МЕНЮ
 • EX WORKS [... označené místo]
 • Ex Works [... označené místo]
Tento termín lze použít bez ohledu na zvolený způsob dopravy, stejně jako při použití více než jednoho způsobu dopravy. Je vhodný pro domácí obchod.
EXWIncoterms-2010-VINCULUM- Vlastní povolení Vladivostok-GK-IMPORT40 Továrna nebo sklad výrobce nebo prodejce Dodání z továrny nebo skladu do terminálu odeslání Umístění zboží na nákladní terminál Umístění zboží na palubu plavidla Státní hranice Námořní doprava do přístavu vypouštění Ubytování ve skladu dočasného skladu v přístavu příjezdu (vykládka) Dodání zboží připraveného k vyložení z vozidla Sklad příjemce Oblast nákladů a odpovědnost kupujícího na EXW Oblast nákladů a odpovědnosti prodávajícího na adrese EXW Okamžik přechodu rizik na EXW !

EXW („Ex Works“) (zkráceno z anglických dopisů Ex Works z místa výkonu práce; německy - ab Werk), používá se také ruské „sebezdvihnutí“, což znamená, že prodávající dodá zboží, když dá zboží k dispozici kupujícímu v jeho prostorách nebo na jiném dohodnutém místě (tj. v podniku, skladu atd.). Prodávající není povinen naložit zboží na žádné vozidlo, ani není povinen dodržet formality požadované pro vývoz, pokud existují.

Strany jsou vyzývány, aby co nejpřesněji určit bod na určené místo dodání, jakož i skutečnost, že až do tohoto okamžiku jsou náklady a rizika ležet u prodávajícího. Kupující nese veškeré náklady a rizika spojená s přijetím zboží na dohodnutém místě (pokud je specifikováno) do ujednaného místa dodání.

EXW ukládá prodejci minimální povinnosti. Tento termín je třeba používat opatrně, protože:

 1. prodávající nemá vůči kupujícímu žádnou povinnost nakládat zboží, i když ve skutečnosti má pro to lepší pozici. Pokud prodejce zboží skutečně načte, učiní tak na náklady a riziko kupujícího. V případech, kdy je prodávající v lepší pozici pro naložení zboží, je obvykle vhodné tento výraz použít FCA (Dopravce zdarma), který zavazuje prodávajícího nakládat na své vlastní riziko a náklady.
 2. kupujícímu, který kupuje zboží od prodejce za účelem vývozu za podmínek EXW (Zdarma), je třeba mít na paměti, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu pouze takovou pomoc, kterou k tomu může potřebovat: prodávající není povinen zajišťovat provádění celních formalit pro vývoz (celní odbavení pro vývoz). Kupujícímu se proto nedoporučuje tento výraz používat EXW (Zdarma), pokud nemůže přímo nebo nepřímo zajistit splnění celních formalit pro vývoz.
 3. kupující má omezené povinnosti poskytovat prodávajícímu veškeré informace týkající se vývozu zboží. Prodejce však může tyto informace potřebovat, například pro daňové účely nebo pro obchodní zprávy.

EXW  jedná se o nejjednodušší podmínky pro prodávajícího a zároveň o nejobtížnější pro kupujícího z hlediska pracovní náročnosti, složitosti organizace. Cena zboží však bude při nákupu nejvýhodnější, což znamená, že existuje příležitost k dalšímu příjmu.
Obecně platí, že v případě, že kupující je obeznámen s vlastnostmi samotného produktu, jeho chování během přepravy, má spolehlivé "místní" zasílatel důvěru ve spolehlivost prodávajícího, to dává smysl, jak ušetřit peníze.

Zjistěte, co musíte udělat při výběru EXW Zavřete seznam akcí, když EXW
 • podrobně objasnit parametry a vlastnosti obalů (včetně označení), které jsou nezbytné pro následné celní odbavení zboží;
 • s přihlédnutím k vlastnostem balíků a zvláštnostem přepravy zboží určit typ vozidla;
 • specifikovat rozsah dodávky, nejlépe násobek objemu vozidla, který musí kupující předložit k naložení (vůz, vozidlo, kontejner atd.);
 • dohodnout s prodávajícím přesnou dodací adresu zboží;
 • dohodnout načasování odevzdání vozidla k naložení;
 • vyjednat předem s prodejcem, jehož silami bude zboží naloženo. Je nutné vzít v úvahu skutečnost, že i když nakládku provádí prodávající, neexistují-li ve smlouvě zvláštní ustanovení, rizika ztráty nebo poškození padají na kupujícího. Strany se proto musí vzájemně dohodnout a ve smlouvě učinit poznámku „s nakládkou na riziko prodávajícího“ nebo „s nakládkou na riziko kupujícího“;
 • u svého spolehlivého a „místního“ dopravce určete seznam dokumentů potřebných pro zpracování vývozu zboží ze země a v závislosti na legislativě země vývozu se zeptejte přepravce nebo prodejce, který připravuje tyto dokumenty;
 • zjistit u prodejce parametry přijímání zboží z kvalitativního i kvantitativního hlediska, včetně dohody o akceptačních a předávacích dokumentech, vydat jasné pokyny zasilateli, pokud zboží přijímá;
 • v případě potřeby sjednat podmínky pojištění s pojišťovnami;
 • platit cla za dovoz zboží;
 • provádět celní odbavení zboží;

Tento seznam samozřejmě není úplný a závisí na konkrétním případě, ale za těchto dodacích podmínek se logistici kupujícího mohou prokázat jako nejvlivnější a přinést další zisk pomocí intermodální dopravy.

 

 

Všeobecné povinnosti prodávajícího a kupujícího za podmínek EXW

A.1.Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytnout kupujícímu zboží, obchodní fakturu a jakýkoli jiný doklad o shodě zboží, který může být vyžadován na základě podmínek smlouvy. Jakýkoli doklad uvedený v odstavcích A1-A10 může mít podobu rovnocenného elektronického záznamu nebo jiný postup, pokud se strany dohodnou nebo je to obvyklé.
B.1.Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytnout kupujícímu zboží, obchodní fakturu a jakýkoli jiný doklad o shodě zboží, který může být vyžadován na základě podmínek smlouvy. Jakýkoli doklad uvedený v odstavcích A1-A10 může mít podobu rovnocenného elektronického záznamu nebo jiný postup, pokud se strany dohodnou nebo je to obvyklé.

2.Licenses, oprávnění, bezpečnostní kontroly a další formality za podmínek EXW

A.2.Pokud je to nutné, musí prodávající poskytnout kupujícímu na jeho žádost, na jeho náklady a nebezpečí, pomoc při získání jakékoli exportní licenci nebo jiné úřední povolení nezbytná pro vývoz zboží.
V případě potřeby je prodávající povinen poskytnout na žádost kupujícího, na jeho náklady a nebezpečí, dostupný od informací prodejci nezbytně nutnou k ověření bezpečnosti zboží.
B.2.V případě potřeby je kupující povinen obstarat na vlastní náklady a riziko export a import licence nebo jiné oficiální povolení a provádět veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží.

Smlouvy o přepravě a pojištění za podmínek EXW

A.3.a) smlouva o přepravě
Prodávající není povinnost kupujícímu podle smlouvy o přepravě.
b) smlouva o pojištění
Prodávající není povinnost kupujícímu na základě smlouvy o pojištění. Nicméně, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, na jeho riziko a náklady (pokud nějaké náklady), informace nezbytné pro kupujícího pojištění.
B.3.a) smlouva o přepravě
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o přepravě.
b) smlouva o pojištění
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o pojištění.

4: Dodání a převzetí zboží za podmínek EXW

A.4.Prodávající je povinen dodat zboží tím, že umístí je k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě (pokud existuje) na určené místo dodání, není vložen do vozidla.
Pokud nechcete dohodnout na určitém bodě na uvedeném místě, a pokud existuje několik bodů k dispozici, může prodávající zvolit nejvhodnější místo pro něj. Prodávající je povinen dodat zboží v den nebo v dohodnuté lhůtě.
B.4.Kupující je povinen převzít dodávku zboží, jakmile byly dodány v souladu s odstavci A4 a A7.

Přenos rizika 5 za podmínek EXW

A.5.Prodávající je povinen nést veškeré ztráty nebo poškození zboží, dokud není dodáno v souladu s odstavcem A4, s výjimkou riziku ztráty nebo poškození za okolností uvedených v odstavci B5.
B.5.Kupující nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od okamžiku doručení v souladu s odstavcem A4.
Na neplnění povinností kupujícího řádné oznámení podle odstavce B7 kupujícího nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od sjednaného data nebo ode dne sjednané dodací lhůty trvanlivosti, za předpokladu, že zboží bylo výslovně individuálně jako zboží, které je předmětem smlouvy.

6: Rozdělení nákladů za podmínek EXW

A.6.Prodávající je povinen uhradit veškeré náklady spojené se zbožím, dokud nebyly dodány v souladu s odstavcem A4, s výjimkou výdajů za kupujícím v souladu s odstavcem B6.
B.6.Kupující musí:
a) uhradit veškeré náklady spojené se zbožím od okamžiku doručení v souladu s odstavcem A4;
b) veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku selhání výrobků poté, co byly umístěny na jeho odstranění, nebo z důvodu poruchy, čímž se získá odpovídající sdělení, jak to vyžaduje odstavec B7, za předpokladu, že zboží bylo řádně přivlastnil se smlouvou, tj výslovně individuálně jako zboží, které je předmětem smlouvy;
c) v případě potřeby, nést náklady na placení daní, cel a dalších úředních poplatků splatných při vývozu zboží a
d) uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a poplatky stanovené v provádění pomoci odstavec A2.

Oznámení kupujícímu a prodávajícímu za podmínek EXW

A.7.Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu jakéhokoli oznámení požadováno, aby kupující zboží převzít.
B.7.Je-li kupující oprávněn určit čas v dohodnutou dobu a / nebo místa převzetí na sjednaném místě, musí účet prodejci této zprávě povinná.

8: Dokumentovaný doklad o doručení za podmínek EXW

A.8.Prodávající není povinnost kupujícího.
B.8.Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu s příslušnou důkazy o převzetí.

9. Kontrola, balení, označování a kontrola zboží za podmínek EXW

A.9.Prodávající je povinen uhradit veškeré náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro dodání zboží v souladu s odstavcem A4.
Prodávající je povinen na své vlastní náklady balení zboží, s výjimkou případů, kdy konkrétní obchod se obvykle považuje loď je uvedeno ve smlouvě zboží rozbalili. Prodávající může balit zboží takovým způsobem, jaká je nezbytná pro jeho přepravu, pokud kupující podepsat kupní smlouvu neoznámí prodávajícímu specifické požadavky na balení. Značení balené zboží musí být provedeno správně.
B.9.Kupující je povinen uhradit náklady na povinné kontroly zboží před odesláním, včetně kontroly, která se provádí na základě příkazu úřady vyvážející země.

10: Pomoc při získávání informací a souvisejících nákladů za podmínek EXW

A.10.Pokud to bude nutné, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu nebo která mu má pomáhat při získávání kupujícímu na jeho žádost, na jeho náklady a nebezpečí, dokumentů a informací, včetně důležité bezpečnostní informace, které mohou vyžadovat kupce pro vývoz a / nebo dovozu zboží a / nebo doprava do cílového místa určení.
B.10.Pomoc při získávání informací a které se týkají těchto výdajů
Kupující je povinen informovat prodávajícího o požadavky na poskytování informací o bezpečnosti, aby prodávající mohl jednat v souladu s odstavcem A10.
Kupující je povinen uhradit prodávajícímu vynaložené něj veškeré náklady a poplatky za poskytnutí nebo poskytnutí pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci A10.