МЕНЮ

Zpětný vývozní celní režim

Článek 238. Obsah a použití celního režimu pro zpětný vývoz

 1. Celní režim zpětný vývoz - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží a zboží Unie, v souladu s nímž zahraniční zboží jsou vyváženy z celního území Unie bez placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel a (nebo) s vrácením (započtením) částek těchto cel a daní v souladu s článkem 242 nařízení tento Kodex a Zboží Unie - bez zaplacení vývozního cla, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu.
 2. Celní režim pro zpětný vývoz se vztahuje na:
  1. zahraniční zboží dovážené na celní území Unie a umístěné na celním území Unie, včetně zahraničního zboží propuštěného do celního režimu;
  2. zboží přijaté (vytvořené) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie (zpracovatelské produkty, odpad, s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 170 tohoto kodexu, a (nebo) zbytky), k vyplnění celní režim pro zpracování na celním území v souladu s čl. 1 odst. 173 tohoto kodexu;
  3. odpadu, s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 195 tohoto kodexu, a (nebo) zbytků vzniklých při zpracovatelských operacích pro domácí spotřebu, k dokončení celního režimu zpracování pro domácí spotřebu v souladu s odst. Článek 1 tohoto kodexu;
  4. zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma k dokončení celního režimu svobodného celního pásma v souladu s čl. 1 odst. 5 prvním pododstavcem tohoto kodexu;
  5. zboží vyrobené (přijaté) ze zahraničního zboží propuštěného do celního režimu volného skladu za účelem dokončení celního režimu volného skladu v souladu s čl. 1 odst. 4 odst. 215 tohoto kodexu;
  6. Zboží Unie, u něhož byl použit celní režim pro propuštění pro domácí spotřebu, pokud je zboží vyváženo z celního území Unie z důvodu nesplnění podmínek transakce, na jejímž základě bylo zboží přepraveno přes celní hranici Unie, a to i pokud jde o množství, kvalitu, popis nebo balení, pokud je v souladu s podmínkami stanovenými v čl.2 odst.239 tohoto kodexu;
  7. zboží propuštěné do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, na které se v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Unie nebo mezinárodními smlouvami o přistoupení k Unii uplatňují nižší dovozní cla než sazby stanovené jednotným celním sazebníkem euroasijské hospodářské unie, pokud je toto zboží vyváženo z celního území Unie z důvodu nesplnění podmínek transakce, na jejímž základě bylo zboží přepravováno přes celní hranici Unie, a to i v množství, jakost, popis nebo obal za podmínek stanovených v čl.2 odst.239 tohoto kodexu.
 3. Zboží Unie uvedené v pododstavci 6 odstavce 2 tohoto článku, které bylo propuštěno do celního režimu zpětného vývozu a skutečně vyvezeno z celního území Unie, ztrácí status zboží Unie.
 4. Je povoleno použít celní režim pro zpětný vývoz ve vztahu k celním režimům vyváženým z celního území Unie:
  1. zboží uvedené v čl. 1 odst. 3 pododstavci 176 tohoto kodexu, které bylo propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území, aby dokončilo celní režim pro zpracování mimo celní území v souladu s čl. 2 odst. tento Kodex;
  2. zboží propuštěné do zvláštního celního režimu v případech stanovených Komisí;
  3. vozidla mezinárodní dopravy v souladu s čl. 7 odst. 276 tohoto kodexu;
  4. zahraniční zboží uvedené v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci tohoto zákoníku.
  5. Zboží uvedené v odstavci 4 tohoto článku je propuštěno do celního režimu pro zpětný vývoz, aniž by bylo dovezeno na celní území Unie.

Článek 239. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz

 1. Podmínky pro propuštění zboží uvedeného v čl. 1 odst. 5 pododstavcích 2 až 238 tohoto kodexu do celního režimu pro zpětný vývoz jsou:
  1. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu;
  2. předložení informací celním orgánům o okolnostech dovozu zboží na celní území Unie, vývozu zboží z celního území Unie, které jsou potvrzeny předložením celních a (nebo) jiných dokladů nebo informace o takových dokumentech.
 2. Podmínky pro propuštění zboží uvedeného v čl. 6 odst. 7 a pododstavcích 2 a 238 tohoto kodexu do celního režimu pro zpětný vývoz jsou:
  1. propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz do 1 roku ode dne následujícího po dni jeho propuštění do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě;
  2. předložení informací celním orgánům o okolnostech dovozu zboží na celní území Unie, nesplnění podmínek transakce, na jejímž základě bylo zboží přepravováno přes celní hranici Unie, umístění u tohoto zboží v celním režimu k propuštění pro domácí spotřebu, použití tohoto zboží po propuštění do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu, které je potvrzeno předložením celních a (nebo) jiných dokladů nebo informací o těchto dokladech. Za účelem potvrzení nesplnění podmínek transakce, na jejímž základě bylo zboží přepravováno přes celní hranici Unie, může být celnímu orgánu předloženo doklady vydané oprávněnými organizacemi v souladu s právními předpisy členských států;
  3. nepoužívání zboží na celním území Unie a neopravování, s výjimkou případů, kdy bylo použití zboží nezbytné ke zjištění vad nebo jiných okolností, které vedly k vývoz zboží z celního území Unie;
  4. schopnost identifikovat zboží celním orgánem;
  5. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.

Článek 240. Akce se zbožím propuštěným do celního režimu pro zpětný vývoz

 1. Pro přepravu (přepravu) přes celní území Unie je zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný vývoz propuštěno do celního režimu pro tranzit, s výjimkou:
  1. zboží uvedené v čl. 6 odst. 2 pododstavci 238 tohoto zákoníku;
  2. zboží vyvážené z území přístavu FEZ nebo logistický FEZ a místem odeslání takového zboží je místo pohybu zboží přes celní hranici Unie, ke kterému takový přístav FEZ nebo logistický FEZ navazuje;
  3. jiné kategorie zboží stanovené Komisí.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný vývoz musí být vyvezeno z celního území Unie ve lhůtě nepřesahující 4 měsíce ode dne následujícího po dni propuštění tohoto zboží do takového celního režimu, s výjimkou zboží dováženého do území přístavu FEZ nebo logistické FEZ.
 3. Pokud do 3 pracovních dnů ode dne propuštění zahraničního zboží do celního režimu pro zpětný vývoz nebylo takové zboží propuštěno do celního režimu tranzitu nebo opustilo celní území Unie, musí být dočasně uskladněno. .
 4. Pokud zahraniční zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný vývoz není vyváženo z celního území Unie, s výjimkou případů jeho zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nenávratné ztráty v důsledku přirozená ztráta za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 2 tohoto článku, je ukončen celní režim pro zpětný vývoz a takové zahraniční zboží je zadrženo celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.

Článek 241. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu pro zpětný vývoz, lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu pro zpětný vývoz vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení pro zboží.
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu pro zpětný vývoz je deklarantem ukončena, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. skutečný vývoz zahraničního zboží z celního území Unie potvrzený celním orgánem místa odeslání způsobem stanoveným Komisí v souladu s článkem 93 tohoto kodexu;
  2. propuštění zboží, u něhož byl ukončen účinek celního režimu pro zpětný vývoz, do celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  3. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavci 4-6 tohoto článku;
  4. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, je lhůta pro zaplacení dovozního cla cla, daně, speciální, antidumpingová, vyrovnávací cla přišla;
  5. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním postupem pro zpětný vývoz - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  6. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  7. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  8. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  9. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla jsou splněny v případě, že zahraniční zboží propuštěné do celního režimu zpětného vývozu nebude vyvezeno z celního území Unie před uplynutím doby platnosti období stanoveného v čl. 2 odst. 240 tohoto kodexu.
  Pokud nastane tato okolnost, je dnem zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel den propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz.
 4. Pokud nastane okolnost uvedená v odstavci 3 tohoto článku, dovozní clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla podléhají platbě, jako by zahraniční zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný vývoz bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platby dovozních cel cla a daně, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5 a 6 tohoto článku.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz.
 5. Pokud nastala okolnost uvedená v odstavci 3 tohoto článku ve vztahu k podmíněně propuštěnému zboží uvedenému v čl.1 odst.1 pododstavci 126 tohoto kodexu, dovozní cla a daně se platí ve výši dovozních cel, nezaplacených daní. při propuštění zboží v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu v souvislosti s uplatněním výhod při platbě dovozních cel a daní. Speciální antidumpingová a vyrovnávací cla na uvedené zboží nepodléhají platbě.
 6. Pokud nastala okolnost uvedená v odstavci 3 tohoto článku ve vztahu k produktům zpracování zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování na celním území, podléhají platby dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla. ve výši dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, která by byla splatná, jako by bylo zahraniční zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování na celním území a použito k výrobě zpracovaných produktů v souladu s normy pro propuštění zpracovaných produktů byly propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území a ke zboží, jehož propuštění bylo při propuštění do celního režimu ke zpracování na celním území provedeno před předložením zboží prohlášení o zboží - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním prohlášení o zboží.
  Pokud je pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel vyžadováno přepočet cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedené v odstavci dva tohoto bodu.
 7. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 6 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad platby ve vztahu k těmto částkám datum propuštění zboží do celního režimu zpracování na celním území v den propuštění zboží do celního režimu pro zpětný vývoz. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Pokud bylo pozastaveno provádění celního režimu pro zpracování na celním území v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.
 8. V případě skutečného vývozu zahraničního zboží z celního území Unie potvrzeného celním orgánem místa odeslání způsobem stanoveným Komisí nebo umístění podle čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu zboží v celních režimech použitelných na zahraniční zboží nebo zadržení tohoto zboží celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a ( nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacená a (nebo) vybraná v souladu s tímto článkem budou vrácena v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu .
 9. Deklarant nemá povinnost platit vývozní cla za zboží propuštěné do celního režimu pro zpětný vývoz.

Článek 242. Vrácení (započtení) částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel

 1. Pokud jde o zboží uvedené v čl.6 odst.7 pododstavcích 2 a 238 tohoto kodexu, které bylo propuštěno do celního režimu pro zpětný vývoz a skutečně vyvezeno z celního území Unie, výše dovozního cla, daní, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacená (vybrána) v souvislosti s použitím celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, s výjimkou případů, kdy byly zaplaceny (vybrány) částky dovozního cla a daní v souvislosti s spáchání akcí v rozporu s účely a podmínkami poskytnutí výhod při platbě dovozních cel, daní a (nebo) v rozporu s omezeními používání a (nebo) nakládání s tímto zbožím v souvislosti s využíváním těchto výhod.
 2. Vrácení (kompenzace) částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel v souladu s odstavcem 1 tohoto článku se provádí v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.