МЕНЮ

Celní kontrola

 1. Celní kontrola je forma celní kontroly prováděné celním orgánem po propuštění zboží pomocí jiných zavedených TC EAEU formy celní kontroly a opatření k zajištění provádění celní kontroly stanovené celním kodexem EAEUza účelem ověření dodržování mezinárodních smluv a aktů v oblasti celních předpisů a (nebo) právních předpisů členských států o celní regulaci osobami.
 2. Celní kontrola spočívá ve srovnání informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech předložených celním orgánům a (nebo) dalších informací předložených celnímu orgánu nebo obdržených tímto orgánem v souladu s celním kodexem EAEU nebo právní předpisy členských států, s dokumenty a (nebo) účetními a reportovacími údaji, s fakturami a dalšími informacemi získanými v souladu s postupem stanoveným celním kodexem EAEU nebo právními předpisy členských států.
 3. Celní kontrolu lze použít během celní kontroly v souladu s čl. 8 odst. 310 celního kodexu EAEU, jakož i v případech stanovených v čl. 5 odst. 397 a čl. 6 odst. 430 celního kodexu EAEU.
 4. Celní kontrolu provádí celní orgán členského státu, na jehož území je kontrolovaná osoba vytvořena, zaregistrována a (nebo) má trvalé bydliště.
 5. Kontrolovanými osobami se rozumí tyto osoby:
  1. deklarant;
  2. dopravce;
  3. osoba provádějící dočasné skladování zboží na místech, která nejsou dočasným skladištěm;
  4. osoba vykonávající činnosti v oblasti cel;
  5. osoba, která má pravomoc nad zbožím po jeho propuštění;
  6. autorizovaný hospodářský subjekt;
  7. osoba, která se přímo nebo nepřímo účastnila transakcí se zbožím propuštěným do celního režimu;
  8. osoba, o níž existují informace naznačující, že v jejím držení a (nebo) použití je (bylo) zboží v rozporu s mezinárodními smlouvami a jedná v oblasti celní regulace, legislativy členských států, včetně zboží nelegálně přepravovaného celní hranici Unie.
 6. Při provádění celní kontroly mohou celní orgány zkontrolovat:
  1. skutečnost, že zboží je propuštěno do celního režimu;
  2. přesnost informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení;
  3. dodržování omezení používání a (nebo) likvidace podmíněně uvolněného zboží;
  4. plnění ze strany osob vykonávajících činnosti v oblasti cel, povinností stanovených tímto kodexem pro každý druh činnosti v oblasti cel;
  5. soulad právnické osoby žádající o zařazení do registru oprávněných hospodářských subjektů, podmínky pro zařazení do takového rejstříku, jakož i dodržování podmínek pro zápis do registru oprávněných hospodářských subjektů ze strany oprávněného hospodářského subjektu a plnění dalších povinnosti stanovené tímto kodexem;
  6. dodržování podmínek pro používání zboží v souladu s celními postupy stanovenými tímto kodexem;
  7. soulad s dalšími požadavky stanovenými mezinárodními smlouvami a akty v oblasti celních předpisů a (nebo) legislativy členských států.
 7. Celní kontrola může být interní nebo na místě.
 8. K účasti na celní kontrole mohou být v souladu s právními předpisy členských států zapojeni úředníci jiných státních orgánů členských států.
 9. Při stanovení v průběhu celní kontroly znaky správního deliktu popř zločiny celní orgány přijímají opatření v souladu s právními předpisy členských států.
 10. Postup přijímání rozhodnutí na základě výsledků celní kontroly celním orgánem stanoví právní předpisy členských států o celní regulaci.

 

Cameral celní kontrola

 1. Celerální celní kontrola se provádí studiem a analýzou informací obsažených v celních prohlášeních a (nebo) obchodních, přepravních (přepravních) a dalších dokumentech předložených kontrolovanou osobou při provádění celních operací a (nebo) na žádost celních orgánů, dokumentů a informace o státních orgánech států - členů, jakož i další dokumenty a informace dostupné celním orgánům a týkající se kontrolované osoby.
 2.  Celerální kontrolu kameralů provádějí celní orgány v místě celního orgánu bez návštěvy kontrolované osoby a bez vydání rozhodnutí (příkazu) celního orgánu o provedení kamerové celní kontroly.
 3. Celní kontroly v Cameralu se provádějí bez omezení frekvence jejich provádění.
 4. Výsledky administrativního celního auditu jsou formalizovány v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech.
 5. Na základě výsledků kamerového celního auditu, včetně případů, kdy dokumenty a (nebo) informace nejsou předloženy na žádost celního orgánu ve stanovené lhůtě, může být jmenován celní audit na místě.

Ukončete celní kontrolu

 1. Celní orgán provádí výstupní celní kontrolu s návštěvou místa (míst) sídla právnické osoby, místa (míst) činností jednotlivého podnikatele a (nebo) místa (míst) skutečné provádění činností těmito osobami (dále v této kapitole - objekty kontrolovaného subjektu).
 2. Výstupní celní kontroly jsou rozděleny do následujících typů:
  1. plánovaná výstupní celní kontrola;
  2. neplánovaná celní kontrola na místě;
  3. proti neplánované výstupní celní kontrole.
 3. Právní předpisy členských států mohou stanovit další druhy celních kontrol na místě, důvody, podmínky a vlastnosti postupu pro provádění těchto kontrol.
 4. Právní předpisy členských států mohou stanovit, že se nepoužije celní kontrola na místě ve formě plánované celní kontroly na místě.
 5. Výstupní celní kontrola je jmenována vedoucím (vedoucím) celního orgánu, určeným v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech, zástupcem vedoucího (zástupcem vedoucího) celního orgánu jím pověřeným nebo osobami nahrazujícími pro ně rozhodnutím (vydáním příkazu) provést výstupní celní kontrolu.
 6. Rozhodnutí (příkaz) provést celní kontrolu na místě musí obsahovat následující informace:
  1. datum a registrační číslo tohoto rozhodnutí (předpis);
  2. druh celní kontroly na místě;
  3. název celního orgánu provádějícího celní kontrolu na místě;
  4. základ pro jmenování celní kontroly na místě - odkaz na plán (harmonogram) kontrol nebo na základě stanoveného v odstavci 16 tohoto článku;
  5. jméno (příjmení, křestní jméno a příjmení (pokud existuje)) kontrolované osoby, její místo (místa) místa (místo bydliště) a (nebo) místo (místa) skutečné činnosti, její identifikaci a (nebo) registraci čísla;
  6. příjmení, jména, příjmení (pokud existují) a funkce celních úředníků provádějících celní kontrolu na místě;
  7. příjmení, jména, příjmení (pokud existují) a funkce úředníků zapojených do účasti na celní kontrole na místě;
  8. předmětem celní kontroly na místě v souladu s čl. 6 odst. 331 celního kodexu EAEU;
  9. další informace stanovené v právních předpisech členských států o celních předpisech.
 7. Forma rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě je stanovena právními předpisy členských států o celní regulaci.
 8. Je-li nutné změnit (doplnit) informace uvedené v odstavcích 5-9 odstavce 6 tohoto článku, před dokončením celní kontroly na místě může být rozhodnutí (příkaz) provést celní kontrolu na místě pozměněna (doplněna) způsobem předepsaným právními předpisy členských států o celních předpisech.
 9. Výstupní celní kontrolu lze jmenovat na základě výsledků celní kontroly v jiných formách, jakož i na základě výsledků kamerové celní kontroly.
 10. Plánovaná celní kontrola na místě se provádí na základě plánů kontrol vypracovaných celními orgány.
  Plánované celní kontroly na místě u stejné kontrolované osoby provádějí celní orgány nejvýše jednou ročně.
  Plánované celní kontroly na místě u autorizovaných hospodářských subjektů provádějí celní orgány nejvýše jednou za 1 roky.
 11.  Výběr osob, u nichž se provádí plánovaná výstupní celní kontrola, se provádí na základě informací získaných z následujících zdrojů:
  1. výsledky celní kontroly před a po propuštění zboží;
  2. celní informační zdroje;
  3. výsledky předchozích celních kontrol;
  4. banky, nebankovní úvěrové (úvěrové a finanční) organizace a organizace provádějící určité typy bankovních operací členských států;
  5. celní a (nebo) jiné státní orgány členských států;
  6. média;
  7. jiné zdroje informací.
 12. Před zahájením plánované celní kontroly na místě celní orgány zaslat kontrolované osobě doporučeně poštou oznámení o plánované celní kontrole na místě s potvrzením o přijetí nebo zaslat takové oznámení jiným způsobem, který umožňuje potvrzení skutečnosti o jejím přijetí.
 13. Vrácení poštovní zásilky se značkou označující, že dopis nebyl adresátovi doručen z důvodu nepřítomnosti kontrolované osoby na jejím místě, není základem pro zrušení plánované celní kontroly na místě.
 14. Plánovanou výstupní celní kontrolu lze zahájit nejdříve 15 kalendářních dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba obdržela oznámení o plánované výstupní celní kontrole, nebo ode dne převzetí poštovní zásilky celním orgánem s označením dopis nebyl adresátovi doručen.
 15. Neplánované celní kontroly na místě se provádějí bez omezení četnosti těchto kontrol.
 16. Důvody pro jmenování neplánovaných celních kontrol na místě mohou být:
  1. údaje získané v důsledku analýzy informací obsažených v informačních zdrojích celních orgánů a jiných státních orgánů členských států a indikujících možné porušení mezinárodních smluv a aktů v oblasti celní regulace a (nebo) legislativy členské státy;
  2. informace naznačující možné porušení mezinárodních smluv a aktů v oblasti celních předpisů a (nebo) právních předpisů členských států;
  3. žádost osoby o zařazení do registru schválených hospodářských subjektů;
  4. předložení schváleného hospodářského subjektu celnímu orgánu informací o změnách jím deklarovaných informací, pokud je zařazen do registru oprávněných hospodářských subjektů o majetku, hospodářském řízení, provozním řízení nebo pronájmu zařízení, prostor (částí prostor) ) a (nebo) otevřené plochy (části volných ploch) určené k dočasnému skladování zboží;
  5. potřeba provést protiplánovanou výstupní celní kontrolu v souladu s odstavcem 17 tohoto článku;
  6. odvolání (žádost) příslušného orgánu státu, který není členem Unie, o provedení inspekce osoby, která prováděla transakce související s pohybem zboží přes celní hranici Unie se zahraniční osobou;
  7. instrukce (žádost) orgánů předběžného vyšetřování (orgánů činných v trestním řízení) členských států o materiálech k ověření oznámení o trestném činu nebo o zahájené trestní věci;
  8. pokyn celního orgánu jednoho členského státu vydaný celnímu orgánu jiného členského státu k provedení celní kontroly na místě u osoby vytvořené a (nebo) registrované v souladu s právními předpisy členského státu, celního orgánu z nichž bylo poučeno z důvodů uvedených v pododstavcích 1 a (nebo) 3 článku 3 článku 373 celního kodexu EAEU;
  9. jiné důvody stanovené právními předpisy členských států o celních předpisech.
 17. Je -li nutné potvrdit správnost informací poskytnutých kontrolovanou osobou, může celní orgán provést protiplánovanou výstupní celní kontrolu u osob vytvořených a (nebo) registrovaných v souladu s právními předpisy členského státu, celního orgánu který provádí výstupní celní kontrolu a je spojen s kontrolovanou osobou pro transakce (operace) se zbožím.
 18. Datum zahájení celní kontroly na místě je datem doručení kontrolované osobě rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě, a pokud takové rozhodnutí (příkaz) provést na místě celní inspekce je kontrolované osobě sdělena jiným způsobem, přičemž datum je stanoveno v souladu s legislativou států- členů.
 19. Odmítnutí kontrolované osoby obdržet rozhodnutí (příkaz) provést celní kontrolu na místě není základem pro zrušení celní kontroly na místě.
  V tomto případě je datem zahájení celní kontroly na místě datum, kdy bylo z rozhodnutí (objednávky) o provedení celní kontroly na místě vyhotoven záznam o odmítnutí obdržení tohoto rozhodnutí (objednávky) .
 20. Před zahájením celní kontroly na místě v zařízení kontrolované osoby jsou úředníci celního orgánu povinni předložit osvědčení o službě vedoucímu kontrolované osoby, osobě zastupující vedoucího nebo zástupci kontrolovaná osoba.
 21. Po dobu celní kontroly na místě není kontrolovaná osoba oprávněna provádět změny (doplňky) kontrolovaných dokumentů souvisejících s její činností.
 22. Lhůta pro provedení celní kontroly na místě by neměla přesáhnout 2 měsíce. Uvedená lhůta nezahrnuje časové období mezi datem doručení žádosti o předložení dokumentů a (nebo) informací kontrolované osobě a datem přijetí těchto dokumentů a (nebo) informací.
 23. Lhůtu pro provedení celní kontroly na místě lze rozhodnutím celního orgánu, který takovou kontrolu provádí, prodloužit o 1 měsíc.
 24. Je-li nutné provést neplánovanou celní kontrolu na místě, provést celní prohlídku, zaslat žádosti příslušným orgánům členských států nebo států, které nejsou členy Unie, obnovit kontrolovanou osobou dokumenty nezbytné k provedení celní kontrola na místě, předložit další dokumenty týkající se kontrolovaného období, ovlivňující závěry na základě výsledků celní kontroly na místě, jakož i v dalších případech stanovených právními předpisy členských států, na místě celní kontrola může být pozastavena rozhodnutím vedoucího (vedoucího) celního orgánu provádějícího celní kontrolu, jeho pověřeného zástupce vedoucího (zástupce vedoucího) celního orgánu nebo osob, které je nahrazují.
  Doba pozastavení celní kontroly na místě nesmí překročit 9 měsíců, pokud právní předpisy členských států nestanoví delší dobu.
  Postup pro pozastavení celní kontroly na místě stanoví právní předpisy členských států o celní regulaci.
  Doba pozastavení celní kontroly na místě z důvodů stanovených tímto článkem, jakož i z důvodů stanovených právními předpisy členských států, není zahrnuta do doby celní kontroly na místě.
 25. Rozhodnutí (předpis) o provedení celní kontroly na místě musí obsahovat příslušné údaje o prodloužení doby celní kontroly na místě a o pozastavení jejího provádění, o čemž je kontrolovaná osoba informována.
 26. Výsledky celní kontroly na místě jsou formalizovány sepsáním celního dokladu, jehož forma je stanovena v souladu s právními předpisy členských států o celních předpisech, způsobem stanoveným těmito právními předpisy.
 27. Právní předpisy členských států o celní regulaci mohou stanovit postup, jak seznámit kontrolované osoby s předběžnými výsledky celní kontroly na místě a případně proti nim vznést námitky.
 28. V celním dokladu sepsaném při registraci výsledků celní kontroly na místě jsou uvedeny následující informace:
  1. místo a datum sestavení tohoto dokumentu;
  2. registrační číslo tohoto dokumentu;
  3. název celního orgánu, který provedl celní kontrolu na místě;
  4. základ pro jmenování celní kontroly na místě - odkaz na plán (harmonogram) kontrol nebo z důvodů uvedených v odstavci 16 tohoto článku;
  5. datum a číslo rozhodnutí (objednávky) o provedení celní kontroly na místě;
  6. druh celní kontroly na místě;
  7. jméno (příjmení, křestní jméno a příjmení (pokud existuje)) kontrolované osoby, její místo (místa) místa (místo bydliště) a (nebo) místo (místa) skutečné činnosti, její identifikaci a (nebo) registraci čísla;
  8. příjmení, jména, příjmení (pokud existují) a funkce celních úředníků, kteří prováděli celní kontrolu na místě;
  9. příjmení, jména, příjmení (pokud existují) a funkce úředníků zapojených do terénní celní kontroly;
  10. data zahájení a ukončení celní kontroly na místě a v případě pozastavení a (nebo) prodloužení lhůty pro celní kontrolu na místě jsou rovněž uvedena období takového pozastavení a (nebo) prodloužení;
  11. druhy ověřených dokumentů;
  12. informace o formách celní kontroly, dalších akcích prováděných během celní kontroly na místě;
  13. popis odhalených skutečností, které naznačují porušení mezinárodních smluv a aktů v oblasti celních předpisů a (nebo) právních předpisů členských států, s uvedením ustanovení mezinárodních smluv a aktů v oblasti celních předpisů a (nebo) právní předpisy členských států, jejichž požadavky byly porušeny, nebo informace o jejich neexistenci;
  14. závěry na základě výsledků celní kontroly na místě;
  15. další informace stanovené v právních předpisech členských států o celních předpisech.
 29. Datum dokončení celní kontroly na místě je datem celního dokladu sepsaného při registraci výsledků celní kontroly na místě.
 30. Výstupní celní kontrola se neprovádí u fyzických osob, s výjimkou jednotlivých podnikatelů registrovaných v souladu s právními předpisy členských států.

 

Přístup úředníků celních a jiných státních orgánů k objektu kontrolované osoby za účelem provedení celní kontroly na místě

 1. Kontrolovaná osoba je po předložení rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě a osvědčení o službě úředníky celního orgánu povinna zajistit přístup těmto úředníkům a úředníkům jiných státních orgánů zapojených do účasti na celní kontrola na místě do zařízení kontrolované osoby za účelem provedení celní kontroly na místě.
  Přístup úředníků celních orgánů a úředníků jiných státních orgánů zapojených do účasti na celní kontrole do obytných prostor kontrolované osoby je povolen, pokud to stanoví právní předpisy členských států.
 2. Pokud právní předpisy členského státu stanoví zvláštní postup pro přístup k jednotlivým objektům, je takový přístup prováděn způsobem stanoveným právními předpisy tohoto členského státu.
 3. Kontrolovaná osoba má právo odepřít přístup k předmětu kontrolované osoby úředníkům celního orgánu a úředníkům jiných státních orgánů zapojených do účasti na celní kontrole na místě v těchto případech:
  1. tito úředníci nepředložili rozhodnutí (příkaz) k provedení celní kontroly na místě a (nebo) osvědčení o službě;
  2. tito úředníci nejsou uvedeni v rozhodnutí (příkazu) provést celní kontrolu na místě;
  3. tito úředníci nemají zvláštní povolení k přístupu do zařízení kontrolovaného subjektu, pokud je takové povolení vyžadováno v souladu s právními předpisy členských států.
 4. V případě neoprávněného odmítnutí kontrolované osoby poskytnout přístup úředníkům celního orgánu provádějícího celní kontrolu na místě a úředníkům jiných státních orgánů členských států zapojených do provádění celní kontroly na místě, příslušný dokument (protokol) je sepsán v zařízení kontrolované osoby v souladu s legislativou členského státu.
  V případě neoprávněného odmítnutí kontrolované osoby poskytnout přístup celním úředníkům provádějícím celní kontrolu na místě a úředníkům jiných státních orgánů členských států zapojených do provádění celní kontroly na místě mají právo tento předmět s potlačením odporu a (nebo) s otevřením uzamčených prostor v souladu s právními předpisy členských států

 

Práva a povinnosti úředníků celního orgánu při celní kontrole

 1. Při provádění celní kontroly mají celní úředníci právo:
  1. požadovat a přijímat komerční inzeráty od auditovaného subjektu, přepravní (přepravní) dokumenty, účetní a ohlašovací dokumenty, jakož i další informace, včetně elektronických médií, týkající se kontrolovaného zboží, včetně informací o dalších transakcích kontrolované osoby v souvislosti s tímto zbožím;
  2. požadovat, aby auditovaný subjekt předložil zprávy v souladu s článkem 18 celního kodexu EAEU;
  3. požadovat od osob spojených s kontrolovanou osobou na transakcích (operacích) se zbožím, u kterého se provádí celní kontrola, předložit kopie dokumentů a další informace o transakcích a vypořádáních prováděných s kontrolovanou osobou nebo třetími stranami souvisejícími s transakcemi (operace) s takovým zbožím;
  4. požadovat od bank, nebankovních úvěrových (úvěrových a finančních) organizací a organizací provádějících určité typy bankovních operací, členské státy a přijímat od nich dokumenty a informace o dostupnosti a počtech bankovních účtů organizací a jednotlivých podnikatelů členských států , jakož i dokumenty a informace týkající se pohybu finančních prostředků prostřednictvím účtů organizací a jednotlivých podnikatelů, nezbytné pro celní kontrolu, včetně těch, které obsahují bankovní tajemství v souladu s právními předpisy členských států;
  5. požadovat od státních orgánů členských států a obdržet od nich dokumenty a informace nezbytné pro provedení celní kontroly, včetně těch, které představují obchodní, bankovní, daňové a další tajemství chráněné zákonem v souladu s právními předpisy členských států;
  6. zasílat dotazy organizacím, státním a dalším orgánům (organizacím) členských států a nečlenům Unie v souvislosti s celní kontrolou;
  7. jmenovat celní zkoušku;
  8. provádět další akce stanovené právními předpisy členských států.
 2. Při provádění celní kontroly na místě mají celní úředníci také právo:
  1. požadovat od kontrolované osoby předložení zboží, u kterého se provádí výstupní celní kontrola;
  2. provést způsobem předepsaným právními předpisy členských států soupis nebo požadovat soupis zboží;
  3. získat přístup do zařízení kontrolované osoby po předložení rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě a osvědčení o službě celními úředníky;
  4. odebírat vzorky a (nebo) vzorky zboží;
  5. zabavit dokumenty nebo jejich kopie kontrolované osobě sepsáním činu zabavení;
  6. zabavit zboží nebo jej zabavit postupem stanoveným právními předpisy členských států po dobu celní kontroly na místě, aby se zabránilo akcím zaměřeným na odcizení zboží, pro které je celní kontrola na místě prováděny nebo s tímto zbožím nakládat jiným způsobem;
  7. zapečetit prostory, sklady, archivy a jiná místa (uložení) dokumentů a zboží, u nichž se provádí celní kontrola na místě;
  8. požadovat po zástupcích kontrolované osoby předložení dokladů totožnosti a (nebo) dokladů potvrzujících autoritu;
  9. získat v mezích své kompetence přístup k databázím a databázím informačních systémů auditovaného subjektu;
  10. požadovat a přijímat od kontrolované osoby v rámci problémů, které mají být ověřovány, potřebné dokumenty (kopie), další informace, včetně elektronické, týkající se jejích činností a majetku. Pokud by takové dokumenty (jejich kopie) v souladu s právními předpisy členských států neměly být umístěny v místě celní kontroly na místě, stanoví celní úředník lhůtu dostatečnou pro jejich předložení, nejméně však 3 pracovní dny;
  11. používat technické prostředky (včetně zařízení pro záznam zvuku a videa, fotografování), jakož i softwarové produkty určené ke zpracování informací poskytovaných kontrolovanou osobou v elektronické podobě;
  12. provádět další akce stanovené právními předpisy členských států.
 3. Při provádění celní kontroly jsou celní úředníci povinni:
  1. dodržovat práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, předcházet škodám kontrolované osoby protiprávními rozhodnutími a jednáním (nečinností);
  2. používat informace získané během celní kontroly v souladu s článkem 356 celního kodexu EAEU;
  3. zajistit bezpečnost dokumentů přijatých a sepsaných během celní kontroly, nezveřejňovat jejich obsah bez souhlasu kontrolované osoby, s výjimkou případů stanovených právními předpisy členských států;
  4. dodržovat oficiální etiku;
  5. informovat kontrolovanou osobu o jejích právech a povinnostech při celní kontrole, jmenování celní prohlídky, odběru vzorků a (nebo) vzorků zboží, jakož i o právech a povinnostech celních úředníků při celní kontrole;
  6. během celní kontroly na místě neporušovat zavedený režim provozu kontrolované osoby;
  7. poskytnout na žádost auditovaného subjektu potřebné informace o ustanoveních celního kodexu EAEU a právních předpisů členských států týkajících se postupu provádění celního auditu;
  8. předložit při celní kontrole na místě zástupcům kontrolované osoby rozhodnutí (příkaz) provést celní kontrolu na místě a jejich servisní osvědčení;
  9. vykonávat další povinnosti stanovené právními předpisy členských států.

 

Práva a povinnosti kontrolované osoby při celní kontrole

 1. Během celní kontroly má kontrolovaná osoba právo:
  1. požadovat od celních orgánů a přijímat od nich informace o ustanoveních tohoto kodexu a právních předpisech členských států týkajících se postupu při provádění celní kontroly;
  2. předloží všechny dokumenty a informace, které má k dispozici, potvrzující dodržování mezinárodních smluv a aktů v oblasti celních předpisů a (nebo) právních předpisů členských států;
  3. odvolávat se proti rozhodnutím a činům (nečinnosti) celních orgánů způsobem předepsaným právními předpisy členských států;
  4. požadovat od celních úředníků provádějících celní kontrolu na místě předložení rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě a osvědčení o službě;
  5. být přítomen při celní kontrole na místě a poskytovat vysvětlení k otázkám souvisejícím s předmětem celní kontroly na místě;
  6. požívat dalších práv stanovených právními předpisy členských států.
 2. 2. Kontrolovaná osoba při celní kontrole je povinna:
  1. předložit zboží, u kterého se provádí výstupní celní kontrola, pokud je to možné, předložit takové zboží;
  2. předložit na žádost celního orgánu dokumenty a informace na papíře, a v případě potřeby také na jiném nosiči, ve stanoveném časovém rámci;
  3. zajistit neomezený přístup celních úředníků provádějících celní kontrolu na místě a úředníků zapojených do provádění takové kontroly do zařízení kontrolované osoby a poskytnout jim pracoviště;
  4. je -li dokumentace nezbytná pro účely celní kontroly sepsána v jiném jazyce, než je státní jazyk členského státu, jehož celní orgán provádí celní kontrolu, - předloží celním úředníkům provádějícím celní kontrolu překlad uvedené dokumentace ;
  5. určit okruh osob odpovědných za předkládání dokumentů a informací celním úředníkům provádějícím celní kontrolu, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předložení rozhodnutí (příkazu) o provedení celní kontroly na místě;
  6. zajistit inventarizaci při celní kontrole na místě;
  7. zajistit možnost odběru vzorků a (nebo) vzorků zboží v případě, že celní úředníci provádějící celní kontrolu na místě rozhodnou o jmenování celní kontroly;
  8. na žádost celních úředníků provádějících celní kontrolu na místě podávat písemná a ústní vysvětlení činnosti kontrolované osoby a předkládat osvědčení a výpočty;
  9. vykonávat další povinnosti stanovené právními předpisy členských států.

Předložení dokladů a informací nezbytných pro celní kontrolu

 1. Státní orgány členských států předkládají na žádost celního orgánu dokumenty a informace, které mají k registraci organizací a jednotlivých podnikatelů, placení a výpočtu daní, údajů a (nebo) účetních a účetních dokladů, jako jakož i další dokumenty a informace nezbytné pro provádění celních kontrol, včetně těch, které představují obchodní, bankovní, daňová a jiná tajemství chráněná zákonem, v souladu s požadavky právních předpisů členských států o ochraně státu, obchodu, bankovnictví, daní a další tajemství chráněná zákonem.
 2. Banky, nebankovní úvěrové (úvěrové a finanční) organizace a organizace provádějící určité typy bankovních operací, členské státy předkládají na žádost celního orgánu dokumenty a informace o dostupnosti a počtech bankovních účtů organizací a jednotlivců podnikatelů z členských států, jakož i nezbytné pro celní odbavení.ověřování dokumentů a informací týkajících se pohybu finančních prostředků na účtech těchto organizací a jednotlivých podnikatelů, včetně těch, které obsahují bankovní tajemství v souladu s právními předpisy členských států.
 3. Osoby spojené s kontrolovanou osobou pro transakce (operace) se zbožím, u kterého se provádí celní kontrola, jsou povinny předložit na žádost celního orgánu kopie dokumentů a další informace o transakcích a vypořádáních prováděných s kontrolovanou osobou nebo s třetími stranami v souvislosti s transakcemi (operacemi) s takovým zbožím požadovaným pro celní kontrolu.