МЕНЮ

Celní kontrola prostor a území

 1. Celní kontrola prostory a území - forma celní kontroly, která spočívá ve vizuální kontrole prostor a území, jakož i zboží a (nebo) dokumentů umístěných na určených místech.
 2. Celní kontrola prostor a území se provádí za účelem kontroly přítomnosti nebo nepřítomnosti zboží a (nebo) dokumentů, které jsou předmětem celní kontroly, v kontrolovaných prostorách nebo na územích, jakož i za účelem kontroly a (nebo ) získávání informací o takovém zboží a (nebo) dokumentech a kontrola přítomnosti celních závěrek, plomb a jiných identifikačních prostředků na zboží, vozidlech a jejich nákladových prostorech (přihrádkách).
 3. Celní inspekci prostor a území mohou provádět celní orgány za účelem ověření souladu struktur, prostor (částí prostor) a (nebo) otevřených prostor (částí otevřených prostor) určených k použití nebo používaných jako dočasné sklady, celní sklady, svobodné sklady, obchody bezcelního obchodu a zboží určené nebo používané k dočasnému skladování oprávněnými hospodářskými subjekty, požadavky a podmínky stanovené v souladu s čl. 4 odst. 411 čl. 5 odst. 416 odst. Čl. 4 odst. 421 čl. 4 a odst. 426 odst. 4 čl. 3 TC EAEU.
 4. Provádění celní kontroly prostor a území v obytných prostorách je povoleno, pokud to stanoví právní předpisy členských států.
 5. Celní kontrola prostor a území se provádí po předložení příkazu k provedení celní kontroly prostor a území a servisního osvědčení úředníka celního orgánu.
  Forma příkazu k celní kontrole prostor a území je stanovena právními předpisy členských států o celních předpisech.
  Předložení dokladů uvedených v prvním odstavci tohoto článku se nevyžaduje při provádění celní kontroly prostor a území osob, u nichž se provádí výstupní celní kontrola.
 6. V případě odepření přístupu do prostor a na území mají celní úředníci právo vstoupit do prostor a na území s potlačením odporu a (nebo) s otevřením uzamčených prostor v souladu s právními předpisy členských států.
 7. Pokud právní předpisy členského státu stanoví zvláštní postup pro přístup k jednotlivým objektům, pak se takový přístup provádí způsobem předepsaným právními předpisy daného členského státu.
 8. Celní kontrola prostor a území by měla být provedena co nejdříve, nezbytně k jejímu provedení, a nesmí trvat déle než 1 pracovní den, pokud právní předpisy členských států o celní regulaci nestanoví jiné období.
 9. Výsledky celní kontroly prostor a území jsou sepsány sepsáním aktu o celní kontrole prostor a území, jehož formu stanoví Komise.
 10. Akt celní kontroly prostor a území je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno podléhá doručení (směrování) osobě, jejíž prostory a (nebo) území bylo zkontrolováno, pokud je tato osoba identifikována.