МЕНЮ

Zvláštní celní režim

Článek 253. Obsah a použití zvláštního celního režimu

1. Speciální celní režim - celní režim uplatňovaný na určité kategorie zahraničního zboží a zboží Unie, podle kterého je takové zboží přepravováno přes celní hranici Unie, je umístěn a (nebo) používán na celním území Unie nebo mimo ni bez placení cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a (nebo) jeho použití v souladu s tímto celním režimem.

2. Zvláštní celní režim platí pro následující kategorie zboží:

1) zboží vyvážené z celního území Unie, které má zajistit fungování diplomatických misí, konzulárních úřadů, zastupitelských úřadů členských států mezinárodním organizacím se sídlem mimo celní území Unie;

2) zboží přepravované přes celní hranici Unie určené pro úřední potřebu diplomatických misí a konzulárních úřadů nacházejících se na celním území Unie, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky;

3) státní znaky, vlajky, znaky, pečeti a razítka, knihy dovážené na celní území Unie, oficiální tiskoviny, kancelářský nábytek, kancelářské vybavení a jiné podobné zboží přijaté konzulárními úřady od vysílajícího státu nebo na žádost vysílajícího státu, určené pro úřední potřebu konzulárními úřady umístěnými na celním území Unie v čele s honorárními konzulárními úředníky ;

4) zboží přepravované přes celní hranici Unie určené pro úřední použití zastupitelskými úřady států mezinárodním organizacím, mezinárodním organizacím nebo jejich zastupitelským úřadům nacházejícím se na celním území Unie, u nichž je osvobození od cel a daní osvobozeno poskytovány v souladu s mezinárodními smlouvami členských států s třetími stranami a mezinárodními smlouvami mezi členskými státy;

5) zboží přepravované přes celní hranici Unie určené pro úřední použití jinými organizacemi nebo jejich zastupitelskými úřady nacházejícími se na území členského státu, pro které je v souladu s mezinárodními smlouvami tohoto nařízení poskytováno osvobození od cel a daní. členský stát. Komise má právo určit zboží, které do této kategorie zboží nepatří;

6) zbraně, vojenské vybavení, střelivo a jiný materiál, které jsou zbožím Unie, přepravované přes celní hranici Unie za účelem udržení bojové připravenosti, vytvářejí příznivé podmínky pro plnění přidělených úkolů vojenských jednotek (institucí, formace) členských států rozmístěných na celním území Unie a (nebo) mimo ni;

7) zbraně, vojenské vybavení, střelivo a další materiál přepravované přes celní hranici Unie za účasti ozbrojených sil (jiných jednotek a vojenských útvarů, oprávněných organizací) členských států a nečlenů Unie ve společných ( mezinárodní) cvičení, soutěže, přehlídky a jiné slavnostní události;

8) zboží přepravované přes celní hranici Unie a vozidla, určené k prevenci přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků, včetně zboží určeného k bezplatné distribuci státními orgány členských států, jejich strukturálními divizemi nebo organizacemi oprávněnými v souladu s právními předpisy členských států, osobám zasaženi mimořádnými situacemi, jakož i zboží a vozidla nezbytná k provedení záchranných a jiných neodkladných prací a zajištění životnosti záchranných týmů, zdravotnických služeb a organizací, mezi jejichž působnost patří řešení problémů v oblasti likvidace zdravotních a hygienických následků mimořádných událostí, organizování a poskytování lékařské péče, včetně lékařské evakuace, s výjimkou alkoholických nápojů (kromě ethylalkoholu), piva, tabákových výrobků, drahých kovů a drahých kamenů, jakož i výrobků z nich vyrobených;

9) zboží přepravované přes celní hranici Unie, které je určeno k provádění vědeckých výzkumných prací v Arktidě a Antarktidě osobami z členských států v zájmu členských států na nekomerčním základě, jakož i k zajištění činnosti výzkumných expedic členských států organizovaných za účelem provádění těchto prací;

10) zboží přepravované přes celní hranici Unie určené pro účely dopingové kontroly. Zboží náležející do této kategorie zboží určuje Komise;

11) přesunut přes celní hranici Unie zahraniční zboží (léčivé přípravky (léčivé přípravky), speciální sportovní výživa, biologicky aktivní doplňky stravy) určené k provádění lékařských a rehabilitačních opatření ve vztahu k kandidátům na národní a národní sportovní týmy a členům těchto týmů v zájmu členských států na obchodní základnu, jakož i zajišťovat činnost výzkumných skupin v oblasti sportu s nejvyššími (vysokými) úspěchy, zapojených ministerstvy členských států;

12) přesun (přesunutí) přes celní hranici sportovního vybavení a vybavení Unie, jiného zboží určeného výhradně k použití při organizaci a provádění oficiálních mezinárodních sportovních akcí nebo k jejich přípravě během tréninkových akcí. Zboží náležející do této kategorie zboží určuje Komise;

13) zahraniční zboží určené ke stavbě (tvorba, výstavba), zajišťující fungování (provoz, užívání) umělých ostrovů, instalací, staveb nebo jiných předmětů umístěných mimo území členského státu, ve vztahu k němuž má tento členský stát výlučnou jurisdikci . Zboží, které do této kategorie zboží nepatří, určuje Komise;

14) zboží určené k použití v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti průzkumu a využívání vesmíru, včetně poskytování služeb pro vypouštění kosmických lodí. Zboží náležející do této kategorie zboží určuje Komise;

15) zahraniční zboží přepravované přes celní hranici Unie, určené k organizaci a provádění oficiálních mezinárodních výstav, jejichž vlastnosti určuje Komise. Zboží, které do této kategorie zboží nepatří, určuje Komise.

3. Komise má právo určit další kategorie zboží, na které se vztahuje zvláštní celní režim, včetně zboží souvisejícího nebo nesouvisejícího s těmito kategoriemi zboží.

Článek 254. Podmínky pro propuštění do zvláštního celního režimu a postup pro použití zvláštního celního režimu v závislosti na kategoriích zboží, na které se vztahuje

V závislosti na kategoriích zboží, na které se vztahuje zvláštní celní režim, stanoví Komise a právní předpisy členských států v případech stanovených Komisí podmínky pro propuštění zboží do zvláštního celního režimu, včetně použití jiných než celních režimů. celní regulace, technický předpis, sanitární, veterinární, sanitární a karanténní fytosanitární opatření a postup pro použití zvláštního celního režimu, včetně:

určení statusu zboží dováženého na celní území Unie a (nebo) vyváženého z celního území Unie;

podmínky a další podmínky pro použití zboží podle zvláštního celního režimu;

postup pro dokončení zvláštního celního režimu;

případy a postup pozastavení a obnovení zvláštního celního režimu;

okolnosti vzniku a zániku povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, okolnosti, za kterých je povinnost platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla předmětem provedení a lhůta pro jejich zaplacení u zboží propuštěného (umístěného) do zvláštního celního režimu;

celní režimy, do kterých lze zboží propustit a pozastavit zvláštní celní režim, zejména výpočet a úhrada cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, je-li zboží propuštěno do těchto celních režimů, a lhůta pro jejich zaplacení .