МЕНЮ
Tento termín může být použit bez ohledu na zvolený druh dopravy a za použití více než jednoho způsobu dopravy.
DDPIncoterms-2010-VINCULUM- Vlastní povolení Vladivostok-GK-IMPORT40Továrna nebo sklad výrobce nebo prodejceDodání z továrny nebo skladu do terminálu odesláníUmístění zboží na nákladní terminálUmístění zboží na palubu plavidlaStátní hraniceNámořní doprava do přístavu vypouštěníUbytování ve skladu dočasného skladu v přístavu příjezdu (vykládka)Dodání zboží připraveného k vyložení z vozidlaSklad příjemceOblast nákladů a odpovědnosti prodávajícího na adrese DDPOblast nákladů a odpovědnost kupujícího na DDPOkamžik přechodu rizik na DDP!

Dodané clo zaplaceno (Dodané clo zaplaceno) znamená, že prodávající doručí zboží dodané kupujícímu produktje osvobozeno od cla nezbytného pro dovoz na přijíždějící vozidlo, které je připraveno k vykládce v místě určení. 

DDP ukládá prodejci maximální odpovědnost. Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s dodáním zboží na místo určení a je povinen plnit celní formality nezbytné nejen pro vývoz, ale také pro dovoz, platit veškeré poplatky účtované za vývoz a dovoz a plnit všechny celní formality.

Strany se vyzývají, aby co nejpřesněji určit místo na dohodnutém místě určení, jako náklady a rizika až do tohoto bodu, je prodávající. Prodávající se doporučuje, aby uzavřeli smlouvu o přepravě, které přesně odrážejí tuto volbu. Pokud prodávající ve smlouvě o přepravě nese náklady spojené s vykládkou v ujednaném místě určení, je prodávající nemá nárok na náhradu škody od kupujícího těchto nákladů, nedohodnou-li se strany.

Strany se nedoporučují používat DDPpokud prodávající není přímo nebo nepřímo schopen zajistit provedení celních formalit pro dovoz (dovozní odbavení).

Pokud si strany přejí svěřit kupujícímu všechna rizika a náklady spojené s celními formalitami pro dovoz, je vhodné použít tento termín DDP.

DPH nebo jiné daněsplatné při dovozu jsou prováděny na náklady prodávajícího, pokud není v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

Pro kupujícího DDP Je to pohodlné, protože vývozce přebírá organizační aspekty dodávky a celního odbavení zboží, ale prodejce i nadále zahrne všechny tyto náklady do nákladů na zboží. Tyto podmínky jsou pro kupujícího velmi výhodné, protože konečnou cenu zboží ve svém skladu zná předem v závěrečné fázi.

Zjistěte, co musíte zvážit a vzít při výběru DDP Zavřete seznam akcí, když DDP
  • jednoznačně souhlasit s prodávajícím a ve smlouvě definovat místo dodání zboží;
  • v případě potřeby dohodnout s pojišťovací společností podmínky pojištění;

 

Všeobecné povinnosti prodávajícího a kupujícího za podmínek DDP

A.1.Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytnout kupujícímu zboží, obchodní účet -faktura, jakož i jakýkoli jiný důkaz o souladu zboží s podmínkami smlouvy o prodeji, které mohou být vyžadovány podle podmínek smlouvy.
Jakýkoli dokument uvedené v odstavcích A1-A10 může být nahrazeno rovnocenným elektronickým dokumentem nebo postupu, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.
B.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, jak je stanoveno ve smlouvě o prodeji.
Jakýkoli dokument uvedený v odstavci B1-B10 může být ekvivalentní elektronický záznam nebo jiný postup, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.

2. Licence, povolení, bezpečnostní kontroly a další formality za daných podmínek DDP

A.2.Pokud je to nutné, musí prodávající na své náklady a nebezpečí, aby si vývozu a dovozní licence nebo jiná úřední povolení a provádět veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží, transport přes jakékoliv zemi a pro dovoz zboží.
B.2.Pokud je to nutné, musí kupující poskytnout prodávajícímu na jeho žádost, na jeho náklady a nebezpečí, pomoc při získání dovozní licence nebo jiná úřední povolení pro dovoz zboží.

3. Přepravní smlouvy a pojištění za podmínek DDP

A.3.a) smlouva o přepravě
Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady za přepravu zboží do místa určení s názvem nebo do dohodnutého bodu (pokud existuje) v dohodnutém místě určení. Pokud konkrétní bod není dohodnuto nebo může být stanovena na základě praxe, může prodávající zvolit nejvhodnější pro jeho účelu ustanovení v dohodnutém místě určení.
b) smlouva o pojištění
Prodávající není povinnost kupujícímu na základě smlouvy o pojištění. Nicméně, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, na jeho riziko a náklady (pokud nějaké náklady), informace nezbytné pro kupujícího pojištění.
B.3.a) smlouva o přepravě
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o přepravě.
b) smlouva o pojištění
Kupující nemá povinnost prodávajícího, aby smlouvu o pojištění. Nicméně, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu na jeho žádost, potřebné pro smlouvy o pojištění informací.

4. Dodání a převzetí zboží za podmínek DDP

A.4.Prodávající je povinen dodat zboží tím, že umístí je k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připraveného k vyložení v dohodnutém místě, pokud existují, v ujednaném místě určení k datu nebo období.
B.4.Kupující je povinen převzít dodávku zboží, pokud byly poskytnuty v souladu s odstavcem A4.

5. Přenos rizik za podmínek DDP

A.5.Prodávající je povinen nést veškeré ztráty nebo poškození zboží, dokud není dodáno v souladu s odstavcem A4, s výjimkou riziku ztráty nebo poškození za okolností uvedených v odstavci B5.
B.5.Kupující přebírá veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží
protože to bylo dodáno v souladu s odstavcem A4.
pokud:
a) kupující nesplní své povinnosti v souladu s odstavcem B2, nese všechna rizika spojená se ztrátou nebo poškozením. zboží nebo
b) kupující nedává oznámení v souladu s odstavcem B7, že nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od sjednaného data nebo ode dne, kdy byla dohodnutá dodací lhůta uplynula,
za předpokladu, že zboží bylo výslovně individuálně jako zboží, které je předmětem smlouvy.

6 Rozdělení nákladů za podmínek DDP

A.6.Prodávající je povinen zaplatit:
  • kromě nákladů stanovených v odstavci A3 a) veškeré náklady související se zbožím až do doby, kdy budou dodány v souladu s odstavcem A4, s výjimkou nákladů hrazených kupujícím, jak je stanoveno v odstavci B6;
  • veškeré náklady na vykládku v místě určení, které lze připsat prodávajícímu na základě přepravní smlouvy;
  • v případě potřeby náklady spojené s prováděním celních formalit nezbytných pro vývoz a dovoz, se zaplacením všech cel, daní a poplatků vybíraných za vývoz a dovoz zboží, jakož i náklady na přepravu zboží přes jakoukoli zemi k jeho dodání, jak je stanoveno v odstavec A4.
B.6.Kupující je povinen zaplatit:
  • veškeré náklady související se zbožím od okamžiku dodání, jak je stanoveno v odstavci A4
  • veškeré náklady na vykládku, které jsou nezbytné k převzetí zboží z dopravního prostředku na místo určení, pokud podle přepravní smlouvy tyto náklady nese prodávající;
  • jakékoli dodatečné výdaje vzniklé v důsledku neplnění jeho povinností v souladu s odstavcem B2 nebo neposkytnutí výpovědi v souladu s odstavcem B7 za předpokladu, že zboží bylo výslovně individualizováno jako zboží, které je předmětem smlouvy.

7. Oznámení kupujícímu a prodávajícímu za podmínek DDP

A.7.Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu řádně informován, což umožňuje kupující, aby podnikla kroky normálně potřebné, aby mu mohla plnit převzetí zboží.
B.7.Vzhledem k tomu, že prodávající má právo stanovit datum ve sjednanou dobu a / nebo místa převzetí do ujednaného místa určení, musí zodpovídat prodejce kvůli oznámení této směrnice.

8. Dokumentární doklad o dodání za podmínek DDP

A.8.Prodávající je povinen na vlastní náklady poskytnout kupujícímu doklad, který umožňuje kupující převzít dodávku zboží, jak je stanoveno v odstavcích A4 / B4.
B.8.Kupující je povinen přijmout důkaz o dodání, vydané v souladu s odstavcem A8.

9. Kontrola, balení, označování a kontrola zboží za podmínek DDP

A.9.Prodávající je povinen nést náklady těchto kontroly (kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro dodávku zboží v souladu s odstavcem A4, stejně jako náklady na kontrolu před odesláním zboží předepsaných orgány země vývozu a dovozu.
Prodávající je povinen zajistit zabalení zboží na vlastní náklady, ledaže je v daném obchodním odvětví obvyklé přepravovat zboží uvedené ve smlouvě bez obalu. Prodávající může zboží zabalit způsobem nezbytným pro jeho přepravu, pokud kupující neoznámí prodávajícímu zvláštní požadavky na balení před uzavřením smlouvy. značkování s baleným zbožím musí být řádně zacházeno.
B.9.Kupující není povinen uhradit náklady vynaložené prodávajícím pro povinnou inspekci zboží před expedicí, které se provádí v pořadí orgánů země vývozu a dovozu.

10. Pomoc při získávání informací a souvisejících nákladů za podmínek DDP

A.10.V případě potřeby, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu nebo aby mu asistoval při získávání, na žádost kupujícího na jeho náklady a nebezpečí, dokumenty a informace, včetně důležité bezpečnostní informace, které mohou být požadovány pro přepravu zboží kupujícímu do konečného místa určení (v případě potřeby ) - z ujednaného místa určení.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu za všechny náklady a poplatky vzniklé kupujícím v získávání nebo poskytování pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci B10.
B.10.Kupující je povinen oznámit prodávajícímu včas požadavky s ohledem na informace o bezpečnosti, aby prodávající mohl jednat v souladu s odstavcem A10.
Kupující je povinen uhradit prodávajícímu které jim vzniknou náklady a poplatky za poskytnutí nebo poskytnutí pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci A10.
V případě potřeby se kupující povinen poskytnout prodávajícímu nebo usnadnění přenosu prodávajícího, na žádost prodávajícího, na jeho náklady a nebezpečí, veškeré dokumenty a informace, včetně důležité bezpečnostní informace, které mohou vyžadovat, aby prodávající přepravu, dovoz a vývoz zboží a pro jejich dopravy přes zemi.