МЕНЮ

Bezcelní celní režim

Článek 243. Obsah a použití celního režimu pro bezcelní obchod

 1. Celní režim bezcelní obchod - celní režim uplatňovaný na zahraniční zboží a zboží Unie, podle něhož se takové zboží nachází a prodává v maloobchodě v bezcelních obchodech bez placení dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávací cla na zahraniční zboží, s výhradou podmínek pro propuštění zboží do tohoto celního režimu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem.
 2. Zboží propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu se prodává:
  1. jednotlivci opouštějící celní území Unie;
  2. fyzické osoby přijíždějící na celní území Unie;
  3. fyzické osoby cestující z jednoho členského státu do jiného členského státu a fyzické osoby vstupující do jednoho členského státu z jiného členského státu;
  4. diplomatické mise, konzulární úřady, mise států při mezinárodních organizacích, mezinárodních organizacích nebo jejich misích umístěných na celním území Unie, jakož i členové diplomatického personálu diplomatické mise, konzulární úředníci a jejich rodinní příslušníci, kteří žijí s oni, zaměstnanci (zaměstnanci, úředníci) zastoupení států při mezinárodních organizacích, mezinárodních organizacích nebo jejich zastoupeních;
  5. jiné organizace nebo jejich zastoupení a jejich personál, pokud je takové provádění stanoveno v souladu s právními předpisy členského státu, na jehož území se tyto organizace nebo jejich zastoupení nacházejí.
 3. Zboží propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu se prodává osobám uvedeným v pododstavcích 1 až 3 odstavce 2 tohoto článku v bezcelních obchodech působících v místech, kde je zboží přepravováno přes celní hranici Unie.
 4. Prodej zboží osobám uvedeným v odst.2 pododstavci 2 tohoto článku je povolen v bezcelních obchodech působících v místech pohybu zboží přes celní hranici Unie leteckou a vodní dopravou, a pokud to stanoví právních předpisů členských států, a to i v místech pohybu zboží přes celní hranici Unie jinými dopravními prostředky.
  Seznam míst pro pohyb zboží přes celní hranici, ve kterých je povolen prodej zboží osobám uvedeným v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku, je určen právními předpisy členských států.
 5. Prodej zboží osobám uvedeným v odst. 3 pododstavci 2 tohoto článku je povolen v bezcelních obchodech působících v místech, kde je zboží přepravováno letecky přes celní hranici Unie.
 6. Zboží propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu se prodává osobám uvedeným v pododstavcích 4 a 5 odstavce 2 tohoto článku v bezcelních obchodech určených v souladu s právními předpisy členských států.
 7. Zboží Uniepropuštěn do celního režimu bezcelního obchodu a prodán jednotlivcům uvedeným v odst. 1 pododstavci 2 tohoto článku, ztratí status zboží Unie.
  Zboží Unie propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu prodávané osobám uvedeným v odstavcích 2 až 5 odstavce 2 tohoto článku si zachovává status zboží Unie.
  Zahraniční zbožípropuštěno do celního režimu bezcelního obchodu a prodáno osobám uvedeným v odst.4 pododstavcích 5 a 2 tohoto článku, poté, co tento prodej získá status zboží Unie.
 8. Bezcelní celní režim se nevztahuje na zboží, jehož oběh je zakázán v souladu s právními předpisy členského státu, kde se nachází bezcelní obchod.
  Komise má právo určit seznam dalšího zboží, na které se nevztahuje celní režim bezcelního obchodu. (Viz rozhodnutí výboru Euroasijské hospodářské komise č. 203 ze dne 11.12.2018)
 9. Bez uvedení do celního režimu bezcelního nakupování mohou bezcelní obchody umístit a použít zboží nezbytné k zajištění fungování těchto bezcelních obchodů.

Článek 244. Podmínky pro propuštění zboží do celního režimu bezcelního obchodu a jeho použití v souladu s tímto celním režimem

 1. Podmínkou pro propuštění zboží do celního režimu bezcelního obchodu je dodržování zákazů a omezení v souladu s článkem 7 tohoto kodexu.
 2. Deklarantem zboží propuštěného do celního režimu bezcelního obchodu může být pouze osoba, která je vlastníkem bezcelního obchodu, ve kterém bude toto zboží umístěno a prodáno.
 3. Podmínky pro použití zboží v souladu s celním režimem pro bezcelní obchod jsou:
  1. hledání zboží v bezcelních obchodech;
  2. prodej zboží v bezcelních obchodech osobám uvedeným v čl. 2 odst. 243 tohoto zákoníku;
  3. dodržování podmínek prodeje určitých kategorií zahraničního zboží propuštěného do celního režimu bezcelního obchodu podle článku 245 tohoto kodexu.

Článek 245. Podmínka pro prodej v bezcelních obchodech určitých kategorií zboží propuštěného do celního režimu pro bezcelní nákupy

Zboží, jako jsou alkoholické nápoje a pivo, tabák a tabákové výrobky, propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu, se prodává v bezcelních obchodech osobám uvedeným v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci tohoto kodexu v kvantitativních normách , v rámci kterého zboží pro osobní potřebu dovážené na celní území Unie bez placení cel a daní.

Článek 246. Dokončení a ukončení celního režimu pro bezcelní obchod

 1. Činnost celního režimu pro bezcelní obchod končí prodejem zboží propuštěného do tohoto celního režimu v bezcelních obchodech osobám uvedeným v čl. 2 odst. 243 tohoto zákoníku, s výjimkou prodeje zahraničního zboží. osobám uvedeným v čl. 3 odst. 2 pododstavci 243 tohoto kodexu.
 2. Při prodeji zahraničního zboží propuštěného do celního režimu bezcelního obchodu v bezcelních obchodech osobám uvedeným v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci tohoto kodexu je účinek celního režimu pro bezcelní obchod dokončen umístěním toto zahraniční zboží v celním režimu k propuštění pro domácí spotřebu.
 3. Prohlášení o zboží v souvislosti se zahraničním zbožím uvedeným v odstavci 2 tohoto článku, pro jeho propuštění do celního režimu pro propuštění k domácí spotřebě, musí vlastník bezcelního obchodu podat nejpozději do 10го den měsíce následujícího po měsíci prodeje tohoto zboží.
  V případě odmítnutí propuštění zboží musí vlastník bezcelního obchodu podat prohlášení o zboží týkající se uvedeného zboží pro jeho propuštění do celního režimu pro propuštění pro domácí spotřebu nejpozději do 5 pracovních dnů od den následující po dni odmítnutí propuštění zboží.
 4. Bezcelní celní režim pro zahraniční zboží propuštěné do bezcelního celního režimu lze ukončit:
  1. uvedení zboží do celního režimu použitelného na zahraniční zboží za podmínek stanovených tímto kodexem;
  2. propuštění zboží k použití jako dodávky vyvážené z celního území Unie na palubu lodí nebo letadel v souladu s kapitolou 39 tohoto kodexu.
 5. Činnost bezcelního celního režimu pro zboží Unie propuštěné do bezcelního celního režimu může být ukončena:
  1. propuštění zboží do celního režimu pro vývoz;
  2. vývoz zboží z bezcelního obchodu na celní území Unie na základě prohlášení deklaranta tohoto zboží.
 6. V případě, že bezcelní obchod přestane fungovat do 3 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy uvedený bezcelní obchod přestane fungovat, podléhá zahraniční zboží propuštěné do bezcelního režimu celním postupům použitelným na zahraniční zboží a zboží Unie - do prostor. v celním režimu pro vývoz nebo vývoz z bezcelního obchodu na celní území Unie.
  Pokud takové akce nebudou provedeny ve stanovené lhůtě, bude celní režim pro bezcelní obchod po uplynutí této lhůty ukončen a zboží bude zadrženo celními orgány v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu.

Článek 247. Vznik a zánik povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve vztahu k zahraničnímu zboží propuštěnému (propuštěnému) do celního režimu bezcelního obchodu, lhůta pro jeho zaplacení a jejich výpočet

 1. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným do celního režimu bezcelního obchodu vzniká deklarantovi od okamžiku, kdy celní orgán zaregistruje prohlášení ke zboží.
 2. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla v souvislosti se zahraničním zbožím propuštěným (propuštěným) do celního režimu bezcelního obchodu deklarant ukončí, pokud nastanou následující okolnosti:
  1. prodej tohoto zboží osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2 pododstavcích 4, 5, 2 a 243 tohoto kodexu;
  2. umístění tohoto zboží prodaného osobám uvedeným v čl. 3 odst. 2 pododstavci 243 tohoto kodexu v rámci celního režimu propuštění pro domácí spotřebu;
  3. propuštění tohoto zboží do celních režimů stanovených tímto Kodexem, včetně propuštění tohoto zboží do celních režimů poté, co nastanou okolnosti uvedené v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku, a (nebo) jeho propuštění k použití jako zboží vyváženy z celního území Unie na palubu lodí nebo letadel v souladu s kapitolou 4 tohoto kodexu;
  4. umístění zboží, u něhož byl ukončen účinek celního režimu pro bezcelní obchod v rámci celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 129 tohoto kodexu;
  5. splnění povinnosti zaplatit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr ve výši vypočítané a splatné v souladu s odstavcem 5 tohoto článku;
  6. uznání celního orgánu v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech o zničení a (nebo) nenahraditelné ztrátě zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo o neodvolatelné ztrátě tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, s výjimkou případů, kdy před takovým zničením nebo nenahraditelnou ztrátou v souladu s tímto Kodexem, pokud jde o toto zahraniční zboží, je lhůta pro zaplacení dovozního cla cla, daně, speciální, antidumpingová, vyrovnávací cla přišla;
  7. odmítnutí propustit zboží v souladu s celním režimem bezcelního obchodu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  8. zrušení prohlášení pro zboží v souladu s článkem 113 tohoto kodexu a (nebo) zrušení propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu - ve vztahu k povinnosti platit dovozní cla, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla, která vznikla při registraci prohlášení na zboží;
  9. konfiskace nebo přeměna zboží do vlastnictví (příjmu) členského státu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu;
  10. zadržení zboží celním orgánem v souladu s kapitolou 51 tohoto kodexu;
  11. umístění k dočasnému uskladnění nebo umístění některého z celních režimů zboží, které bylo zajištěno nebo zatčeno během ověřování hlášení o trestném činu, během řízení v trestní věci nebo ve věci správního deliktu (vedení správního řízení) a u kterého je bylo vráceno, pokud takové zboží nebylo dříve propuštěno.
 3. Povinnost platit dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla jsou splněny, pokud nastanou okolnosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
 4. V případě následujících okolností je lhůta pro zaplacení dovozního cla, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel:
  1. v případě porušení podmínek pro použití zboží v souladu s celním postupem bezcelního obchodu - den spáchání jednání, které porušuje stanovené podmínky pro použití zboží, a pokud tento den není stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu bezcelního obchodu;
  2. v případě ztráty zahraničního zboží, s výjimkou zničení a (nebo) nevratné ztráty v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo nevratné ztráty v důsledku přirozené ztráty za běžných podmínek přepravy (přepravy) a (nebo) skladování, - den ztráty zboží, a pokud tento den není stanoven, - den propuštění zboží do celního režimu bezcelního obchodu;
  3. pokud ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 246 odst. 3 tohoto zákoníku nebylo v souvislosti se zahraničním zbožím prodaným osobám uvedeným v čl. 2 odst. 243 pododstavci 3 tohoto zákoníku předloženo prohlášení o zboží, - poslední den období uvedeného v čl. 246 odst. XNUMX čl. XNUMX tohoto kodexu;
  4. pokud ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 246 čl. 3 tohoto zákoníku, pokud jde o zahraniční zboží prodávané osobám uvedeným v čl. 2 odst. 243 druhém pododstavci tohoto zákoníku, nebylo podáno prohlášení o zboží, - poslední den období uvedeného v čl. 3 odst. 246 článku XNUMX tohoto kodexu.
 5. Dojde-li k okolnostem uvedeným v odstavci 4 tohoto článku, dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla podléhají platbě, jako by zahraniční zboží propuštěné do celního režimu bezcelního obchodu bylo propuštěno do celního režimu propuštění pro domácí spotřebu bez uplatnění celních preferencí a výhod pro platbu dovozních cel a daní.
  Pro výpočet dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel se používají sazby dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel, s účinností v den registrace celním orgánem prohlášení o zboží podaném k propuštění zboží do celního režimu bezcelního obchodu.
 6. U částek dovozních cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel zaplacených (vybraných) v souladu s odstavcem 5 tohoto článku je splatný úrok, jako kdyby byl v souvislosti s těmito částkami poskytnut odklad jejich platby z datum propuštění zboží do celního režimu bezcelní obchod v den uplynutí platební lhůty pro dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla. Uvedený úrok se vypočítá a zaplatí v souladu s článkem 60 tohoto kodexu.
 7. V případě propuštění zboží do celních režimů stanovených tímto kodexem a (nebo) jeho propuštění k použití jako dodávky vyvážené z celního území Unie na palubu lodí nebo letadel v souladu s kapitolou 39 tohoto kodexu po splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jejich výběr (zcela nebo zčásti) dovozní cla, daně, zvláštní, antidumpingová, zaplacená vyrovnávací cla a (nebo ) shromážděné v souladu s tímto článkem podléhají vrácení (kompenzaci) v souladu s kapitolou 10 a článkem 76 tohoto kodexu.