МЕНЮ

Vlastní postup zpracování pro domácí spotřebu

Článek 188. Obsah a uplatňování celního režimu přepracování pro domácí spotřebu

 1. Celní režim zpracování pro domácí spotřebu - celní režim, do cizích věcí, v souladu s nimiž jsou tyto výrobky zpracovávány pro domácí spotřebu s cílem získat jejich zpracované výrobky určené k následnému umístění v rámci celního řízení o propuštění pro domácí spotřebu, aniž by platby v souvislosti zahraničního zboží dovozní clo, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu si zachovává status zahraničního zboží a zboží přijaté (vytvořené) v důsledku zpracování pro domácí spotřebu (zpracované výrobky, odpad a zbytky) získává status zahraničního zboží.
 3. Na zboží, jehož seznam je stanoven právními předpisy členských států, se vztahuje celní režim zpracování pro domácí spotřebu.

Článek 189. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu jsou:
  1. dostupnost dokladu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu, vydaného autorizovaným orgánem členského státu a obsahujícího informace uvedené v článku 193 tohoto zákoníku;
  2. možnost identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu u produktů jeho zpracování celními orgány;
  3. pokud je v den, kdy je zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, částky dovozního cla vypočtené pro zpracované výrobky, jako kdyby bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu při dovozu do celní území Unie, s přihlédnutím k normám pro výstup zpracovaných produktů obsaženým v dokumentu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu, je menší než částky dovozního cla vypočítané na zboží propuštěné do celního režimu postup zpracování pro domácí spotřebu, jako by takové zboží bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu;
  4. nemožnost obnovení zpracovaných produktů do jejich původního stavu, v ekonomicky výhodným způsobem;
  5. platba zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel;
  6. placení daní, pokud nejsou poskytnuta osvobození od daně;
  7. dodržování opatření na ochranu vnitřního trhu stanovených v jiné formě než zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii;
  8. dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto Kodexu.
 2. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním postupem pro zpracování pro domácí spotřebu jsou:
  1. dodržení stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu;
  2. dodržování ustanovení článku 191 tohoto kodexu při provádění transakcí se zbožím propuštěným do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu;
  3. vyhledání zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu u osob uvedených v dokumentu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu a použití tohoto zboží k provedení operací zpracování zboží těmito osobami.
 3. Pro účely použití této kapitoly se identifikací zahraničního zboží v produktech jeho zpracování celním orgánem rozumí prokázání jedním ze způsobů uvedených v článku 192 tohoto kodexu, že zpracování zboží pro domácí spotřebu za účelem získání zpracované výrobky byly podrobeny zboží propuštěnému do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu.

Článek 190. Doba trvání celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu

 1. Doba platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu se stanoví na základě období pro zpracování zboží pro domácí spotřebu, které je stanoveno v dokumentu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu.
 2. Stanovená doba platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu se prodlužuje na žádost osoby při prodloužení doby pro zpracování zboží pro domácí spotřebu.
 3. Právní předpisy členských států mohou stanovit, že při prodloužení lhůty pro zpracování zboží pro domácí spotřebu lze stanovenou dobu platnosti celního režimu pro přepracování pro domácí spotřebu prodloužit nejpozději do 10 pracovních dnů po jejím uplynutí. Při prodloužení doby platnosti celního režimu přepracování pro domácí spotřebu, zřízený celním úřadem, po jejím uplynutí, jejichž platnost tyto celního režimu se obnoví ode dne ukončení platnosti této celního režimu.

Článek 191. Zpracovatelské operace pro domácí spotřebu

 1. Zpracovatelské operace pro domácí spotřebu zahrnují:
  1. zpracování nebo zpracování zboží;
  2. výrobě zboží, včetně montáže, montáž, demontáž a montáž.
 2. Zpracovatelské operace pro domácí spotřebu nezahrnují:
  1. operace zajišťující bezpečnost zboží během jeho přípravy k prodeji a přepravě (přepravě), včetně balení, balení a třídění zboží, při nichž zboží neztrácí své individuální vlastnosti;
  2. potomstvo, chov a krmení zvířat, včetně ptáků, ryb, jakož i pěstování korýšů a měkkýšů;
  3. pěstování stromů a jiných rostlin;
  4. kopírování a reprodukce informací, zvukových a obrazových záznamů na jakémkoli druhu informačního média;
  5. další operace stanovené Komisí.
 3. Při provádění operací zpracování pro domácí spotřebu je povoleno použití zboží Unie.

Článek 192. Identifikace zahraniční zboží v produktech jeho zpracování

K identifikaci zahraničního zboží v produktech jeho zpracování lze použít následující metody:

 • připojování deklaranta, osoby provádějící zpracovatelské operace nebo úředníků celních orgánů plomb, razítek, digitálních a jiných značek na zahraniční zboží;
 • podrobný popis, fotografie, zvětšený obraz zahraničního zboží;
 • srovnání předem vybraných vzorků a (nebo) vzorků zahraničního zboží a produktů jejich zpracování;
 • použití stávajícího označení výrobku, a to i ve formě sériových čísel;
 • další metody, které lze použít na základě povahy zboží a zpracovatelských operací prováděných pro tuzemskou spotřebu, mimo jiné zkoumáním předložených dokumentů obsahujících podrobné informace o použití zahraničního zboží v technologickém procesu zpracování zpracovatelských operací pro tuzemskou spotřebu, as jakož i na technologickou výrobu zpracovaných produktů nebo prostřednictvím celní kontroly během zpracovatelských operací pro domácí spotřebu.

Článek 193. Doklad o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu

 1. Doklad o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu, vydaný autorizovaným orgánem členského státu, může získat kdokoli tvář členského státuV jehož území se vydává tento dokument, včetně těch, kteří nejsou přímo provádět operace pro zpracování zboží.
 2. Doklad o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu, musí obsahovat informace o:
  1. u oprávněného subjektu členského státu, který dokument vydal;
  2. o osobě, které byl doklad vydán;
  3. o osobě (osobách), která bude přímo provádět operace zpracování pro domácí spotřebu;
  4. o zahraničním zboží a produktech z jeho zpracování (název, kód v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity, množství a náklady). Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit možnost označení kódu zahraničního zboží a produktů jeho zpracování na úrovni komoditní položky Komoditní nomenklatury zahraniční hospodářské činnosti, jakož i možnost neuvedení náklady na zboží a výrobky z jejich zpracování;
  5. na dokladech potvrzujících právo vlastnit, používat a (nebo) nakládat se zbožím;
  6. výnosy zpracovaných produktů v kvantitativním a (nebo) procentním vyjádření;
  7. o zpracovatelských operacích pro domácí spotřebu a způsobech jejich provádění;
  8. o metodách identifikace zahraničního zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu ve výrobcích z jeho zpracování;
  9. o odpadech a zbytcích (název, kód v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické aktivity, množství a náklady). Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit možnost označit kód odpadu a zbytků na úrovni komoditní položky Komoditní nomenklatury zahraniční hospodářské činnosti, jakož i možnost neuvedení hodnoty těchto odpad a zbytky;
  10. období pro zpracování zboží pro domácí spotřebu;
  11. o možnosti dalšího komerčního využití odpadu;
  12. o celním orgánu (celních orgánech), který má zboží propustit do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a dokončení tohoto celního režimu;
  13. o nemožnosti ekonomicky výhodného uvedení zpracovaných produktů do původního stavu.
 3. Lhůta pro zpracování zboží pro domácí spotřebu nesmí u některých kategorií zboží překročit 1 rok nebo delší období stanovené Komisí.
 4. Termín pro zpracování zboží pro domácí spotřebu zahrnuje:
  1. doba trvání výrobního procesu zpracování zboží;
  2. čas potřebný k propuštění zpracovaných produktů do celního režimu k propuštění pro domácí spotřebu.
 5. Lhůta pro zpracování zboží pro domácí spotřebu se počítá ode dne, kdy je zboží propuštěno do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, a v případě celního prohlášení o zboží v několika dávkách - ode dne, kdy je umístěna první dávka zboží v celním režimu pro zpracování pro domácí spotřebu.
 6. Lhůtu pro zpracování zboží pro domácí spotřebu lze prodloužit ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
 7. Právní předpisy členských států mohou stanovit další informace, které budou uvedeny v dokumentu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu.
 8. Forma dokladu o podmínkách zpracování zboží pro tuzemskou spotřebu, postup při jeho vyplňování a postup při vystavování takového dokladu, provádění jeho změn (doplňování) a jeho odvolání (zrušení) a (nebo) její obnovení stanoví právní předpisy členských států. (viz vyhláška Ministerstva financí Ruska č. 5n ze dne 14.01.2020. ledna XNUMX)

Článek 194. Sazby produkce zpracovaných produktů

 1. Míra produkce zpracovaných výrobků je chápána jako množství a (nebo) procento zpracovaných výrobků vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu určitého množství zahraničního zboží.
 2. Pokud jsou zpracovatelské operace pro domácí spotřebu prováděny ve vztahu ke zboží, jehož vlastnosti zůstávají v souladu se stanovenými technickými požadavky prakticky konstantní a vedou k příjmu zpracovaných výrobků stálé kvality, mohou schválené subjekty členských států stanovit standardní normy pro výstup zpracovaných produktů.

Článek 195. Odpad vznikající při zpracovatelských činnostech pro domácí spotřebu a výrobní ztráty

 1. Odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu podléhají umístění v rámci celních postupů stanovených tímto kodexem, s výjimkou případů, kdy je uvedený odpad v souladu s právními předpisy členských států uznán jako nevhodný pro další komerční využití. nebo jako odpad v souladu s právními předpisy členských států se mohou pohřební, neutralizace, využití nebo zničení jakýmkoliv jiným způsobem.
 2. Odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu, jsou-li propuštěny do celního režimu zvoleného deklarantem, se v tomto státě považují za dovážené na celní území Unie.
 3. Odpady uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které nepodléhají propuštění do celního režimu, získávají status zboží Unie a jsou považovány za nepodléhající celní kontrole ode dne jejich uznání v souladu s právními předpisy členských států jako nevhodné k dalšímu komerčnímu využití nebo ode dne předložení dokladů celnímu orgánu, potvrzením o pohřbu, zneškodnění, využití nebo zničení vzniklého odpadu jiným způsobem nebo o skutečnosti jeho předání pro tyto operace.
 4. Zahraniční zboží umístěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, nenávratně ztraceny v důsledku zpracování, pro domácí spotřebu a uznané celními orgány jsou výrobní ztráty, nejsou předmětem umístění pod celní postupy po ukončení celního režimu přepracování pro domácí spotřebu.

Článek 196. Zbytky zahraničního zboží vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu

Zbytky zahraniční zboží, které jsou výsledkem zpracování operací pro domácí spotřebu v souladu s normami pro produkci zpracovaných produktů podléhají umístění v rámci celních režimů v souladu s článkem 197 tohoto řádu.

Článek 197. Dokončení, pozastavení a ukončení celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu

 1. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu je účinek tohoto celního režimu dokončen umístěním přijatého (vytvořeného) zboží v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu (zpracované výrobky, odpad , s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 195 tohoto zákoníku a (nebo) zůstatků) a (nebo) zahraničního zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a nepodléhajícího zpracování pro domácí spotřebu, v celním režimu pro propuštění pro domácí spotřebu. Současně se ve vztahu ke zpracovaným výrobkům neplatí zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a potvrzení dodržování opatření na ochranu vnitřního trhu v jiné formě než zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) další povinnosti stanovené v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii se nevyžadují.
 2. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu může být účinek tohoto celního režimu dokončen:
  1. umístění zahraničního zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a nepodléhajícího zpracovatelským operacím pro domácí spotřebu, odpad, s výjimkou odpadu uvedeného v čl. 3 odst. 195 tohoto zákoníku, a (nebo) zbytky po zpracování operace pro domácí spotřebu, v jiném celním režimu použitelném na zahraniční zboží, za podmínek stanovených tímto kodexem, s výjimkou celního režimu pro celní tranzit;
  2. uznání celních orgánů v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování zboží přijatého (vytvořeného) v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu (zpracované výrobky, odpad a (nebo) zbytky) a (nebo) zahraničního zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a nepodléhající zpracovatelským operacím pro domácí spotřebu;
  3. uznání, v souladu s právními předpisy členských států, odpadu vzniklého v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu, nevhodných pro jejich další komerční použití nebo předložení celních orgánů dokladům potvrzujícím pohřeb, zneškodnění, zneškodnění nebo zničení vznikajícího odpadu jiným způsobem nebo skutečnost, že došlo k jeho předání k provedení těchto operací;
  4. uznání části zahraničního zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu celními orgány jako výrobní ztráty;
  5. výskyt okolností stanovených Komisí a (nebo) právními předpisy členských států o celních předpisech, před nimiž je zboží pod celní kontrolou.
 3. Před uplynutím stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu může být účinek tohoto celního režimu pozastaven v případě, že zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a (nebo) jeho výrobky jsou propuštěno do celního režimu celního skladu.
 4. Po uplynutí stanovené doby platnosti celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu je tento celní režim ukončen.

Článek 198. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daní, speciální, anti-dumping, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží umístěného (umístěna) do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, lhůta pro jejich placení a výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu ke zboží propuštěnému do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení pro zboží, a v ve vztahu ke zboží deklarovanému k propuštění před podáním celního prohlášení od osoby, která podala žádost o propuštění zboží před podáním celního prohlášení - od okamžiku, kdy celní orgán zaregistroval žádost o propuštění zboží do podání deklarace zboží.
 2. Povinnost deklaranta zaplatit dovozní clo za zboží propuštěné (propuštěné) do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu deklarant ukončí, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. dokončení celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu v souladu s odstavcem 1 a čl. 1 odst. 3 pododstavci 5, 2 - 197 tohoto kodexu, a to i poté, co nastanou okolnosti uvedené v odst. 1 pododstavcích 2 a 6 tohoto článku článek;
  2. umístění zboží, u něhož bylo ukončeno celní řízení pro zpracování pro domácí spotřebu, a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu v rámci použití takového celního režimu, který bylo ukončeno pro dočasné uložení v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu;
  3. umístění zboží, u něhož bylo ukončeno celní řízení pro zpracování pro domácí spotřebu, a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu v rámci použití takového celního režimu, který byla ukončena v rámci celních režimů v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  4. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 7 tohoto článku;
  5. uznání skutečnosti zničení a (nebo) neodvolatelné ztráty zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území celním orgánem v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech a (nebo) přijaté zboží ( vzniklé) v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu, v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo skutečnosti, že nedojde ke ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případy, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem ve vztahu k tomuto zboží nastala lhůta pro zaplacení dovozního cla;
  6. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním postupem pro zpracování mimo celní území - v souvislosti s povinností zaplatit dovozní clo, která vznikla při registraci celního prohlášení nebo žádosti o propuštění zboží před podáním celního prohlášení;
  7. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti zaplatit dovozní cla, která vznikla při registraci prohlášení o zboží;
  8. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  9. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  10. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost platit daně, speciální, antidumping, vyrovnávací cla, pokud jde o zboží, které bylo propuštěno do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, pokud není stanoveno jinak podle odstavce 4 tohoto článku, zanikne deklarant při výskytu těchto okolností :
  1. plnění povinnosti platit daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 13 tohoto článku;
  2. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) neodvolatelné ztrátě zahraničního zboží propuštěného do celního režimu ke zpracování na celním území v důsledku nehody nebo vyšší moci , nebo skutečnost neodvolatelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty během běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo neodstranitelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem u tohoto zboží nastala lhůta pro zaplacení daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel;
  3. odmítnutí propuštění zboží v souladu s celním postupem pro zpracování pro tuzemskou spotřebu - v souvislosti s povinností platit daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení o zboží nebo žádosti o propuštění zboží před podání prohlášení za zboží;
  4. zrušení prohlášení u zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit daně, zvláštní, antidumpingové , vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  5. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  6. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  7. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 4. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu zpracování pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení na zboží, je povinnost platit daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla ukončena deklarantem po výskyt následujících okolností:
  1. splnění povinnosti zaplatit daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, jakož i zaslání elektronického dokumentu celním orgánem nebo připojení příslušných značek uvedených v čl.17 odst.120 tohoto článku celním orgánem Kód;
  2. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu.
 5. Povinnost zaplatit dovozní cla za zboží propuštěné do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu je splněna, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 6 tohoto článku.
 6. V případě následujících okolností se považuje za lhůtu pro zaplacení dovozního cla:
  1. v případě převodu zahraničního zboží před ukončením celního režimu zpracování pro domácí spotřebu osobě (osobám) neuvedené v dokumentu o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu - den převodu zboží a není-li tento den stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu zpracování pro domácí spotřebu;
  2. v případě ztráty zboží přijímaného (vytvořena) jako výsledek zpracování, které se pro domácí spotřebu, a (nebo) cizí zboží umístěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, před dokončením celního postupu pro zpracování pro domácí spotřebu, s výjimkou ničení a (nebo) neodvolatelně ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nevratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (doprava) a skladování (nebo), - den ztráty zboží, a je-li tento den není nastaven, - den propuštění zboží do daného celního zpracování postupu pro domácí spotřebu;
  3. není-li celní režim pro zpracování pro domácí spotřebu dokončen v souladu s článkem 197 tohoto kodexu - den ukončení celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu stanoveného celním orgánem.
 7. Dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 6 tohoto článku, podléhá dovozní clo platbě, jako by zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu bylo propuštěno do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu bez použití celního sazebníku preference a výhody při platbě dovozního cla ...
  Pro výpočet dovozního cla se použijí sazby dovozního cla, které jsou účinné v den, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu ke zpracování pro domácí spotřebu a o propuštěném zboží. před podáním celního prohlášení - v den registrace žádosti o propuštění zboží celním orgánem před podáním celního prohlášení.
 8. Z částek zaplacených (vybraných) dovozních cel v souladu s odstavcem 7 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami udělen odklad jejich plateb ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do celního režimu zpracování pro tuzemskou spotřebu do dne uplynutí lhůty splatnosti dovozní cla. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
  Pokud byl pozastaven provoz celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu v souladu s čl. 3 odst. 197 tohoto kodexu, úroky stanovené tímto odstavcem za období pozastavení celního režimu nebudou účtovány ani vypláceny.
 9. V případě dokončení celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu nebo propuštění do dočasného skladování v souladu s čl. 6 odst. 129 tohoto kodexu zboží propuštěného do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu a (nebo) zboží přijato (vytvořeno) v důsledku operací zpracování pro domácí spotřebu nebo umístění takového zboží v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu do celních postupů stanovených tímto kodexem nebo zadržením tohoto zboží celními orgány v v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit dovozní cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) částky zaplaceného dovozního cla (nebo) vybrané v souladu s tímto článkem podléhají vrátit (započítat) v souladu s kapitolou 10 tohoto Kodexu.
 10. Pokud jde o zboží, které bylo propuštěno do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, s výjimkou zboží deklarované k propuštění před podáním prohlášení pro zboží, povinnost platit daně, speciální, antidumpingových, vyrovnávacích cel je předmětem exekuce (daněSpeciální, anti-dumping, vyrovnávací cla jsou splatné) před propuštěním zboží v souladu s celním řízení na zpracování pro domácí spotřebu.
 11. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu zpracování pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení o zboží a pro které bylo prohlášení o zboží podáno nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 16 směrnice Článek 120 tohoto kodexu, a pokud jde o zboží, jehož deklarantem je schválený hospodářský subjekt - nejpozději do období uvedeného v čl.4 odst.441 tohoto kodexu, povinnost platit daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací cla podléhají exekuci (jsou splatné daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo) před podáním prohlášení o zboží.
 12. Pokud jde o zboží propuštěné do celního režimu pro zpracování pro domácí spotřebu, jehož propuštění bylo provedeno před podáním prohlášení u zboží a u kterého nebylo prohlášení o zboží podáno před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 16 článku 120 tohoto zákoníku, a ve vztahu ke zboží, jehož deklarant jedná schválený hospodářský subjekt - do uplynutí lhůty uvedené v čl.4 odst.441 tohoto zákoníku, lhůty pro zaplacení daní, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla jsou posledním dnem období uvedeného v čl.16 odst.120 tohoto kodexu a ve vztahu ke zboží, jehož deklarant jedná schválený hospodářský subjekt - poslední den období uvedeného v odstavci 4 článku 441 tohoto kodexu.
 13. Pokud jde o zboží uvedené v odstavcích 10 a 11 tohoto článku, daně, zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla se platí ve výši vypočtené v souladu s tímto kodexem v prohlášení pro zboží, s přihlédnutím ke zvláštnostem stanoveným v kapitole 12 tohoto Kodexu.
 14. Pokud jde o zboží uvedené v bodě 12 tohoto článku, základ pro výpočet splatné daně, zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel se stanoví na základě údajů uvedených v žádosti o propuštění zboží a předložených dokladech spolu s takovým prohlášením.
  Pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti určovány na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10:
  • pro výpočet daní se použije nejvyšší ze sazeb daně z přidané hodnoty, nejvyšší ze sazeb spotřebních daní (spotřební daň nebo spotřební daň) odpovídající zboží zahrnutému do takové skupiny, u které je nejvyšší ze sazeb daně clo je stanoveno;
  • pro výpočet zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se použije nejvyšší ze sazeb zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel odpovídající zboží zahrnutému do takovéto skupiny, s přihlédnutím k bodu pět tohoto ustanovení.

Zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla se počítají na základě původu zboží potvrzeného v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu a (nebo) dalších informací nezbytných k určení těchto cel. Pokud se nepotvrdí původ zboží a (nebo) další informace požadované k určení stanovených cel, vypočítají se zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla na základě nejvyšších sazeb zvláštních antidumpingových a vyrovnávacích cel stanovených pro zboží stejný kód komoditní nomenklatury zahraniční ekonomické činnosti, pokud je klasifikace zboží prováděna na úrovni 10 znaků, nebo zboží zařazeného do skupiny, pokud jsou kódy zboží v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční ekonomické činnosti jsou určeny na úrovni seskupení s počtem znaků menším než 10.
Pokud je ve vztahu ke zboží uvedenému v odstavci 12 tohoto článku následně podáno prohlášení na zboží, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve výši vypočtené v souladu s tímto Kodexem v prohlášení na zboží na základě informace uvedené v prohlášeních o zboží. Vrácení (vyrovnání) nadměrně zaplacených a (nebo) nadměrně vybraných částek daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel se provede v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.

Článek 199. Specifika výpočtu a placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel ve vztahu ke zpracovaným výrobkům, pokud jsou propuštěny do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu

 1. Při propuštění produktů do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu se dovozní cla vztahují na zpracované produkty a platí se v souladu s článkem 136 tohoto kodexu.
 2. Při propuštění produktů do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu nemá deklarant povinnost platit daně, zvláštní antidumpingová a vyrovnávací cla.

Článek 200. Zvláštnosti placení daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel ve vztahu k zahraničnímu zboží, které nebylo podrobeno zpracovatelským operacím, zbytky a odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu, pokud jsou umístěny pod celní úřad postup propuštění pro domácí spotřebu

Pokud je do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu propuštěno zahraniční zboží, které nebylo podrobeno zpracovatelským operacím, jakož i zbytky a odpady vzniklé v důsledku zpracovatelských operací pro domácí spotřebu, nemá deklarant povinnost platit daně, speciální antidumpingová a vyrovnávací cla ...