МЕНЮ
 1. Kontrola celních, jiných dokumentů a (nebo) informací je forma celní kontroly, která spočívá v kontrole:
  1. celní deklarace;
  2. jiné celní doklady, s výjimkou dokumentů vyhotovených celními orgány;
  3. dokumenty potvrzující informace deklarované v celním prohlášení;
  4. další dokumenty předložené celnímu orgánu v souladu s tímto kodexem;
  5. informace uvedené v celním prohlášení a (nebo) obsažené v dokumentech předložených celnímu orgánu;
  6. další informace předložené celnímu orgánu nebo obdržené tímto orgánem v souladu s tímto kodexem nebo právními předpisy členských států.
 2. Ověření celních a jiných dokumentů a (nebo) informací se provádí za účelem ověření správnosti informací, správného vyplnění a (nebo) registrace dokumentů, dodržování podmínek použití zboží v souladu s celním postupem, dodržování omezení používání a (nebo) nakládání se zbožím v souvislosti s výhodami z používání při platbě cel, daní, dodržování postupu a podmínek pro používání zboží, které jsou stanoveny pro určité kategorie zboží, na které se nevztahuje propuštění do celních režimů v souladu s tímto kodexem, jakož i pro jiné účely zajištění souladu s mezinárodními smlouvami a akty v oblasti celní regulace a (nebo) právních předpisů členských států o celní regulaci.
 3. Lze provádět ověřování celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, dokladů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení, informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech předložených celním orgánům před a po propuštění zboží.
 4. Pokud deklarant splnil podmínky stanovené v článku 121 TC EAEU, ve kterém celní orgán vyrábí propuštění zboží, ověřování celních, jiných dokumentů a (nebo) informací, zahájené před propuštěním zboží, končí po propuštění zboží.
 5. Právní předpisy členských států o celních předpisech mohou stanovit případy kontroly celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, dokladů potvrzujících informace uvedené v celním prohlášení, informací uvedených v celním prohlášení a (nebo) obsažené v informacích předložených celními orgány o dokumentech zahájených po propuštění zboží a postupu pro oznámení osoby o provádění takové formy celní kontroly.
 6. Ověření celních, jiných dokumentů a (nebo) informací se provádí analýzou dokumentů a informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku, a to i porovnáním informací obsažených v jednom dokumentu navzájem, jakož i s informacemi obsaženými v jiných dokumentech včetně zahrnutí do dokumentů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení s informacemi získanými z informačních systémů používaných celními orgány a (nebo) informačních systémů státních orgánů (organizací) členských států v rámci informační interakce od jiných zdroje dostupné celnímu orgánu k dispozici v době kontroly, jakož i jinými způsoby v souladu s mezinárodními smlouvami a akty v oblasti celní regulace a (nebo) právních předpisů členských států.
 7. V rámci ověřování celních, jiných dokladů a (nebo) informací má celní orgán právo shromažďovat a анализ další informace, včetně zasílání žádostí vládním úřadům a dalším organizacím.
 8. Ověření celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, dokladů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení, informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech předložených celním orgánům, zahájeno před propuštění zboží se provádí v souladu s článkem 325 TC EAEU.
 9. Ověření celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení, dokladů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení, informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) obsažených v dokumentech předložených celním orgánům, zahájeno po propuštění zboží nebo v jiných případech použití této formy celní kontroly se provádí v souladu s článkem 326 celního kodexu EAEU, s výjimkou kontroly cel, jiných dokladů a (nebo) informací v případě podle odstavce 10 tohoto článku.
 10. Ověření celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se celního prohlášení předloženého u zboží, jehož uvolnění bylo provedeno v souladu s článkem 120 celního kodexu EAEU, dokladů potvrzujících informace uvedené v takovém prohlášení a informace deklarované v uvedeném prohlášení o zboží a (nebo) obsažené v dokumentech předložených celním orgánům jsou prováděny způsobem stanoveným Komisí.
 11. Při uplatňování kontroly celních, jiných dokladů a (nebo) informací týkajících se žádosti o propuštění zboží před podáním prohlášení o zboží, dokumenty předložené společně s takovou žádostí v souladu s čl. 4 odst. 120 celního kodexu EAEU a informace deklarované v uvedené žádosti a (nebo) v předložených dokumentech, dokumenty nejsou požadovány před propuštěním zboží.
 12. Při kontrole celní hodnoty zboží se kontrola celních, jiných dokumentů a (nebo) informací provádí s přihlédnutím ke specifikům stanoveným v článku 313 celního kodexu EAEU.
 13. Při ověřování původu zboží se ověřování celních, jiných dokumentů a (nebo) informací provádí s přihlédnutím ke specifikům stanoveným v článku 314 celního kodexu EAEU.