МЕНЮ

Profil rizika

Profil rizika jedná se o kombinaci údajů obsahujících popis rizikové oblasti, rizikových ukazatelů, označení použití přímých opatření k jejich minimalizaci a sdělení celním orgánům. Jedinou formou stanovení rizikových profilů jsou právní akty FCS Ruska s poznámkou k oficiálnímu použití (DSP).

Vystavují se jako příkazy, rizikové profily se zadávají do informačních systémů celních úřadů. Každý rizikový profil je popis obecných situací, které mohou vést k porušení celních předpisů. Současně se zvýrazňují rizikové profily riziková oblast (jednotlivé seskupené rizikové předměty, u nichž je vyžadováno použití samostatných forem celní kontroly nebo jejich kombinace, jakož i zlepšení kvality celní správy), ukazatele rizik (určitá kritéria s předem stanovenými parametry, odchylka od které umožňuje výběr předmětu kontroly) a seznam opatření minimalizovat rizika.

Profily rizik tvoří v ústředí speciální analytické skupiny založené na informacích z různých databází, nejen od celních orgánů, ale také z daní, hranic, migračních služeb, databází certifikátů kvality výrobků.

Struktura rizikového profilu je následující:

 1. Obecné:
  • Číslo.
  • Datum vypršení platnosti profilu.
 2. Informace o oblasti rizika:
 3. Opatření k minimalizaci rizik:
  • Oznámení o uplatňování opatření.
  • Typ celní kontroly.
  • Kontaktní informace.
  • Kontaktní osoba.
  • Osoba, která podepsala profilu projektu.

 Identifikace rizik celními orgány

Rizika obsažená v profilech rizik jsou identifikována oprávněnými celními úředníky. Existují profily jako:

Úředníci celního úřadu provádějí následující akce:

 • zkontroluje celní prohlášení (jiné doklady používané jako celní prohlášení) a jiné doklady předložené k celním operacím s cílem zjistit rizika obsažená v rizikových profilech;
 • použít opatření ke zmírnění rizika v případě identifikace rizik obsažených v profilech rizika v souladu s pokyny;
 • vyplnit elektronickou zprávu o výsledcích uplatňování opatření k minimalizaci rizik v případě, že jsou rizika obsažená v profilech rizik identifikována v souladu s pokyny.

V závislosti na oblasti použití mohou být rizikové profily tří typů:

V závislosti na době platnosti se profily dělí na:

Opatření použitá v rámci RMS jsou rozdělena do přímá opatření k minimalizaci rizik и nepřímá opatření k minimalizaci rizik.

Při identifikaci rizik obsažených v profilech sdělených celnímu orgánu v elektronické a (nebo) papírové podobě použije úředník přímá opatření uvedená v profilu, aby se minimalizovala rizika.

V případě přímých opatření k minimalizaci rizik při deklarování zboží úředník provádí, eviduje, prohlašuje, udržuje dokumentární kontrolu ve sloupci „C“ elektronické kopie DT bere na vědomí provádění těchto přímých opatření k minimalizaci rizik. Opatření použitá v rámci RMS jsou rozdělena do přímých opatření k minimalizaci rizik a nepřímých opatření k minimalizaci rizik.

Ve vztahu k některým kategoriím zboží a osobám s odpovídajícími koeficienty celní a obchodní stability nelze přímá opatření k minimalizaci rizik uplatňovat nebo uplatňovat v plném rozsahu. Postup pro stanovení těchto kategorií zboží, osob a koeficientů je stanoven regulačními právními akty FCS Ruska, výjimkou je povinné rizikový profil 55.

Můžete se seznámit s tabulkou klasifikátoru opatření k minimalizaci rizik, která zde můžete.

Víte, jestli existuje riziko pro vaše výrobky nebo společnost? Napište nám a my vám pomůžeme tyto informace zjistit.
Zeptat se