МЕНЮ
Tento termín může být použit bez ohledu na zvolený druh dopravy a za použití více než jednoho způsobu dopravy.
DAPIncoterms-2010-VINCULUM- Vlastní povolení Vladivostok-GK-IMPORT40Továrna nebo sklad výrobce nebo prodejceDodání z továrny nebo skladu do terminálu odesláníUmístění zboží na nákladní terminálUmístění zboží na palubu plavidlaStátní hraniceNámořní doprava do přístavu vypouštěníUbytování ve skladu dočasného skladu v přístavu příjezdu (vykládka)Dodání zboží připraveného k vyložení z vozidlaSklad příjemceOblast nákladů a odpovědnosti prodávajícího na adrese DAPOblast nákladů a odpovědnost kupujícího na DAPOkamžik přechodu rizik na DAP!

Doručeno na místě znamená, že prodejce doručí, když produkt dána k dispozici kupujícímu na přijíždějícím vozidle, připraveném k vyložení, v dohodnutém místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na určené místo. Stranám se doporučuje, aby co nejpřesněji určily bod v dohodnutém místě určení, protože rizika v tomto bodě nese prodávající. Prodejci se doporučuje uzavřít přepravní smlouvy, ve kterých je taková volba přesně zohledněna. Pokud prodávajícímu na základě jeho přepravní smlouvy vzniknou náklady na vykládku v dohodnutém místě určení, není prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu těchto nákladů, pokud se strany nedohodnou jinak.

DAP požaduje, aby prodávající v případě potřeby splnil celní formality pro vývoz. Prodejce však není povinen provádět celní formality pro dovoz, platit dovozní cla ani provádět jiné celní formality pro dovoz.

Pokud si kupující přeje pověřit prodávajícího plněním celních formalit pro dovoz, úhradou veškerých dovozních cel a prováděním dalších celních formalit pro dovoz, je vhodné použít výraz DDP.

Pro kupujícího DAP je to výhodné, protože vývozce přebírá organizační záležitosti s dodáním zboží. Ale všechny tyto náklady bude prodávající stále zahrnovat do ceny zboží.

Zjistěte, co musíte zvážit a vzít při výběru DAP. Zavřete seznam akcí, když DAP
 • k podrobnému objasnění parametrů a vlastností obalů (včetně označení) je to nezbytné pro následné celní odbavení zboží;
 • jednoznačně souhlasit s prodávajícím a ve smlouvě definovat místo dodání zboží;
 • v případě potřeby dohodnout s pojišťovací společností podmínky pojištění;
 • v případě potřeby získat povolení;
 • platit cla za dovoz zboží;
 • provádět celní odbavení zboží;

Tento seznam není úplný a závisí na konkrétním případě.

 

Všeobecné povinnosti prodávajícího a kupujícího za podmínek DAP

A.1.Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytnout kupujícímu zboží, obchodní účet -faktura, jakož i jakýkoli jiný důkaz o souladu zboží s podmínkami smlouvy o prodeji, které mohou být vyžadovány podle podmínek smlouvy.
Jakýkoli dokument uvedené v odstavcích A1-A10 může být nahrazeno rovnocenným elektronickým dokumentem nebo postupu, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.
B.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, jak je stanoveno ve smlouvě o prodeji.
Jakýkoli dokument uvedený v odstavci B1-B10 může být ekvivalentní elektronický záznam nebo jiný postup, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.

2. Licence, povolení, bezpečnostní kontroly a další formality za daných podmínek DAP

A.2.Pokud je to nutné, musí prodávající na vlastní náklady a riziko, vývozní licence nebo jiná úřední povolení a provádět veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží a dopravy prostřednictvím kterékoli zemi.
B.2.V případě potřeby je kupující povinen obstarat na vlastní náklady a riziko dovozní licence nebo jiného úředního povolení a provádět veškeré celní formality pro dovoz zboží a jeho dopravu přes zemi.

3. Přepravní smlouvy a pojištění za podmínek DAP

A.3.a) smlouva o přepravě
Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady za přepravu zboží do místa určení s názvem nebo do dohodnutého bodu, pokud existuje, v ujednaném místě určení. Pokud konkrétní bod není dohodnuto nebo může být stanovena na základě praxe, může prodávající zvolit nejvhodnější pro jeho účely položky v ujednaném místě určení.
b) smlouva o pojištění
Prodávající není povinnost kupujícímu podle smlouvy o pojištění. Nicméně, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, na jeho náklady a nebezpečí (s náklady) požadované informace o zákaznících k získání pojištění.
B.3.a) smlouva o přepravě
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o přepravě.
b) smlouva o pojištění
Kupující nemá povinnost prodávajícího, aby smlouvu o pojištění. Nicméně, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu na jeho žádost, potřebné pro smlouvy o pojištění informací.

4. Dodání a převzetí zboží za podmínek DAP

A.4.Prodávající je povinen dodat zboží tím, že umístí je k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připraveného k vyložení v dohodnutém místě, pokud existují, v ujednaném místě určení k datu nebo období.
B.4.Kupující je povinen převzít dodávku zboží, pokud byly poskytnuty v souladu s odstavcem A4.

5. Přenos rizik za podmínek DAP

A.5.Prodávající je povinen nést veškeré ztráty nebo poškození zboží, dokud není dodáno v souladu s odstavcem A4, s výjimkou riziku ztráty nebo poškození za okolností uvedených v odstavci B5.
B.5.Kupující nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od okamžiku doručení v souladu s odstavcem A4.
pokud:
a) kupující nesplní své povinnosti v souladu s odstavcem B2, nese všechny související ztráta nebo poškození rizik; nebo
b) kupující nesplní svou povinnost poskytnout oznámení v souladu s odstavcem B7, že nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od sjednaného data nebo po dni, kdy dohodnuté dodací lhůta uplynula,
za předpokladu, že zboží bylo výslovně individuálně jako zboží, které je předmětem smlouvy.

6 Rozdělení nákladů za podmínek DAP

A.6.Prodávající je povinen zaplatit:
 • kromě nákladů stanovených v odstavci A3 a) veškeré náklady související se zbožím až do doby, kdy budou dodány v souladu s odstavcem A4, s výjimkou nákladů hrazených kupujícím, jak je stanoveno v odstavci B6;
 • veškeré náklady na vykládku v místě určení, které lze připsat prodávajícímu na základě přepravní smlouvy;
 • v případě potřeby náklady spojené s prováděním celních formalit vybíraných při vývozu, platbou všech cel, daní a jiných poplatků vybíraných za vývoz zboží, jakož i náklady na dopravu přes jakoukoli zemi před dodáním, jak je stanoveno v odstavci A4.
B.6.Kupující je povinen zaplatit:
 • veškeré náklady související se zbožím od okamžiku dodání, jak je stanoveno v odstavci A4
 • veškeré náklady na vykládku, které jsou nezbytné k převzetí zboží z dopravního prostředku na místo určení, pokud podle přepravní smlouvy tyto náklady nese prodávající;
 • veškeré dodatečné náklady, které vzniknou prodávajícímu v důsledku toho, že kupující nesplnil povinnosti podle odstavce B2 nebo neposkytl oznámení v souladu s odstavcem B7, za předpokladu, že zboží bylo výslovně individualizováno jako zboží, které je předmětem smlouvy;
 • v případě potřeby náklady na provedení celních formalit, jakož i platby daní, cel a jiných poplatků zaplacených při dovozu zboží.

7. Oznámení kupujícímu a prodávajícímu za podmínek DAP

A.7.Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu řádně informován, což umožňuje kupující, aby podnikla kroky normálně potřebné, aby mu mohla plnit převzetí zboží.
B.7.Vzhledem k tomu, že kupující má právo stanovit datum v dohodnutém období a / nebo místa převzetí na sjednaném místě určení, musí účet prodejci řádného oznámení tohoto rozhodnutí.

8. Dokumentární doklad o dodání za podmínek DAP

A.8.Prodávající je povinen na vlastní náklady poskytnout kupujícímu doklad, který umožňuje kupující převzít dodávku zboží, jak je stanoveno v odstavcích A4 / B4.
B.8.Kupující je povinen převzít dodávku dokumentu vydaného v souladu s odstavcem A8.

9. Kontrola, balení, označování a kontrola zboží za podmínek DAP

A.9.Prodávající je povinen uhradit veškeré náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro dodání zboží v souladu s odstavcem A4, jakož i náklady na kontrolu zboží před odesláním, který je předepsán orgány vyvážející země.
Prodávající je povinen zajistit zabalení zboží na vlastní náklady, ledaže je v daném obchodním odvětví obvyklé přepravovat zboží uvedené ve smlouvě bez obalu. Prodávající může zboží zabalit způsobem nezbytným pro jeho přepravu, pokud kupující neoznámí prodávajícímu zvláštní požadavky na balení před uzavřením smlouvy. značkování s baleným zbožím musí být řádně zacházeno.
B.9.Kupující je povinen uhradit náklady na povinné kontroly zboží před přepravou, kromě případu, kdy je tato kontrola provedena podle pořadí orgány vyvážející země.

10. Pomoc při získávání informací a souvisejících nákladů za podmínek DAP

A.10.Pokud to bude nutné, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu nebo aby mu pomohli při získávání, na žádost kupujícího na jeho riziko a náklady, dokumentů a informací, včetně důležitých bezpečnostních informací, které může požadovat, aby kupující na dovozu zboží a / nebo transportovat ho do finále destinace.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu za všechny náklady a poplatky vzniklé kupujícím v získávání nebo poskytování pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci B10.
B.10.Kupující je povinen oznámit prodávajícímu včas požadavky s ohledem na informace o bezpečnosti, aby prodávající mohl jednat v souladu s odstavcem A10.
Kupující je povinen uhradit prodávajícímu které jim vzniknou náklady a poplatky za poskytnutí nebo poskytnutí pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci A10.
V případě potřeby je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nebo usnadnit v Prodávající obdržel na žádost prodávajícího na jeho riziko a náklady, dokumentů a informací, včetně důležité bezpečnostní informace, které mohou vyžadovat, aby prodávající doprava, vývoz zboží a pro jejich přepravu přes některý country.