МЕНЮ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA interpretace HS

RULE 1

Názvy oddílů, skupin a podskupin jsou uvedeny pouze pro usnadnění používání TN FEA; pro právní účely zařazení zboží do CN FEA se provádí na základě textů nadpisů a příslušných poznámek k oddílům nebo skupinám, a pokud tyto texty nestanoví jinak, v souladu s následujícími ustanoveními.

Vysvětlení

 1. Nomenklatura systematicky představuje zboží cirkulující v mezinárodním obchodu. Toto zboží je v něm seskupeno do sekcí, skupin a podskupin, opatřených názvy, které nejvýstižněji označují kategorie nebo druhy zboží, na které se vztahují. V mnoha případech je však taková rozmanitost a počet zboží zařazen do sekce nebo skupiny, že je nemožné zahrnout všechny nebo je vyjmenovat konkrétně v názvech.
 2. Pravidlo 1 proto začíná podmínkou, že tyto názvy jsou zobrazeny „pouze pro pohodlí“. V důsledku toho jsou neplatné pro klasifikaci.
 3. Druhá část tohoto pravidla stanoví, že klasifikace by měla být provedena:
  1. - vychází z textů nadpisů a odpovídajících poznámek k oddílům nebo kapitolám a -
  2. pokud tyto texty nestanoví jinak, pak v souladu s ustanoveními pravidel 2, 3, 4 a 5, pokud existují.
 4. Ustanovení 3 písm. A) je zřejmé a mnoho zboží je v nomenklatuře zařazeno bez dalšího odkazu na pravidla výkladu (například živí koně (číslo 0101), farmaceutické výrobky uvedené v poznámce 4 ke kapitole 30 (číslo 3006)) ).
 5. V poloze (3) (b):
  1. výraz „pokud tyto texty nestanoví jinak“ zcela jednoznačně znamená, že názvy zboží a poznámky k oddílům nebo skupinám mají přednost, to znamená, že jsou brány v úvahu při klasifikaci zboží. Například v poznámkách ke kapitole 31 je stanoveno, že pouze určité zboží patří do určitých čísel. V důsledku toho nelze tyto položky rozšířit tak, aby zahrnovaly zboží, které by jinak mohlo spadat pod pravidlo 2 (b);
  2. odkaz na pravidlo 2 ve výrazu „v souladu s ustanoveními pravidel 2, 3, 4 a 5“ znamená, že:
   1. - zboží předložené jako neúplné nebo nedokončené (například jízdní kolo bez sedla a pneumatik) a -
   2. zboží předkládané v nesestaveném nebo rozebraném stavu (například v rozloženém nebo rozloženém stavu, všechny součásti jsou předkládány společně), jehož součásti lze buď klasifikovat samostatně podle svého práva (např. pneumatiky, duše), nebo jako „součásti“ tohoto zboží, by měly být klasifikovány, jako by šlo o zboží v úplné nebo úplné formě, s výhradou pravidla 2 písm. a), a pokud není v textech nadpisů nebo poznámek uvedeno jinak.

RULE 2

 1. Jakýkoli odkaz na nadpis na libovolný produkt by měl být také považován za odkaz na takový výrobek v neúplné nebo neúplné formě za předpokladu, že pokud je předložen neúplný nebo neúplný, má tento výrobek základní vlastnost úplného nebo dokončeného výrobku a měl by být také považován za odkaz na úplný výrobek nebo dokončený výrobek (nebo klasifikovaný v uvažovaném záhlaví jako úplný nebo dokončený na základě tohoto pravidla), předložený v rozloženém nebo rozloženém stavu.
 2. Jakýkoli odkaz na název čísla jakéhokoli materiálu nebo látky by měl být považován za odkaz na směsi nebo kombinace tohoto materiálu nebo látky s jinými materiály nebo látkami. Jakýkoli odkaz na produkt vyrobený z konkrétního materiálu nebo látky by měl být rovněž považován za odkaz na produkty, zcela nebo zčásti, sestávající z tohoto materiálu nebo látky. Klasifikace zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí v souladu s ustanoveními předpisu 3.

PRAVIDLO 2A (Zboží předloženo neúplné nebo neúplné)

 1. První část pravidla 2 písm. A) rozšiřuje obsah kteréhokoli nadpisu, do kterého konkrétní komodita patří, aby zahrnoval nejen úplnou položku, ale také tuto položku v neúplné nebo neúplné formě, pokud má položka, jak je uvedeno, základní vlastnost. kompletní nebo hotový výrobek.
 2. Ustanovení tohoto pravidla se vztahují také na mezery, pokud nejsou přiděleny konkrétnímu okruhu. Pojem „polotovar“ znamená výrobek, který není připraven k přímému použití, má přibližný tvar nebo tvar hotového výrobku nebo součásti a který lze použít, s výjimkou výjimečných případů, pouze ke zpracování na hotový výrobek nebo část ( například polotovary lahví vyrobené z plastu, které jsou polotovary ve formě tuby, s jedním uzavřeným koncem a jedním otevřeným koncem se závitem pro uzavření šroubovacího uzávěru, část pod koncem se závitem má být vyfukována na požadovaná velikost a tvar)., disky, trubky atd.) nejsou považovány za „mezery“.
 3. Vzhledem k rozsahu nadpisů oddílů I až VI se tato část pravidla obvykle nevztahuje na zboží v těchto oddílech.
 4. Na některé případy, na které se vztahuje toto pravidlo, se odkazuje v obecných ustanoveních pro oddíly nebo skupiny (například oddíl XVI a skupiny 61, 62, 86, 87 a 90).

PRAVIDLO 2A (Zboží předkládané v nesmontovaném nebo rozloženém stavu)

 1. Druhá část pravidla 2 písm. A) stanoví, že úplné nebo hotové výrobky předkládané v nesestaveném nebo rozloženém stavu jsou zařazeny do stejných záhlaví jako smontované výrobky. Zboží je prezentováno tímto způsobem, obvykle v souvislosti s požadavky na balení, manipulaci nebo přepravu.
 2. Toto pravidlo se vztahuje také na neúplné nebo nedokončené výrobky předložené v rozebraném nebo nesestaveném stavu, pokud jsou považovány na základě první části tohoto pravidla za úplné nebo dokončené výrobky.
 3. Podle tohoto pravidla se výrazem „zboží předkládané v nesmontovaném nebo demontovaném stavu“ rozumějí výrobky, jejichž součásti musí být smontovány pomocí upevňovacího materiálu (šrouby, matice, šrouby atd.) Nebo například nýtováním nebo svařováním, pokud pro to jsou vyžadovány pouze montážní operace. Složitost metody montáže by se v tomto případě neměla brát v úvahu. Navzdory tomu komponenty neprocházejí dalšími pracovními kroky, které je dovedou do finální podoby. Nesestavené součásti produktu, které přesahují množství potřebné k sestavení tohoto produktu, musí být klasifikovány samostatně.
 4. Na případy, na které se vztahuje toto pravidlo, se odkazuje v obecných ustanoveních pro oddíly nebo skupiny (např. Oddíl XVI a skupiny 44, 86, 87 a 89).
 5. Vzhledem k rozsahu nadpisů oddílů I až VI se tato část tohoto pravidla obvykle nevztahuje na zboží v těchto oddílech.

PRAVIDLO 2B (Směsi a sloučeniny materiálů nebo látek)

 1. Pravidlo 2 (b) se týká směsí a kombinací materiálů nebo látek a zboží vyrobeného ze dvou nebo více materiálů nebo látek. Týká se to čísel, které označují materiál nebo látku (například číslo 0507 - slonová kost), a čísel, které označují produkt vyrobený z konkrétního materiálu nebo látky (například číslo 4503 - výrobky z přírodního korku) ... Je třeba poznamenat, že toto pravidlo platí pouze v případě, že tyto nadpisy nebo poznámky k oddílu nebo kapitole neurčují jinak (například nadpis 1503 - sádlo - stearin, nezmíchané ...). Připravené směsi popsané jako takové v poznámce k oddílu nebo kapitole nebo v čísle se zařazují v souladu s pravidlem 1.
 2. Podstatou tohoto pravidla je rozšířit jakýkoli nadpis týkající se materiálu nebo látky tak, aby zahrnoval směsi nebo kombinace tohoto materiálu nebo látky s jinými materiály nebo látkami. Toto pravidlo je také určeno k rozšíření kteréhokoli čísla týkajícího se zboží vyrobeného z daného materiálu nebo látky tak, aby zahrnovalo zboží vyrobené částečně z tohoto materiálu nebo látky.
 3. To však nerozšiřuje tento nadpis do té míry, že zahrnuje zboží, které podle pravidla 1 nelze považovat za zboží odpovídající popisu v tomto čísle; k tomu dochází, když přidáním jiného materiálu nebo látky zbavíte toto zboží vlastností těchto druhů zboží uvedených v tomto čísle.
 4. V důsledku tohoto pravidla by směsi a kombinace materiálů nebo látek a zboží vyrobené z více než jednoho materiálu nebo látky, pokud je lze na první pohled klasifikovat do dvou nebo více čísel, měly být klasifikovány v souladu se zásadami pravidla 3.

RULE 3

V případě, že na základě pravidla 2 písm. B) nebo z jakéhokoli jiného důvodu existuje prima facie možnost přiřadit zboží do dvou nebo více čísel, provede se zařazení tohoto zboží takto:

 1. Přednost se dává nadpisu, který obsahuje nejkonkrétnější popis zboží, před nadpisy s obecnějším popisem. Pokud se však každé ze dvou nebo více čísel týká pouze části materiálů nebo látek, které tvoří směs nebo vícesložkový produkt, nebo pouze části zboží předloženého v sadě pro maloobchodní prodej, pak tyto položky jsou považovány za rovnocenné ve vztahu k tomuto produktu, i když jeden z nich poskytuje úplnější nebo přesnější popis produktu.
 2. Směsi, vícesložkové předměty sestávající z různých materiálů nebo vyrobené z různých součástí a zboží předkládané v soupravách pro maloobchodní prodej, jejichž klasifikaci nelze provést v souladu s pravidlem 3 písm. A), se klasifikují podle toho materiál nebo součást, které dodávají tomuto zboží základní vlastnost, pokud je toto kritérium použitelné.
 3. Zboží, které nelze zařadit v souladu s ustanoveními pravidla 3 (a) nebo 3 (b), se zařadí do čísla, naposledy ve vzestupném pořadí kódů mezi položky, které jsou při zařazení tohoto zboží považovány za rovnocenné.

Vysvětlení

 1. Toto pravidlo stanoví tři způsoby klasifikace zboží, které lze na první pohled zařadit do dvou nebo více položek, buď podle pravidla 2 (b), nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Tyto metody se používají v pořadí, v jakém jsou uvedeny v tomto pravidle. Pravidlo 3 (b) tedy platí pouze v případě, že pravidlo 3 (a) není vhodné pro klasifikaci, a pokud pravidlo 3 (a) a 3 (b) nejsou vhodné, pak platí pravidlo 3 (c). Objednávka je tedy následující: a) konkrétní popis produktu; b) hlavní majetek; c) komoditní položka, která je poslední ve vzestupném pořadí kódů.
 2. Toto pravidlo může vstoupit v platnost pouze za předpokladu, že nebude specifikován text nadpisů nebo v poznámkách k oddílům nebo skupinám jinak. Například poznámka 4b ke kapitole 97 vyžaduje, aby zboží odpovídající popisu obou čísel 9701 až 9705 a 9706 bylo zařazeno do jednoho z prvních čísel. Takové zboží musí být klasifikováno podle poznámky 4b ke kapitole 97, a nikoli podle tohoto pravidla.

PRAVIDLO 3A

 1. První klasifikační metoda je uvedena v pravidle 3 písm. A), přičemž se upřednostňuje nadpis, který poskytuje nejkonkrétnější popis zboží, před nadpisem, který poskytuje obecnější popis.
 2. Je nepraktické zavádět přísná pravidla, podle nichž lze určit, zda jedna položka obsahuje konkrétnější popis produktu než jiná, ale obecně je třeba poznamenat, že:
  1. komodita je konkrétněji charakterizována spíše svým jménem než názvem skupiny zboží (například elektrické holicí strojky a strojky na stříhání vlasů s elektromotorem se zařazují do čísla 8510 a ne do čísla 8467 jako ruční nářadí s vestavěným elektrickým motor nebo v čísle 8509 jako elektromechanické domácí stroje se zabudovaným elektromotorem);
  2. pokud zboží odpovídá popisu, který ho jasněji identifikuje, pak je tento popis konkrétnější než popis, ve kterém identifikace méně kompletní. Příklady druhé kategorie produktů jsou:
   1. textilní podlahové rohože pro motorová vozidla se nezařazují jako příslušenství k motorovým vozidlům do čísla 8708, ale do čísla 5703, kde jsou přesněji popsány jako koberce;
   2. Bezrámové bezpečnostní sklo, včetně tvarovaného tvrzeného nebo vrstveného skla pro použití v letadle, se nezařazuje do čísla 8803 jako součást výrobků čísel 8801 nebo 8802, ale do čísla 7007, kde je přesněji popsáno jako bezpečnostní sklo.
 3. Pokud však dvě nebo více položek uvádí pouze část materiálů nebo látek, které tvoří směsi nebo vícesložkové produkty, nebo pouze část položek v sadě pro maloobchodní prodej, pak by tyto položky měly být považovány za stejně konkrétní popisy tohoto zboží. , i když jeden z nich poskytuje úplnější a konkrétnější popis než ostatní. V takových případech se na zařazení zboží vztahuje nařízení 3b) nebo 3c).

PRAVIDLO 3B

 1. Druhá metoda platí pouze pro:
  1. směsi;
  2. vícesložkové zboží sestávající z různých materiálů;
  3. vícesložkové zboží skládající se z různých složek;
  4. položky obsažené v sadě pro maloobchod. Používá se, pouze pokud neplatí pravidlo 3 (a).
 2. Ve všech těchto případech musí být zboží klasifikováno, jako by se skládalo pouze z materiálu nebo součásti, která jim dává základní vlastnost v rozsahu použitelnosti tohoto kritéria.
 3. Faktor, který určuje hlavní vlastnost, se bude u různých druhů zboží lišit. Může být například určena povahou materiálu nebo součásti, jeho objemem, množstvím, hmotností, cenou nebo rolí, kterou tento materiál nebo součást hraje při používání výrobku.
 4. Při uplatňování tohoto pravidla je třeba za vícesložkové zboží vyrobené z různých komponent považovat nejen zboží, u kterého jsou tyto komponenty vzájemně spojeny, tvoří téměř neoddělitelný celek, ale také zboží s oddělitelnými komponenty, pokud jsou tyto komponenty vzájemně přizpůsobeny ., se navzájem doplňují a dohromady tvoří jeden celek, který obvykle neumožňuje, aby byly uvedeny do prodeje jako samostatné části.

Příklady druhé kategorie produktů jsou:

 1. popelníky, skládající se ze stojanu včetně vyměnitelné misky na popel;
 2. domácí police na koření, skládající se ze speciálního rámu (obvykle dřevěného) a příslušného počtu prázdných nádob na koření určitého tvaru a velikosti.

Složky takového vícesložkového zboží jsou obvykle baleny ve společném obalu.

 1. Při použití tohoto pravidla se výrazem „zboží nabízené v sadě pro maloobchodní prodej“ rozumí zboží, které:
  1. se skládají z nejméně dvou různých článků prima facie zařazených do různých čísel. Z tohoto důvodu například šest vidlí fondue nelze považovat za sadu pro účely použití tohoto pravidla;
  2. Skládají se z komponentů sestavených dohromady, aby splňovaly konkrétní potřebu nebo vykonávaly konkrétní práci; a
  3. stohovány tak, aby při prodeji konečnému spotřebiteli nevyžadovaly přebalení (například v krabicích nebo bednách nebo na základnách).
   „Maloobchodní prodej“ nezahrnuje prodej zboží určeného k dalšímu prodeji po dalším zpracování, přípravě, opětovném zabalení nebo kombinaci s jiným zbožím nebo umístění do jiného zboží. Pojem „zboží nabízené v sadě pro maloobchodní prodej“ se tedy vztahuje pouze na sady sestávající ze zboží určeného k prodeji konečnému spotřebiteli, ve kterém je jednotlivé zboží určeno k společnému použití. Například různé potraviny určené k použití společně při přípravě jídla nebo jídla připraveného k jídlu, balené společně a určené ke spotřebě pro spotřebitele, se považují za „maloobchodní soupravu“.
   Příklady sestav, které lze zařadit podle pravidla 3b:

    1. Soupravy hovězího sendviče se sýrem nebo bez sýru v housce (číslo 1602), plněné bramborovými lupínky (smažené) (číslo 2004): se zařazují do čísla 1602.
    2. Soupravy, jejichž součásti jsou určeny k použití společně při přípravě špaget, sestávající z vaku nevařených špaget (číslo 1902), sáčku strouhaného sýra (číslo 0406) a malé plechovky z rajčatové omáčky (číslo 2103) , balené v lepenkové krabici: jsou zařazeny do čísla 1902. Toto pravidlo se však nevztahuje na sady potravin balených společně a sestávajících například z: - plechovek krevet (číslo 1605), plechovek husích jater (číslo 1602), sýrové plechovky (číslo 0406), plechovky nakrájené slaniny (číslo 1602) a plechovky uzenin (číslo 1601); nebo - lahve lihovinového likéru čísla 2208 a lahve vína čísla 2204. V případě těchto dvou příkladů, jakož i v případě podobných potravinových sad, je třeba každý produkt zařadit do příslušného čísla zvlášť. To platí například také pro instantní kávu ve skleněné nádobě (číslo 2101), keramický šálek (číslo 6912) a keramický talířek (číslo 6912) balené společně pro maloobchodní prodej v lepenkové krabici.
   1. Kadeřnické soupravy sestávající z dvojice elektrických nůžek (číslo 8510), hřebenů (číslo 9615), nůžek (číslo 8213), kartáčů (číslo 9603) a ručníků z textilního materiálu (číslo 6302), balených v kožené pouzdro (číslo 4202): se zařazuje do čísla 8510.
   2. Sady na kreslení sestávající z pravítka (položka 9017), diskové kalkulačky (položka 9017), úhloměru (položka 9017), tužky (položka 9609) a ořezávátka (položka 8214), zabalené v plastovém pouzdru (položka 4202) : jsou zařazeny do čísla 9017. V případě výše zmíněných sad se třídění provádí na jedné nebo více kombinovaných součástech, které lze považovat za soupravu, která jako celek dává základní charakteristiku.
 2. Toto pravidlo se nevztahuje na zboží, které se skládá ze samostatně balených složek, které jsou předkládány společně, a to i v jednom obecném balení, v určitých kvantitativních poměrech pro průmyslovou výrobu, například nápoje.

PRAVIDLO 3B

 1. Nelze-li zboží zařadit podle pravidla 3a nebo 3b, mělo by být zařazeno do záhlaví, posledního ve vzestupném pořadí kódů, mezi zboží, které je při klasifikaci tohoto zboží stejně přijatelné.

RULE 4

Zboží, jehož zařazení nelze provést v souladu s ustanoveními výše uvedených pravidel, se zařazuje do záhlaví odpovídajícího zboží, které je nejvíce podobné (blížící se) dotyčnému zboží.

Vysvětlení

 1. Toto pravidlo se vztahuje na zboží, které nelze zařadit podle pravidel 1 až 3. Stanovuje zařazení tohoto zboží do čísla, do kterého patří zboží, které mu je nejblíže.
 2. Při zařazení podle pravidla 4 musí být předložené zboží porovnáno s podobným zbožím, aby bylo možné určit zboží, ke kterému má první z nich nejblíže. Předkládané zboží je zařazeno do stejného čísla jako zboží, ke kterému je nejblíže.
 3. Podobnost zboží může samozřejmě záviset na mnoha faktorech, jako je typ, vlastnost, účel.

RULE 5

Kromě výše uvedených ustanovení se na níže uvedené produkty vztahují následující pravidla:

a) Pouzdra a pouzdra na fotoaparáty, hudební nástroje, zbraně, kreslicí doplňky, náhrdelníky a podobné obaly, které mají zvláštní tvar nebo jsou přizpůsobeny pro uložení příslušného produktu nebo sady produktů, vhodné k dlouhodobému použití a jsou dodávány společně s produkty, pro které je určen, by měly být klasifikovány společně s produkty v nich zabalenými, pokud se tento typ kontejneru obvykle prodává společně s těmito produkty. Toto pravidlo se však nevztahuje na nádoby, které, když tvoří nedílný celek s zabaleným výrobkem, dodávají tomuto základní vlastnost.

b) S výhradou ustanovení pravidla 5 písm. a) výše se obalové materiály a nádoby dodávané se zbožím v nich obsaženým klasifikují společně, pokud jsou typu, který se obvykle používá k zabalení tohoto zboží. Toto ustanovení však není povinné, pokud jsou tyto obalové materiály nebo kontejnery jasně recyklovatelné.

PRAVIDLO 5A (Pouzdra, krabice a podobné kontejnery)

 1. Toto pravidlo se vztahuje pouze na obaly, které:
  1. má zvláštní tvar nebo je upraven tak, aby vyhovoval určitému produktu nebo sadě produktů, to znamená, že jsou speciálně navrženy pro konkrétní typ produktu. Některé nádoby samy o sobě opakují tvar výrobku, který obsahuje;
  2. vhodný pro dlouhodobé použití, to znamená, že má stejnou trvanlivost jako výrobky, pro které je určen. Tento kontejner slouží také k zajištění bezpečnosti produktů, pokud se nepoužívají (například při přepravě nebo skladování). Tato kritéria ji odlišují od konvenčních obalů;
  3. se předkládá společně s výrobky, pro které jsou určeny, bez ohledu na to, že samotné výrobky mohou být pro usnadnění přepravy baleny samostatně. Jsou-li tyto obaly uváděny samostatně, jsou zařazeny do příslušných čísel;
  4. jsou nádoby typu, které se obvykle prodávají společně s odpovídajícím výrobkem; a
  5. nedává celku základní vlastnost.
 2. Příklady obalů předkládaných společně s jejich určenými předměty, které mají být klasifikovány v souladu s tímto pravidlem, jsou:
  1. šperkovnice a krabice (číslo 7113);
  2. pouzdra na holicí strojky (číslo 8510);
  3. pouzdra na dalekohledy a dalekohledy (číslo 9005);
  4. pouzdra a pouzdra na hudební nástroje (například číslo 9202);
  5. pouzdra na zbraně (například číslo 9303).
 3. Příklady nádob, na které se toto pravidlo nevztahuje, jsou nádoby, jako je stříbrný přepravník s obsahem nebo dekorativní keramická váza obsahující sladkosti.

PRAVIDLO 5B (Obalové materiály a kontejnery)

 1. Toto pravidlo upravuje klasifikaci obalových materiálů a obalů běžně používaných pro balení zboží, k nimž se vztahují. Toto ustanovení se však nevztahuje na případy, kdy lze tyto obalové materiály nebo kontejnery jasně znovu použít, například některé lahve na železo nebo nádrže na stlačený nebo zkapalněný plyn.
 2. Toto pravidlo se použije s výhradou ustanovení pravidla 5 písm. A), a proto by klasifikace případů, případů a podobných obalů uvedených v pravidle 5 písm. A) měla být prováděna v souladu s tímto pravidlem.

RULE 6

Pro právní účely musí být zařazení zboží do podpoložek čísla v souladu s názvy podpoložek a poznámkami týkajícími se těchto podpoložek a rovněž s mutatis mutandis ustanoveními výše uvedených pravidel, pokud pouze podpoložky v stejné úrovně jsou srovnatelné. Pro účely tohoto pravidla se mohou použít odpovídající poznámky k oddílu a skupině, pokud kontext neurčí jinak.

Vysvětlení

 1. Pravidla 1 až 5 uvedená výše platí obdobně pro klasifikaci na úrovni podpoložek v rámci stejného čísla.
 2. Pravidlo 6, následující výrazy mají zde přiřazené následující významy:
  1. „podpoložky stejné úrovně“ - podpoložky s jednou pomlčkou (úroveň 1) nebo podpoložky se dvěma pomlčkami (úroveň 2). Při srovnávací analýze dvou nebo více podpoložek s jednou pomlčkou v rámci jednoho nadpisu podle pravidla 3 písm. A) by tedy měla být možnost přiřazení produktu k jedné z nich určena pouze popisem produktu v těchto podpoložkách s jednou pomlčkou . Poté, co byl vybrán podnadpis s jedním spojovníkem udávajícím nejkonkrétnější popis položky, a pokud je samotný podnadpis rozdělen, pak a teprve potom je zohledněn popis na úrovni podnadpisu se dvěma pomlčkami a je vybrán jeden z nich;
  2. „pokud kontext nevyžaduje jinak“ - pokud poznámky k oddílu nebo skupině nejsou kompatibilní s textem nebo poznámkami k položkám. Tak je tomu například v kapitole 71, kde se význam pojmu „platina“ v poznámce 4b ke kapitole liší od významu pojmu „platina“ v poznámce k položce 2. Pro výklad podpoložek 7110 11 a 7110 19 proto platí poznámka k položce 2, a nikoli poznámka ke kapitole 4 (b).
 3. Rozsah podpoložky se dvěma spojovníky nesmí překročit podpoložku se dvěma spojkami, do níž podpoložka se dvěma spojovníky patří; a rozsah podpoložky s jedním spojovníkem nesmí překročit nadpis, do kterého podpoložka s jedním spojovníkem patří