МЕНЮ

K přechodným ustanovením technických předpisů EAEU „O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště“ (TR EAEU 042/2017)

Rozhodnutí předsednictva Eurasijské hospodářské komise č. 83 ze dne 11.07.2017.

V souladu s odst. 2 čl. 52 Smlouvy o Eurasijské hospodářské unii ze dne 29. května 2014 odst. 3 Nařízení o Eurasijské hospodářské komisi (příloha č. 1 Smlouvy o Eurasijské hospodářské unii ze dne 29. května 2014 ) a odst. 11 Přílohy č. 2 Jednacího řádu Eurasijské hospodářské komise, schváleného Rozhodnutím Nejvyšší Eurasijské hospodářské rady ze dne 23. prosince 2014 č. 98, s přihlédnutím k pátému odstavci odst. 38 zák. Postup pro vypracování, přijetí, změnu a zrušení technických předpisů Euroasijské hospodářské unie, schváleno Rozhodnutím Rady Euroasijské hospodářské komise ze dne 20. června 2012 č. 48, Rada Euroasijské hospodářské komise

  1. Bylo stanoveno, že:

a) doklady o posouzení shody výrobků s povinnými náležitostmi stanovenými zákony obsaženými v právu Euroasijské hospodářské unie (dále jen Unie) nebo právních předpisech členského státu Unie (dále jen členský stát), vydané nebo přijaté ve vztahu k výrobkům, které jsou předmětem technického předpisu technický předpis Euroasijské hospodářské unie „O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště“ (TP EAEU 042/2017) (dále příslušně - výrobky, technické předpisy), do dne nabytí účinnosti technického předpisu, platí až do skončení jejich platnosti, nejpozději však do 01.06.2020.

Ode dne nabytí účinnosti technického předpisu není vydávání nebo přijímání dokladů o posuzování shody výrobků s povinnými požadavky dříve stanovenými zákony, které jsou součástí práva Unie nebo právních předpisů členského státu. povoleno;

b) do 01.06.2020 výroba a uvádění do oběhu na území členských států výrobků, které nepodléhaly povinnému posuzování shody s povinnými požadavky stanovenými zákony obsaženými v právu Unie nebo právních předpisech členské státy jsou povoleny bez dokladů o povinném posuzování shody výrobků a bez označení národní značkou shody (značka oběhu na trhu);

c) do 01.06.2020 je na území členských států povolena výroba a uvádění výrobků do oběhu v souladu s povinnými požadavky dříve stanovenými zákony, které jsou součástí práva Unie, nebo právními předpisy členského státu , pokud existují doklady o posuzování shody výrobků se stanovenými závaznými požadavky vydané nebo přijaté přede dnem nabytí účinnosti technického předpisu.

Výrobky jsou označeny národní značkou shody (značka oběhu na trhu) v souladu s legislativou členského státu.

značkování takové výrobky s jediným znakem oběhu výrobku na trhu Unie nejsou povoleny;

d) oběh výrobků uvedených v pododstavcích "b" a "c" tohoto odstavce je povolen během stanovené životnosti těchto výrobků stanovené provozními dokumenty. Provoz (používání) pro zamýšlený účel tohoto výrobku po uplynutí stanovené životnosti není povolen.

  1. Člen představenstva (ministr) pro technickou regulaci Euroasijské hospodářské komise Koreshkov V.N. společně s členskými státy připravit ke zvážení na zasedání Rady Euroasijské hospodářské komise přede dnem, kdy technický předpis vstoupí v platnost:

a) návrh programu vývoje (novelizace, revize) mezistátních norem, v jehož důsledku na dobrovolném základě dochází k souladu s požadavky technického předpisu, jakož i mezistátních norem obsahujících pravidla a metody výzkumu ( zkoušení) a měření, včetně pravidel pro odběr vzorků nezbytných pro uplatňování a plnění požadavků technického předpisu a posuzování shody předmětů technického předpisu;

b) návrh seznamu výrobků, u kterých je k podání celního prohlášení připojeno předložení dokladů o posouzení shody s požadavky technického předpisu.

  1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost Rozhodnutí Rady Euroasijské hospodářské komise o přijetí technického předpisu Euroasijské hospodářské unie „O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště“ (TR EAEU 042 /2017), nejdříve však 30 kalendářních dnů ode dne oficiálního zveřejnění tohoto Rozhodnutí.