МЕНЮ

Klasifikátor typů dokumentů při deklaraci informací ve sloupci 44

Doklady potvrzující deklarované informace v DT, deklarant musí mít v době podání DP, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 104 TC EAEU nebo definované v článcích 114 - 117 zákoníku práce EAEU, tyto dokumenty nemusí být k dispozici v době podání celního prohlášení.

Informace o každém dokladu musí být uvedeny na novém řádku jeho kódem v souladu s klasifikátorem druhů dokladů a informací. 

Hledat:
Očekávejte načítání a formátování dat
Kód Název dokumentu, informace, opatření na ochranu vnitřního trhu
01011 Licence na export a / nebo dovoz zboží
01017 Povolení pro vývoz a (nebo) dovoz zboží, pro které bylo zavedeno automatické vydávání licencí (dohled)
01021 Závěr (povolení) pro dovoz a (nebo) vývoz civilních a služebních zbraní, jejich hlavních (dílčích) dílů a nábojů
01031 Povolení (osvědčení, osvědčení) stanovené v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ze dne 3. března 1973
01041 Závěr (autorizační dokument) pro dovoz radioelektronických prostředků a vysokofrekvenčních zařízení pro civilní použití, včetně zabudovaných nebo zahrnutých v jiném zboží
01061 Závěr (povolení) pro dovoz přípravků na ochranu rostlin (pesticidy)
01065 Závěr (povolení) pro dovoz přípravků na ochranu rostlin a jiných perzistentních organických znečišťujících látek, které mají být použity v laboratorních studiích, jakož i jako referenční standard
01071 Závěr oprávněného orgánu států, členů Euroasijské hospodářské unie o dovozu (vývozu) toxických látek, které nejsou prekurzory omamných a psychotropních látek a jsou standardními vzorky, pozice ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijská hospodářská komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01072 Závěr autorizovaného orgánu států, členů Euroasijské hospodářské unie k tranzit jedovaté látky, které nejsou prekurzory omamných a psychotropních látek přes celní území Euroasijské hospodářské unie, postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01081 Závěr (povolení) pro dovoz léčivých přípravků
01091 Závěr (povolení dokumentu) pro import a (nebo) export šifrovacích (kryptografických) prostředků
01095 Závěr (povolovací dokument) pro dovoz a (nebo) vývoz zvláštních technických prostředků určených pro tajné získávání informací
01101 Závěr (povolovací listina) pro vývoz kulturních statků, dokumentů národních archivních fondů a originálů archiválií
01111 Závěr (povolení) pro vývoz sběrných materiálů o mineralogii, paleontologii, kostech fosilních zvířat
01121 Závěr (povolení) pro vývoz divokých živých zvířat, jednotlivých planě rostoucích rostlin a divokých léčivých surovin
01125 Závěr (povolení) pro vývoz vzácných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin zahrnutých v červených knihách států, členů Euroasijské hospodářské unie
01131 Závěr (povolení) pro dovoz a (nebo) vývoz lidských orgánů a tkání, krve a jejích složek, vzorků lidských biologických materiálů
01133 Povolení k reexport Produkt
01143 Zákon o státní kontrole při dovozu a (nebo) vývozu :, drahých kamenů, drahých kovů a surovin obsahujících drahé kovy
01151 Licence, seznam (příloha) k licenci na dovoz (vývoz) zboží podléhajícího kontrole vývozu, vydaný oprávněným státním orgánem států, členů Euroasijské hospodářské unie, postavení ve znění rozhodnutí rady Euroasijská hospodářská komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01152 Povolení k tranzitu zboží podléhajícího kontrole vývozu, vydané oprávněným státním orgánem států, členů Euroasijské hospodářské unie v oblasti kontroly vývozu, postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01153 Povolení (potvrzení) pro dovoz (vývoz) zboží podléhajícího kontrole vývozu, vydané oprávněným státním orgánem států, členy Euroasijské hospodářské unie v oblasti kontroly vývozu, postavení ve znění rozhodnutí rady Euroasijská hospodářská komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01154 Závěr (identifikace) vydaný v souladu s právními předpisy v oblasti kontroly vývozu států, členů Euroasijské hospodářské unie, o nepatření zboží ke zboží zařazenému do jednotných seznamů kontrolovaného zboží a technologií, pozice ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01161 Licence, seznam (příloha) k licenci na dovoz (vývoz) vojenských produktů, vydaná oprávněným státním orgánem států, členů Euroasijské hospodářské unie, postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise Č. 52 ze dne 12.05.2015
01162 Povolení k tranzitu vojenských produktů vydané oprávněným státním orgánem států, členů Euroasijské hospodářské unie, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01163 Závěr (identifikace) pověřeného státního orgánu států, členů Euroasijské hospodářské unie o nepatření zboží k vojenským výrobkům, stanovisko ve znění rozhodnutí Rady Eurasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Vojenský průkaz
01181 Seznam produktů dovážených (vyvážených) v rámci Mezivládních dohod o průmyslové a vědecké, technické spolupráci podniků obranného průmyslu
01191 !!! Vyloučeno od 29. srpna 2021 z důvodu vstupu rozhodnutí rady v platnost ECE ze dne 27.07.2021. července 90 č. 20 „O změnách rozhodnutí Komise celní unie ze dne 2010. září 378 č. XNUMX. - Dokument o posuzování shody stanovený technickými předpisy Euroasijské hospodářské unie (technické předpisy celní správy) Unie), popř prohlášení o shodě nebo prohlášení o shoděvydané v jednotné formě pro výrobky (zboží) zahrnuté do jediného seznamu výrobků podléhajících povinnému potvrzení shody s vydáváním certifikátů shody a prohlášení o shodě v jednotné podobě nebo dokumentu o posuzování shody výrobků (zboží) stanoveno právními předpisy státu, člena euroasijské hospodářské unie, na jehož území jsou výrobky (produkt) je propuštěno do celního režimu
01194 Osvědčení od autorizovaného subjektu potvrzující, že výrobky patří k lékům, zboží pro lékařské a veterinární účely, s výhradou jejich umístění ve skladech lékárny příjemce, který přijímá, skladuje a po absolvování postupu potvrzení shody vydává a prodává léčivé přípravky , zboží pro lékařské a veterinární účely a záruka jeho odpovědnosti (pro Kyrgyzskou republiku)
01201 Veterinární osvědčení
01202 Povolení k dovozu kontrolovaného zboží na základě epizootického stavu zemí, vývozců, vydané úředníkem autorizovaného orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie v oblasti veterinárního lékařství, postavení ve znění Rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince 52 a rozhodnutí předsednictva komise Euroasijské hospodářské komise č. 12.05.2015 ze dne XNUMX
01203 Povolení k vývozu kontrolovaného zboží vydané úředníkem autorizovaného orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie v oblasti veterinárního lékařství, postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince 52 a rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 12.05.2015 ze dne XNUMX. května XNUMX ...
01204 Povolení k tranzitu kontrolovaného zboží na základě epizootického stavu zemí, vývozců, vydané úředníkem autorizovaného orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie v oblasti veterinárního lékařství, postavení ve znění Rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014 a rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
01205 Sanitární, epidemiologický závěr oprávněného státního orgánu států, členů celní unie (pro Republiku Kazachstán a Ruskou federaci) *
01206 Osvědčení o státní registracivydaný autorizovaným státem, členem Euroasijské hospodářské unie v oblasti sanitární a epidemiologické pohody obyvatel
01207 Rostlinolékařské osvědčení
01209 Povolení k dovozu karanténních předmětů (karanténních škodlivých organismů) pro vědecké a výzkumné účely, vydané oprávněným státním orgánem států, členy Euroasijské hospodářské unie
01210 Dokumenty potvrzující dodržování zákazů a omezení (dočasných opatření) jednostranně zavedených v Arménské republice
01211 Dokumenty potvrzující dodržování jednostranných zákazů a omezení (dočasných opatření) zavedených v Běloruské republice
01221 Dokumenty potvrzující dodržování zákazů a omezení (dočasných opatření) zavedených v Republice Kazachstán jednostranně
01225 Dokumenty potvrzující dodržování jednostranných zákazů a omezení (dočasných opatření) zavedených v Kyrgyzské republice
01231 Dokumenty potvrzující dodržování jednostranných zákazů a omezení (dočasných opatření) zavedených v Ruské federaci
01241 Certifikát (podrobnosti o certifikátu) mezinárodního certifikačního systému Rough Diamond (certifikát Kimberley Process)
01242 Doklady potvrzující informace o výrobci zboží za účelem sledování používání zvláštních ochranných, antidumpingových a vyrovnávacích opatření
01243 Vývozní osvědčení pro zemědělské produkty
01251 Licence na činnosti související s určitými kategoriemi zboží (pro Ruskou federaci)
01261 Doklad (potvrzení) o získání kolků pro spotřební daň (registrace, kontrolní značky, značky) (pro Ruskou federaci)
01271 Dokument, podle kterého se zboží podléhající spotřební dani, které je označeno spotřebními známkami (účetní, kontrolní značky, značky), neoznačuje (pro Ruskou federaci)
01281 Potvrzení o zafixování produktů v jednotném státním automatizovaném informačním systému pro zaznamenávání objemu výroby a obratu lihu, alkoholu a výrobků obsahujících alkohol (pro Ruskou federaci)
01291 Povolení vydané oprávněným státním orgánem států, členy celní unie pro průmyslové výbušniny, zdroje ionizujícího záření (pro Běloruskou republiku)
01301 Povolení vydané oprávněným státním orgánem států, členů Euroasijské hospodářské unie ve vztahu k podmíněně patogenním a patogenním geneticky upraveným organismům (pro Běloruskou republiku), postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. .52 ze dne 12.05.2015
01311 Závěr (povolení) pro vývoz nerostných surovin
01321 Závěr (povolení) pro dovoz a (nebo) vývoz nebezpečného odpadu
01332 Povolení příslušného orgánu státu, vývozce k vývozu konkrétní zásilky omamných látek, psychotropních látek a jejich prekurzorů, nebo úřední oznámení tohoto orgánu, že uvedené povolení není požadováno
01341 Závěr (povolení) pro dovoz a (nebo) vývoz látek poškozujících ozonovou vrstvu a výrobků obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu
01351 Potvrzení (rozhodnutí) oprávněného orgánu (organizace) státu, člena Euroasijské hospodářské unie pro vývoz osobních ochranných prostředků, ochranných a dezinfekčních prostředků, zdravotnických výrobků
01401 Osvědčení o shodě s požadavky technických předpisů Euroasijské hospodářské unie (celní unie)
01402 Prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů Euroasijské hospodářské unie (celní unie)
01403 Osvědčení o shodě sepsané v jednotné podobě pro výrobky (zboží) zařazené do jednotného seznamu výrobků podléhající povinnému potvrzení shody s vydáváním osvědčení o shodě a prohlášení o shodě v jednotné podobě
01404 Prohlášení o shodě sepsané v jednotné podobě pro výrobky (zboží) zařazené do jednotného seznamu výrobků podléhající povinnému potvrzení shody s vydáváním certifikátů shody a prohlášení o shodě v jednotné podobě
01405 Schválení typu vozidla
01406 Schválení typu podvozku
01407 Osvědčení o bezpečnosti vozidla
01408 Doklad o posouzení shody stanovený právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie, na jehož území jsou výrobky (zboží) propuštěny do celního režimu, DS ROSS RU
01409 Ropný pas (pas kvality ropy)
01410 Dohoda s akreditovaným certifikačním orgánem (akreditovaná zkušební laboratoř (uprostřed)) nebo dopis od takového akreditovaného certifikačního orgánu (akreditovaná zkušební laboratoř (uprostřed)) potvrzující množství (hmotnost a objem) produktů dovážených jako vzorky a vzorky potřebné pro výzkumné a testovací účely (zboží)
01411 Osvědčení o státní registraci produktů potvrzující shodu výrobků s požadavky technických předpisů Euroasijské hospodářské unie (technické předpisy celní unie)
01412 Osvědčení o klasifikaci malých plavidel
01413 Osvědčení o registraci minerálních hnojiv
01414 Osvědčení o oznámení o registraci chemických produktů
01415 Povolení používat chemické výrobky
01999 Další dokumenty potvrzující soulad se zákazy a omezeními
02011 Nákladní list
02012 Nákladní list pro přepravu zboží po vodní dopravě
02013 Železniční faktura
02014 Další dokumenty stanovené pravidly železniční dopravy
02015 Nákladní list stanovený Úmluvou o smlouvě o mezinárodní silniční přepravě zboží z roku 1956
02016 Jiný nákladní list používaný pro silniční přepravu zboží
02017 Letecký nákladní list
02018 Přepravní doklady používané při pohybu zboží potrubím nebo elektrickým vedením
02019 Poštovní faktura
02020 Obecný nákladní list pro expresní doručení
02021 Individuální nákladní list pro expresní doručení
02022 Kontrola zavazadel
02024 Karnet TIR
02025 Karnet ATA
02099 Jiné přepravní (přepravní) dokumenty
03011 Dohoda (smlouva), uzavřené při provádění transakce se zbožím, pozice od 01.01.2018 ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
03012 Dokumenty provádějící změny nebo (nebo) doplňky dokumentu, informace o nich jsou uvedeny pod kódem 03011
03013 Dokument potvrzující dokončení jednostranné transakce se zbožím, pozice od 01.01.2018 ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
03014 Doklady potvrzující právo vlastnit, používat a (nebo) nakládat se zbožím při absenci jakékoli transakce
03021 Dokumenty potvrzující převod práv k předmětům duševního vlastnictví (autorská práva, licenční smlouva, osvědčení o registraci předmětu duševního vlastnictví, smlouva o užívání ochranné známky a podobné dokumenty)
03022 Doklady potvrzující uvedení zboží označeného ochrannou známkou do civilního oběhu na celním území Euroasijské hospodářské unie se souhlasem držitele autorských práv (prodejce, distribuční dohoda, písemný souhlas a podobné dokumenty), postavení ve znění rozhodnutí ze dne představenstvo Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015. XNUMX. XNUMX g.
03031 Doklad potvrzující splnění požadavků v oblasti devizové kontroly :, registrační číslo transakce (pro Běloruskou republiku), registrační číslo smlouvy (registrační číslo určené k zajištění účetnictví a podávání zpráv o devizových transakcích, přidělené autorizovanou bankou devizová dohoda zajišťující export / import) nebo pasy s číselnými transakcemi (pro Kazašskou republiku), jedinečné číslo smlouvy (číslo přidělené autorizovanou bankou při registraci smlouvy) nebo číslo cestovního pasu (pro Ruskou federaci)
03998 Dokument (smlouva) o využití podloží (pro Republiku Kazachstán)
03999 Další dokumenty potvrzující právo vlastnit, používat a (nebo) nakládat se zbožím
04011 Jednotlivé dokumenty
04021 Faktura - faktura (faktura) ke smlouvě
04022 Jiné vypořádání nebo prodejní doklady (včetně registrační pokladny nebo dokladu o koupi zboží v maloobchodní síti)
04023 Bankovní doklady (pokud je faktura uhrazena v závislosti na podmínkách zahraniční obchodní smlouvy), jakož i jiné platební doklady odrážející hodnotu zboží
04025 Faktura - proforma ke smlouvě
04031 Faktura - faktura (faktura) za přepravu (přepravu), nakládku, vykládku nebo překládku zboží
04032 Bankovní nebo jiné platební doklady k úhradě nákladů na dopravu, odrážející náklady na dopravu (přepravu), nakládku, vykládku nebo překládku zboží
04033 Smlouva o přepravě, nakládce, vykládce nebo překládce zboží
04041 Faktury (faktury) za poskytování zprostředkovatelských služeb
04042 Bankovní nebo jiné platební doklady za poskytování zprostředkovatelských služeb
04043 Dohoda o zprostředkovatelské službě
04051 Doklady o hodnotě zboží a služeb poskytovaných kupujícím zdarma nebo za zvýhodněné ceny pro použití v souvislosti s výrobou a prodejem
04061 Faktura - faktura (faktura) obsahující informace o platbách za užívání duševního vlastnictví
04062 Bankovní platební doklady, účetní a další dokumenty obsahující informace o platbách za užívání duševního vlastnictví
04071 Doklady (včetně účetnictví) a informace obsahující údaje o části příjmů (výnosů), která je přímo nebo nepřímo splatná prodejci v důsledku následného prodeje, jiné likvidace nebo použití zboží
04081 Faktura (faktura) obsahující informace o nákladech na obalové materiály a / nebo balicí práce
04082 Bankovní nebo jiné platební doklady o nákladech na obalové materiály a / nebo balicí práce
04083 Dohoda o nákladech na kontejnery, obaly, obalové materiály a balicí práce
04091 Účetní dokumentace výrobce hodnoceného zboží, obsahující informace o nákladech na výrobu nebo nákup materiálů, o výrobních nákladech a dalších operacích souvisejících s výrobou dováženého (dováženého) zboží, obchodní účty výrobce hodnoteného zboží vypracovaného v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami
04101 Faktura - faktura (faktura) za náklady na design, vývoj, inženýrství, projekční práce, design, dekorace, výkresy a náčrtky
04102 Bankovní nebo jiné platební dokumenty za náklady na design, vývoj, inženýrství, stavební práce, design, dekorace, výkresy a náčrtky
04111 Faktura (faktura) za poskytnutí pojišťovacích služeb
04112 Bankovní nebo jiné platební doklady o nákladech na pojišťovací služby
04113 Pojistná smlouva
04115 Pojistná smlouva
04121 Citáty světových výměn
04131 Přepravní (balicí) seznam
04999 Další dokumenty a informace, které deklarant může předložit na podporu deklarované celní hodnoty (vývozní prohlášení)
05012 Rozhodnutí o zařazení zboží přepravovaného přes celní hranici Euroasijské hospodářské unie v nesestavené nebo rozebrané podobě, včetně neúplné nebo neúplné
05013 Předběžné rozhodnutí o zařazení zboží podle TN FEA EAEU
05014 Rozhodnutí o změně (doplnění) předběžného rozhodnutí o zařazení zboží v souladu s CN FEA EAEU a (nebo) rozhodnutí o zařazení zboží přepravovaného přes celní hranici Euroasijské hospodářské unie v nesestavené nebo rozebrané podobě, včetně neúplné nebo neúplné formy
05019 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu státu v oblasti dopravy, člena Euroasijské hospodářské unie o zamýšleném účelu dováženého zboží v souladu s poznámkou 3 k EAEU TN VED
05020 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu vykonávajícího funkce rozvoje státní politiky a normativní, právní regulace v oblasti zdravotnictví, státu, člena Euroasijské hospodářské unie pro účely dováženého zboží v souladu s poznámkou 4 k EAEU TN VED
05022 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu vykonávajícího funkce rozvoje státní politiky a normativní, právní regulace v oblasti průmyslu, státu, člena Euroasijské hospodářské unie pro účely dováženého zboží v souladu s poznámkou 5 k EAEU TN VED
05023 Doklady schváleného výkonného orgánu státu, člena Euroasijské hospodářské unie, požadované k potvrzení klasifikačního kódu zboží v souladu s poznámkami k TN VED EAEU, s výjimkou dokumentů uvedených v pozicích s kódy 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu vykonávajícího funkce kontroly a dozoru v oblasti veterinárního lékařství, karantény a ochrany rostlin, státu, člena Euroasijské hospodářské unie pro účely dováženého zboží v souladu s poznámkou 6 k EAEU TN VED
05025 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu vykonávajícího funkce pro rozvoj a provádění státní politiky a regulačních, právních předpisů v oblasti palivového a energetického komplexu státu, člena Euroasijské hospodářské unie, společně s oprávněným výkonným orgánem vykonávajícím funkce poskytování veřejných služeb a správy státního majetku v podloží státu, člen Euroasijské hospodářské unie, skutečnost produkce ropy v souladu s poznámkami 8 a 10 ke komoditní nomenklatuře EAEU, skutečnost výroby stabilní kondenzát plynu v souladu s poznámkou 9 ke Komoditní nomenklatuře zahraniční ekonomické činnosti EAEU, výpis ze stavu bilance nerostných surovin podle poznámky 10 k nomenklatuře EAEU zboží podléhajícího zahraničnímu obchodu
05026 Potvrzení výkonného orgánu zmocněného vládou státu, člena Euroasijské hospodářské unie, že dovážené zboží je vysoce kvalitní hovězí maso v souladu s poznámkou 12 k nomenklatuře zboží EAEU
05027 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu odpovědného za rozvoj a provádění státní politiky a regulačních, právních předpisů v oblasti obrany státu, člena Euroasijské hospodářské unie, určeného účelu dováženého zboží v souladu s poznámkou 14 k EAEU TN VED
05028 Potvrzení oprávněného výkonného orgánu vykonávajícího funkce zajišťující provádění státní politiky a regulační, právní regulace v oblasti vesmírných aktivit, stát, člen Euroasijské hospodářské unie, zamýšlený účel dováženého zboží v souladu s poznámkou 13 do TN VED EAEU
05031 Oznámení o plánovaných dodávkách složek zboží přepravovaného přes celní hranici Euroasijské hospodářské unie v nesestavené nebo rozebrané podobě, včetně neúplné nebo neúplné formy
05996 Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje Ruské federace a ruským právním subjektem o dovozu zboží určeného k průmyslové montáži motorových vozidel komoditních položek 8701, 8705 TN VED EAEU, jejich součástí a sestav (pro Ruskou federaci)
05997 Dodatková dohoda k dohodě uzavřené mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje Ruské federace a ruskou právnickou osobou o dovozu zboží určeného k průmyslové montáži motorových vozidel komoditních položek 8701, 8705 TN VED EAEU, jejich součástí a sestav (pro Ruská federace)
05998 Protokol o změnách dohody uzavřené mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje Ruské federace a ruským právním subjektem o dovozu zboží určeného k průmyslové montáži motorových vozidel komoditních položek 8701, 8705 TN VED EAEU, jejich součástí a sestav ( pro Ruskou federaci)
05999 Další dokumenty, informace požadované pro účely zařazení zboží
06011 Osvědčení o původu zboží, formulář ST, 1
06013 Prohlášení,osvědčení o původu formulářem A
06014 Obecný nepreferenční certifikát původu
06015 Předběžné rozhodnutí o původu zboží, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018. XNUMX. XNUMX
06016 Prohlášení o původu
06017 Osvědčení o původu zboží, formulář CT, 2
06018 Osvědčení o původu formuláře EAV
06019 Osvědčení o původu zboží, formulář CT, 3
06020 Osvědčení o původu formuláře EAS
06999 Jiný formulář osvědčení o původu
07011 Dokumenty, které zakládají oprávnění k platbě celních plateb
07012 Doklady potvrzující soulad s cíli a podmínkami pro poskytování výhod při vyplácení celních plateb
07013 Dohoda o uplatňování centralizovaného postupu při placení cel a daní
07014 Dokumenty, které uvádějí důvody pro změnu načasování platby cel a daní
07015 Doklady potvrzující existenci důvodů pro změnu načasování platby cel a daní
07016 Doklady, které stanoví možnost vyhledání a (nebo) použití zboží na celním území Euroasijské hospodářské unie nebo mimo něj bez zaplacení cel, daní, zvláštních, antidumpingových a vyrovnávacích cel, s výjimkou celního kodexu Evropské unie Euroasijská hospodářská unie
07017 Doklady potvrzující možnost vyhledání a (nebo) použití zboží na celním území Euroasijské hospodářské unie nebo mimo něj bez zaplacení cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel
07021 Rozhodnutí celního orgánu o poskytnutí odkladu nebo splátkového plánu pro platbu dovozního cla, postoj ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
07022 Rozhodnutí o změně lhůty pro zaplacení daní vybíraných z dovozu zboží
07031 Doklad potvrzující uložení peněžních prostředků (peněz) jako zajištění splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, postavení ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
07032 bankovní záruka
07033 Záruční smlouva
07034 Zástavní smlouva o vlastnictví
07035 Dokument potvrzující vymáhání povinnosti platit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla jiným způsobem stanoveným právními předpisy států, členů Euroasijské hospodářské unie, postavení ve znění rozhodnutí správní rady Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015. 5. 16.01.2018 a rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. XNUMX ze dne XNUMX. XNUMX. XNUMX
07036 Doklad potvrzující splnění podmínek, za nichž není poskytována jistota pro splnění povinnosti zaplatit cla, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla
07037 Registrační číslo investičního projektu podle registru investičních projektů odpovídajících prioritním typům činností (sektory hospodářství) států, členů Euroasijské hospodářské unie v souladu s právními předpisy těchto států (pro Běloruskou republiku) , Kyrgyzská republika a Ruská federace)
07040 Osvědčení o zajištění splnění povinnosti platit cla a daně
08011 Dokument o podmínkách zpracování zboží na celním území Euroasijské hospodářské unie, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
08012 Dokument o podmínkách zpracování zboží mimo celní území Euroasijské hospodářské unie, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
08013 Dokument o podmínkách zpracování zboží pro domácí spotřebu, pozice ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 5 ze dne 16.01.2018
08014 Žádost o vývoz zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma v Magadanské oblasti Ruské federace, určeného pro vlastní produkční a technologické potřeby, na zbytek území Magadanské oblasti
08015 Závěr autorizovaného subjektu (organizace) nebo nezávislé znalecké organizace státu, člena Euroasijské hospodářské unie o normách výstupu zpracovaných produktů vzniklých v důsledku zpracovatelských operací na celním území Euroasijské hospodářské unie
08016 Dokument stanovující standardní výtěžky zpracovaných produktů vyplývající ze zpracovatelských operací na celním území Euroasijské hospodářské unie
08021 Závěr oprávněného státního orgánu států, členů Euroasijské hospodářské unie o možnosti, způsobu a místě zničení zboží, postoj ve znění Rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Závěr o uznání zboží vyrobeného (přijatého) s použitím zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma nebo celního režimu svobodného skladu jako zboží Euroasijské hospodářské unie
08032 Závěr o uznání zboží vyrobeného (přijatého) s použitím zahraničního zboží propuštěného do celního režimu svobodného celního pásma nebo celního režimu svobodného skladu, které není zbožím Euroasijské hospodářské unie
08033 Doklad potvrzující zařazení osoby do rejstříku vlastníků bezplatných skladů
08034 Doklad potvrzující registraci osoby jako rezidenta (účastníka, subjektu) svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny
08035 Dohoda (dohoda) o provádění (provádění) činností na území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny (dohoda o podmínkách činnosti ve svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóně, investiční prohlášení, podnikatelský program)
08036 Dohoda o poskytování služeb pro skladování (skladování) zboží, nakládku (vykládku) zboží a další operace s nákladem související se skladováním, jakož i zajišťování bezpečnosti zboží a přípravu zboží k přepravě (přepravě), včetně rozdělení dávky, formování zásilek, třídění, balení, přebalování, označování uzavřené mezi osobou, která není rezidentem (účastníkem, subjektem) přístavu svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny nebo logistické svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny, a rezident (účastník, subjekt) přístavu svobodná (speciální, speciální)) ekonomická zóna nebo logistická bezplatná (speciální, speciální) ekonomická zóna
08037 Doklady potvrzující status zboží Euroasijské hospodářské unie přepravované z území svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny do zbytku celního území Euroasijské hospodářské unie přes území států, které nejsou členy Euroasijské hospodářské unie Unie a (nebo) po moři, stanovené rozhodnutím správní rady komisí Euroasijské hospodářské unie ze dne 7. listopadu 2017 č. 139
08999 Další dokumenty potvrzující podmínky pro propuštění zboží do celních režimů uvedených v celním prohlášení
09001 Mezinárodní osvědčení o hmotnosti vozidla vydané v souladu s Mezinárodní úmluvou o harmonizaci hraničních kontrol zboží přijatou v Ženevě dne 21. října 1982 nebo mezinárodní osvědčení o vážení pro nákladní vozidla vydané v souladu s Dohodou o zavedení mezinárodního Osvědčení o vážení nákladu na území států, členů Společenství nezávislých států, přijato v Cholponu v Atě dne 16. dubna 2004
09002 Povolení k jízdě motorovým vozidlem cizího státu přes území státu, člena Euroasijské hospodářské unie, vydané oprávněným orgánem státu, členem Euroasijské hospodářské unie, přes jehož území bude cestování uskutečněno odneseno
09003 Povolení k průjezdu vozidla, jehož maximální hmotnost a (nebo) celkové rozměry přesahují přípustné parametry stanovené pro jízdu po veřejných komunikacích (zvláštní povolení), vydané oprávněným orgánem státu, členem Euroasijského hospodářského Unie, skrz kterou bude průchod proveden
09004 Mnohostranné povolení k průjezdu motorového vozidla cizího státu přes území státu, který je členem Euroasijské hospodářské unie, vydané v rámci systému povolení Evropské konference ministrů dopravy
09005 Povolení (zvláštní povolení) k průjezdu motorového vozidla cizího státu přes území státu, člena Euroasijské hospodářské unie z území nebo na území státu, který není členem Euroasijské hospodářské unie Unie a není státem, ve kterém je toto vozidlo registrováno, vydané oprávněným orgánem státu, členem Euroasijské hospodářské unie, přes jehož území bude průjezd proveden
09006 Povolení (zvláštní povolení) pro jízdu motorového vozidla cizího státu s nebezpečným zbožím přes území státu, člena Euroasijské hospodářské unie, vydané oprávněným orgánem státu, členem Euroasijské hospodářské unie , přes jehož území bude průjezd proveden
09011 Dokument osvědčující zařazení osoby do rejstříku schválených hospodářských subjektů
09013 Tranzitní prohlášení
09015 Celní doklady cizí státy využívané k celním účelům v souladu s mezinárodními smlouvami v rámci Euroasijské hospodářské unie a mezinárodními smlouvami Euroasijské hospodářské unie s třetí stranou, pozice ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 52 ze dne 12.05.2015
09016 Doklad potvrzující nákup spotřebních (speciálních) známek pro označení spotřebního zboží (označeného)
09017 Zdroje informací o cenách použitých k výpočtu upravené celní hodnoty zboží
09018 Prohlášení o celní hodnotě, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince XNUMX
09019 Registrační číslo oznámení o umístění zboží v pásmu celní kontroly, pozice ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince XNUMX
09020 Grafika: fotografie produktu
09021 Grafické materiály: schémata, výkresy, výkresy zboží
09022 Grafické materiály: technické a technologické dokumenty, katalogy
09023 Další grafické podklady (plná moc k prohlášení o shodě, žádost o certifikaci, odpověď certifikačního orgánu, smlouva s certifikačním orgánem, smlouva se skladem, záruční list, vývozní prohlášení, ceník, zpráva o celní kontrole)
09024 Osvědčení o schválení mezinárodního dopravního prostředku pro přepravu zboží pod celními závěry a závěry
09025 Informace o dokončení celního tranzitního režimu, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince XNUMX
09026 Potvrzení registrace dokumentů předložených k umístění zboží k dočasnému uskladnění
09027 Akt vrácení vozidla a zboží, vypracovaný úředníky státních orgánů státu, členem Euroasijské hospodářské unie, vykonávající kontrolu na kontrolním stanovišti automobilu (pro Kazašskou republiku)
09028 Zákon o veterinární a hygienické kontrole vypracovaný úředníkem státního orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie, vykonávajícím veterinární a hygienickou kontrolu
09029 Akt karanténní rostlinolékařské kontroly (dohled), vypracovaný úředníkem státního orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie, vykonávajícím karanténní rostlinolékařskou kontrolu (dohled)
09030 Zákon o hygienické, karanténní kontrole (inspekci) vypracovaný úředníkem státního orgánu státu, členem Euroasijské hospodářské unie, vykonávajícím hygienickou, karanténní kontrolu (pro Kazašskou republiku)
09031 Prohlášení ke zboží ve vztahu k dříve dováženému zboží, které je shodné s deklarovaným zbožím, deklarováno celní hodnota které byly přijaty celním orgánem na základě výsledků dodatečné kontroly
09032 Prohlášení o transakcích se dřevem (pro Ruskou federaci)
09033 Rozhodnutí provést změny (dodatky) k prohlášení o zboží (rozhodnutí celního orgánu provést změny a (nebo) dodatky k údajům uvedeným v prohlášení o zboží, ve formě schválené Euroasijskou hospodářskou komisí, rozhodnutí celního orgánu k výběru celních plateb, úroků, sankčních úroků, úkonu celní kontroly) (pro Běloruskou republiku)
09034 Doklad potvrzující zařazení osoby do rejstříku celních zástupců nebo registrační číslo osoby v rejstříku celních zástupců
09035 Prohlášení ke zboží, s výjimkou dokladu uvedeného v pozici s kódem 09031
09036 Prohlášení o vozidle
09037 Prohlášení o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží
09038 Doklad potvrzující, že celní orgán uznal v souladu s právními předpisy států, členů Euroasijské hospodářské unie o celních předpisech skutečnost ničení a (nebo) nenahraditelnou ztrátu zahraničního zboží v důsledku nehody nebo vyšší moci nebo skutečnost nenahraditelné ztráty tohoto zboží v důsledku přirozené ztráty za běžných přepravních podmínek (přeprava) a (nebo) skladování
09039 Doklad potvrzující konfiskaci nebo přeměnu zboží do vlastnictví (příjmu) státu, člena Euroasijské hospodářské unie v souladu s právními předpisy tohoto státu
09040 Protokol o zabavení zboží a doklady k němu
09041 Seznam zboží dováženého bez označení, stanovený celním orgánem pro schválení zboží bez označení, podléhající označování, diplomatické mise a konzulární instituce akreditované v Arménské republice, jakož i mezinárodní organizace, které jsou jim rovnocenné, sestavený Usnesení vlády Arménské republiky č. 13 ze dne 2017. července 822, n **
09990 Doklady vystavené celními orgány na základě výsledků celní kontroly, které nejsou v tomto klasifikátoru pojmenovány
09999 Další dokumenty
10011 Konec platnosti deklarovaného období pro dočasný dovoz zboží a označení doby trvání celního režimu deklarovaného pro dočasný dovoz (přijetí) (obrázek 1, je-li doba dočasného dovozu kratší než jeden rok, nebo údaj „“ 2 "", pokud je období dočasného dovozu jeden rok nebo více)
10012 Konec platnosti deklarovaného období pro dočasný vývoz zboží a označení doby trvání celního režimu deklarovaného pro dočasný vývoz (obrázek 1, je-li doba dočasného vývozu kratší než jeden rok, nebo údaj „„ 2 ““) pokud je období dočasného vývozu jeden rok nebo více)
10013 Deklarované období pro zpracování zboží, pokud je prohlášení o zboží použito jako doklad o podmínkách zpracování zboží
10014 Náklady na operace zpracování zboží při propuštění do celního režimu pro propuštění produktů pro zpracování zboží propuštěného do celního režimu propuštěného do celního režimu pro domácí spotřebu
10015 Uvedená doba zpracování na celním území, mimo celní území nebo pro domácí spotřebu, pokud je takové zpracování prováděno na základě dokladu o podmínkách zpracování, pozice ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 237 ze dne 18.12.2014. prosince XNUMX
10017 Údaj o skutečné době trvání celního režimu pro dočasný dovoz (přijetí) (obrázek 1, pokud je období dočasného dovozu kratší než jeden rok, nebo údaj „„ 2 ““, pokud je období dočasného dovozu jeden rok nebo více )
10018 Údaj o skutečné době trvání celního režimu pro dočasný vývoz (obrázek 1, pokud je období dočasného vývozu kratší než jeden rok, nebo údaj „„ 2 ““, pokud je období dočasného vývozu jeden rok nebo více)
10020 Poslední den období dočasného pobytu a používání zboží na celním území Euroasijské hospodářské unie v souladu s celním postupem pro dočasný dovoz (vstup) bez zaplacení dovozního cla a daní
10021 Další informace deklarované (uvedené) v celních dokladech v souladu s právními předpisy Běloruské republiky
10022 Další informace deklarované (uvedené) v celních dokladech v souladu s právními předpisy Republiky Kazachstán o celních předpisech
10023 Další informace deklarované (uvedené) v celních dokladech v souladu s právními předpisy Ruské federace o celních předpisech
10024 Nařízení vlády Ruské federace ze dne 05.05.2011. 339. XNUMX č. XNUMX „„ O poskytování subvencí z federálního rozpočtu na náhradu nákladů na zaplacení dovozního cla a daně z přidané hodnoty, které vznikly právnickým osobám, jednotlivým podnikatelům, kteří jsou osobami podílí se na realizaci projektu na vytvoření a údržbu provozu geograficky samostatného komplexu (inovační centrum Skolkovo) (pouze pro Ruskou federaci)
10025 Další informace deklarované (uvedené) v celních dokladech v souladu s právními předpisy Arménské republiky o celních předpisech
10026 Další informace deklarované (uvedené) v celních dokladech v souladu s právními předpisy Kyrgyzské republiky o celních předpisech
10041 Deklarovaná lhůta pro zničení zboží propuštěného do celního režimu pro zničení
10042 Deklarovaná doba skladování zboží v celním skladu
10043 Informace o státní registraci specializovaných potravinářských výrobků nebo státní registraci potravinářských výrobků nového typu v souladu s technickými předpisy celní unie pro bezpečnost potravin (TR CU 021/2011), schválené rozhodnutím komise celní unie z prosince 9, 2011 č. 880
10044 Informace o registračním čísle prohlášení u zboží podaného v souladu s článkem 114 celního kodexu Euroasijské hospodářské unie, deklarovaného ve stanovených případech v celních dokladech, s výjimkou prohlášení u zboží
10045 Informace o oznámení o příchodu zboží na celní území Euroasijské hospodářské unie
10046 Informační zdroj v informační, telekomunikační síti Internet
10050 Informace o zařazení rádiových elektronických prostředků a (nebo) vysokofrekvenčních civilních zařízení, včetně zabudovaných nebo zahrnutých v jiném zboží, do jednotného registru rádiových elektronických prostředků a vysokofrekvenčních civilních zařízení, včetně zabudovaných nebo zahrnutých do jiné zboží, při jehož dovozu celní území Euroasijské hospodářské unie nevyžaduje předložení licence nebo závěru (povolení)
10051 Informace o zařazení léčivých přípravků do jednotného registru registrovaných léčivých přípravků Euroasijské hospodářské unie stanoveného v článku 14 Dohody o jednotných zásadách a pravidlech pro oběh léčivých přípravků v Euroázijské hospodářské unii ze dne 23. prosince 2014 nebo v příslušný státní registr léčivých přípravků státu, člen Euroasijské hospodářské unie
10052 Informace o zařazení příslušného oznámení do jednotného registru oznámení o vlastnostech šifrovacích (kryptografických) prostředků a zboží, které je obsahuje
10060 Předběžné informace
10061 Konec platnosti lhůty stanovené celním orgánem v souladu s čl. 5 odst. 205 celního kodexu Euroasijské hospodářské unie (pro Běloruskou republiku)
10062 Konec platnosti lhůty stanovené celním orgánem v souladu s čl. 6 odst. 213 celního kodexu Euroasijské hospodářské unie (pro Běloruskou republiku)
10999 Jiná informace
11001 Doklad totožnosti
11002 Dohoda s celním zástupcem, postoj ve znění rozhodnutí představenstva Euroasijské hospodářské komise č. 176 ze dne 30.10.2018
11003 Doklad potvrzující autoritu vedoucího deklaranta (osoba žádající o propuštění zboží před podáním prohlášení pro zboží) nebo celního zástupce
11004 Plná moc jednat jménem deklaranta (osoby žádající o propuštění zboží před podáním celního prohlášení) nebo celního zástupce
11005 Spediční smlouva
13001 Doklad vydaný v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie, osvědčující status zaměstnance **** nebo jeho rodinného příslušníka a potvrzující, že během aktuálního kalendářního roku takový zaměstnanec nebo
13002 Doklad osvědčující status zaměstnance **** nebo člena jeho rodiny a potvrzující ukončení práce takového zaměstnance v diplomatické misi, konzulárním úřadě nebo zastupitelském úřadu členského státu Euroasijské hospodářské unie
13003 Doklad vydaný v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie osvědčující status zaměstnance ****, zboží pro osobní potřebu dovážené a potvrzující smrt, vážnou nemoc zaměstnance nebo jiné
13004 Dokument potvrzující v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie skutečnost a dobu práce (služby) jednotlivce členského státu Euroasijské hospodářské unie v cizím státě
13005 Dokument potvrzující v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie skutečnost dočasného pobytu jednotlivce členského státu Euroasijské hospodářské unie v cizím státě po dobu nejméně
13006 Doklad, který v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie potvrzuje skutečnost, že dovážené zboží převezme fyzická osoba z členského státu Euroasijské hospodářské unie (uznání jako jeho dědictví)
13007 Dokument potvrzující v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie uznání cizí osoby jako přesídleného k trvalému pobytu v členském státě Euroasijské hospodářské unie,
13008 Pracovní povolení v členském státě Euroasijské hospodářské unie v oblastech činnosti určené v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie, vydané zahraniční osobě
13009 Dokument potvrzující v souladu s právními předpisy členského státu Euroasijské hospodářské unie přidělení kulturních hodnot, dokumenty národních archivních fondů a originály archivních dokumentů zahrnuté v uvedeném odstavci
13010 Doklad potvrzující umístění osobních a motorových vozidel, přívěsů pro osobní a motorová vozidla, která jsou vozidly pro osobní potřebu, ve vlastnictví cizí osoby uznané za stěhovanou do
Kód Název dokumentu, informace, opatření na ochranu vnitřního trhu

 

**** Zaměstnanci se rozumí vedoucí diplomatické mise členského státu EAEU se sídlem mimo celní území Unie, členové diplomatického a administrativně-technického personálu diplomatické mise členského státu se sídlem mimo celní území Unie, vedoucí konzulárního úřadu a další konzulární úředníci konzulární úřady členského státu nacházející se mimo celní území Unie, konzulární úředníci konzulárního úřadu členského státu nacházejícího se mimo celní území Unie, zaměstnanci zastupitelského úřadu členského státu mezinárodní organizaci nacházející se mimo celní území Unie.

 

Dále je pomocí oddělovací značky „/“ označena značka, která potvrzuje odeslání nebo nepředložení dokumentu při vyplňování DP. “„ - příklady xxxxx / 0 xxxxx OD 16.06.2021. V souladu s čl. 7 odst. 109 celního kodexu EAEU není podání prohlášení o zboží doprovázeno předložením dokladů potvrzujících informace uvedené v prohlášení o zboží celnímu orgánu, s výjimkou případů stanoveno v čl. 7. odst. 109 odst. 1. Je však nutné vzít v úvahu odst. 325 čl. XNUMX TC EAEU.

Dále jsou z nového řádku označeny pod příslušným kódem podle klasifikátoru typů dokumentů a informací pro každý (samostatný) dokument:

 • číslo, datum a doba platnosti (je-li doba platnosti omezena) dokladu potvrzujícího soulad se zákazy a omezeními;
 • při deklaraci zboží, pro které bylo vydáno povolení (pokud licence obsahuje aplikaci) - číslo licence a přes oddělovací znak „/“ pořadové číslo zboží pro tuto aplikaci, a pokud je za číslem licence obecná licence obecná licence prostřednictvím znaku oddělovače „/“ - pořadové číslo seznamu zboží k obecné licenci a poté znakem oddělovače „/“ pořadové číslo zboží podle uvedeného seznamu;
 • čísla (registrační čísla) a případná data přepravních (přepravních) dokumentů, podle nichž byla mezinárodní přeprava nebo přeprava prováděna pod celním dohledem pomocí celního režimu tranzitu, pokud se jedná o deklarované zboží před jeho umístěním deklarovaný celní režim nebo dokončení akce byl dříve deklarovaným celním režimem provedena mezinárodní přeprava nebo zboží bylo přepraveno v celním režimu tranzit;
 • registrační číslo prohlášení o zboží ve vztahu k dříve dovezenému identickému zboží v případě uvedeném v bodě 6 nařízení o specifikách kontroly celní hodnoty zboží, schválené rozhodnutím EHS č. 27.03.2018 ze dne 42. března XNUMX ;
 • číslo a datum dokladu potvrzujícího zamýšlený účel zboží;
 • číslo a datum vydání osvědčení o původu zboží, kód země v souladu s klasifikátorem zemí, ve kterých bylo osvědčení vydáno, pokud je v souladu s mezinárodními smlouvami a akty zakládajícími právo Unie povinen poskytnout doklad potvrzující zemi původu zboží ve formě osvědčení o původu zboží;
 • název dokladu, číslo (je-li k dispozici), datum a doba platnosti (je-li doba platnosti omezená), potvrzující existenci výhod nebo funkcí pro platbu celních plateb, jakož i kód typu platby v v souladu s klasifikátorem druhů daní, poplatků a jiných plateb, jejichž výběr je svěřen celní orgány;
 • číslo, datum a doba platnosti (pokud existuje) dokladu osvědčujícího registraci osoby jako rezidenta (účastníka) svobodné (zvláštní, zvláštní) ekonomické zóny (dále jen - FEZ (SEZ));
 • číslo a datum dokladu potvrzujícího zařazení do rejstříku schválených hospodářských subjektů a prostřednictvím oddělovače znaménko „/“ označuje kód typu zvláštního zjednodušení v souladu s klasifikátorem druhů zvláštního zjednodušení;
 • při propuštění zboží do celního režimu pro zpracování na celním území, zpracování pro domácí spotřebu nebo zpracování mimo celní území, jakož i při deklarování zpracovaných produktů, zboží, které nebylo zpracováno, odpadu a zbytkového zboží - číslo a datum vydání dokladu o podmínkách zpracování zboží na celním území, zpracování zboží pro domácí spotřebu nebo zpracování mimo celní území a v Běloruské republice doba platnosti uvedeného dokladu a deklarovaná doba zpracování zboží jsou navíc označeny (XX.XX.XXXX - den, měsíc, rok);
 • čísla a data dalších dokumentů a (nebo) informace o povinnostech, jejichž poskytnutí je poskytováno v souladu s podmínkami celního režimu, jakož i čísla a data dalších dokumentů a (nebo) další informace, které budou uvedeny v DP .
Pomůžeme vám vybrat správný klasifikátor kódu nebo jednoduše zaregistrujeme zboží na celnici ve Vladivostoku.
Отправить запрос