МЕНЮ

Odvolat se proti rozhodnutí celních orgánů nebo bez opatření celních orgánů k vyššímu celnímu orgánu

Každá osoba má právo se proti rozhodnutí, jednání nebo nečinnosti celního orgánu nebo svého úředníka odvolat, pokud takové rozhodnutí podle jeho názoru porušuje jeho práva, svobody nebo legitimní zájmy, vytváří překážky pro jejich provádění nebo mu nezákonně ukládá jakoukoli povinnost.

Účastníci se mohou proti rozhodnutím, opatřením nebo nečinnosti celních úředníků odvolat FEA nebo zúčastněnými stranami u vyššího celního orgánu a / nebo u soudu a použití odvolacího řízení na úrovni resortu je výhodné pro obě strany.

Pro účastníky FEA a zúčastněné strany je resortní odvolání příležitostí k obnovení porušených práv co nejdříve.

Pro celní orgán poskytuje odvolání příležitost opravit své vlastní chyby a zabránit vzniku soudního sporu a možnému navrácení rozpočtových prostředků v souvislosti se soudním odvoláním. To stojí za zmínku celní orgány usilovat o vyřešení sporů čekajících na soud.

Federální zákon o celním nařízení č. 289-ФЗ z srpna 3 2018, změnil postup pro odvolání proti rozhodnutím, opatřením nebo bez jednání celních orgánů.

Při podání stížnosti u celního orgánu vezměte v úvahu hlavní současné požadavky

Stížnost se podává u vyššího celního orgánu prostřednictvím celní orgán, na jehož rozhodnutí, jednání nebo nečinnost je stížnost. Termín pro jeho posouzení je určen podle toho, kterému celnímu orgánu byla stížnost podána.

Stížnost musí být posouzena nadřízeným celním orgánem v rámci jednoho měsíců ode dne jeho přijetí celním orgánem oprávněným k posouzení stížnosti.

Není-li stížnost podána prostřednictvím celního orgánu, jehož rozhodnutí, jednání nebo nečinnost týkající se stížnosti (s výjimkou rozhodnutí, jednání, nečinnosti celní pošty), bude to posouzeno vyšším celním orgánem do dvou měsíců ode dne jeho přijetí celním orgánem oprávněným k posouzení stížnosti. V takovém případě může být lhůta pro posouzení stížnosti prodloužena o jeden měsíc. 

Stížnosti jsou přijímány pouze písemně a musí obsahovat

  • název celního orgánu, jehož rozhodnutí je předmětem stížnosti;
  • jméno právnické osoby nebo příjmení, jméno, patronymie žadatele;
  • adresa (umístění);
  • daňové identifikační číslo (DIČ);
  • obsah rozhodnutí o odvolání, žalobě nebo opomenutí a důvody, pro které se osoba podávající stížnost domnívá, že jsou porušena jeho práva.
Manažeři jednající jménem organizací bez plné moci nemusí spolu se stížností předkládat základní dokumenty, jakož i dokumenty potvrzující jejich oficiální postavení.

Ke stížnosti podané zástupcem musí být přiloženy originály nebo ověřené kopie dokumentů potvrzujících jeho autoritu, nejspíše to bude plná moc. Měla by stanovit právo na odvolání proti rozhodnutím, jednáním nebo nečinnosti v oblasti cel.

Rozhodnutí celního orgánu o odmítnutí posouzení stížnosti brání opětovnému podání stížnosti na stejný předmět. Výjimkou jsou případy, kdy žadatel nedodrží požadavky na formu a obsah stížnosti, jakož i na nepředložení dokladů potvrzujících pověření osoby, která podala stížnost.

Proti rozhodnutím celního orgánu o odmítnutí projednat stížnost, jakož i o odmítnutí pozastavit výkon napadeného rozhodnutí celního orgánu lze podat opravný prostředek pouze u soudu, protože neexistuje žádná alternativní možnost odvolat se proti těmto rozhodnutím podle zákona č. 289-ФЗ.

V případě zpětvzetí podané stížnosti nebudete moci celnímu orgánu znovu podat stížnost na stejný předmět.

Po rozhodnutí o stížnosti je kopie rozhodnutí zaslána žadateli doporučenou poštou do tří pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Žádost o možnost obnovení lhůty pro odvolání v případě opomenutí  je podána pouze písemně, ve formě samostatného dokumentu spolu se stížností, nebo může být obsažena v textu stížnosti. K žádosti musí být přiloženy dokumenty potvrzující důvody zmeškání lhůty pro odvolání.

Již od 1 z ledna 2022 roku bude možné podat stížnost elektronicky.

Pomůžeme vám, podat stížnost, připravit potřebné dokumenty, předat je vyššímu celnímu úřadu a sledovat průběh stížnosti.
Hlášení cel

 

Abyste mohli začít pracovat, musíte nám zaslat všechny dostupné dokumenty (celní rozhodnutí, celní potvrzení, prohlášení o zboží, prodejní doklady atd.) prozkoumáme všechny zaslané dokumenty a odpovíme vám, zda má smysl se ve vašem případě odvolat.

Pokud stížnost resortu nepomůže, jsme připraveni se odvolat proti rozhodnutí celních orgánů u soudu a zastupovat vaše zájmy.