МЕНЮ

Ověření celních, jiných dokumentů a (nebo) informací zahájené před propuštěním zboží

 1. Pokud k podání celního prohlášení nebylo připojeno předložení dokladů potvrzujících informace deklarované v celním prohlášení, má celní orgán právo požadovat od deklaranta ohledně ověřených informací dokumenty, jejichž informace jsou uvedeny v celní prohlášení.
 2. Dokumenty požadované v souladu s odstavcem 1 tohoto článku musí deklarant předložit nejpozději 4 hodiny před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 článku 119. TC EAEU.
 3. Pokud deklarant nepředloží doklady požadované podle odstavce 1 tohoto článku, celní orgán odmítne propustit zboží podle článku 125 celního kodexu EAEU.
 4. Celní orgán má právo požadovat obchodní, účetní doklady, osvědčení o původu a (nebo) další dokumenty a (nebo) informace, včetně písemných vysvětlení, nezbytné k prokázání přesnosti a úplnosti ověřených informací uvedených v celním prohlášení, a (nebo) informace obsažené v jiných dokumentech v následujících případech:
  1. doklady předložené při podání celního prohlášení nebo předložené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku neobsahují potřebné informace nebo deklarované informace řádně nepotvrzují;
  2. celní orgán odhalil známky nedodržování ustanovení celního kodexu EAEU a dalších mezinárodních smluv a aktů v oblasti celní regulace a (nebo) právních předpisů členských států, včetně nepřesnosti údajů obsažených v takové dokumenty.
 5. Žádost deklaranta o doklady a (nebo) informace v souladu s odstavcem 4 tohoto článku musí být odůvodněná a musí obsahovat seznam značek uvádějících, že informace deklarované v celním prohlášení a (nebo) informace obsažené v jiných dokumentech jsou řádně nepotvrdil nebo může být nepřesný, seznam dodatečně požadovaných dokumentů a (nebo) informací, jakož i lhůty pro předložení těchto dokumentů a (nebo) informací.
  Seznam požadovaných dokumentů a (nebo) informací stanoví úředník celního orgánu na základě ověřovaných informací s přihlédnutím k podmínkám transakce se zbožím, vlastnostem zboží, jejich účelu a dalším okolnostem .
 6. Při vyžádání dokumentů a (nebo) informací v souladu s odstavcem 4 tohoto článku za účelem potvrzení informací ovlivňujících výši cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel celní orgán informuje deklaranta o možnosti provedení propuštění zboží v souladu s článkem 121 celního kodexu EAEU. V tomto případě celní orgán zašle deklarantovi výpočet částky jistoty pro splnění povinnosti platit clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, s výjimkou případů stanovených v souladu s článkem 121 celního kodexu EAEU, kdy je požadováno poskytnutí jistoty pro platbu cel, daní, zvláštních, antidumpingových, bez vyrovnávacích cel.
  Formulář pro výpočet výše jistoty pro splnění povinnosti platit clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla, strukturu a formát takového výpočtu ve formě elektronického dokumentu a postup pro vyplňování stanoví je Komise.
 7. Dokumenty a (nebo) informace požadované v souladu s odstavcem 4 tohoto článku nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, musí být deklarantem předloženy:
  1. nejpozději 4 hodiny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 3 odst. 119 celního kodexu EAEU, pokud žádost o doklady a (nebo) informace souvisí s ověřením informací obsažených v celním prohlášení a dokumentech předloženo při podání celního prohlášení;
  2. nejpozději 2 hodiny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 3 odst. 119 celního kodexu EAEU - pokud žádost o doklady a (nebo) informace souvisí s ověřením informací obsažených v celním prohlášení a dokumentech předloženy v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a ověřené informace nemají vliv na výši cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel;
  3. nejpozději 1 pracovní den před uplynutím lhůty stanovené celním orgánem při prodloužení doby pro propuštění zboží v souladu s čl. 4 odst. 6 až 119 celního kodexu EAEU, - pokud žádost o doklady a (nebo) informace se týkají ověření informací obsažených v celním prohlášení a v dokumentech předložených v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a ověřené informace ovlivňují výši cel, daní, zvláštních, antidumpingových, vyrovnávacích cel .
 8. Pokud dokumenty a (nebo) informace požadované v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, včetně písemných vysvětlení nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, nejsou uvedeny v Pokud podmínky stanovené v odstavci 7 tohoto článku a podmínka stanovená v článku 121 celního kodexu EAEU nejsou splněny, celní orgán odmítne propustit zboží v souladu s článkem 125 celního kodexu EAEU.
 9. Dokumenty a (nebo) informace požadované v souladu s odstavci 1 a 4 tohoto článku musí být předloženy osobami, od kterých jsou požadovány, v jedné sadě (současně) pro každou žádost.
  Souběžně s dokumenty a (nebo) informacemi požadovanými celním orgánem mohou osoby, od nichž jsou požadovány, předkládat další dokumenty a (nebo) informace za účelem potvrzení správnosti a úplnosti informací uvedených v celním prohlášení a (nebo) informace obsažené v jiných dokumentech.
 10. Po dokončení kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací před propuštěním zboží v případě, že dokumenty a (nebo) informace předloženy v souladu s tímto článkem nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, nebo výsledky celní kontroly v jiných formách a (nebo) celní kontrola zboží a (nebo) dokumenty provedené v rámci takového auditu potvrzují správnost a (nebo) úplnost celní orgán uvolňuje zboží v souladu s článkem 118 TC EAEU.
 11. Po dokončení kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací před propuštěním zboží v případě, že dokumenty a (nebo) informace předloženy v souladu s tímto článkem nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, nebo výsledky celní kontroly v jiných formách a (nebo) celní kontrola zboží a (nebo) dokumenty provedené v rámci takové kontroly nepotvrdí spolehlivost a (nebo) úplnost z kontrolovaných informací a (nebo) neodstraňují důvody pro provedení celní kontroly, jiných dokumentů a (nebo) informací, celní orgán na základě informací, které má k dispozici, zašle žádost o změnu (doplnění) informace uvedené v celním prohlášení před propuštěním zboží v souladu s článkem 112 celního kodexu EAEU.
 12. Pokud ověření celních a jiných dokladů a (nebo) informací nelze dokončit ve lhůtě pro propuštění zboží stanovené článkem 119 celního kodexu EAEU, a to i v souvislosti s nepředložením dokumentů a (nebo) informací ve lhůtách stanovených v odstavci 7 tohoto článku celní orgán informuje deklaranta o možnosti propustit zboží v souladu s článkem 121 celního kodexu EAEU.
 13. Pokud je zboží propuštěno v souladu s článkem 121 celního kodexu EAEU, je po propuštění zboží dokončeno ověření celních, jiných dokumentů a (nebo) informací v souladu s odstavci 14-18 tohoto článku.
 14. Deklarant může po propuštění zboží předložit dokumenty a (nebo) informace požadované celním orgánem, které nebyly předloženy ve lhůtě uvedené v odstavci 7 tohoto článku k dokončení ověření celních, jiných dokumentů a (nebo) informací ve lhůtě nepřesahující 60 kalendářních dnů ode dne registrace celního prohlášení, s výjimkou případu stanoveného v čl. 2 odst. 314 celního kodexu EAEU.
  Ověření celních, jiných dokladů a (nebo) informací dokončí celní orgán nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení požadovaných dokladů a (nebo) informací, a pokud tyto doklady a (nebo) informace nejsou předloženy ve lhůtě stanovené prvním odstavcem tohoto odstavce - ode dne uplynutí takové lhůty.
 15. Pokud dokumenty a (nebo) informace předložené v souladu s tímto článkem nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, neodstraňujte důvody pro kontrolu celních, jiných dokumentů a ( nebo) informace, má celní orgán před uplynutím lhůty stanovené v čl. 14 druhém odstavci tohoto článku právo požadovat další dokumenty a (nebo) informace, včetně písemných vysvětlení, nezbytné k prokázání spolehlivosti a úplnost ověřených informací deklarovaných v celním prohlášení a (nebo) informace obsažené v jiných dokumentech.
  Tyto dodatečné dokumenty a (nebo) informace, včetně písemných vysvětlení, musí být předloženy nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne registrace celního orgánu žádosti.
 16. Při odesílání žádosti o předložení dalších dokumentů a (nebo) informací, včetně písemných vysvětlení, bude lhůta uvedená v odstavci dva článku 14 tohoto článku od data registrace takové žádosti celním orgánem pozastavena a obnovena. ode dne, kdy celní orgán obdrží další dokumenty a (nebo) informace, včetně písemných vysvětlení, a v případě jejich neposkytnutí - ode dne uplynutí lhůty pro jejich předložení.
 17. Po dokončení kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací v případě, že dokumenty a (nebo) informace předložené v souladu s tímto článkem nebo vysvětlení důvodů, proč tyto dokumenty a (nebo) informace nelze předložit a ( nebo) chybí, nebo výsledky celní kontroly v jiných formách a (nebo) celní kontrola zboží a (nebo) dokumenty provedené v rámci takového auditu nepotvrzují soulad s ustanoveními celního kodexu EAEU, jiné mezinárodní smlouvy a akty v oblasti celní regulace a právních předpisů členských států, včetně spolehlivosti a (nebo) úplnosti informací, které jsou kontrolovány, a (nebo) nevylučují důvody pro kontrolu cel, jiné doklady a (nebo) informace, celní orgán na základě informací, které má k dispozici, rozhodne o změnách (doplnění) informací uvedených v celním prohlášení v souladu s článkem 112 celního kodexu EAEU .
 18. Po dokončení ověření celních, jiných dokumentů a (nebo) informací v případě, že dokumenty a (nebo) informace požadované celním orgánem v souladu s odstavci 4 a 15 tohoto článku, nebo vysvětlení důvodů, proč takové doklady a (nebo) informace nelze předložit a (nebo) chybí, nejsou předloženy ve lhůtách stanovených tímto článkem, celní orgán na základě informací, které má k dispozici, rozhodne o změně (doplnění) informace uvedené v celním prohlášení v souladu s článkem 112 celního kodexu EAEU.
 19. Po dokončení ověření celních, jiných dokladů a (nebo) informací v případě, že dokumenty a (nebo) informace byly předloženy v souladu s tímto článkem, výsledky celní kontroly v jiných formách a (nebo) celní prohlídka zboží a ( nebo) doklady provedené v rámci takového auditu, potvrdit správnost a (nebo) úplnost kontrolovaných informací, celní orgán informuje deklaranta o dokončení kontroly celních, jiných dokumentů a (nebo) informací a o možnosti vrácení (kompenzace) k zajištění plnění povinnosti platit clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla stanovená v souladu s čl. 1 odst. 121 celního kodexu EAEU.
 20. Vrácení (započtení) jistoty za splnění povinnosti platit clo, daně, zvláštní, antidumpingová, vyrovnávací cla se provádí v souladu s čl. 7 odst. 63, kapitolou 10 a článkem 76 celního kodexu EAEU.