МЕНЮ

Kapitola 19 - Obecná ustanovení o celních režimech

Článek 127. Uplatňování celních režimů

 1. Zboží přepravované přes celní hranici Unie a další zboží v případech stanovených tímto kodexem pro vyhledání a použití na celním území Unie, vývoz z celního území Unie a (nebo) vyhledání a použití mimo celní úřad na území Unie podléhají propuštění do celního režimu, pokud tento kodex nestanoví jinak.
 2. V závislosti na účelu nalezení a použití zboží na celním území Unie, jeho vývozu z celního území Unie a (nebo) nalezení a použití zboží mimo celní území Unie se na zboží vztahují následující celní režimy. :
 3. Zboží propuštěné do celního režimu může být propuštěno do jiných celních režimů nebo stejného celního režimu:
  1. dokončit celní režim, do kterého je zboží propuštěno;
  2. pozastavit celní režim, do kterého je zboží propuštěno;
  3. pro přepravu (přepravu) zboží přes celní území Unie a (nebo) pro přepravu z jedné části celního území Unie do jiné části celního území Unie přes území států, které nejsou jejími členy Unie a (nebo) po moři v souladu s tímto kodexem.
 4. Obsah celních režimů a ustanovení upravujících použití celních režimů, včetně podmínek pro propuštění zboží do celního režimu, podmínek a postupů pro použití zboží v souladu s celními režimy po jeho propuštění do těchto celních režimů, postup pro dokončení, ukončení , pozastavení a obnovení celních režimů, jakož i okolnosti vzniku a zániku povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, období a (nebo) specifika jejich výpočtu a platby ve vztahu na zboží umístěné (umístěné) v celním režimu nebo zboží přijaté (vytvořené) vyrobené (přijaté) v rámci použití celních režimů jsou určeny příslušnými kapitolami této části a v případech stanovených tímto kodexem - Komise a (nebo) právní předpisy členských států o celní regulaci.
 5. Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou kromě podmínek pro propuštění zboží do celního režimu, s výjimkou celního režimu pro celní tranzit a celního režimu pro zpracování mimo celní území, stanovit takovou podmínku pro propuštění zboží do celního režimu. zboží v celním režimu jako zajištění splnění povinnosti zaplatit cla a daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo.

Článek 128. Umístění zboží do celního režimu

 1. Osoby uvedené v článku 83 tohoto kodexu mají právo zvolit si celní režim stanovený tímto kodexem podáním žádosti o celní prohlášení o zboží nebo při deklaraci zboží k propuštění před podáním prohlášení o zboží nebo dovozem zboží do přístavní území. FEZ nebo logistické FEZ.
 2. Propuštění zboží do celního režimu začíná okamžikem, kdy je celní orgán podán s celním prohlášením nebo žádostí o propuštění zboží do podání prohlášení o zboží, pokud tento kodex nestanoví jinak, a končí propuštěním zboží zboží, s výjimkou případu uvedeného v čl. 1 odst. 204 tohoto zákoníku.
 3. Dnem propuštění zboží do celního režimu je den propuštění zboží, s výjimkou případu uvedeného v čl. 1 odst. 204 tohoto kodexu.
 4. Povinnost potvrdit splnění podmínek pro propuštění zboží do deklarovaného celního režimu má deklarant.
 5. Zboží podléhající hygienickým a karanténním, veterinárním, karanténním rostlinolékařským a jiným druhům státní kontroly (dohledu) je propuštěno do celního režimu až po provedení příslušného druhu státní kontroly (dohledu).
 6. Pokud jsou při zavádění opatření jiné než celní regulace definovány celní režimy, podle nichž není povoleno umístění zboží, pro které je takové opatření uloženo, potom toto zboží nepodléhá propuštění do těchto celních režimů, bez ohledu na ustanovení tohoto oddílu.

Článek 129. Dokončení, ukončení, pozastavení a obnovení celního režimu

 1. Účinek celních režimů je třeba dokončit v případech, postupech a podmínkách stanovených tímto kodexem, a pokud to tento kodex stanoví, Komisí nebo právními předpisy členských států o celních předpisech.
 2. Činnost celního režimu se považuje za ukončenou před uplynutím doby platnosti celního režimu stanovené celním orgánem, pokud celní prohlášenípodáno za účelem propuštění zboží do celního režimu za účelem dokončení tohoto celního režimu, registrováno celním orgánem ve lhůtě stanovené pro dokončení celního režimu, s výjimkou případu, kdy celní orgán odmítl zboží propustit v souladu s deklarovaný celní režim nebo celní prohlášení bylo staženo v souladu s článkem 113 tohoto kodexu.
 3. V případě likvidace osoby, která je deklarantem zboží propuštěného do celního režimu, mohou právní předpisy členských států stanovit jinou lhůtu, po jejímž uplynutí musí být celní režim dokončen, než která je stanovena tímto kodexem Lze rovněž určit osoby, které jsou povinny dokončit úkony celního režimu.
 4. Účinek celních režimů je ukončen v případech, postupech a podmínkách stanovených tímto kodexem, a pokud to stanoví tento kodex, Komisí nebo právními předpisy členských států o celních předpisech.
 5. V případech stanovených tímto kodexem se rozumí zboží propuštěné do celního režimu, jehož provoz byl ukončen, a zboží přijaté (vytvořené), vyrobené (přijaté) jako součást použití takového celního režimu. zadrženy celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.
 6. Zboží propuštěné do celního režimu, jehož účinek byl ukončen, jakož i zboží přijaté (vytvořené), vyrobené (přijaté) v rámci použití tohoto celního režimu, které nebylo zadrženo celními orgány v souladu s odstavcem 5 tento článek podléhá dočasnému uložení v souladu s kapitolou 16 tohoto Kodexu.
 7. Nachází se na celním území Unie zahraniční zboží, v souvislosti s nimiž byl ukončen postup v celním režimu, podléhají propuštění pro další umístění a použití na celním území Unie nebo vývoz z celního území Unie propuštění do celního režimu použitelného na zahraniční zboží, s výjimkou případů stanovených tímto Kodexem.
  Zboží přijaté (formované), vyrobené (přijaté) v rámci uplatňování celních režimů, které jsou ukončeny, pro jejich další umístění a použití na celním území Unie, vývoz z celního území Unie nebo dovoz na toto území území podléhá propuštění do celního režimu použitelného na toto zboží v závislosti na statusu, který získali během doby celního režimu, s výjimkou případů stanovených tímto kodexem.
  Zboží umístěné mimo celní území Unie, pro které byl celní režim ukončen, pro další pobyt mimo celní území Unie podléhá propuštění do celního režimu použitelného na zboží Unie a pro dovoz do celní území Unie - v rámci celních postupů platných pro zahraniční zboží.
 8. Pokud je zboží propuštěno do celního režimu v souladu s odstavcem 7 tohoto článku po ukončení celního režimu, použijí se na toto zboží ustanovení tohoto kodexu, aniž by byly zohledněny zvláštnosti výpočtu a placení cel, daní, zvláštních, -dumpingové vyrovnávací clo stanovené tímto kodexem, které se uplatňuje při propuštění zboží do celního režimu za účelem dokončení příslušných celních režimů, s výjimkou specifik stanovených v článku 226 tohoto kodexu.
 9. Fungování celního režimu může být pozastaveno propuštěním zboží propuštěného do celního režimu nebo produktů zpracování tohoto zboží do jiného celního režimu, a to v případě uvedeném v čl. 1 odst. 133 tohoto kodexu.
  Celní režimy, které se používají k pozastavení provádění jiných celních režimů, a případy, kdy může být pozastaveno provádění celního režimu, stanoví tento kodex, a pokud to tento kodex stanoví, Komise.
  Postup pozastavení a obnovení fungování celního režimu ve stanovených případech stanoví Komise.

Článek 130. Prodloužení platnosti celních režimů

 1. Celní orgán prodlouží dobu platnosti celních režimů stanovených celním orgánem před uplynutím jejich platnosti a v případech stanovených tímto kodexem nebo právními předpisy členských států v souladu s čl. 3 odst. 165 odst. 3 Článek 178 a čl. 3 odst. 190 tohoto kodexu, po uplynutí doby platnosti v souladu s podmínkami stanovenými tímto kodexem, nebo podmínkami stanovenými Komisí nebo stanovenými právními předpisy členských států o celních předpisech v souladu s tímto kodexem.
 2. Postup pro prodloužení doby platnosti celních režimů stanovených celním orgánem je stanoven právními předpisy členských států o celních předpisech.

Článek 131. Dodržování opatření na ochranu vnitřního trhu stanovených v jiné formě než zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii při umísťování zboží pod celní úřad postup

Dodržování opatření na ochranu vnitřního trhu stanovených v jiné formě než zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii se potvrzuje, když je zboží propuštěno do celní režimy, podmínky propuštění, za nichž je zajištěno dodržování těchto opatření, pokud tento kodex, Smlouva o Unii nebo akty Komise, které tato opatření zavádějí, nestanoví jinak.

Článek 132. Dodržování podmínek pro použití zboží v souladu s deklarovaným celním režimem

1. Povinnost dodržovat podmínky pro použití zboží v souladu s deklarovaným celním režimem, s výhradou dodržení po propuštění zboží do celního režimu, je uložena deklarantovi i dalším osobám v souladu s tohoto Kodexu.

2. Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku odpovídají za porušení podmínek pro použití zboží v souladu s deklarovaným celním postupem v souladu s právními předpisy členských států.

Článek 133. Důsledky zabavení (zabavení), konfiskace nebo přeměny na vlastnictví (příjem) členského státu zboží propuštěného do celního režimu

 1. V případě zabavení zboží propuštěného do celního režimu nebo uložení tohoto zboží v souladu s právními předpisy členských států se účinek celního režimu na toto zboží pozastaví.
 2. Je-li rozhodnuto o zrušení zadržení zboží nebo o zrušení zadržení zboží, bude celní režim obnoven ode dne následujícího po dni, kdy takové rozhodnutí vstoupí v platnost, nebo ode dne uvedeného v rozhodnutí .
 3. Po obnovení celního režimu nebudou účtovány ani vyplaceny úroky, jejichž narůstání a platby jsou poskytovány v souladu s tímto oddílem, za období pozastavení celního režimu.
 4. V případě konfiskace nebo přeměny na vlastnictví (příjem) členského státu rozhodnutím soudu u zboží propuštěného do celního režimu je účinek celního režimu ve vztahu k tomuto zboží ukončen.
 5. Pokud je podání osoby ke správní nebo trestní odpovědnosti v souladu s právními předpisy členských států spojeno s nedodržením podmínek pro použití zboží v souladu s celním režimem a přijaté nedodržení má za následek nemožnost dalšího použití tohoto celního režimu musí být celní režim ukončen do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni vstupu příslušného rozhodnutí o odpovědnosti dané osoby v platnost.
  Není-li celní režim dokončen ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci tohoto ustanovení, je celní režim ukončen a zboží je zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.