МЕНЮ

Klasifikátor rozhodnutí celních orgánů o prohlášeních

 

10. Propuštění zboží je povoleno

-

11. Propuštění zboží podléhající zajištění splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací clo, s výjimkou propuštění zboží uvedeného v pozicích s kódy 12 a 13

-

12. Propuštění zboží s funkcemi stanovenými v článku 121 celního kodexu EAEU

Článek 121. Zvláštnosti propuštění zboží před dokončením kontroly cel, jiných dokladů a (nebo) informací
1. Propuštění zboží před dokončením kontroly celních orgánů provedou celní orgány další doklady a (nebo) informace, které nelze vyplnit ve lhůtě pro propuštění zboží, pokud bylo zaplaceno clo, daně, zvláštní antidumpingová, vyrovnávací cla ve výši vypočtené v prohlášení pro zboží, a poskytla jistotu pro splnění povinnosti zaplatit clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve výši stanovené v souladu s čl. 4 odst. 5 a 65 a čl. 5 odst. 6 a 75 tohoto kodexu, s výjimkou případů stanovených v odst. 1 pododstavci 2 a odst. 3 tohoto článku a případů stanovených právními předpisy členských států v oblasti cel nařízení v souladu s pododstavcem 2 odstavce 2 tohoto článku.
2. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla se neposkytuje v následujících případech:
1) schválený hospodářský subjekt jedná jako deklarant zboží;
2) v ostatních případech stanovených právními předpisy členských států o celních předpisech.
3. Pokud celní operace jménem a na účet deklaranta se celní zástupce zavazuje a tento celní zástupce v souladu s článkem 405 tohoto kodexu nese společně a nerozdílně s deklarantem povinnost zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingové, vyrovnávací cla, aby bylo zajištěno splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla nemusí být poskytována za podmínek stanovených Komisí a před jejich stanovením Komisí - právními předpisy členskými státy.
4. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla se poskytují v souladu s kapitolou 9 a článkem 75 tohoto kodexu.
5. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí, pokud celní orgán zjistí známky naznačující možnost uplatnění zákazů a omezení a (nebo) opatření na ochranu domácího trhu ve vztahu ke zboží, které jsou vytvořeny v jiné než zvláštní formě, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii, a nikoli potvrzení deklarantem o jejich dodržování.

13. Propuštění zboží s funkcemi stanovenými v článku 122 celního kodexu EAEU

Článek 122. Zvláštnosti propuštění zboží při jmenování celní kontroly
1. Propuštění zboží před přijetím výsledků celní kontroly jmenované před propuštěním zboží provádí celní orgán za předpokladu, že clo, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla byla zaplacena ve výši vypočtené v prohlášení o zboží a byla poskytnuta jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla ve výši stanovené v souladu s čl. 4 odst. 5 a 65 a odstavci 5 a 6 odst.75 tohoto kodexu, s výjimkou případů stanovených v odst.1 pododstavci 2 a v odstavci 3 tohoto článku a případů stanovených právními předpisy členských států o celních předpisech v souladu s odst.2 pododstavcem 2 tohoto článek.
2. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla se neposkytuje v následujících případech:
1) schválený hospodářský subjekt jedná jako deklarant zboží;
2) v ostatních případech stanovených právními předpisy členských států o celních předpisech.
3. V případě, že celní operace jménem a na účet deklaranta provádí celní zástupce a tento celní zástupce nese v souladu s článkem 405 tohoto kodexu společně s deklarantem povinnost zaplatit clo , daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, zajištění splnění povinnosti platby cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla nelze poskytovat za podmínek stanovených Komisí a před jejich stanovení Komisí - právními předpisy členských států.
4. Jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová a vyrovnávací cla se poskytují v souladu s kapitolou 9 a článkem 75 tohoto kodexu.
5. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí, pokud celní orgán zjistí známky naznačující možnost uplatnění zákazů a omezení a (nebo) opatření na ochranu domácího trhu ve vztahu ke zboží, které jsou vytvořeny v jiné než zvláštní formě, antidumpingová, vyrovnávací cla a (nebo) jiná cla stanovená v souladu s článkem 50 Smlouvy o Unii, a nikoli potvrzení deklarantem o jejich dodržování.

14. Propuštění zboží s funkcemi stanovenými v článku 123 celního kodexu EAEU

Článek 123. Zvláštnosti propuštění zboží po zjištění správního deliktu nebo zločiny
V případě odhalení správního deliktu nebo trestného činu provede celní orgán propuštění zboží před ukončením řízení ve správním deliktu (správní řízení) nebo v trestním řízení, pokud je toto zboží nezachyceny ani zajištěny v souladu s právními předpisy členských států.

20. Podmíněné propuštění zboží

-

40. Celní prohlášení je staženo před propuštěním zboží

-

50. Propuštění zboží bylo zrušeno zrušením celního prohlášení v případech stanovených v čl. 4 odst. 6 - 113 nebo v čl. 9 odst. 116 celního kodexu EAEU

4. Na žádost deklaranta, podané ve formě elektronického dokumentu nebo dokumentu v tištěné podobě, registrované tranzitní prohlášení dne zahraniční zboží4 odst. 302 tohoto kodexu může odvolat před propuštěním zboží celním orgánem nebo po propuštění zboží celním orgánem před skutečným opuštěním tohoto zboží z celního území Unie.
5. Na žádost deklaranta podané ve formě elektronického dokumentu nebo dokumentu na papíře zaregistrované celní prohlášení na Zboží Unie může odstoupit před skutečným odchodem zboží z celního území Unie, a to i po propuštění zboží celním orgánem, s přihlédnutím k odstavci 6 tohoto článku.
6. Na žádost deklaranta podaného ve formě elektronického dokumentu nebo papírového dokumentu je celní prohlášení pro zboží Unie propuštěné do celního vývozního režimu za účelem dokončení celního režimu svobodného celního pásma nebo celního režimu může bezplatný sklad odvolat:
1) pokud se takové zboží nachází na území FEZ nebo na území svobodného skladu, a to i po propuštění zboží celním orgánem;
2) pokud se takové zboží nachází mimo území FEZ nebo mimo území bezplatného skladu a skutečně neodjelo z celního území Unie, s výhradou současného podání celního prohlášení pro umístění tohoto zboží pod jinou celní režim v souladu s čl. 1 odst. 6 pododst. 207, čl. 1 odst. 5 pododstavec tohoto kodexu.
------
9. V případě, že během pravidelného celního prohlášení nebylo zboží deklarované v prohlášení pro zboží předloženo celnímu orgánu, který takové prohlášení za zboží zaregistroval, během deklarovaného období nebo nebylo skutečně vyvezeno z celního území Unie ve lhůtě stanovené odstavcem 8 tohoto článku, musí být takové prohlášení pro zboží staženo v souladu s čl. 8 odst. 113 tohoto kodexu.

51. Propuštění zboží bylo zrušeno v případě uvedeném v čl. 10 odst. 116 celního kodexu EAEU

10. Pokud deklarant ve stanovených lhůtách nepřijme opatření k odvolání prohlášení v souladu s odstavcem 9 tohoto článku, celní orgán zruší propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 118 tohoto kodexu.

52. Propuštění zboží bylo zrušeno na odůvodněnou žádost deklaranta v případech stanovených v souladu s čl. 4 druhým pododstavcem čl. 118 celního kodexu EAEU

4. Při odvolání celního prohlášení v případech stanovených v čl. 4 odst. 6 až 113, čl. 9 odst. 116 tohoto kodexu, jakož i v případě uvedeném v čl. 10 odst. 116 tohoto kodexu, celní orgány orgán zruší propuštění zboží.
Komise a právní předpisy členských států o celní regulaci v případech stanovených Komisí mohou rovněž stanovit případy a podmínky, kdy může být propuštění zboží zrušeno celním orgánem na základě odůvodněné žádosti deklaranta.
Zrušení propuštění zboží se provádí pomocí informačního systému celního orgánu vygenerováním elektronického dokumentu nebo vyznačením příslušných značek na celním prohlášení na papíře.
Postup provádění celních operací souvisejících se zrušením propuštění zboží stanoví Komise, a v části, kterou Komise nereguluje, v souladu s právními předpisy členských států o celní regulaci.

60. Datum propuštění zboží je pozastaveno

-

61. Lhůta pro pozastavení propuštění zboží byla prodloužena

-

62. Pozastavení data vydání zrušeného zboží

-

70. Doba propuštění zboží byla prodloužena

-

82. Celní prohlášení se považuje za nepodané

-

90. Odmítl propustit zboží

-

92. Další rozhodnutí stanovené právními předpisy členských států EAEU

-