МЕНЮ

Celní režim pro zpracování mimo celní území

Článek 176. Obsah a použití celního režimu pro přepracování mimo celní území

 1. Celní režim zpracování mimo celní území - celní režim uplatňovaný na zboží Unie, podle kterého je takové zboží vyváženo z celního území Unie za účelem přijetí v důsledku zpracovatelských operací mimo celní území Unie, produkty jejich zpracování určené k následnému dovozu na celní území Unie bez platby vývozního cla na toto zboží Unie, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jejich použití v souladu s takový celní režim.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu ke zpracování mimo celní území a skutečně vyvezené z celního území Unie ztrácí status zboží Unie.
 3. Pro zpracování mimo celní území je povoleno použít celní režim:
  1. v souvislosti se zbožím dříve propuštěným do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu s uplatněním privilegií při platbě dovozního cla, daní spojených s omezeními použití a (nebo) nakládání s tímto zbožím nebo jeho částí , pokud je takové zboží nebo jeho části vyváženo z celního území Unie za účelem jeho opravy a v okamžiku propuštění do celního režimu pro zpracování mimo celní území má status zahraničního zboží;
  2. ve vztahu k vývozům z celního území Unie:
   • zboží propuštěné do celního režimu pro dočasný vývoz za účelem dokončení celního režimu pro dočasný vývoz v souladu s čl. 2 odst. 231 tohoto kodexu;
   • vozidla mezinárodní dopravy v případě stanoveném v čl. 3 odst. 277 článku XNUMX tohoto kodexu.
 4. Zboží uvedené v pododstavci 2 odstavce 3 tohoto článku je propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území, aniž by bylo dovezeno na celní území Unie.
 5. Komise má právo určit seznam zboží, na které se nevztahuje celní režim pro zpracování mimo celní území. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)

Článek 177. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu za účelem zpracování mimo celní území a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zpracování mimo celní území jsou:
  1. dostupnost dokladu o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie, vydaného oprávněným subjektem členského státu a obsahujícího informace uvedené v článku 181 tohoto kodexu. Jako takový doklad lze použít celní prohlášení, pokud je účelem použití celního režimu pro zpracování mimo celní území oprava zboží;
  2. možnost identifikace zboží Unie propuštěného do celního režimu ke zpracování mimo celní území u produktů jejich zpracování celními orgány, s výjimkou případů nahrazení zpracovaných produktů rovnocenným zahraničním zbožím, jak je definováno v článku 183 tohoto kodexu , v souladu se specifikovaným článkem tohoto Kodexu;
  3. poskytnutí jistoty pro splnění povinnosti platit vývozní cla v souladu s kapitolou 9 tohoto kodexu, s výjimkou případů, kdy je v souladu s právními předpisy členských států jistota pro splnění povinnosti platit vývozní clo není poskytována;
  4. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním postupem pro zpracování mimo celní území jsou:
  1. dodržení stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území;
  2. dodržování ustanovení článku 179 tohoto kodexu při provádění operací zpracování mimo celní území Unie se zbožím propuštěným do celního režimu pro zpracování mimo celní území.
  3. Pro účely použití této kapitoly se identifikací zboží Unie v produktech jeho zpracování celním orgánem rozumí zjištění některou ze metod uvedených v článku 180 tohoto kodexu, že operace zpracování mimo celní území Unie za účelem získání zpracovaných výrobků bylo podrobeno zboží propuštěnému do celního režimu ke zpracování mimo celní území.

Článek 178. Doba trvání celního režimu pro přepracování mimo celní území

 1. Doba platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území se stanoví na základě období pro zpracování zboží mimo celní území Unie, jak je stanoveno v dokumentu o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie. Svaz.
 2. Stanovená doba platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území se na žádost osoby prodlužuje, když se prodlužuje doba pro zpracování zboží mimo celní území Unie.
 3. Právní předpisy členských států mohou stanovit, že při prodloužení lhůty pro zpracování zboží mimo celní území Unie lze stanovenou dobu platnosti celního režimu pro přepracování mimo celní území prodloužit nejpozději do 10 pracovních dnů po jeho ukončení. vypršení. Při prodloužení platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území stanoveného celním orgánem se po jeho uplynutí platnost tohoto celního režimu obnoví ode dne ukončení tohoto celního režimu.

Článek 179. Zpracovatelské operace mimo celní území Unie

Zpracovatelské operace mimo celní území Unie zahrnují:

 • zpracování nebo zpracování zboží;
 • výroba zboží, včetně montáže, montáže, demontáže a montáže;
 • opravy zboží, včetně jeho restaurování, výměna součástí, modernizace.

Článek 180. Identifikace Zboží Unie v produktech jeho zpracování

K identifikaci zboží Unie v produktech jeho zpracování lze použít následující metody:

 • připojování deklarantem, osobou provádějící zpracovatelské operace mimo celní území Unie, nebo celními úředníky, plombami, razítky, digitálními a jinými značkami na Zboží Unie;
 • podrobný popis, fotografování, obrázek zboží Unie;
 • srovnání předem vybraných vzorků a (nebo) vzorků zboží Unie a produktů jejich zpracování;
 • použití stávajícího označení výrobku, a to i ve formě sériových čísel;
 • další metody, které lze použít na základě povahy zboží a zpracovatelských operací prováděných mimo celní území Unie, včetně zkoumání předložených dokumentů obsahujících podrobné informace o použití zboží Unie v technologickém procesu provádění zpracovatelských operací mimo celního území Unie, jakož i o technologii výroby zpracovaných produktů.

Článek 181. Doklad o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie

 1. Doklad o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie, vydaný oprávněným orgánem členského státu, může získat kterýkoli tvář členského státuna jehož území je tento doklad vydán.
 2. Doklad o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie musí obsahovat informace:
  1. u oprávněného subjektu členského státu, který dokument vydal;
  2. o osobě, které byl doklad vydán;
  3. o osobě (osobách), která bude přímo provádět operace zpracování mimo celní území Unie;
  4. o zboží Unie a produktech jeho zpracování (název, kód v souladu s Nomenklaturou komodit zahraniční ekonomické činnosti, množství a náklady). Právní předpisy členských států o celní regulaci mohou stanovit možnost uvedení kódu zboží Unie a produktů jejich zpracování na úrovni komoditní položky komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické aktivity;
  5. na dokladech potvrzujících právo vlastnit, používat a (nebo) nakládat se zbožím;
  6. výnosy zpracovaných produktů v kvantitativním a (nebo) procentním vyjádření;
  7. o zpracovatelských operacích mimo celní území Unie a způsobech jejich provádění;
  8. o metodách identifikace zboží Unie propuštěného do celního režimu pro zpracování mimo celní území ve výrobcích z jeho zpracování;
  9. lhůta pro zpracování zboží mimo celní území Unie;
  10. o nahrazení zpracovaných produktů rovnocenným zahraničním zbožím, jak je definováno v článku 183 tohoto kodexu, pokud je takové nahrazení povoleno;
  11. o celním orgánu (celních orgánech), který má zboží propustit do celního režimu pro zpracování mimo celní území a dokončení tohoto celního režimu.
 3. Lhůta pro zpracování zboží mimo celní území Unie nesmí překročit 2 roky.
 4. Lhůta pro zpracování zboží mimo celní území Unie zahrnuje:
  1. doba trvání výrobního procesu zpracování zboží;
  2. doba potřebná pro skutečný dovoz zpracovaných produktů na celní území Unie a jejich propuštění do celního režimu, který doplňuje účinek celního režimu pro zpracování mimo celní území.
 5. Lhůta pro zpracování zboží mimo celní území Unie se počítá ode dne, kdy je zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území, a v případě celního prohlášení o zboží v několika dávkách - ode dne, kdy první dávka zboží je propuštěna do celního režimu pro zpracování mimo celní území.
 6. Lhůtu pro zpracování zboží mimo celní území Unie lze prodloužit ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
 7. Právní předpisy členských států mohou stanovit další informace, které budou upřesněny v dokumentu o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie.
 8. Forma dokladu o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie, postup při jeho vyplňování a postup při vystavování takového dokladu, jeho zavedení (dodatky) a jeho odvolání (zrušení) a (nebo) jeho obnovení je stanoveno právními předpisy členských států. (viz vyhláška Ministerstva financí Ruska č. 7n ze dne 14.01.2020. ledna XNUMX)
 9. Pokud se prohlášení o zboží použije jako doklad o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie, uvede deklarant v prohlášení o zboží informace o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Unie.

Článek 182. Sazby produkce zpracovaných produktů

 1. Výnosem zpracovaných produktů se rozumí množství a (nebo) procento zpracovaných produktů vytvořených v důsledku zpracovatelských operací mimo celní území Unie s určitým množstvím zboží Unie.
 2. Pokud jsou zpracovatelské operace mimo celní území Unie prováděny ve vztahu ke zboží, jehož vlastnosti zůstávají v souladu se stanovenými technickými požadavky prakticky konstantní a vedou k přijetí zpracovaných produktů stálé kvality, pověřené subjekty Členské státy mohou stanovit standardní normy pro výstup zpracovaných produktů.

Článek 183. Nahrazení zpracovaných produktů rovnocenným zahraničním zbožím

 1. Se souhlasem celního orgánu je povoleno nahradit zpracované výrobky zahraničním zbožím, které se ve svém popisu, kvalitě a technických vlastnostech shoduje s takto zpracovanými výrobky (dále v tomto článku - ekvivalent zahraniční zboží), pokud je zpracovatelskou operací mimo celní území Unie oprava, a pokud jsou zpracovatelské operace mimo celní území Unie prováděny ve vztahu ke zboží přepravovanému potrubím.
  V případě vývozu z celního území Unie pro záruční opravu vadných dílů, sestav, jednotek, které byly součástí zboží dříve dovezeného na celní území Unie a propuštěného do tuzemské spotřeby, zahraniční zboží, které se svým popisem, kvalitou a technickými vlastnostmi shoduje se zpracovanými výrobky, je považováno za rovnocenné zahraniční zboží bez ohledu na stav jeho provozuschopnosti a (nebo) zhoršení.
 2. Je-li povoleno nahradit zpracované výrobky rovnocenným zahraničním zbožím, je dovoz tohoto rovnocenného zahraničního zboží na celní území Unie povolen před vývozem zboží Unie z celního území Unie.
 3. Postup a podmínky nahrazování zpracovaných produktů rovnocenným zahraničním zbožím stanoví právní předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 184. Dokončení a ukončení celního režimu pro zpracování mimo celní území

 1. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro přepracování mimo celní území je účinek tohoto celního režimu završen propuštěním zušlechtěných výrobků do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě a produkty zpracování zboží. které byly vyvezeny z celního území Unie za účelem jejich bezplatné (záruční) opravy v rámci zpětného dovozu celního režimu, s výjimkou případu uvedeného v druhém pododstavci tohoto ustanovení.
  Účinek celního režimu pro přepracování mimo celní území nelze dokončit propuštěním zpracovaných produktů do celního režimu pro zpětný dovoz, jsou-li tyto zpracované výrobky zpracovanými výrobky zboží, při jejichž propuštění v souladu s celním postupem pro propuštění pro domácí spotřebu, byla zohledněna přítomnost vady (vad), která způsobila bezdůvodnou (záruční) opravu tohoto zboží.
 2. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území může být tento celní režim dokončen:
  1. propuštění zboží propuštěného do celního režimu za účelem zpracování mimo celní území, do režimu vývozu, s výjimkou zboží uvedeného v pododstavci 2 tohoto odstavce, nebo do celního režimu zpětného dovozu;
  2. propuštění zboží uvedeného v čl. 1 odst. 3 pododstavci 176 tohoto kodexu do celního režimu pro zpracování mimo celní území do celního režimu pro zpětný vývoz;
  3. propuštění zpracovaných produktů do celního režimu pro vývoz v případech, za podmínek a způsobem stanoveným Komisí.
 3. Účinek celního režimu pro přepracování mimo celní území nelze dokončit propuštěním zboží do celního režimu pro vývoz, pokud právní předpisy členských států stanoví, že zboží propuštěné do celního režimu pro přepracování mimo celní území, a (nebo ) produkty jejich zpracování podléhají povinnému návratu na území tohoto členského státu.
 4. Zpracované výrobky mohou být propuštěny do celního režimu v jedné nebo více dávkách.
 5. Po uplynutí stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování mimo celní území je platnost tohoto celního režimu ukončena.

Článek 185. Vznik a zánik povinnosti platit vývozní cla u zboží Unie propuštěného (umístěného) do celního režimu pro zpracování mimo celní území, lhůta pro jeho platbu a výpočet

 1. Povinnost zaplatit vývozní cla na zboží Unie propuštěné do celního režimu ke zpracování mimo celní území vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží.
 2. Povinnost platit vývozní cla na zboží Unie propuštěné do (propuštěného) do celního režimu pro zpracování mimo celní území zaniká deklarantem, pokud nastanou tyto okolnosti:
  1. dokončení celního režimu pro zpracování mimo celní území v souladu s článkem 184 tohoto kodexu, a to i po výskytu okolností uvedených v odst. 1 pododstavci 4 tohoto článku;
  2. umístění zboží, u něhož byl ukončen celní režim zpracování mimo celní území, a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku zpracovatelských operací mimo celní území Unie v rámci použití tohoto celní režim, který byl ukončen, v celním režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  3. splnění povinnosti platit vývozní cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 5 tohoto článku;
  4. odmítnutí propuštění zboží v souladu s celním postupem pro zpracování mimo celní území - v souvislosti s povinností platit vývozní cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  5. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit vývozní cla, která vznikla při registraci prohlášení o zboží;
  6. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  7. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  8. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost zaplatit vývozní cla na zboží Unie propuštěné do celního režimu ke zpracování mimo celní území je splněna, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
 4. Dojde-li k následujícím okolnostem, považuje se za datum splatnosti platby vývozního cla:
  1. v případě ztráty zboží uvedeného v odstavci 1 tohoto článku před dokončením celního režimu pro zpracování mimo celní území - den ztráty tohoto zboží, a není-li tento den stanoven, - den orgán odhalí ztrátu tohoto zboží;
  2. v případě nedokončení celního režimu pro zpracování mimo celní území v souladu s článkem 184 tohoto kodexu - den ukončení celního režimu pro zpracování mimo celní území.
 5. V případě, že nastanou okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku, bude vývozní clo zaplaceno, jako kdyby zboží Unie propuštěné do celního režimu pro zpracování mimo celní území bylo propuštěno do celního režimu pro vývoz bez uplatnění platebních práv. vývozních cel.
  Pro výpočet vývozního cla se sazby vývozního cla používají ode dne, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování mimo celní území.
 6. Z částek zaplacených (vybraných) vývozních cel v souladu s odstavcem 5 tohoto článku jsou splatné úroky, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami udělen odklad platby, pokud je to stanoveno právními předpisy členského státu v na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu mimo celní území. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy členských států.
 7. V případě dokončení celního režimu pro zpracování mimo celní území nebo propuštění zboží v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu do celních režimů stanovených tímto kodexem nebo zadržení zboží celními orgány v souladu s čl. s kapitolou 51 tohoto Kodexu po splnění povinnosti zaplatit vývozní cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) částky zaplacených a (nebo) vybraných vývozních cel v souladu s tímto článkem budou vráceny (offset) v souladu s kapitolou 10 tohoto Kodexu.

Článek 186. Specifika výpočtu a placení dovozních cel a daní u zpracovaných produktů při propuštění do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Při propuštění produktů do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu se dovozní cla vypočítávají na základě nákladů na zpracovatelské operace mimo celní území Unie.
 2. Náklady na operace zpracování mimo celní území Unie jsou definovány jako souhrn skutečně vzniklých nákladů na:
  1. operace zpracování (opravy);
  2. zahraniční zboží použité při zpracování (opravě), pokud není zahrnuto v nákladech na zpracování (opravy).
 3. Pokud hodnota operací zpracování mimo celní území Unie deklarovaná během celního prohlášení zpracovaných produktů není doložena nebo předložené dokumenty nepotvrzují deklarované informace o nákladech na tyto operace, stanoví se jako rozdíl mezi celními hodnota zpracovaných produktů a hodnota zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování mimo celní území.
 4. Pokud se na zpracované výrobky vztahují zvláštní sazby dovozního cla, stanoví se výše splatného dovozního cla jako součin částky dovozního cla vypočtené ve specifické sazbě pro zpracované výrobky v poměru nákladů na zpracovatelské operace mimo celní území Unie na celní hodnotu zpracování produktů, jako kdyby byly zpracované produkty propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu.
 5. Při zpracování jsou výrobky propuštěny do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu daně pokud jde o zpracované výrobky, počítají se v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož území jsou zpracované výrobky propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu.
  Pokud byla operací zpracování mimo celní území Unie oprava zboží vyváženého z celního území Unie, spotřební daně (spotřební daň nebo spotřební daň) se nevypočítávají a nezaplatí.
 6. Pokud jsou produkty zpracovávány do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu, platí se dovozní cla a daně ve výši dovozních cel a daní vypočítaných v souladu s odstavci 1-5 tohoto článku, pokud odstavec 7 tento článek.
 7. Při uvádění zpracovaných produktů získaných v důsledku zpracovatelských operací mimo celní území Unie v souvislosti se zahraničním zbožím uvedeným v čl.1 odst.3 pododstavci 176 tohoto kodexu do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu se dovozní cla , daně vypočítané v souladu s odstavci 1 až 5 tohoto článku se neplatí, s výjimkou případů, kdy v souladu s čl. 11 odst. 136 tohoto zákoníku ve vztahu k tomuto zahraničnímu zboží lhůta pro zaplacení dovozního cla a daně přicházejí.
  Povinnost platit dovozní cla a daně za zpracované výrobky získané v důsledku zpracovatelských operací mimo celní území Unie v souvislosti se zahraničním zbožím podle čl.1 odst.3 pododstavce 176 tohoto kodexu zaniká ukončením povinnosti platit dovozní cla, daně z tohoto zahraničního zboží.

Článek 187. Vlastnosti výpočtu a platby vývozních cel v souvislosti se zbožím, které nebylo podrobeno zpracovatelským operacím mimo celní území Unie, a se zpracovanými výrobky, jsou-li propuštěny do vývozního celního režimu.

 1. Při umisťování zboží, které nebylo podrobeno zpracovatelským operacím mimo celní území Unie, se při výpočtu vývozního cla v rámci celního režimu pro vývoz použijí sazby vývozního cla účinné v den registrace celním orgánem Unie. prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování mimo celní území ...
  Pokud je pro výpočet vývozního cla požadován převod cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedený v prvním odstavci tohoto článku.
 2. U částek vývozního cla zaplacených (vybraných) za zboží, které nebylo podrobeno zpracovatelským operacím mimo celní území Unie a které bylo propuštěno (propuštěno) do celního režimu pro vývoz, jsou splatné úroky, jako by odklad platby bylo poskytnuto v souvislosti s těmito částkami, pokud je stanoveno právními předpisy členského státu, na jehož území bylo zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování mimo celní území. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy členských států.
 3. Specifika výpočtu a placení vývozních cel a daní ve vztahu ke zpracovaným produktům propuštěným do celního režimu pro vývoz v případech stanovených v souladu s čl. 3 odst. 2 druhým pododstavcem tohoto kodexu stanoví Komise, jsou-li tyto případy zjištěny .