zboží v souladu s článkem 214 tohoto zákoníku, zahraniční zboží umístěné pod celní režim volného skladu, dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla se platí ve vztahu k zahraničnímu zboží propuštěnému do celního režimu volného skladu a použitému k výrobě zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží umístěného pod celní režim volného skladu, jako by takové zahraniční zboží bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
  V případech uvedených v prvním a druhém pododstavci tohoto článku se pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se uplatňují v platnost dnem registrace celního orgánu prohlášení o zboží podaného k propuštění zboží do celního režimu volného skladu a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění je při propuštění do celního režimu bezplatného skladu, bylo učiněno před podáním celního prohlášení, - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním celního prohlášení.
 6. Pokud nastaly okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a u takového zboží v souladu s článkem 214 tohoto kodexu, zahraniční zboží propuštěné do celního režimu režim volného skladu, dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla se platí, jako by takové zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platby dovozních cel a daní. V tomto případě se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla počítají v souladu s kapitolami 7 a 12 tohoto kodexu.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel uplatňují s účinností v den, který je konečným termínem pro zaplacení dovozních cel. cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souladu s odstavcem 4 tohoto článku ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu. Pokud je za účelem stanovení celní hodnoty zboží a výpočtu dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel vyžadován převod cizí měny na měnu členského státu, takový převod se provádí směnným kurzem platným v den, který je dnem splatnosti dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. Pokud celní orgán nemá k dispozici přesné informace o zboží (druh, název, množství, původ a (nebo) celní hodnota), základ pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, která mají být zaplacena se určuje na základě celního orgánu informací a klasifikace zboží se provádí s přihlédnutím k čl. 3 odst. 20 tohoto kodexu.
  Pokud je kód produktu v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti určen na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10:
  • pro výpočet dovozního cla se použije nejvyšší z celních sazeb, která odpovídá zboží zahrnutému do takové skupiny;
  • pro výpočet daní se použije nejvyšší ze sazeb daně z přidané hodnoty, nejvyšší ze sazeb spotřebních daní (spotřební daň nebo spotřební daň) odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, u které je nejvyšší ze sazeb daně clo je stanoveno;
  • pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použije nejvyšší ze sazeb zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel odpovídající zboží zahrnutému do takovéto skupiny, s přihlédnutím k desátému odstavci tohoto ustanovení. Speciální antidumpingová a vyrovnávací cla se počítají na základě původu zboží, potvrzeného v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu, a (nebo) dalších informací nezbytných k určení stanovených cel. Pokud není potvrzen původ zboží a (nebo) další informace požadované k určení stanovených cel, vypočítají se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na základě nejvyšších sazeb zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro zboží stejný kód komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické činnosti, pokud je klasifikace zboží prováděna na úrovni 10 znaků, nebo zboží zařazeného do skupiny, pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou pro zahraniční ekonomickou činnost určeno na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10.
   Při pozdějším stanovení přesných informací o zboží se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla vypočítávají na základě těchto přesných informací a vrácení (vyrovnání) přeplatku a (nebo) nadměrně vybraných částek dovozu cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla nebo výběr nezaplacených částek v souladu s kapitolami 10 a 11 a články 76 a 77 tohoto kodexu.
 7. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 5 tohoto článku je splatný úrok, jako by u uvedených částek byl odložen platba od datum propuštění zboží do celního režimu bez celního skladu v den uplynutí lhůty pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
 8. V případě ukončení celního režimu volného skladu nebo vývozu zboží uvedeného v čl.2 odst.4 druhém pododstavci odst.215 čtvrtém pododstavci tohoto kodexu z celního území Unie do tohoto celního režimu pro vývoz nebo propuštění zboží do celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu použitelného na zahraniční zboží, nebo zadržení tohoto zboží celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění platební povinnosti cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) výše cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených a (nebo) vybraných v souladu s tímto článkem podléhají refundaci (kompenzaci) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.

Článek 217. Vlastnosti výpočtu a platby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel při propuštění zboží propuštěného do celního režimu volného skladu a zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu režim bezplatného skladu v samostatných celních režimech

 1. Při umístění zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu a nepodléhajícího operacím zpracování zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu na území svobodného skladu v rámci celního režimu propuštění pro domácí spotřebu pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se uplatňují s účinností v den registrace celního orgánu prohlášení u zboží předloženého k propuštění zboží do celního režimu volného skladu a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění, pokud je propuštěno do celního režimu volného skladu, bylo provedeno před podáním prohlášení ke zboží , - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním prohlášení o zboží, s výjimkou případu uvedeného v odstavci dva tohoto ustanovení.
  Při uvádění do celního režimu pro propuštění do domácí spotřeby zařízení propuštěného do celního režimu volného skladu, uvedeného do provozu a používaného vlastníkem volného skladu k provádění operací stanovených v čl.1 odst.213 tohoto Kód pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení pro zboží podané k propuštění zařízení do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu.
 2. Při propuštění do celního režimu uvedeného v čl.1 odst.5 pododstavcích 7, 10, 14, 2 a 127 tohoto kodexu zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu:
  1. s výhradou identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu ve specifikovaném zboží, provedeného v souladu s článkem 214 tohoto kodexu, se dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla počítají ve vztahu na zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu a použité při výrobě zboží, vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu. Zároveň se na výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, uplatňují sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, platných v den registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu volného skladu. a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění, pokud bylo propuštěno do celního režimu volného skladu, bylo provedeno před podání prohlášení o zboží, - dnem registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním prohlášení o zboží;
  2. v případě, že v den registrace celního orgánu nebude prohlášení o zboží týkajícím se zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného zboží sklad, u zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, provedeného v souladu s článkem 214 tohoto kodexu, se dovozní cla a daně počítají ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěno do celního režimu volného skladu. Současně se pro výpočet dovozních cel a daní použijí sazby dovozních cel a daní účinné ke dni registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží předloženém k propuštění do celního režimu uvedeného v čl. čl.1 odst.5 pododstavce 7, 10, 14, 2 a 127 tohoto kodexu. V tomto případě je základem pro výpočet dovozního cla podle valorické sazby odhadovaná hodnota zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, postup pro určení, který stanoví Komise.
 3. Po dokončení celního režimu volného skladu umístěním zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu v rámci celních postupů v souladu s čl. 10 odst. 215 tohoto kodexu dovozní cla, daně se počítají ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu. Zároveň se pro výpočet dovozních cel a daní použijí sazby dovozních cel a daní účinné ke dni registrace celního orgánu pro prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do stanovených celních režimů. v čl.1 odst.5 pododstavcích 7, 10, 14, 2 a 127 tohoto kodexu.
 4. Pokud je pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel v případech uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku nutné převést cizí měnu na měnu členského státu, je třeba přepočet se provádí směnným kurzem platným v den použití sazeb dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro každý případ.

Článek 218. Určení stavu zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu

 1. Pokud je zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu vyváženo z celního území Unie, určuje se stav tohoto zboží v souladu s kritérii pro dostatečné zpracování zboží, která lze vyjádřit v:
  1. změna kódu zboží v souladu s Komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity na úrovni kteréhokoli z prvních 4 znaků;
  2. změny hodnoty zboží, když procento nákladů na použitý materiál nebo přidaná hodnota dosáhne pevného podílu na ceně konečného produktu (pravidlo podílu ad valorem);
  3. splnění nezbytných podmínek, výkon výrobních a technologických operací dostatečných pro uznání zboží jako zboží Unie.
 2. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu za účelem vývozu z celního území Unie je uznáno za zboží Unie, pokud v důsledku operací výroby (přijetí) zboží zboží, je splněna jedna z následujících podmínek:
  1. došlo ke změně kódu zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity na úrovni kteréhokoli z prvních 4 znaků, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 tohoto článku;
  2. procento hodnoty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu nepřesahuje pevný podíl na ceně konečného produktu nebo přidaná hodnota dosahuje pevného podílu na ceně konečného produktu, s výjimkou případy uvedené v odstavci 3 tohoto článku;
  3. ve vztahu ke zboží byly splněny podmínky, byly provedeny výrobní a technologické operace, dostatečné pro uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, zboží Unie, s výjimkou případ uvedený v prvním pododstavci bodu 3 tohoto článku.
 3. Zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu se neuznává jako zboží Unie, pokud byly u tohoto zboží provedeny pouze ty operace, které nesplňují kritéria pro dostatečné zpracování, bez ohledu na to, splnění dalších podmínek.
  Změna kódu zboží v souladu s komoditní nomenklaturou pro zahraniční ekonomickou činnost na úrovni kterékoli z prvních 4 číslic a pravidlo valorického podílu se nepoužijí jako kritéria pro dostatečné zpracování zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží umístěného pod celní režim svobodného skladu, pokud je ve vztahu ke zboží vyrobenému (přijatému) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného skladu seznam podmínek, výrobních a technologických operací dostatečných pro uznání zboží vyrobeného (přijatého) od zahraniční zboží propuštěné do celního režimu volného skladu, zboží Unie.
 4. Seznam podmínek, výrobních a technologických operací dostatečných pro uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, zboží Unie, jakož i seznam operací, jejichž provedení nesplňují kritéria pro dostatečné zpracování při určování stavu zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, stanoví Komise.
 5. Postup pro použití pravidla valorického podílu jako kritéria pro dostatečné zpracování zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu stanoví Komise.
  Pravidlo podílu ad valorem se nepoužije jako kritérium pro dostatečné zpracování při provádění oprav u zboží Unie propuštěného do celního režimu volného skladu.
 6. Status zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu určuje oprávněný státní orgán nebo oprávněná organizace členského státu.
 7. Jako doklad potvrzující stav zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu vydává oprávněný státní orgán nebo oprávněná organizace členského státu stanovisko k uznání zboží vyrobeného (přijatého) od zahraniční zboží propuštěné do celního režimu do volného skladu, zboží Unie nebo závěr o uznání zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu jako zboží Unie. Formy těchto závěrů, strukturu a formát těchto závěrů ve formě elektronických dokumentů, postup jejich vyplňování a postup jejich vydávání a uplatňování stanoví Komise.
 8. V případě absence, zrušení nebo zneplatnění dokladu potvrzujícího stav zboží vyrobeného (přijatého) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu, je toto zboží po dokončení celního režimu volného skladu za účelem jeho vývozu z celního území Unie, se považuje za zboží Unie. a pro jiné účely - za zahraniční zboží.