МЕНЮ

Celní režim pro zpracování na celním území

Článek 163. Obsah a použití celního režimu pro přepracování na celním území

 1. Celní režim zpracování na celním území - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží, v souladu s nímž je toto zboží zpracováváno na celním území Unie za účelem získání jejich zpracovaných produktů určených k následnému vývozu z celního území Unie, bez platby pokud jde o takové zboží: zahraniční zboží, dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s tímto celním postupem.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu ke zpracování na celním území si zachovává status zahraničního zboží a zboží přijaté (vytvořené) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie (zpracované výrobky, odpad a zbytky) získává status zahraniční zboží.
 3. Je možné použít celní režim pro zpracování na celním území k pozastavení celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) umístěním zboží pod něj, propuštěného do celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí).
 4. Komise má právo určit seznam zboží, na které se nevztahuje celní režim zpracování na celním území. (viz rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)

Článek 164. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území jsou:
  1. dostupnost dokladu o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie, vydaného oprávněným subjektem členského státu a obsahujícího informace uvedené v článku 168 tohoto kodexu. Jako takový doklad lze použít celní prohlášení, pokud je účelem použití celního režimu pro zpracování na celním území oprava zboží, a v ostatních případech stanovených Komisí; (viz rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 180 ze dne 12.11.2018)
  2. možnost identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území u produktů jeho zpracování celními orgány, s výjimkou případů nahrazení takového zahraničního zboží rovnocenným zbožím v souladu s článkem 172 tohoto kodexu;
  3. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním postupem pro zpracování na celním území jsou:
  1. dodržení stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování na celním území;
  2. dodržování ustanovení článku 166 tohoto kodexu při provádění operací se zbožím propuštěným do celního režimu ke zpracování na celním území;
  3. vyhledání zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území u osob uvedených v dokumentu o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie a použití tohoto zboží k provedení operací zpracování zboží těmito osobami.
 3. Pro účely použití této kapitoly se identifikací zahraničního zboží v produktech jeho zpracování celním orgánem rozumí prokázání některého ze způsobů uvedených v článku 167 tohoto kodexu, že zboží propuštěné do celního režimu bylo podrobeno operace týkající se zpracování zboží na celním území Unie za účelem získání zpracovaných produktů na celním území.

Článek 165. Doba trvání celního režimu pro přepracování na celním území

 1. Doba platnosti celního režimu pro zpracování na celním území se stanoví na základě období pro zpracování zboží na celním území Unie, jak je definováno v dokumentu o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie. Svaz.
 2. Stanovená doba platnosti celního režimu pro přepracování na celním území se na žádost osoby prodlužuje při prodloužení doby pro přepracování zboží na celním území Unie.
 3. Právní předpisy členských států mohou stanovit, že při prodloužení lhůty pro zpracování zboží na celním území Unie lze stanovenou dobu platnosti celního režimu pro přepracování na celním území prodloužit nejpozději do 10 pracovních dnů po jeho ukončení. vypršení. Při prodloužení doby celního režimu pro přepracování na celním území stanovené celním orgánem po jejím uplynutí se účinek tohoto celního režimu obnoví ode dne ukončení tohoto celního režimu.

Článek 166. Zpracovatelské operace na celním území Unie

 1. Zpracovatelské operace na celním území Unie zahrnují:
  1. zpracování nebo zpracování zboží;
  2. výroba zboží, včetně montáže, montáže, demontáže a montáže;
  3. opravy zboží, včetně jeho restaurování, výměna komponent, modernizace;
  4. používání zboží, které usnadňuje nebo usnadňuje výrobu zpracovaných produktů, i když je toto zboží spotřebováno zcela nebo zčásti v procesu zpracování. Tato operace musí být provedena současně s jednou z operací uvedených v pododstavcích 1 až 3 tohoto odstavce.
 2. Zpracovatelské operace na celním území Unie nezahrnují:
  1. operace zajišťující bezpečnost zboží během jeho přípravy k prodeji a přepravě (přepravě), včetně balení, balení a třídění zboží, při nichž zboží neztrácí své individuální vlastnosti;
  2. potomstvo, chov a krmení zvířat, včetně ptáků, ryb, jakož i pěstování korýšů a měkkýšů;
  3. pěstování stromů a jiných rostlin;
  4. kopírování a reprodukce informací, zvukových a obrazových záznamů na jakémkoli druhu informačního média;
  5. používání zahraničního zboží jako pomocného prostředku v technologickém procesu (zařízení, stroje, přípravky atd.);
  6. další operace stanovené Komisí.
 3. Při provádění operací zpracování na celním území Unie je povoleno použití zboží Unie, s výjimkou zboží, u něhož jsou sazby vývozního cla stanoveny právními předpisy členských států a které jsou zahrnuty v seznam stanovený Komisí.
  Komise má právo rozhodovat o případech, kdy Zboží Unie, u nichž jsou sazby vývozního cla stanoveny právními předpisy členských států a které jsou uvedeny v seznamu uvedeném v prvním pododstavci tohoto odstavce, lze použít při provádění zpracovatelských operací na celním území Společenství Svaz.

Článek 167. Identifikace zahraniční zboží v produktech jeho zpracování

K identifikaci zahraničního zboží v produktech jeho zpracování lze použít následující metody:

 • připojování deklaranta, osoby provádějící zpracovatelské operace nebo úředníků celních orgánů plomb, razítek, digitálních a jiných značek na zahraniční zboží;
 • podrobný popis, fotografie, zvětšený obraz zahraničního zboží;
 • srovnání předem vybraných vzorků a (nebo) vzorků zahraničního zboží a produktů jejich zpracování;
 • použití stávajícího označení výrobku, a to i ve formě sériových čísel;
 • další metody, které lze použít na základě povahy zboží a zpracovatelských operací prováděných na celním území Unie, včetně zkoumání předložených dokladů obsahujících podrobné informace o použití zahraničního zboží v technologickém procesu provádění zpracovatelských operací v na celním území Unie, jakož i na technologii výroby zpracovaných produktů nebo prostřednictvím celní kontroly během operací zpracování na celním území Unie.

Článek 168. Doklad o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie

 1. Doklad o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie, vydaný oprávněným subjektem členského státu, může získat kterýkoli tvář členského státu, na jehož území je tento dokument vydán, včetně těch, kteří provádějí operace zpracování nebo kteří takové operace přímo neprovádějí.
 2. Doklad o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie musí obsahovat informace:
  1. u oprávněného subjektu členského státu, který dokument vydal;
  2. o osobě, které byl doklad vydán;
  3. o osobě (osobách), která bude přímo provádět operace zpracování na celním území Unie;
  4. o zahraničním zboží a produktech z jeho zpracování (název, kód v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity, množství a náklady). Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit možnost označení kódu zahraničního zboží a produktů jeho zpracování na úrovni komoditní položky Komoditní nomenklatury zahraniční hospodářské činnosti, jakož i možnost neuvedení náklady na zboží a výrobky z jejich zpracování;
  5. o zboží Unie, pro něž jsou sazby vývozního cla stanoveny právními předpisy členských států, zajišťující provádění technologického procesu zpracování zahraničního zboží (název, kód v souladu s komoditní nomenklaturou zahraničních věcí) Hospodářská činnost a množství), je-li to stanoveno právními předpisy členského státu;
  6. na dokladech potvrzujících právo vlastnit, používat a (nebo) nakládat se zbožím;
  7. výnosy zpracovaných produktů v kvantitativním a (nebo) procentním vyjádření;
  8. o zpracovatelských operacích na celním území, způsoby jejich provádění;
  9. o způsobech identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území ve výrobcích z jeho zpracování;
  10. o odpadech a zbytcích (název, kód v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity, množství a náklady). Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit možnost označit kód odpadu a zbytků na úrovni komoditní položky Komoditní nomenklatury zahraniční hospodářské činnosti, jakož i možnost neuvedení hodnoty těchto odpad a zbytky;
  11. lhůta pro zpracování zboží na celním území Unie;
  12. o nahrazení zboží rovnocenným zbožím ve smyslu článku 172 tohoto zákoníku, pokud je takové nahrazení povoleno;
  13. o možnosti dalšího komerčního využití odpadu;
  14. o celním orgánu (celních orgánech), který má zboží propustit do celního režimu ke zpracování na celním území a dokončení tohoto celního režimu.
 3. Lhůta pro zpracování zboží na celním území Unie nesmí překročit 3 roky nebo delší období stanovené Komisí pro určité kategorie zboží. (viz rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)
 4. Lhůta pro zpracování zboží na celním území Unie zahrnuje:
  1. doba trvání výrobního procesu zpracování zboží;
  2. doba potřebná pro skutečný vývoz zpracovaných produktů z celního území Unie a provedení celních operací souvisejících s likvidací odpadu a zbytků zahraničního zboží.
 5. Lhůta pro zpracování zboží na celním území Unie se počítá ode dne, kdy je zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování na celním území, a v případě celního prohlášení o zboží v několika dávkách - ode dne prvního šarže zboží je propuštěna do celního režimu ke zpracování na celním území.
 6. Lhůtu pro zpracování zboží na celním území Unie lze prodloužit ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
 7. Právní předpisy členských států mohou stanovit další informace, které budou upřesněny v dokumentu o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie.
 8. Forma dokladu o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie, postup při jeho vyplňování a postup při vystavování takového dokladu, provádění změn (dodatků) a jeho odvolání (zrušení) a (nebo) jeho obnovení je stanoveno právními předpisy členských států. (viz vyhláška Ministerstva financí Ruska č. 246n ze dne 24.12.2019)
 9. Pokud se prohlášení o zboží používá jako doklad o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie, uvede deklarant v prohlášení o zboží informace o podmínkách zpracování zboží na celním území Unie.

Článek 169. Sazby produkce zpracovaných produktů

 1. Výnosem zpracovaných produktů se rozumí množství a (nebo) procento zpracovaných produktů vytvořených v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie s určitým množstvím zahraničního zboží.
 2. Pokud jsou zpracovatelské operace na celním území Unie prováděny ve vztahu ke zboží, jehož vlastnosti zůstávají v souladu se stanovenými technickými požadavky prakticky konstantní a vedou k přijetí zpracovaných produktů stálé kvality, pověřené subjekty Členské státy mohou stanovit standardní normy pro výstup zpracovaných produktů.

Článek 170. Odpad vznikající při zpracovatelských operacích na celním území Unie a ztrátách z výroby

 1. Odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie podléhají propuštění do celních režimů stanovených tímto kodexem, s výjimkou případů, kdy je uvedený odpad v souladu s právními předpisy členských států uznán jako nevhodný. pro jejich další komerční využití nebo takový odpad v souladu s právními předpisy členských států podléhá pohřbu, zneškodnění, využití nebo zničení jakýmkoli jiným způsobem.
 2. Odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie, pokud jsou propuštěny do celního režimu zvoleného deklarantem, se považují za dovážené na celní území Unie v tomto státě.
 3. Odpady uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které nepodléhají propuštění do celního režimu, získávají status zboží Unie a jsou považovány za nepodléhající celní kontrole ode dne jejich uznání v souladu s právními předpisy členských států jako nevhodné k dalšímu komerčnímu využití nebo ode dne předložení dokladů celnímu orgánu, potvrzením o pohřbu, zneškodnění, využití nebo zničení vzniklého odpadu jiným způsobem nebo o skutečnosti jeho předání pro tyto operace.
 4. Zahraniční zboží propuštěné do celního režimu za účelem zpracování na celním území, nenávratně ztracené v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie a uznané celními orgány jako výrobní ztráty, nepodléhá propuštění do celního režimu po dokončení celní režim pro zpracování na celním území.

Článek 171. Zbytky zahraničního zboží pocházejícího ze zpracovatelských operací na celním území Unie

Zbytky zahraničního zboží vzniklé v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie v souladu s normami pro výstup zpracovaných produktů podléhají propuštění do celního režimu v souladu s článkem 173 tohoto kodexu.

Článek 172. Nahrazení zahraničního zboží rovnocenným zbožím

 1. Se souhlasem celního orgánu je povoleno nahradit zahraniční zboží propuštěné do celního režimu ke zpracování na celním území nebo plánované k propuštění do celního režimu ke zpracování na celním území v souladu s dokladem o podmínkách pro zpracování zboží na celním území Unie se zbožím Unie, které se svým popisem, kvalitou a technickými vlastnostmi shoduje s tímto zahraničním zbožím (dále v tomto článku - rovnocenné zboží).
  V případě dovozu na celní území Unie za účelem opravy vadných dílů, sestav, jednotek, které byly součástí zboží dříve vyvezeného z celního území Unie v souladu s celním vývozním postupem, zboží Unie, které v jejich popisu se jakost a technické vlastnosti shodují s dováženými na celní území Unie takovými částmi, sestavami, sestavami, které se považují za rovnocenné zboží, aniž by se zohlednil stav jejich použitelnosti a (nebo) zhoršení.
 2. Zpracování produktů získaných v důsledku zpracovatelských operací rovnocenného zboží na celním území Unie se považuje v souladu s ustanoveními této kapitoly za produkty zpracování zahraničního zboží.
 3. Rovnocenné zboží získává status zahraničního zboží a zboží jím nahrazené získává status zboží Unie.
 4. Je-li povoleno nahradit zahraniční zboží rovnocenným zbožím, je povolen vývoz zpracovatelských produktů získaných z rovnocenného zboží z celního území Unie před dovozem zahraničního zboží na celní území Unie.
 5. Postup a podmínky nahrazení zahraničního zboží rovnocenným zbožím stanoví právní předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 173. Ukončení, pozastavení a ukončení celního režimu pro zpracování na celním území

 1. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro přepracování na celním území končí provozování tohoto celního režimu umístěním přijatého (vytvořeného) zboží v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie ( zpracování produktů, odpadu, s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 170 tohoto kodexu, a (nebo) zůstatků) a (nebo) zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území a nepodléhajícího zpracovatelským operacím na celním území Unie v rámci celního režimu pro zpětný vývoz.
 2. Před vypršením stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování na celním území může být účinek tohoto celního režimu dovršen:
  1. umístění zboží přijatého (vytvořeného) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie (zpracovatelské produkty, odpad, s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 170 tohoto kodexu, a (nebo) zbytky) a (nebo) zahraniční zboží propuštěné do celního režimu ke zpracování na celním území a nepodléhající zpracovatelským operacím na celním území Unie, do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu nebo do jiného celního režimu použitelného na zahraniční zboží podle podmínky stanovené tímto kodexem, s výjimkou celního režimu pro celní tranzit, celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí). Současně se na zpracované výrobky neplatí zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a předkládání dokladů potvrzujících soulad s opatřeními na ochranu vnitřního trhu v jiné formě než zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) stanovené v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii se nevyžadují jiné poplatky;
  2. obnovení celního režimu pro dočasný dovoz (dovoz), jehož provoz byl pozastaven v souladu s čl. 3 odst. 224 tohoto kodexu;
  3. uznání celních orgánů v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování zboží přijatého (vytvořeného) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie (zpracování produktů, odpadu a (nebo) zbytků) a (nebo) cizího zboží umístěného pod celní režim pro zpracování na celním území a nepodléhající zpracovatelským operacím na celním území Unie;
  4. uznání odpadu vytvořeného v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie v souladu s právními předpisy členských států, nevhodného pro jejich další komerční použití, nebo předložení celního orgánu dokladům potvrzujícím pohřeb, neutralizaci, likvidace nebo zničení vzniklého odpadu jiným způsobem nebo skutečnost, že došlo k jeho převodu pro takové operace;
  5. uznání části zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území jako ztráty produkce ze strany celních orgánů;
  6. výskyt okolností stanovených Komisí a (nebo) právními předpisy členských států o celních předpisech, před nimiž je zboží pod celní kontrolou.
 3. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro přepracování na celním území může být účinek tohoto celního režimu pozastaven, pokud je zboží propuštěno do celního režimu pro přepracování na celním území a (nebo) produkty jeho zpracování v celním režimu celního skladu nebo produkty jejich zpracování v celním režimu režim dočasného dovozu (přijetí).
 4. Zpracované výrobky mohou být propuštěny do celního režimu v jedné nebo více dávkách.
 5. Po uplynutí stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování na celním území bude tento celní režim ukončen.

Článek 174. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla na zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu ke zpracování na celním území, lhůta pro jeho zaplacení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu ke zpracování na celním území vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení ke zboží, a u zboží deklarovaného k propuštění před podáním celního prohlášení od osoby, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení - od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání prohlášení o zboží.
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu ke zpracování na celním území zaniká deklarantem, pokud nastanou tyto okolnosti:
  1. dokončení celního režimu pro zpracování na celním území v souladu s odstavcem 1 a čl. 1 odst. 2, 4 a 6 odst. 2 tohoto kodexu před vypršením celního režimu pro zpracování na celním území stanoveném celní orgán, a to i po výskytu okolností uvedených v pododstavcích 173 a 1 odstavce 2 tohoto článku;
  2. umístění zboží, u něhož byl ukončen celní režim zpracování na celním území, a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie v rámci použití tohoto celní režim, jehož činnost byla ukončena, pro dočasné uskladnění v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu;
  3. umístění zboží, u něhož byl ukončen celní režim zpracování na celním území, a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku zpracovatelských operací na celním území Unie v rámci použití tohoto celní režim, který byl ukončen, v celním režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 5 tohoto článku;
  5. uznání skutečnosti zničení a (nebo) neodvolatelné ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech a (nebo) přijaté zboží ( vzniklé) v důsledku zpracovatelských operací na celním území, v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo v důsledku nenahraditelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou v případech, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem ve vztahu k tomuto zboží nastala lhůta pro zaplacení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel;
  6. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním postupem pro zpracování na celním území - v souvislosti s povinností platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci celního prohlášení nebo žádosti o dovoz propuštění zboží před podáním prohlášení ke zboží;
  7. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  9. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  10. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla jsou splněny, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
 4. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel:
  1. v případě převodu zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území před ukončením takového celního režimu osobě (osobám), která není uvedena v dokladu o podmínkách zpracování na celním území - den převodu zboží, a není-li tento den stanoven, - den, kdy je zboží propuštěno do celního režimu ke zpracování na celním území;
  2. v případě ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území před dokončením tohoto celního režimu, s výjimkou zničení a (nebo) nenahraditelné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nevratné ztráty v důsledku přirozené ztráta za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den ztráty zboží, a není-li tento den stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území;
  3. není-li celní režim pro zpracování na celním území ukončen před vypršením celního režimu pro zpracování na celním území stanoveném celním orgánem - den ukončení celního režimu pro zpracování na celním území stanoveném celním úřadem orgán.
 5. Dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 4 tohoto článku, dovozní cla, danějsou splatná zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, jako kdyby zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování na celním území bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozního cla a daně.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží - v den registrace celním orgánem žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží.
 6. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 5 tohoto článku je splatný úrok, jako by u uvedených částek byl odložen platba od datum propuštění zboží do celního režimu zpracování na celním území v den uplynutí lhůty pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Pokud bylo pozastaveno provádění celního režimu pro zpracování na celním území v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.
 7. V případě dokončení celního režimu pro zpracování na celním území nebo propuštění do dočasného skladování v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování na celním území a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku operací zpracování na celním území nebo v prostorách v souladu s čl.7 odst.129 tohoto kodexu tohoto zboží v rámci celních postupů stanovených tímto kodexem, nebo zadržením tohoto zboží celními orgány orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) částky cel, daní , zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla zaplacená a (nebo) vybraná v souladu s tímto článkem budou vrácena (započtena) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto Kodexu.

Článek 175. Specifika výpočtu a placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel ve vztahu ke zpracovaným výrobkům, pokud jsou propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Při propuštění zboží do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu podléhají dovozní cla, daně, speciální, antidumpingová, vyrovnávací cla platbě ve výši dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cla, která by byla splatná, jako by zahraniční zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování na celním území a použité k výrobě zpracovaných produktů v souladu s normami pro výstup zpracovaných produktů bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu .
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování na celním území a ve vztahu ke zboží, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží - v den registrace celním orgánem žádost o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží.
  Pokud je pro výpočet cel a daní požadován převod cizí měny na měnu členského státu, provede se takový přepočet směnným kurzem platným v den uvedený v prvním odstavci tohoto článku.
 2. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 1 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad jejich platby z datum propuštění zboží do celního režimu zpracování na celním území v den ukončení povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Pokud bylo pozastaveno provádění celního režimu pro zpracování na celním území v souladu s čl. 3 odst. 173 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.