МЕНЮ

Opatření úředníků celních orgánů při dodatečné kontrole

 1. Pokud celní orgán rozhodne o provedení dodatečné kontroly, považuje se kontrola celní hodnoty zboží za neúplnou na základě odstavce 12 postupu pro kontrolu celní hodnoty zboží. Další akce provádějí pověření úředníci celních orgánů způsobem, podmínkami a formou v souladu s rozhodnutím Komise celní unie ze dne 20.09. 2010 № 376 „O postupech pro deklaraci, kontrolu a úpravu celní hodnoty zboží“. V souladu s čl. 2 odst. 69 kodexu, pokud nelze dodatečnou kontrolu dokončit ve lhůtách stanovených článkem 196 kodexu, je propuštění zboží provedeno za podmínky, že deklarant poskytne jistotu pro platbu cel cla a daně vypočítané celním orgánem v souladu s čl. 2 odst. 88 kodexu.
 2. Dodatečná kontrola spočívá ve vyjasnění dalších okolností dotyčné transakce a podmínek prodeje zboží, které způsobují rozpor mezi hodnotou celní hodnoty zboží a informacemi o ceně, které má celní orgán k dispozici, jakož i získání objasnění ohledně odhalených známek nepřesnosti deklarovaných informací o celní hodnotě zboží.
  Při zvažování dalších okolností transakce a podmínek prodeje zboží zjišťují pověření úředníci následující:
  • postavení a vztahy protistran v transakci zahraničního obchodu: účast zprostředkovatele na realizaci transakce zahraničního obchodu, organizační a právní forma kupujícího, je jednou z protistran jediným zástupcem, jediným distributorem jiné protistrany popř. jediný uživatel na základě obchodní koncesní smlouvy;
  • podmínky pro organizaci konkrétní transakce zahraničního obchodu: způsob výběru a objednávání zboží;
  • obchodní podmínky transakce zahraničního obchodu: mechanismus pro tvorbu ceny zboží, obchodní úroveň prodeje zboží, způsoby platby a způsob platby za zboží, druhy slev stanovené smlouvou a podmínky jejich poskytování;
  • podmínky organizace přepravy (přepravy) zboží: podmínky dodání zboží, přítomnost zasilatele, trasa zboží a způsob dopravy, skladování zboží v zemi tranzitu, provádění prací při nakládce, vykládce nebo překládce zboží , přítomnost nebo absence pojištění;
  • popis a vlastnosti zboží: technické, funkční a jakostní vlastnosti zboží, způsoby výroby a balení, tržní podmínky obchodu s těmito druhy zboží;
  • podmínky prodeje zboží na území zemí - členů Euroasijské hospodářské unie: zboží slouží k vlastní výrobě a (nebo) spotřebě nebo k prodeji, výše prémie k ceně.

V souladu s čl. 3 odst. 69 kodexu má oprávněná osoba za účelem dodatečného ověření deklarovaných informací o celní hodnotě zboží právo požadovat od deklaranta (celního zástupce) další dokumenty a informace v souladu s dodatkem Č. 3 do Postupu pro kontrolu celní hodnoty zboží, schváleného Rozhodnutím komise celní unie ze dne 20.09. 2010 č. 376 „O postupech deklarace, kontroly a úpravy celní hodnoty zboží“ (dále jen „postup pro kontrolu celní hodnoty zboží“) a vysvětlení, jejichž seznam je uveden v rozhodnutí o provedení dodatečnou kontrolu, jejíž formu upravuje příloha č. 2 k postupu při kontrole celních nákladů na zboží.

Pověření úředníci analyzují další dokumenty a informace obdržené od deklaranta (celního zástupce).

V souladu s odstavcem 18 Postupu při kontrole celní hodnoty zboží má oprávněný úředník v rámci dodatečné kontroly deklarované celní hodnoty zboží právo vybírat a анализ dodatečné informace o ceně zboží, které je totožné nebo podobné hodnocenému zboží, včetně zasílání dotazů státním orgánům a jiným organizacím.

 1. V souladu s odstavcem 14 postupu pro kontrolu celní hodnoty zboží stanoví úředník konkrétní seznam dodatečně požadovaných dokumentů, informací a vysvětlení s přihlédnutím ke zjevným známkám nespolehlivosti deklarovaných informací o celní hodnotě zboží. zboží, jehož hodnota je hodnocena, a také s přihlédnutím k podmínkám a okolnostem dotyčné transakce, fyzickým vlastnostem, kvalitě a pověsti na trhu dováženého zboží.
 2. Při provádění dodatečné kontroly celní hodnoty zboží deklarovaného deklarantem (celním zástupcem) provádějí pověření úředníci celního orgánu v závislosti na konkrétních podmínkách transakce některé z následujících činností (bod 18 postupu pro kontrolu celní hodnoty zboží):
  1. analýza cenových informací o produktu za účelem zjištění skutečné ceny produktu na světovém trhu;
  2. identifikace hlavních cenových faktorů spojených s obchodem se zbožím, a to i pomocí informační a telekomunikační sítě „Internet“;
  3. žádost o informace o cenách od oficiálních zastoupení a prodejců;
  4. žádost od obchodní mise a / nebo konzulátu cizího státu (jehož rezidentem je zahraniční protistrana transakce) umístěného na území Euroasijské hospodářské unie (prostřednictvím odboru celní spolupráce Federální celní služby Ruska) :
   • o potvrzení výroby dováženého zboží společností - protistranou / odesílatelem / výrobcem;
   • informace o cenách (ceníky);
   • informace o názvu ruské organizace na základě smluv, se kterými se zboží dováží do Ruské federace;
   • informace o zakladatelích zahraniční protistrany;
  5. žádost celní služby cizího státu (prostřednictvím oddělení celní spolupráce Federální celní služby Ruska) o poskytnutí kopií vývozních celních prohlášení, faktur a dohod o zahraničním obchodu (smlouvy) předložených k celnímu prohlášení v cizím státě ;
  6. provádění celní kontroly v souladu s kapitolou 20 kodexu během celní kontroly.
 3. Postup, aby oprávněná osoba celního orgánu jednala v případě, že deklarant (celní zástupce) nepředloží dokumenty požadované celním orgánem, je schválen článkem 21 postupu pro kontrolu celní hodnoty zboží.
 4. Rozpor mezi celní hodnotou deklarovanou deklarantem (celním zástupcem) a informacemi o cenách, které jsou k dispozici na celním orgánu, není podkladem pro celní orgán k rozhodnutí upravit celní hodnotu zboží, aniž by byly objasněny důvody takové nesrovnalosti. způsobem předepsaným Pokynem. Základem pro přijetí rozhodnutí o úpravě celní hodnoty zboží celním orgánem je nedodržení požadavků a podmínek pro použití metod pro stanovení celní hodnoty zboží, jakož i podmínek pro dokumentární potvrzení, kvantitativní jistotu a spolehlivost informací stanovených ve Smlouvě.