МЕНЮ

Celní postup pro zpětný dovoz

Článek 235. Obsah a použití celního režimu pro zpětný dovoz

 1. Celní režim zpětný dovoz je celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, podle něhož se takové zboží, které bylo dříve vyvezeno z celního území Unie, dováží na celní území Unie bez zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, dumping, vyrovnávací cla, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu.
 2. Celní režim pro zpětný dovoz se použije na zboží dříve vyvezené z celního území Unie, na které se vztahovalo toto:
  1. vývozní celní režim;
  2. celní režim pro zpracování mimo celní území za účelem dokončení fungování tohoto celního režimu v souladu s čl. 1 odst. 2 pododstavcem 184 tohoto kodexu;
  3. celní režim pro dočasný vývoz k dokončení fungování tohoto celního režimu v souladu s čl. 1 odst. 231 tohoto kodexu.
 3. Zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný dovoz získává status zboží Unie, s výjimkou zboží, které bylo dříve vyvezeno z celního území Unie, u něhož je celní režim pro dočasný vývoz nebo celní režim pro zpracování mimo bylo použito celní území a jedná se o zboží uvedené v čl. 1 odst. 3 pododstavci 176 tohoto kodexu nebo o produkty jeho zpracování.
 4. Je povoleno použít celní režim pro zpětný dovoz ve vztahu k:
  1. Zboží Unie dokončí celní režim svobodného celního pásma v souladu s čl.2 odst.6 pododstavcem 207 tohoto kodexu nebo celní režim svobodného skladu v souladu s čl.2 odst.
  2. produkty zpracování zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování mimo celní území, které byly vyvezeny z celního území Unie za účelem jejich bezplatné (záruční) opravy, s výjimkou produktů zpracování zboží uvedených v odst. 1 článku 184 tohoto kodexu.
 5. Není povoleno použít celní režim pro zpětný dovoz zboží uvedeného v čl. 11 odst. 201 a čl. 9 odst. 211 tohoto kodexu.

Článek 236. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro zpětný dovoz

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro zpětný dovoz jsou:
  1. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu;
  2. předložení informací o okolnostech vývozu zboží z celního území Unie celním orgánům, opravné operace, pokud byly tyto operace provedeny se zbožím mimo celní území Unie a jsou potvrzeny předložením celních a (nebo) jiné dokumenty nebo informace o těchto dokumentech;
  3. další podmínky stanovené v odstavcích 2, 4 - 6 tohoto článku ve vztahu k určitým kategoriím zboží.
 2. Podmínky pro propuštění zboží dříve vyvezeného z celního území Unie, na které se uplatnil režim vývozu v celním režimu, do celního režimu zpětného dovozu jsou:
  1. propuštění zboží do celního režimu pro zpětný dovoz před uplynutím 3 let ode dne následujícího po dni jeho skutečného vývozu z celního území Unie nebo před uplynutím jiné lhůty stanovené Komisí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku;
  2. zachování nezměněného stavu zboží, ve kterém bylo vyvezeno z celního území Unie, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a ( nebo) skladování;
  3. vrácení daní a (nebo) úroků z nich, pokud nebyly zaplaceny nebo byly vráceny částky těchto daní a (nebo) úroků v souvislosti s vývozem zboží z celního území Unie, jakož i částky jiných daní , subvence a jiné částky nevyplacené nebo přímo nebo nepřímo přijaté jako platby, výhody nebo vrácení peněz v souvislosti s vývozem zboží z celního území Unie, pokud to stanoví právní předpisy členských států způsobem a podle podmínky stanovené takovými právními předpisy.
 3. Pokud jde o určité kategorie zboží, má Komise právo stanovit období překračující období uvedené v odst. 1 pododstavci 2 tohoto článku. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)
 4. Podmínky pro propuštění zboží dříve vyvezeného z celního území Unie, na které byl použit celní režim pro dočasný vývoz, do celního režimu pro zpětný dovoz jsou:
  1. dovoz zboží na celní území Unie během doby celního režimu pro dočasný vývoz;
  2. zachování nezměněného stavu zboží, ve kterém bylo vyvezeno z celního území Unie, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, jakož i změny, které jsou ve vztahu k takovému zboží povoleny, pokud je použito v souladu s celním režimem pro dočasný vývoz.
 5. Podmínky pro propuštění zboží dříve vyvezeného z celního území Unie, na které byl uplatněn celní režim pro zpracování mimo celní území, v rámci celního režimu pro zpětný dovoz jsou:
  1. dovoz zboží na celní území Unie během doby platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území stanoveného celním orgánem;
  2. zachování nezměněného stavu zboží, ve kterém bylo vyvezeno z celního území Unie, s výjimkou změn v důsledku přirozeného opotřebení a změn v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) úložný prostor.
 6. Podmínky pro umístění zpracovaných výrobků ze zboží, na které byl v rámci celního režimu pro zpětný dovoz použit celní režim pro zpracování mimo celní území, jsou:
  1. vývoz zboží propuštěného do celního režimu za účelem zpracování mimo celní území z celního území Unie za účelem jeho bezplatné (záruční) opravy;
  2. propuštění zpracovaných produktů do celního režimu pro zpětný dovoz po dobu platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území stanoveného celním orgánem.
 7. Deklarantem zboží propuštěného do celního režimu pro zpětný dovoz může být osoba, která byla deklarantem zboží propuštěného do některého z celních režimů uvedených v odstavcích 2, 4 až 6 tohoto článku, v souladu se kterým bylo zboží vyvezeno. z celního území Unie.

Článek 237. Návrat (offset) částky vývozních cel

 1. U zboží uvedeného v čl. 2 odst. 236 tohoto kodexu, které bylo propuštěno do celního režimu zpětného dovozu, se provádí vrácení (započtení) zaplacených částek vývozního cla, pokud je toto zboží umístěno do celní režim zpětného dovozu nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni propuštění zboží do celního režimu pro vývoz.
 2. Pokud při propuštění zboží do celního režimu pro vývoz celní prohlášení zboží bylo provedeno s vlastnostmi stanovenými právními předpisy členských států o celních předpisech v souladu s čl.8 odst.104 tohoto kodexu nebo s vlastnostmi uvedenými v článku 115, článku 116 nebo článku 117 tohoto kodexu ve vztahu k u takového zboží propuštěného do celního režimu zpětného dovozu se provádí vrácení (započtení) zaplacených částek vývozního cla, pokud je uvedené zboží propuštěno do celního režimu zpětného dovozu nejpozději do období stanovené právními předpisy o celních předpisech členského státu, na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu pro vývoz.